a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Dyn yn euog o lofruddio dynes yn Hwlffordd fis Chwefror eleni
  2. Carwyn Jones: 'Angen newid radical i gyfansoddiad y DU'
  3. Mab yn cyfaddef lladd ei fam 75 oed yn yn Sir Gaerffili

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diwedd y llif byw

A dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni, a mwynhewch y penwythnos! Fe fyddwn ni nôl unwaith eto ddydd Llun.

Deuawd dawnus wedi'u dewis

BBC Cymru Fyw

I'r rhan fwyaf o bobl mae mynd i'r coleg yn golygu gadael teulu - ond fe fydd efeilliaid o'r Barri yn medru cadw cwmni i'w gilydd ar ôl i'r ddwy ennill lle mewn ysgol ddawns nodedig.

Mae Kathryn a Georgia, 19, wastad wedi bod wrth eu bodd â dawnsio ballet, ac ar ôl cael union yr un canlyniadau yn eu harholiadau mae'r ddwy wedi cael cynnig lle yn yr Academi Ddawns Frenhinol yn Llundain.

"Rydyn ni wastad wedi gwneud popeth gyda'n gilydd ers i ni gael ein geni," meddai Georgia. 

"Mae dawnsio'n waith caled ac yn cymryd disgyblaeth ond rydyn ni wastad yn annog ein gilydd. Mae'n wych."

ballet
Wales News Service

Parc 'unigryw' i Sir Fflint

BBC Wales News

Mae prosiect yn Sir Fflint wedi derbyn grant o £20,000 er mwyn datblygu parc gwledig "unigryw" ar safle hen chwarel.

Bwriad y grŵp sydd yn gyfrifol am y cynllun yw troi'r lle yn warchodfa natur a "dathliad o hen ddiwylliannau", gan gan gynnwys cael hen gaer Rhufeinig a fferm o'r Oes Haearn ar y safle.

parc
Park in the Past

Haf hesb i Bry

Sianel Pump

Beth sy'n corddi DJ Bry mis yma? Wel, er gwaethaf cyfnod digon distaw, does dim dianc rhag sylw'r Bocs i Vaughan Roderick, Glyn Wise, Colin o Bobol y Cwm, a Kizzy Crawford.

Rhybudd - mae'r trowsus yn dod bant ar un pwynt...

View more on twitter

Yr 'Italian Job'

Golwg 360

Ym mlog pêl-droed Golwg360 heddiw, mae Alun Rhys Chivers yn edrych ymlaen at yr her fawr sy’n wynebu Abertawe wrth iddyn nhw herio Chelsea ddydd Sul.

Mae'n frwydr nid yn unig rhwng dau glwb Uwch Gynghrair, ond dau reolwr Eidalaidd.

Francesco Guidolin yn edrych ymlaen yn eiddgar at y gêm mae'n amlwg
Huw Evans Picture Agency
Francesco Guidolin yn edrych ymlaen yn eiddgar at y gêm mae'n amlwg

Gwael ond yn gwella

Tywydd, BBC Cymru

Gwael ond yn gwella yw crynodeb Robin Owain Jones am dywydd heno: "Noson wlyb a gwyntog i lawer - glaw yn lledu ar draws y wlad o’r gogledd-orllewin, a phyliau o law trwm yn debygol. 

"Bydd y gwynt yn hyrddio hyd at 50 milltir yr awr ar hyd arfordir Môn a Phen Llŷn am gyfnod, ond yn gostegu erbyn yr oriau mân wrth iddi droi yn sychach yn y gogledd a’r gorllewin. Y tymheredd ddim is na 14C heno."

Am eich tywydd lleol chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Delwyr cyffuriau yn wynebu carchar

Daily Post

Mae saith aelod o gang fu'n delio cocên a heroin yng ngogledd Cymru yn wynebu carchar ar ôl iddyn nhw gael eu dal gan yr heddlu.

Kevin McMullen, 29, oedd arweinydd y grŵp, oedd yn cludo'r cyffuriau o Lerpwl i'r Wyddgrug er mwyn ei ddosbarthu.

Apêl am wybodaeth wedi damwain

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am lygad-dystion yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a beic modur ddydd Mercher ble cafodd dyn ei anafu'n ddifrifol.

Cafodd yr heddlu eu galw toc wedi 16.00 i'r gwrthdrawiad ar ffordd yr A525 rhwng Llanelwy a Rhuddlan, ac mae'r beiciwr gafodd ei anafu bellach wedi cael ei gludo i ysbyty yn Stoke.

Cadarnhad o chwaraewyr 'Deddf Gatland'

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cadarnhau pa saith chwaraewr fydd yn cael eu heffeithio gan 'Ddeddf Gatland' fydd yn dod i rym yr hydref hwn.

Dim ond tri ohonyn nhw sydd yn gymwys i gael eu dewis yng ngharfan Cymru ar y tro, gan olygu y gallai ambell enw mawr fod yn absennol o hyn ymlaen...

View more on twitter

Gwahardd dynes rhag cadw anifeiliaid

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o Fangor wedi cael ei gwahardd rhag cadw anifeiliaid am weddill ei hoes wedi iddi esgeuluso tri cheffyl oedd yn ei gofal.

Cafodd yr RSPCA eu galw ym mis Ebrill yn dilyn pryder am gyflwr ceffylau Sally Anne Boon, 58, oedd yn cael eu cadw yn ardal Caergybi ar Ynys Môn.  

ceffylau
RSPCA

Cyn-reolwraig Cymru wedi marw

Roedd Sylvia Gore yn reolwraig ar dîm Cymru rhwng 1982 ac 1987.

View more on twitter

Dedfrydu nyrs am aflonyddu ar gymdogion

BBC Wales News

Mae nyrs o Dreffynnon wedi cael ei dedfrydu am aflonyddu wedi iddi ffilmio ei chymdogion a phostio'r clipiau ar-lein.

Fe glywodd Llys Ynadon Sir y Fflint bod Lesley Hughes, 50, yn ceisio anfon y clipiau i raglen 'Nightmare Neighbours' ar Channel Five.

Roedd rhai o'r cymdogion yn teimlo eu bod nhw'n cael eu gwylio o hyd gan Lesley Hughes, oedd â naw o gamerâu y tu allan i'w thŷ.

Gwahardd taclo mewn gwersi rygbi?

Wales Online

Mae gwyddonwyr a meddygon wedi galw unwaith eto ar wahardd taclo yn ystod gemau rygbi mewn gwersi ymarfer corff yn yr ysgol, yn ôl WalesOnline.

Dywedodd Adam White, un o'r ymchwilwyr sydd wedi cyfrannu at yr adroddiad diweddaraf, fod peryglon anafiadau a chyfergydion yn amlwg ac y dylid gwarchod plant yn well.

Rygbi
BBC

'Dim ysgolion gramadeg i Gymru'

Twitter

Mae Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru wedi tanlinellu ei safbwynt ar ysgolion gramadeg heddiw, yn sgil cyhoeddiad Theresa May am y cynlluniau arfaethedig yn Lloegr.

View more on twitter

Criced: Cytundeb newydd i Bragg

Twitter

Pryder am gyflogau athrawon Gwynedd a Môn

Golwg 360

Mae undeb athrawon UCAC yn pryderu y gallai cynghorau Gwynedd a Môn ddefnyddio asiantaethau preifat i ddod o hyd i athrawon cyflenwi i’w hysgolion, yn ôl Golwg360.

Dywedodd yr undeb y byddai safonau ysgolion ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu taro, gan nad yw’r asiantaethau yn “llwyddiannus” yn darparu athrawon i’r sector hwnnw.

Mae pryder hefyd ynglŷn ag athrawon yn cael eu talu llai am weithio drwy asiantaethau.

Dywedodd Cyngor Môn nad oedd “trefniant sirol gydag asiantaeth” ganddyn nhw, ac mae Cyngor Gwynedd yn y broses o ystyried defnyddio asiantaethau o’r fath.  

Gemau Uwch Gynghrair Cymru

Sgorio, S4C

Mae gwefan Sgorio'n cynnig rhagolwg o’r chwe gêm yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos, gan gynnwys dadansoddiad o'r gêm dydd Sul rhwng y ddau dîm sydd ar y brig, sef Seintiau Newydd v Bangor.

Capten newydd i Gaerdydd

Twitter

Penblwydd Hapus Canolfan Bedwyr!

Golwg 360

Cwest i farwolaeth carcharor ag asthma

BBC Cymru Fyw

Mae cwest i farwolaeth carcharor wedi clywed nad oedd yn cael y driniaeth angenrheidiol ar gyfer ei gyflwr asthma yn yr wythnosau cyn ei farwolaeth.

Bu farw Ashley Gill, 25 o ogledd Cymru yn ei gell yng Ngharchar Lerpwl ym mis Ebrill llynedd.

Fe glywodd y cwest nad oedd wedi bod yn cael yr anadlwr yr oedd ei angen arno, a bod meddyg y carchar wedi rhoi dos o dabledi iddo unwaith iddi sylweddoli bod ei iechyd wedi dirywio'n sylweddol.

