a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesaf 27 Medi.

  Y Senedd
 2. Dadl Fer - Rhyddhau Potensial Naturiol Plant

  Ac yn ola heddiw Dadl Fer gan aelod Llafur Cwm Cynon, Vikki Howells.

  A'r pwnc:Rhyddhau Potensial Naturiol Plant - Rôl Addysg Awyr Agored yn y Broses Ddysgu.

  Maes chwarae plant
 3. 'Dim system addysg ddetholedig yng Nghymru'

  Mae Kirsty Williams, yr unig aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol sy'n aelod o Gabinet Llafur, a'r unig aelod o'i phlaid yn y Cynulliad, yn dweud y dylai'r ddadl fod am sut y gallai pob plentyn gael addysg o'r radd flaenaf.. nid dadl am pa fath o ysgol ddylse nhw fynd iddi.

  Mae'n addo na fydd hi fyth yn caniatau system addysg ddetholedig yng Nghymru.

  Kirsty Williams
 4. Ysgolion gramadeg yn 'annog anghydraddoldeb addysgiadol'

  Mae Llefarydd Addysg Plaid Cymru Llyr Gruffydd yn dweud bod ei blaid e'n teimlo bod ysgolion gramadeg yn "annog anghydraddoldeb addysgiadol".

  Mae e hefyd yn cyhuddo'r Ceidwadwyr Cymreig o fod yn ddryslyd ynghylch eu safbwynt ar y mater.

  Llyr Gruffydd
 5. 'Ymestyn dewisiadau rhieni a disgyblion'

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn dweud nad ydyn nhw yn cefnogi galwad UKIP am ailgyflwyno ysgolion gramadeg.

  Mae'n dadlau "mai ymestyn dewisiadau rhieni a disgyblion yw'r ffordd orau o wella safonau yn ein hysgolion".

  Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru "i ryddhau ysgolion o reolaeth awdurdodau lleol a galluogi ysgolion poblogaidd i ehangu er mwyn galluogi rhagor o ddisgyblion i gael mynediad i'r ysgolion y maent hwy a'u rhieni yn eu dewis".

  Darren Millar
 6. Addysg ddetholedig

  Fe wnaeth ysgol ramadeg olaf Cymru, Ysgol Ramadeg Hendy-gwyn ar Daf yn Sir Gaerfyrddin gau yn 1988. UKIP oedd yr unig blaid yn etholiad y Cynulliad 2016 a oedd yn addo ailgyflwyno addysg ddetholedig.

  Byddai'n golygu y byddai disgyblion yn cael prawf pan yn 11 oed, gyda'r rhai mwya deallus yn mynd i ysgolion gramadeg a'r rhai hynny na fyddai'n llwyddo i gael y graddau ucha yn mynd i ysgolion eraill. 

 7. 'Dilynwch arweiniad Llywodraeth y DU'

  Mae Michelle Brown UKIP yn dweud ei bod hi'n "bryd i'r Llywodraeth Lafur ddilyn arweiniad Llywodraeth y DU a chyflwyno deddfwriaeth yn y Siambr i ganiatau i awdurdodau lleol i gynnig mwy o amrywiaeth o opsiynau addysgiadol yn unol ag anghenion ardal a dymuniadau rhieni."

  Ar hyn o bryd mae tua 3,000 o ysgolion uwchradd yn Lloegr, tua 163 o'r rheini yn ysgolion gramadeg. Ac mae 69 o ysgolion gramadeg yng Ngogledd Iwerddon.

  Michelle Brown
 8. UKIP yn galw am ailgyflwyno ysgolion gramadeg

  Nesa yn y Siambr Dadl UKIP ar ysgolion gramadeg.

  Mae UKIP yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  • Yn cydnabod rôl bwysig ysgolion gramadeg o ran hyrwyddo symudedd cymdeithasol a rhoi cyfle i blant o gefndiroedd tlawd gael mynediad at addysg o'r radd flaenaf;
  • Yn nodi bod llai o symudedd cymdeithasol wedi mynd law yn llaw â llai o lefydd mewn ysgolion gramadeg.
  • Yn credu mewn amrywiaeth mewn addysg uwchradd, sy'n rhoi hawl i blant gael addysg ramadeg os yw rhieni'n dymuno hynny, ac yn cefnogi statws uwch ar gyfer addysg dechnegol a galwedigaethol ac ailgyflwyno ysgolion gramadeg yng Nghymru i greu system addysgol sy'n rhoi'r cyfle gorau i blant o bob gallu.  
  Dosbarth
 9. Cynhadledd o fewn y 100 diwrnod cyntaf

  Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates yn dweud y cafodd cynhadledd economaidd ei chynnal yn y gogledd o fewn 100 diwrnod cynta'r llywodraeth yma.

  Franklin Roosevelt oedd y cyntaf i sôn am garreg filltir 100 diwrnod llywodraeth
  Image caption: Franklin Roosevelt oedd y cyntaf i sôn am garreg filltir 100 diwrnod llywodraeth
 10. Cardiau Cludiant Clyfar

  Mae Dai Lloyd Plaid Cymru yn galw ar y llywodraeth i gyflwyno cardiau cludiant clyfar ar gyfer Cymru gyfan er mwyn cysylltu cymunedau trwy system drafnidiaeth integredig.

 11. Pwysigrwydd cysylltiadau trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru

  Am yr awr nesaf mae yna ddadl gan y Ceidwadwyr Cymreig.

  Mae nhw'n cynnnig bod y Cynulliad:

  Yn cydnabod pwysigrwydd cysylltiadau trafnidiaeth yng ngogledd Cymru, a rhwng gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr, a Chanolbarth Lloegr. 

  Yn credu bod y cynigion o fewn "Gweledigaeth ar gyfer Twf yr Economi yng Ngogledd Cymru" yn cynnig sail ar gyfer gwella perfformiad economaidd yng ngogledd Cymru. 

  Yn galw ar Lywodraeth Cymru i: 

  (a) cyhoeddi cynllun i wella ac uwchraddio cefnffordd yr A55 i fynd i'r afael â thrafferthion tagfeydd, risg o lifogydd, a diffyg llain galed mewn rhai ardaloedd; 

  b) gweithio gyda Llywodraeth y DU a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i sicrhau bod llinell gogledd Cymru yn cael ei huwchraddio;

  (c) gweithio gyda rhanddeiliaid i sefydlu cynllun cerdyn teithio trafnidiaeth integredig ar gyfer gogledd Cymru; (d) cyhoeddi cynllun busnes manwl ar gyfer datblygu Metro Gogledd Cymru.  

 12. 'Mynediad llawn a rhydd'

  Ar ran y llywodraeth mae Ken Skates yn pwysleisio pwysigrwydd "mynediad llawn a rhydd ar gyfer nwyddau a gwasanaethau i farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd".

  Ken Skates
 13. 'Anwybyddu ewyllus pobl Cymru'

  "Rydych chi'n anwybyddu ewyllus pobl Cymru" medd David Rowlands UKIP wrth Blaid Cymru.

  Fe bleidleisiodd pobl Cymru o fwyafrif o ychydig dros 5% i adael yr Undeb Ewropeaidd.

 14. 'Dyna un dda o'r Ceidwadwyr'

  Mae Lee Waters Llafur yn dweud ei bod "hi'n ddoniol bod y Ceidwadwyr yn galw am eglurder gan nad oes ganddon ni eglurder o ran safbwynt Llywodraeth y DU".

  .  

  Lee Waters
 15. 'Y fargen orau'

  Ar ran y Ceidwadwyr mae Mark Isherwood yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau'r fargen orau i Gymru.

  Mae hefyd yn galw am eglurder o ran safbwynt Llywodraeth Cymru ynghylch caniatáu i bobl symud yn rhydd rhwng y DU a'r UE, ar ôl i'r DU adael yr UE. 

  Mark Isherwood
 16. Aelodaeth lawn o farchnad sengl Ewropeaidd

  Nawr dadl arall gan Blaid Cymru. 

  Yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Yn nodi pwysigrwydd aelodaeth lawn o farchnad sengl Ewropeaidd i economi Cymru.   

 17. Addysg yn cael ei diwygio

  Mae Alun Davies yn mynnu bod addysg yng Nghymru yn cael ei diwygio, bod Cymwysterau Cymru yn cryfhau TGAU Cymraeg Ail Iaith fel mesur dros dro, ac o 2021 y bydd y cwricwlwm newydd yn dileu'r gwahaniaeth rhwng Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith.

 18. 'Dewis annymunol' pan yn 14oed

  Mae Neil Hamilton yn dweud iddo wynebu " dewis annymunol" pan yn 14 oed rhwng y Gymraeg neu'r Almaeneg, ac iddo ddewis yr ail un.

  Mae'n disgrifio'r gweinidog ar gyfer yr Iaith Gymraeg, Alun Davies, fel "tarw dur y weinyddiaeth".

  "Os all unrhywun gyflawni'r uchelgais yma, (miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050), fe yw hwnnw" meddai.

  Neil Hamilton
 19. 'Y Llywodraeth wedi gwastraffu amser'

  Mae Suzy Davies ar ran y Ceidwadwyr yn dweud bod Llywodraeth Cymru wedi "gwastraffu amser" ers cyhoeddi adroddiad Sioned Davies. 

  Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i wella'r dull o feithrin sgiliau iaith Gymraeg ym mhob lleoliad Dechrau'n Deg a hefyd i nodi ei chynlluniau ar gyfer meithrin sgiliau iaith Gymraeg mewn cyrsiau galwedigaethol ac astudiaethau mewn lleoliadau dysgu yn y gymuned. 

  Suzy Davies