a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl Fawr

  A dyna ddiwedd y Cyfarfod Llawn heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

  Y Senedd
 2. Asiantaethau cyffuriau ac alcohol

  Dywed y Ceidwadwr Mark Isherwood bod yr ystadegau diweddaraf gan Gronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau yn dangos mai dim ond 13 y cant o unigolion a ystyriwyd yn rhydd o sylweddau erbyn diwedd y driniaeth o bob un a gafodd eu cyfeirio i asiantaethau cyffuriau ac alcohol yng Nghymru.  

 3. Camau gweithredu

  Yn ôl y Llywodraeth gall camddefnyddio sylweddau effeithio ar bobl beth bynnag eu hoedran, eu cefndir neu eu tarddiad ethnig. Gall hefyd arwain at broblemau sylweddol eraill ym mywydau pobl. 

  Bydd cyflawni'r camau gweithredu a nodir yn y cynllun yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at amcanion cydraddoldeb Llywodraeth Cymru drwy gyfrwng ymrwymiad i nodi a diwallu anghenion pob grŵp y gall camddefnyddio sylweddau effeithio arno.

  Mae amcanion 'Mwy na Geiriau', sef fframwaith strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd wedi'u hymgorffori yn y cynllun, a hynny drwy gamau gweithredu sy'n ei gwneud yn glir bod yn rhaid i bob sefydliad sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau sicrhau bod gwasanaethau o'r fath ar gael i'r rhai sydd am gyfathrebu yn Gymraeg. 

  Camddefnyddio cyffuriau
 4. 'Gweithio Gyda'n Gilydd'

  Yn ôl y Llywodraeth mae'r cynllun cyflawni hwn yn ymdrin â thair blynedd diwethaf strategaeth 10 mlynedd Llywodraeth Cymru ynghylch camddefnyddio sylweddau, sef 'Gweithio Gyda'n Gilydd i Leihau Niwed', a gyhoeddwyd yn 2008. 

 5. Y blaenoriaethau

  Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans yn amlinelli blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer delio gyda chamddefnyddio sylweddau fel y'u hamlinellir yn "Camddefnyddio Sylweddau: Cynllun Cyflawni 2016-18."

  Rebecca Evans
 6. Dadl ar gamddefnyddio cyffuriau

  Ac yn ola heddiw dadl ar y Cynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2016-18.  

  Cyffuriau
 7. Adolygiad o ddarpariaeth cyfleusterau chwaraeon

  Mae Ken Skates yn dweud ei bod hi wedi bod yn "flwyddyn arbennig i chwaraeon Cymru." 

  Mae'n dweud y bydd e'n blaenoriaethu " adolygiad o ddarpariaeth cyfleusterau chwaraeon er mwyn sicrhau bod Cymru yn y safle cryfa posib i groesawu digwyddiadau chwaraeon uchel eu proffeil yn y dyfodol."

  Ond mae'n rhaid i ni fod yn realistig meddai. Fe ddaethon ni i'r casgliad nad oedd cais i gynnal Gemau Gymanwlad 2026 yn ymarferol ychwanegodd.

  Athletau yng Ngemau Gymanwlad 2014 yn Glasgow
  Image caption: Athletau yng Ngemau Gymanwlad 2014 yn Glasgow
 8. Digwyddiadau Chwaraeon Rhyngwladol o bwys

  Y datganiad nesa yn y Siambr yw un Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith Ken Skates a'r pwnc: Digwyddiadau Chwaraeon Rhyngwladol o bwys.

  Ken Skates
 9. 'Strwythur treth ymylol'

  Mae Mr Drakeford yn dweud "Byddwn yn mabwysiadu strwythur treth ymylol yng Nghymru – bydd yn decach ac yn fwy blaengar, a bydd hefyd yn gyson â’r dull a fabwysiadwyd yn yr Alban, ac yn y DU yn fwy diweddar." 