Pan ddychwelodd i'w gell yn hwyrach y noson honno fe ddaeth hi o hyd iddo'n cael pwl o'r fogfa, a bu farw yn fuan wedi hynny.

Hyb trafnidiaeth newydd i Bort Talbot

Llywodraeth Cymru

Cyhoeddiad gan Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

View more on twitter

Meddyg yn cyfaddef iddo ffugio llawysgrifen

Twitter

Ar wefan y Daily Post mae stori am feddyg yn y gogledd sydd wedi cyfaddef iddo ffugio llawysgrifen ei gyn-wraig ar ddogfennau gwerthu tŷ.

Derbyniodd Dr Kashif Samin, 40 oed, orchymyn cymunedol am 12 mis ac fe fydd yn rhaid iddo gwblhau 100 awr o waith cymunedol hefyd.

Mae swydd y meddyg yn y fantol yn dilyn y dyfarniad meddai'r Daily Post.

View more on twitter

Hyd a lled Seland Newydd

BBC Radio Cymru

Mae Daf Pearson o Aberystwyth wedi cerdded 3000km o ogledd Seland Newydd i’r de ar hyd Llwybr Te Ararora. 

Pam? Sut? Pwy yw 'Bari'r Bric' a beth yw ei bwrpas? Beth yw rhinwedd waethaf pobl Seland Newydd?

Mae'r atebion i gyd i'w clywed ar raglen Geraint Lloyd heno am 22:00 ar BBC Radio Cymru, pan fydd Geraint yn sgwrsio gyda Daf am y daith, ac am ei daith gerdded nesaf ar hyd Llwybr Cambrian yng Nghymru.

Daf Pearson yn Bluff, Seland Newydd
BBC
Daf Pearson yn Bluff, Seland Newydd

Marwolaethau o achos cyffuriau ar gynnydd

BBC Wales News

Mae marwolaethau yn deillio o ddefnyddio cyffuriau yng Nghymru a Lloegr wedi cyrraedd ei lefel uchaf erioed, yn ôl ffigyrau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Fe gofnodwyd 3,674 o farwolaethau o achos gwenwyno o gyffuriau yn 2015, ac roedd 2,479 o'r rheiny yn ymwneud â chyffuriau anghyfreithlon yn unig.

Roedd Abertawe a Merthyr Tudful yn y deg ardal uchaf pan oedd hi'n dod at farwolaethau am bob 100,000 o'r boblogaeth.

Carwyn 'yn bradychu Cymru'

Wales Online

Mae'r Ceidwadwyr wedi cyhuddo'r Prif Weinidog Carwyn Jones o 'fradychu Cymru' ar ôl codi pryderon ynglŷn â Brexit ar ymweliad â'r UDA.

Roedd disgwyl i Mr Jones bwysleisio pa mor bwysig fyddai hi i Gymru weld y DU yn parhau i gael mynediad at y farchnad sengl.

Ond yn ôl Andrew RT Davies, fe allai siarad yn y fath fodd "niweidio'r siawns o ddenu buddsoddiad" o America.

Newid ar y ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Wedi bore sych bydd glaw trwm a gwyntoedd cryfion yn cyrraedd gorllewin Cymru erbyn y prynhawn ac yn lledu tua'r dwyrain.

Sut fydd y tywydd yn eich ardal chi?  Ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Davies i ddechrau i'r Gweilch

BBC Camp Lawn

Mab yn lladd ei fam

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 47 oed o Abercynon wedi cyfaddef llofruddio ei fam yn ei chartref fis Mai diwethaf.

Fe ymddangosodd Robert Owens yn Llys y Goron Caerdydd drwy linc fideo o'r carchar, gan gadarnhau ei enw a phledio'n euog i'r cyhuddiad.

Roedd Iris Owens, 75, yn ddalithydd hanes ac yn byw yn Ystrad Mynach, Caerffili.

Bydd dedfryd yn cael ei phasio fis nesaf, ac fe ddywedodd y barnwr Eleri Rees wrth Mr Owens am fynd i weld seiciatrydd "oherwydd natur ryfedd yr achos".

Archebu cyffuriau yn Gymraeg

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Pa mor bwysig yw cael gwasanaeth drwy'r Gymraeg yn y byd fferyllol?

