a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Gwener.

 2. Glaw yn lledu heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Heno bydd y glaw yn lledu i gyfeiriad y de ddwyrain dros nos ac yn drymach ar yr arfordir a bryniau gorllewinol.

  Mae'n debyg o aros yn sych yn y de ddwyrain ond yn cymylu yn ystod y nos. 

  Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

 3. Cymraeg dros y byd

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Y cyfan sydd ei angen yw gwe gamera a chysylltiad gyda'r rhyngrwyd ac fe fedrwch chi fanteisio ar wersi Cymraeg arloesol Llinos Griffin.

  Yn wreiddiol o Lanfrothen, mae Llinos wedi teithio'r byd yn dysgu Cymraeg ond erbyn hyn mae'r byd yn dod ati hi i Gricieth er mwyn gwellau eu defnydd o'r heniaith.

  Bu Llinos yn dweud mwy am y gwasanaeth y mae hi'n ei gynnig trwy ei chwmni, Gwefus, wrth Cymru Fyw.

  Llinos
 4. Drws agored i 'drysorau cudd' Cymru

  Cadw

  Bydd aelodau'r cyhoedd yn cael mynd i weld rhai o 'drysorau cudd' Cymru drwy gydol mis Medi fel rhan o gynllun 'Drysau Agored' Cadw sy'n cael ei lansio heddiw.

  Mae'r lansiad yn digwydd yng Nghlwb Hwylio Porth yr Aur yng Nghaernarfon sy'n dyddio'n rhannol o'r 13eg Ganrif ac yn un o adeiladau hwylio hyna'r byd.

  Ymysg yr adeiladau eraill fydd modd eu gweld mae eglwysi a chartrefi hynafol sydd fel arfer ar gau i'r cyhoedd.

  Castell Caernarfon o Borth yr Aur
  Image caption: Bydd modd i'r cyhoedd weld tu mewn i glwb hwylio Porth yr Aur, Caernarfon, yn ystod mis Medi
 5. Jonathan Davies yn 'falch o fod nôl'

  Scarlets

  Wedi bwlch o ddwy flynedd bydd Jonathan Davies yn ôl ar Barc y Scarlets ddydd Sadwrn wrth i'r Pro12 ddechrau.

  Dywed ei fod yn falch o fod nôl wrth iddo ailymuno â'r Scarlets ar ôl dwy flynedd gyda Clermont Auvergne yn Ffrainc.

  Jonathan Davies
  Image caption: Aeth Jonathan Davies ar diath y Llewod i Awstralia yn 2013
 6. Chris Boardman yn sôn am farwolaeth ei fam wrth gefnogi ymgyrch beicio

  Golwg 360

  Mae’r beiciwr ac enillydd medal aur Olympaidd Chris Boardman wedi bod yn siarad efo golwg360 am farwolaeth “diangen” ei fam wrth gefnogi ymgyrch i gael rhagor o fuddsoddiad mewn beicio.

  Bu farw mam Chris Boardman mewn gwrthdrawiad â cherbyd tra’n beicio yng Nghei Conna ym mis Gorffennaf. Cafodd Carol Boardman, 75, ei chludo i’r ysbyty ar ôl y gwrthdrawiad ond bu farw’n ddiweddarach.

 7. Cyfle i Guto ofyn cwestiwn i chwaraewyr pêl droed Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Clwb Pêl Droed Canton Rangers wedi ennill cystadleuaeth y clwb cymunedol gorau yng Nghymru. 

  Y wobr? Roedd un o chwaraewyr y clwb yn cael gofyn y cwestiwn cyntaf yng nghynhadledd newyddion tîm Cymru. 

  Guto o Ysgol Gynradd Treganna gafodd y fraint o ofyn cwestiwn i’r chwaraewyr Sam Vokes ac Owain Fôn Williams. 

  Ond mae wedi cael gwneud llawer mwy na hynny gan gynnwys chwarae gyda’r chwaraewyr a chael llofnod sawl un.

  guto
 8. Sganiwr CT newydd i Ysbyty Glan Clwyd

  BBC Wales News

  Mae ail sganiwr CT wedi'i osod yn Ysbyty Glan Clwyd er mwyn ateb galw cynyddol amdano.

  Mae'r sganiwr gwerth £600,000 yn rhan o'r gwaith i ailgynllunio rhannau mawr o'r ysbyty.

  Dywedodd Rheolwr Gwasanaeth Radioleg yr ysbyty, Vicky Freeman ei fod wedi "gwella ein capasiti'n sylweddol".

  Sganiwr
 9. Gŵyl Gymreig Calgari yng Nghanada

  Mae'r naturiaethwr iolo Williams, Dr Jerry HUnter a Chôr Meibion Colwyn ymysg y rhai sydd wedi teithio i Ganada ar gyfer Gŵyl Gymreig Gogledd America yng Nghalgari rhwng 1-4 Medi.

