a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ymuno â ni

Dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - ymunwch â ni eto fory!

Cymylog a chlos

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon tywydd heno gan Gwennan Evans: "Bydd heno’n noson gymylog a chlos arall gyda niwl a tharth mewn rhai mannau arfordirol ac ar dir uchel. Dylai bara’n sych. Y tymheredd isaf yn 16°C."

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

Cotiau coll...

Methu dod o hyd i'ch hoff bar o sbectols haul? Pendroni ble mae'r got law yna wedi bod dros y mis diwethaf?

Wel, efallai mai dyma lle maen nhw...

View more on twitter

Rhybudd dros gau Twnnel Hafren

Wales Online

Mae Network Rail wedi rhybuddio gyrrwyr ynglŷn ag oedi yn ogystal â dweud iddyn nhw fod yn ofalus wrth ymyl croesfannau rheilffordd, wrth i waith gael ei wneud ar Dwnnel Hafren.

Mae disgwyl i'r twnnel fod ar gau am chwe wythnos, meddai WalesOnline, wrth i waith paratoadol gael ei wneud ar gyfer trydanu'r linell.

Degawd gwallgo' Glyn

BBC Cymru Fyw

Eleni, mae hi'n ddeng mlynedd ers i Gymru gyfan ddod i 'nabod Glyn Wise, pan ymddangosodd y disgybl ysgol 18 oed o Flaenau Ffestiniog ar ein sgriniau ar raglen 'Big Brother'.

Cafodd Glyn sgwrs â Cymru Fyw ynglŷn â'r cyfnod gwyllt wedi'r gyfres, a pham ei fod wedi penderfynu gadael Plaid Cymru.

Glyn Wise
Glyn Wise

Traffig ar yr A470

Teithio BBC Cymru

Y diweddaraf am y traffig gan Gwennan Evans: "Mae’r A470 wedi ei rhwystro’n rhannol yn Nant-ddu, Powys, gan effeithio ar deithwyr rhwng Merthyr a throad Hirwaun. 

"Mae ciwiau yno nawr ac mae’n debyg bod ceir yn cael eu cyfeirio at Gwm Cadlan."

Carwyn yn America

'120,000 o swyddi i'r gogledd'

BBC Cymru Fyw

Fe allai 120,000 o swyddi gael eu creu erbyn 2035 petai pwerau dros swyddi, trethi, sgiliau a thrafnidiaeth yn cael eu datganoli i Ogledd Cymru.

Dyna farn adroddiad sydd wedi'i gyhoeddi ar y cyd gan chwe awdurdod lleol y rhanbarth, sydd yn dweud y gallai economi'r gogledd dyfu o £12.8bn i £20bn mewn ugain mlynedd.

Byddai tyfu'r diwydiant cynhyrchu a'r diwydiant ynni, gan gynnwys pwerdy Wylfa Newydd, yn ganolog i'r cynllun.

Ha' bach Mihangel ar ei ffordd?

Wales Online

Peidiwch â rhoi'r eli haul a'r sandalau yn ôl yn y cwpwrdd tan y flwyddyn nesa' am y tro. Yn ôl gwefan WalesOnline, mae tywydd hafaidd cynnes yn dychwelyd yr wythnos hon, gyda'r tymheredd yn codi i 24C dros y dyddiau nesa'.

Huw i gyflwyno BAFTA Cymru

Mae BAFTA Cymru, sy'n dathlu 25 mlynedd eleni, wedi cyhoeddi bod Huw Stephens yn dychwelyd i gyflwyno'r gwobrau eto. Cynhelir y seremoni ar ddydd Sul, 2 Hydref.  

View more on twitter

Ymestyn treial amser ymateb ambiwlans

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn ymestyn cyfnod eu system newydd o fesur amser ymateb ambiwlans am chwe mis arall.

Fe gafodd y system newydd ei chyflwyno ym mis Hydref 2015, a'r bwriad oedd ei dreialu am flwyddyn.

Dim ond yr achosion mwyaf brys y mae'r system newydd yn ei fesur, ac yn ddiweddar fe darodd y gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru eu targedau am y degfed mis yn olynol.

ambiwlans
BBC

Trip i'r Alban i'r Seintiau

BBC Cymru Fyw

Mae'r Seintiau Newydd a'r Bala wedi darganfod pwy fydd eu gwrthwynebwyr ym mhedwaredd rownd y Cwpan IRN-BRU.

