a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw ar ben am ddiwrnod arall. Dewch yn ôl am fwy o 08:00 'fory.

  Tan hynny, fe gewch chi'r diweddara' ar ein gwefan.

 2. Brexit: Sefydlu tîm arbennig

  BBC Cymru Fyw

  Mae adran arbennig wedi cael ei sefydlu o fewn Llywodraeth Cymru i ddelio â'r trafodaethau ynghylch Brexit.

  Bydd gwas sifil blaenllaw yn arwain y Tîm Trawsnewid Ewropeaidd ac yn adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones.   

 3. Aderyn yn dargyfeirio'r Red Arrows

  Lincolnshire Echo

  Roedd yn rhaid i'r Red Arrows ymweld yn ddisymwth â Maes Awyr Caerdydd, ar ôl i aderyn daro un o'r awyrennau ddydd Llun. 

  Roedd y tîm ar y ffordd adre i RAF Scampton pan roedd rhaid dargyfeirio i Gaerdydd, er mwyn sicrhau bod ddim niwed i un o'r awyrennau.

  Red Arrows
 4. Cyhuddo dyn o gael lluniau anweddus

  Daily Post

  Mae rheithgor wedi clywed bod cyfarwyddwr cwmni bys o Wynedd wedi dweud wrth yr heddlu bod miloedd o luniau anweddus o blant ar ei gyfrifiadur wedi cael eu lawrlwytho gan rywun arall.

  Mae John David Hulme, o Glan Seiont, Caernarfon, yn gwadu naw cyhuddiad o greu a chael meddiant o 15,432 o luniau anweddus o fechgyn a merched rhwng tri a 14, yn ôl y Daily Post.

  Fe ddigwyddodd y troseddau honedig gan y dyn 56 oed, sydd o flaen ei well yn Llys y Goron Caernarfon, rhwng Ebrill 2008 a Rhagfyr 2012. 

 5. Newid yn y tywydd

  Tywydd, BBC Cymru

  Ar ôl diwedd braf i'r dydd i lawer heno, bydd cymylau'n treiddio o'r gorllewin ac yn dod â chawodydd o law dros nos, yn arbennig dros arfordir a thir uchel orllewin Cymru. Tymheredd, tua 16C.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 6. 'Bygythiadau i ladd AS'

  Wales Online

  Mae Aelod Seneddol Llafur o Gymru wedi datgelu ei fod wedi derbyn pump o fygythiadau i'w ladd eleni, yn ôl WalesOnline.

  Dywedodd aelod y Rhondda, Chris Bryant, bod dros 12 o'i gyd aelodau yn Nhŷ’r Cyffredin wedi cael negeseuon o'r fath dros e-bost yn y dyddiadau diwethaf.

  Mae Mr Bryant wedi rhoi gwybod i'r heddlu am y rhai mwyaf diweddar.  

 7. Ymosodiad ar dad a'i ferch

  Golwg 360

  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio ar ôl i ddau ddyn ymosod ar dad a’i ferch yn eu cartref ym Mae Cinmel, meddai Golwg360.

  Roedd dau ddyn wedi mynd i’r tŷ yn Heol Rhys am 22:55 nos Lun 29 Awst ac wedi clymu’r dyn 50 oed a’i ferch 19 oed. Fe ymosodwyd ar y tad cyn i’r ddau adael gyda ffonau ac arian.

  Mae’r heddlu’n credu bod y ddau wedi gadael y safle mewn car estate lliw arian neu lwyd, tebyg i Audi neu BMW, gyda ffenestri tywyll.

 8. Caniatâd cynllunio i 28 o dai

  BBC Cymru Fyw

  Mae caniatâd cynllunio wedi cael ei roi i godi 28 o dai ar gyn safle Hufenfa yn Hendy-gwyn, er i swyddogion awgrymu gwrthod y cais.

  Fe wnaeth cynghorwyr ar bwyllgor cynllunio Sir Gaerfyrddin bleidleisio o wyth i chwech o blaid y cynlluniau.

  Roedd pryder y byddai tai yn cael eu codi ar dir sydd wedi ei neilltuo ar gyfer cyflogaeth.

 9. Pori’r we ar y traeth

  Golwg 360

  Mae cynllun newydd wedi’i lansio ddydd Mawrth gan Gyngor Sir Conwy i gynnig Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd ar hyd traeth Bae Colwyn.

  Cynllun peilot tair blynedd fydd hwn, a dyma’r awdurdod cyntaf yng ngogledd Cymru i gyflwyno cynllun sy’n darparu mynediad am ddim i’r we mewn lleoliad awyr agored.

  Bydd modd pori’r we drwy gysylltu â’r Wi-Fi fydd ar gael am ddim ar y promenâd rhwng Porth Eirias a’r Pier ym Mae Colwyn.

 10. Gweithwyr yn ceisio am iawndal

  BBC Wales News

  Mae cyn weithwyr cwmni bys yn ardal Wrecsam wnaeth golli eu swyddi pan aeth i ddwylo'r gweinyddwr wedi cysylltu â chyfreithwyr er mwyn gwneud cais am iawndal.

  Cafodd tua 320 o staff eu diswyddo pan nad oedd GHA Coaches yn gallu parhau i weithredu fel busnes ym mis Gorffennaf.

  Roedd ganddyn nhw 230 o gerbydau mewn pum safle yng ngogledd Cymru, Swydd Caer a Sir Amwythig. 

 11. Lawrence yn mynd i Ipswich

  Twitter

  Fe fydd ymosodwr Cymru yn symud ar fenthyg i Ipswich Town am dymor o glwb Leicester City.

  View more on twitter
 12. Ymgyrch i ailagor Tŵr Marquis

  Daily Post

  Fe ddywed y Daily Post bod grŵp wedi cael cefnogaeth i ddechrau ymgyrch i ailagor Tŵr Marquis fel atyniad i dwristiaid ar Ynys Môn. Mae'r tŵr wedi bod ar gau ers canol 2014, ac mae amcangyfrif y bydd yn costio £100,000 i wneud y gwaith atgyweirio angenrheidiol.

 13. Y flwyddyn 'orau eto'

  Golwg 360

  Eleni oedd “y flwyddyn orau eto” yn hanes gŵyl gerddorol ar gyrion Aberteifi, yn ôl un o’r trefnwyr.

  Er bod Gŵyl Crug Mawr wedi’i chynnal ar fferm Oernant ers pedair blynedd bellach, dywedodd y perchennog, Richard Jones, mai eleni oedd y flwyddyn orau o ran denu cynulleidfa a gwneud elw.

 14. Gwaharddiad am yrru 129mya

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Birmingham wedi cael ei wahardd rhag gyrru am 56 diwrnod wedi iddo gael ei ddal yn gyrru ar gyflymder o 129 m.y.a. ar yr A55 ar Ynys Môn.

  Cafodd Habib Malik hefyd ddiryw o £150 gyda chostau o £85 a thaliad ychwanegol o £30.

 15. Heddlu'n apelio wedi ymosodiad

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wrth ymchwilio i ymosodiad ar dad a'i ferch yn eu cartre' ym Mae Cinmel neithiwr.

  Aeth dau ddyn i'r eiddo am tua 22:55 a chlymu'r tad 50 oed a'i ferch 19 oed cyn gadael gydag arian a ffonau ar ôl ymosod ar y dyn.

  Mae'r heddlu'n chwilio am ddau ddyn yn eu 20au cynnar, gan gredu eu bod wedi dianc mewn car lliw arian neu llwyd - o bosib Audi neu BMW gyda ffenestri du.

  Dylai unrhyw un all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod RC16131150.

 16. Mwy o fuddsoddiad o dramor

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd mwy na 5,000 o swyddi newydd eu creu yng Nghymru o ganlyniad i fuddsoddiad o dramor y llynedd, yn ôl ffigyrau'r llywodraeth.

  Mae adroddiad yr Adran Masnach Ryngwladol yn dangos bod 5,443 o swyddi wedi cael eu creu yn y flwyddyn hyd at fis Ebrill.

  Mae hyn yn gynnydd o 7% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, a daw'r swyddi o 97 o gynlluniau gwahanol.