Wyn Davies, darlithydd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd wedi bod yn esbonio wrth Cymru Fyw.

fferyllfa
BBC

Bachgen i arwain cerddorfa ym Mae Colwyn

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i filoedd heidio i Barc Eirias ym Mae Colwyn ddydd Sadwrn ar gyfer gŵyl BBC Proms yn y Parc, ac fe fydd un bachgen ifanc o Fethesda yn cael cyfle i arwain perfformiad arbennig gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Dim ond 13 oed yw Gwydion Rhys, ac ar ôl i fideo ohono yn arwain cerddorfa gael ei chyhoeddi ar y we, fe gafodd gynnig i arwain cerddorfa'r Proms.

Gohebydd BBC Cymru, Lois Angharad aeth i holi Gwydion yng nghanol y paratoadau.

Penyberth: 'Trychineb PR waethaf' Plaid Cymru?

BBC Radio Cymru

Cynnig ar y campau

BBC Wales News

Bydd carnifal yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd heddiw er mwyn annog pobl i roi cynnig ar gampau Paralympaidd gwahanol.

Mae cyfle hefyd i gyfarfod cyn-athletwyr, a hynny tra bod sylw'r byd ar hyn o bryd ar y Gemau Paralympaidd yn Rio.

paralympaidd
Getty Images

Dathlu ym Mhorthaethwy

S4C

Pen-blwydd Hapus arbennig i griw Rownd a Rownd, wrth i'r opera sebon ddathlu cyrraedd 21 oed y penwythnos yma!

View more on twitter

Arwain ras feiciau ar ddamwain

North Wales News

Fe gafodd Roger Armstrong o Sir Fflint brynhawn tipyn mwy cyffrous na'r disgwyl ar ôl penderfynu mynd am dro hamddenol ar ei feic ym Mwlch yr Oernant ddydd Mercher.

Dechreuodd amau bod rhywbeth rhyfedd yn digwydd pan welodd dorfeydd ar ochr y ffordd yn gweiddi eu hanogaeth, meddai wrth y Leader - cyn iddo sylwi ei fod yn arwain ras y Tour of Britain ar ddamwain!

Dyn yn euog o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei gael yn euog yn Llys y Goron Abertawe o lofruddio dynes mewn fflat yn Hwlffordd ym mis Chwefror eleni.

Bu farw Natasha Bradbury yn dilyn dioddef 'ymosodiad ffyrnig' gan Luke Jones.

Roedd Jones wedi honni mai hi oedd wedi ymosod arno, cyn cwympo a tharo ei phen.

Cymru yn y deg uchaf?

Chwaraeon BBC Cymru

Dyw rhestr detholion diweddaraf FIFA ddim yn cael ei chyhoeddi'n swyddogol tan wythnos nesaf, ond mae'r gwybodusion mathemategol eisoes wedi bod yn cyfrif sut y bydd pethau'n debygol o edrych.

Ac mae newyddion da i Gymru, sydd yn edrych fel y byddan nhw'n dychwelyd i'r 10 uchaf - yn uwch na Sbaen, Yr Eidal, a Lloegr...

gareth bale
Getty Images

Caredigrwydd actor yn ysbrydoli

Facebook

Mae mudiad sydd yn cynnig cymorth i ffoaduriaid a mudwyr ym mhorthladd Calais wedi diolch i un gwirfoddolwr yno - yr actor o Gymru Phyllip Hughes - am weithred o garedigrwydd.

Rhoddodd Mr Hughes, sy'n adnabyddus fel un o gymeriadau cyfres Rownd & Rownd a nifer o raglenni a dramau eraill, ei esgidiau i ddyn oedd newydd gyrraedd y gwersyll, am fod esgidiau'r dyn hwnnw'n ddarnau mân.

Phyllip Hughes
Care4Calais

Baston i fethu ei gêm gyntaf i'r Elyrch

BBC Sport Wales

Mae'n anhebyg y bydd yr ymosodwr Borja Baston yn chwarae ei gêm gyntaf i Abertawe yn erbyn Chelsea yn yr Uwch Gynghrair ddydd Sul.

Fe dalodd yr Elyrch £15m amdano - sy'n record i'r clwb - ond mae'n debyg bod ganddo anaf ac felly fe fydd yn methu ei gêm gartref gyntaf yn Stadiwm Liberty.

Baston
Getty Images

Gŵyl Rhif 6: Un dyn bach ar ôl....

Twitter

Mae Seiriol Hughes wedi trydar llun o faes parcio Gŵyl Rhif 6 ar gyrrion Porthmadog y bore ma wrth iddo fynd heibio.

Mae'n ymddangos mai dim ond un car sydd ar ôl yno bellach, yn dilyn y trafferthion oedd yno gyda cherbydau'n sownd mewn mwd yn gynharach yn yr wythnos.

View more on twitter