Fe fydd pencampwyr Cymru yn teithio i Forfar Athletic, tra bod Y Bala yn croesawu Alloa Athletic i Faes Tegid.

Dyma'r tro cyntaf i dimau o Gymru a Gogledd Iwerddon gael eu gwahodd i gymryd rhan yng Nghwpan Her yr Alban, fel y mae'n cael ei hadnabod fel arfer.

Annog mwy o ferched i astudio gwyddoniaeth

BBC Wales News

Mae is-ganghellor Prifysgol Abertawe wedi dweud y byddai gwneud gwyddoniaeth yn fwy apelgar i ferched yn hwb i economi Cymru.

Dywedodd Hilary Lappin-Scott fod angen gwneud y pwnc yn un fwy "cŵl" i'w astudio.

Daeth ei sylwadau ar drothwy Gŵyl Wyddoniaeth Prydain, sydd yn ymweld ag Abertawe eleni.

Prynhawn prysur i dimau Cymru

Ar ôl buddugoliaeth gyfforddus i'r tîm cyntaf yn erbyn Moldova neithiwr, mae timau ieuenctid Cymru hefyd wedi bod wrthi heddiw.

Cyfartal oedd hi i'r bechgyn dan-19 yn erbyn Gwlad yr Ia, ac fe fydd y tîm dan-21 yn herio Luxembourg ym Mangor yn hwyrach y prynhawn yma.

View more on twitter

Y Gymraeg yn seinio yn Ypres

Golwg 360

Ar wefan Golwg360 mae hanes disgyblion Ysgol Bro Myrddin, sydd wedi teithio i Ypres yng Ngwlad Belg i berfformio a chymryd rhan mewn prosiect lle crewyd pabïau o fetel i’w cyfrannu at gofeb enfawr i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Bu'r criw o ddisgyblion o Gaerfyrddin yn swyno’r gynulleidfa mewn gwasanaeth arbennig yn Menin Gate, neithiwr.  

Hwlffordd: 'Ffrae' cyn marwolaeth Natasha Bradbury

BBC Cymru Fyw

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei gariad yn Aberdaugleddau wedi dweud wrth lys bod y ddau wedi ffraeo cyn iddi farw.

Yr honiad yw bod Luke Jones, 22, wedi curo Natasha Bradbury i farwolaeth yn Hwlffordd, ond mae Mr Jones yn honni iddi hi ymosod arno fo.

Mae Mr Jones yn gwadu ei llofruddio ac mae'r achos yn parhau.

Gwyl Rhif 6: Dim cyngor yn erbyn safle

BBC Cymru Fyw

Mae trefnwyr Gŵyl Rhif 6 wedi ymateb yn dilyn beirniadaeth am drefniadau parcio yn yr ŵyl, lle aeth nifer o geir yn sownd wedi glaw trwm.

Dywedodd y trefnwyr bod y safle parcio wedi ei ddefnyddio heb drafferthion yn y blynyddoedd diwethaf, a bod perchnogion y tir wedi eu cynghori "bod y tir yn draenio'n dda".

"Nid ydym wedi ein cynghori i beidio defnyddio Clwb Rygbi Porthmadog ar gyfer y safle parcio dros y pum mlynedd diwethaf," ychwanegodd llefarydd.

Parcio
BBC

Gwrthdrawiad: Mwy o wybodaeth

Ford i leihau buddsoddiad ym Mhen-y-bont

BBC Cymru Fyw

Bydd cwmni Ford yn lleihau buddsoddiad yn safle Pen-y-bont a haneru cynhyrchiad math newydd o injan yno.

Er i Ford ddweud na fyddai'n golygu lleihau'r gweithlu, mae undeb Unite yn pryderu am ddyfodol y safle.

Roedd Ford am fuddsoddi £181m, ond budd hynny'n lleihau i £100m gyda llai o beiriannau'n cael eu cynhyrchu.

Ford
BBC

Her gyfreithiol dros adeilad hen ysgol

BBC Wales News

Mae Cyngor Wrecsam wedi lansio her gyfreithiol wedi i Lywodraeth Cymru ddynodi hen ysgol yn adeilad rhestredig.

Roedd y cyngor wedi pleidleisio i ddymchwel ac ailddatblygu Ysgol Groves, ond mae ymgyrchwyr wedi dweud y dylai'r safle gael ei gadw.

groves
Marcus Jones

Gwrthdrawiad rhwng bws a char

Pryder am eogiaid yng Nghymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynegi pryder ar ôl i brofion awgrymu bod nifer yr eogiaid yn afonydd Wysg, Tywi a Clwyd yn llawer is na'r disgwyl.

Roedd y lefelau yn "normal" yn afonydd Tawe, Glaslyn a Gwy fodd bynnag.

Yn ôl yr asiantaeth fe allai dirywiad yn y niferoedd effeithio ar fioamrywiaeth yr afonydd yn ogystal ag effeithio'n economaidd ar bysgota a thwristiaeth.

Collins yn ymddiheuro am ergyd flêr

Daeth bachgen chwech oed o Gaerdydd yn agosach na'r rhan fwyaf i un o sêr Cymru yn ystod y gêm yn erbyn Moldova neithiwr - ar ôl cael ei daro yn ei wyneb!

Cafodd Ryan Evans ei daro pan daniodd James Collins y bêl i'r dorf wrth baratoi cyn y gêm, ond ar ôl mynd draw i ymddiheuro fe ddychwelodd Collins â chrys Gareth Bale i Ryan, oedd yn wên o glust i glust cyn pen dim!

View more on instagram

Sych ar y cyfan

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon y tywydd gan Gwennan Evans: "Bydd y prynhawn yn sych ar y cyfan gyda rhai ysbeidiau braf yn datblygu.

"Bydd hi’n teimlo’n glos iawn. Y tymheredd uchaf yn 23C."

Am fwy, ewch i'r wefan dywydd.

Arestio dyn am lofruddiaeth o'r 1970au

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 57 oed o'r Fflint wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth wedi i'r heddlu ailagor achos hanesyddol.

Cafodd Janet Commins, merch ysgol 15 oed, ei llofruddio ar 7 Ionawr 1976. Roedd un dyn wedi cael ei garcharu am ddynladdiad ar ôl cyfaddef ei fod yn gyfrifol am ei marwolaeth.

Dywedodd y Ditectif Uwcharologydd Iestyn Davies o Heddlu Gogledd Cymru bod "gwybodaeth newydd" wedi arwain at arestio dyn na chafodd ei arestio yn ymwneud â'r achos gwreiddiol.

Darganfod darlun coll gan Dylan

BBC Cymru Fyw

Mae darlun gan Dylan Thomas wedi cael ei ddarganfod mewn casgliad preifat 60 mlynedd yn ddiweddarach.

Fe wnaeth y bardd sgets o'i ffrind meddw ar noson allan yn Llundain, cyn rhoi'r darlun i ffrind arall gan ddweud wrthi "cofia fi".

dylan thomas
BBC

Galw am ail refferendwm

Wales Online

Mae 156,850 o bobl yng Nghymru eisoes wedi arwyddo deiseb yn galw am ail-gynnal y refferendwm ar ddyfodol Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl WalesOnline.

Pobl o ardaloedd megis Caerdydd, Arfon a Cheredigion sydd wedi bod fwyaf parod i arwyddo'r ddeiseb - ardaloedd a bleidleisiodd i 'Aros' ym mis Mehefin.

Cwest dyn Fietnam: Rheithfarn agored

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn agored yn y cwest i farwolaeth dyn o Fietnam gafodd ei ddarganfod yn ardal Abercynon.

Cafodd corff Min Duc Hoang, oedd yn 41, ei ddarganfod ar 2 Rhagfyr 2014, ac wrth ei ochr oedd dau fag du gyda dillad a dogfennau ynddyn nhw.

Clywodd y cwest bod yr heddlu'n credu bod y dyn yn rhan o grŵp oedd yn tyfu canabis yng Nghasnewydd, ond nad oedd achos ei farwolaeth yn glir.

Wrth gofnodi'r rheithfarn, dywedodd y crwner Andrew Barkley ei fod yn "cydymdeimlo gyda'r teulu am eu colled o dan amgylchiadau mor anfoddhaol, a chyda chymaint o gwestiynau heb eu hateb".

Agor drysau gŵyl wyddoniaeth

Golwg 360

Mae Golwg360 yn rhoi sylw i ŵyl wyddoniaeth sydd yn dechrau heddiw yn Abertawe.

Dyma'r tro cyntaf ers dros chwarter canrif i Ŵyl Wyddoniaeth Prydain ymweld â'r ddinas, gyda thros 100 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws y campws a'r ddinas.

Perchnogion newydd i Gymry Llundain

BBC Cymru Fyw

Mae grŵp o fuddsoddwyr o'r Unol Daleithiau yn agos at gymryd y llyw yng nghlwb rygbi Cymry Llundain.

Roedd y clwb yn wynebu gorchymyn dirwyn i ben yr wythnos hon oherwydd dyledion treth, ond cafodd y gorchymyn ei ddileu pan glywodd yr Uchel Lys bod rhywun wedi ei dalu.

cymry llundain
Getty Images

Gohirio gwerthu safle Ysgol Dyffryn Teifi

Cyngor Ceredigion

Mae Cyngor Ceredigion wedi pleidleisio i ohirio gwerthu safle Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul er mwyn i'r gymuned leol wneud cais am y safle yng nghanol y dref.

Bydd yr ysgol yn cael ei thynnu o ocsiwn ar ddiwedd y mis ac ar werth ar y farchnad agored tan fis Ionawr.

Y cynllun sy'n cynnig y gwerth gorau "yn ariannol ac i fudd y gymuned" fydd yn cael ei ddewis medd y cyngor.

Gwylio Cymru o LA

Mae gan Joe Allen ffan newydd ar ôl ei berfformiad neithiwr... 

View more on twitter

Llai yn ymweld â Chymru

BBC Cymru Fyw

Mae nifer yr ymweliadau dros nos i Gymru o weddill y DU yn y 12 mis hyd at Mai 2016 wedi gostwng o 3.4% i 9.79m, yn ôl ffigyrau newydd.

Roedd gostyngiad o 0.4% hefyd yn y swm gafodd ei wario gan ymwelwyr - £1.849bn - o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Bu mwy o ymweliadau â Chymru am resymau busnes, ond roedd llai o ymwelwyr wedi dod ar wyliau neu i ymweld â theulu a ffrindiau.

Moldofaidd yw gair y dydd

Aled Brew yn gadael y Dreigiau

Cyhoeddi cyflwynwyr Radio Cymru Mwy

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi enwau'r lleisiau fydd ar donfeddi BBC Radio Cymru Mwy, pan fydd y gwasanaeth newydd yn dechrau ddydd Llun 19 Medi.

Gorsaf dros dro yw Radio Cymru Mwy, sy'n rhan o gyfres o ddatblygiadau digidol gan BBC Radio Cymru ar drothwy ei phen-blwydd yn 40 oed.

Cyflwynwyr
BBC

'Angen ymyrryd i atal tlodi Port Talbot'

BBC Cymru Fyw

Mae angen i lywodraethau Cymru a'r DU ymyrryd yn fwy effeithiol er mwyn atal tlodi, medd sefydliad Joseph Rowntree.

Yn ôl y sefydliad annibynnol, mae angen mynd i'r afael â bygythiadau i les yr economi, fel yr ansicrwydd am ddyfodol gweithfeydd TATA yng Nghymru.

Dywedodd y sefydliad y dylid cefnogi cymunedau fel Port Talbot, sydd mewn perygl o wynebu "sioc" economaidd oherwydd yr ansicrwydd ynglŷn â dyfodol TATA.

Tata
BBC

Gwrthdrawiad: Rhyddhau dyn ar fechnïaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 45 oed gafodd ei arestio ddydd Llun yn dilyn gwrthdrawiad angheuol wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Bu farw beiciwr modur yn dilyn y gwrthdrawiad yn ardal Yr Wyddgrug am tua 10:00. Mae'r heddlu'n parhau i apelio am dystion i'r digwyddiad.

Ar y dydd hwn yn 1917...

99 mlynedd yn ôl i heddiw, cyhoeddwyd mai Hedd Wyn a enillodd Gadair Eisteddfod Penbedw. Roedd y bardd wedi ei ladd chwe wythnos ynghynt.

View more on twitter

Gôl gyntaf 'yn deimlad gwych'

BBC Cymru Fyw

Mae chwaraewr canol cae Cymru, Joe Allen, wedi disgrifio sgorio'i gôl gyntaf dros ei wlad fel "teimlad gwych".

Roedd rhaid i Allen ddisgwyl tan cap rhif 32 cyn iddo sgorio am y tro cyntaf i Gymru, a dywedodd ei fod yn falch o gael ei gôl o'r diwedd.

Joe Allen yn dathlu
Getty Images