 10. 800 mlynedd

  Fe gafodd yr ail o dri Mesur Cynulliad sy'n paratoi'r ffordd i Gymru godi ei threthi ei hun ei gyhoeddi ddydd Llun.

  Bydd y ddeddfwriaeth yn sefydlu treth trafodiadau tir, a fydd yn disodli'r dreth stamp o fis Ebrill 2018.

  Dyma fydd y tro cyntaf mewn bron i 800 mlynedd i Gymru gael pwerau codi trethi.

  Mae disgwyl i weinidogion Cymreig osod cyfradd y dreth, a fydd yn codi tua £250m, yn nhymor yr hydref 2017.

  Fe fydd deddfwriaeth ar gyfer y dreth tirlenwi, a gaiff ei datganoli ar yr un adeg, yn cael ei gyhoeddi cyn diwedd y flwyddyn.

  Gobaith Llywodraeth Cymru yw y bydd y ddeddfwriaeth, ynghyd â mesurau i atal osgoi trethi yn anfon neges glir bod rhaid talu trethi datganoledig.

  Arian
 11. Mesur Treth Trafodiadau Tir

  Am yr awr nesaf fe fydd yr aelodau yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Mark Drakeford ar y Mesur Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (cymru).

  Mark Drakeford
 12. 'Canolbwyntio ar y cyfleuon'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn galw ar y Prif Weinidog "i fod yn fwy positif a chanolbwyntio ar y cyfleuon sydd o'n blaenau, fel ein bod ni'n gallu gwneud y gorau o ganlyniad y refferendwm."   

  Neil Hamilton
 13. 'O leia yr un faint o gyllid'

  Ar ran y Ceidwadwyr mae Mark Isherwood yn dweud bod yn rhaid i Gymru elwa o oleia yr un faint o gyllid ar ôl Brexit.

  Mark Isherwood
 14. 'Ara'n ymateb'

  Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn dweud bod ymateb y Llywodraeth Lafur i Brexit, o'r cychwyn, yn ôl nifer o fudiadau a busnesau, wedi bod yn araf. 

  Arwydd Brexit ac UE
 15. Tîm Pontio'r Undeb Ewropeaidd

  Mae'r Prif Weinidog yn dweud bod Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Tîm Pontio'r Undeb Ewropeaidd, sy'n adrodd yn uniongyrchol wrtho fe. Eu tasg yw arwain a chydlynu agwedd Llywodraeth Cymru wrth ddelio ag effaith Brexit.

 16. Blaenoriaethau wedi Brexit

  Mae'r Prif Weinidog yn dweud bod chwe blaenoriaeth allweddol ar gyfer Cymru:

  1. Diogelu swyddi;

  2. Rhan lawn i Lywodraeth Cymru mewn trafodaethau am ymadawiad y DU o'r UE;

  3. Mynediad o hyd at y farchnad sengl ar gyfer nwyddau a gwasanaethau;

  4. Diogelu'r cyllid a neilltuwyd i gyllidebau o dan raglenni'r UE tan 2020;

  5. Adolygiad hirdymor o'r Grant Bloc oddi wrth Lywodraeth y DU;

  6. Perthynas newydd rhwng y Llywodraethau Datganoledig a Llywodraeth y DU ar ôl Brexit. 

 17. Pontio'r Undeb Ewropeaidd

  Nawr datganiad gan y Prif Weinidog: Pontio'r Undeb Ewropeaidd.

  Map Cymru a Logo'r Undeb Ewropeaidd
 18. Ceisiadau am ddatganiadau

  Mae aelodau'r Cynulliad yn gwneud ceisiadau am nifer o ddatganiadau gan gynnwys un ar Her Ysgolion Cymru sy'n caniatau i ysgolion ganolbwyntio ar gefnogi disgyblion unigol sy'n perfformio ar lefel is, a hefyd ar Fesur Cymru gafodd ei gymeradwyo yn ddi-wrthwynebiad gan aelodau seneddol ddoe.

 19. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan fydd Arweinydd y Tŷ Jane Jutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.

  Jane Hutt