  Mae'r ŵyl yn cynnwys cyngherddau, sgyrsiau, seminarau a gweithdai yn ymwneud â Chymru.

  Iolo Williams
 10. £100,000 i fyfyriwr ymchwil dementia

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn adrodd bod myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Abertawe wedi ennill £103,343 o gyllid er mwyn ceisio dod o hyd i ffordd i fynd i’r afael â dementia.

  Mae Amy Jenkins wedi ennill yr arian gan elusen Ymchwil Alzheimer BRACE er mwyn ceisio ennill gwell dealltwriaeth o’r newidiadau mewn ystod eang o brosesau ymennydd allai helpu esbonio pam mae rhai oedolion hŷn yn profi newid yn eu cof a'u gwybyddiaeth.

 11. O ffatri betys i'r Brifddinas

  Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

  Mae gwefan Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn rhestru 10 ffaith am aelod newydd y garfan, Rickie Lambert, a arwyddwyd i'r Adar Gleision neithiwr.

  Ffaith ddifyr rhif dau ydy ei fod wedi gweithio mewn ffatri betys cyn cael ei arwyddo i Macclesfield Town yn 2001...

  Lambert
 12. Ffordd yn ail-agor yn y Rhondda

  Cyngor Rhondda Cynon Taf

  Dywed Cyngor Rhondda Cynon Taf fod Ffordd Trecelyn, Llantrisant wedi cael ei hail-agor yn dilyn gwaith sylweddol i greu ffordd gyswllt newydd i gerddwyr fel rhan o gynllun gwerth miliynau o bunnoedd i wella trafnidiaeth, seilweithiau a phrosiectau strategol.

  Ffordd Trecelyn
 13. Atal pleidleiswyr Llafur yn 'peri pryder'

  BBC Cymru Fyw

  Mae dirprwy arweinydd Cyngor Caerdydd wedi dweud ei bod hi'n achos pryder bod y Blaid Lafur yn atal pobl rhag pleidleisio yn y ras i ethol arweinydd newydd.

  Mae mab Sue Lent, Chris Lent wedi ei wahardd o'r blaid oherwydd ei sylwadau ar wefannau cymdeithasol, ac yn ôl Ms Lent, mae'n ymddangos bod yna "ymgais i weithredu ar y cyd" i atal cefnogwyr Jeremy Corbyn.

  Ond mae AS Llafur Cymreig wedi dweud bod ei honiad yn "nonsens" llwyr ac wedi cyhuddo cefnogwyr Corbyn o fod yn "ddilornus ac yn fygythiol".

  Corbyn a Smith
 14. Ffrae ym Môn am gost bws ysgol

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod rhieni ar Ynys Môn yn bygwth tynnu eu plant oddi ar gofrestr ysgol yn dilyn ffrae am y gost o'u gyrru yno ar fws ysgol.

  Wedi i Ysgol Aberffraw gau yn 2011, roedd teuluoedd yn wynebu'r penderfyniad o yrru eu plant i Ysgol Pencarnisiog neu Ysgol Bodorgan.

  Ond gan fod y ddwy ysgol yn bwydo ysgolion uwchradd gwahanol, bydd rhai rhieni yn y pentref yn gorfod talu £135 os ydyn nhw am barhau i yrru eu plant i Ysgol Gyfun Llangefni.

 15. Babi'n cael ei eni mewn tacsi

  ITV Cymru

  Cafodd gyrrwr tacsi yn Abertawe deithiwr ychwanegol annisgwyl yr wythnos diwethaf pan aned babi yng nghefn y car.

  Roedd Kai Huang, 26 oed, a Quix India, 25, ar eu ffordd i Ysbyty Singleton o'u cartref yn Townill yn y ddinas pan benderfynodd y babi ddod i'r byd yn y tacsi.

 16. Y Gwyll a'r ochr dywyll

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Pam bod rhaglenni 'Celtic Noir' fel Y Gwyll mor boblogaidd?

  Kate Woodward, Darlithydd Ffilm ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy'n asesu eu llwyddiant ar Cymru Fyw.

  gwyll
 17. Blaenoriaethu triniaeth i staff y GIG?

  BBC Wales News

  Dylai gweinidogion ymchwilio i'r posibilrwydd o flaenoriaethu triniaeth i staff y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru oherwydd lefelau uchel o salwch, meddai'r Ceidwadwyr.

  Roedd 5.3% o staff y GIG yn absennol rhwng mis Ionawr a mis Mawrth eleni.

  Ambiwlans
 18. Arestio dyn ar ôl darganfod canabis

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dyn 41 oed wedi cael ei arestio wedi i'r heddlu chwilio adeilad ar gyrion Rhuthun fore ddoe.

  Fe wnaeth swyddogion ddarganfod yr hyn maen nhw'n ei gredu yw canabis, ac mae'r dyn wedi'i arestio ar amheuaeth o'i dyfu.

  Mae'r dyn bellach wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth.