a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Canlyniadau arholiadau TGAU yng Nghymru yn aros yn gyson
  2. Prifysgolion Cymru: 210 o staff yn ennill dros £100,000
  3. Herwgipio: Arestio dyn o Gaerdydd yn Yr Almaen
  4. AC Plaid Cymru yn herio Llywydd y Cynulliad Elin Jones

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw ar ben am ddiwrnod arall. Dewch yn ôl am fwy o 08:00 'fory.

Tan hynny, fe gewch chi'r diweddara' ar ein gwefan.

Hen gartre' pwy oedd hwn?

Glyn Wise yn gadael Plaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r cyn gystadleuydd Big Brother, Glyn Wise, wedi dweud ei fod yn gadael Plaid Cymru.

Fe wnaeth Mr Wise sefyll dros y blaid yng Nghanol Caerdydd yn yr etholiad eleni, gan orffen yn bedwerydd gyda 1,951 o bleidleisiau.

Heddiw, dywedodd ei fod yn gadael y blaid gan nad yw'n "rhannu'r un weledigaeth ar gyfer y wlad bellach".

'Arbrawf' ar y we gan Radio Beca

Golwg 360

Mae Golwg360 yn dweud y bydd Radio Beca yn dechrau darlledu rhaglen ddwy awr o hyd yn rheolaidd ar y we ar foreau Sadwrn ymhen ychydig dros wythnos.

Arbrawf am gyfnod prawf fydd y darllediadau meddai swyddog datblygu’r orsaf, Lowri Jones.

Logo Radio Beca
Radio Beca

Glaw'n cilio dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y cawodydd glaw wedi symud o'r de i'r gogledd ddwyrain erbyn min nos a glaw taranau yn bosib i rai hyd at heno.

Ond fe fydd yn clirio tua'r dwyrain wrth iddi nosi, gan adael noson weddol sych.

Bydd yn teimlo'n oerach na'r nosweithiau sydd wedi bod dros nos.

Morgannwg 118 o flaen Sussex

Cyngorydd GLC yn gadael Llafur

BBC Cymru Fyw

Mae aelod o'r grŵp rap Goldie Lookin' Chain gafodd ei ethol fel cynghorydd Llafur yng Nghasnewydd wedi gadael grŵp y blaid ar y cyngor.

Bydd Rhys Hutchings yn parhau i gynrychioli ei ward fel aelod annibynnol.

Nid oedd Mr Hutchings am ddweud pam yr oedd yn gadael y grŵp ond dywedodd: "Dwi'n meddwl y byddai'n well i fi ar hyn o bryd i barhau fel cynghorydd annibynnol."

Rhys Hutchings
BBC

Carcharu dyn am dreisio merch ifanc

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod dyn 27 oed wedi ei garcharu am 12 mlynedd am dreisio merch ifanc yn Y Rhyl.

Fe wnaeth Jonathan Baines, o ardal Manceinion, gyfaddef y drosedd yn Llys y Goron Caernarfon heddiw.

Cyhuddo'r Prif Weinidog o laesu dwylo

Golwg 360

Mae Golwg360 yn dweud bod y Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhuddo'r Prif Weinidog o laesu dwylo yn dilyn y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd, gan ddweud mai dim ond unwaith y mae Carwyn Jones wedi siarad gyda'r gweinidog yn San Steffan sy'n gyfrifol am drafodaethau Brexit.

Gwrthdrawiad: Rhyddhau pedwar ar fechnïaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dau ddyn a dwy ddynes gafodd eu harestio ar amheuaeth o ddynladdiad wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

Bu farw Sophie Taylor, 22 o Gaerdydd, wedi gwrthdrawiad yn y ddinas yn oriau man bore Llun.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ac eisiau clywed gan unrhyw un welodd BMW du, BMW gwyn a Vauxhall Corsa yn teithio gyda'i gilydd yn y ddinas yn hwyr nos Sul.

Castell Lego?

BBC Wales News

Mae adeiladau enwog Paris, Fenis ac Efrog Newydd ymysg rhai sydd wedi eu creu o setiau Lego dros y blynyddoedd, ond ai un o gestyll hanesyddol Cymru fydd y nesaf?

Caerffili
BBC

Pam na fydd Taylor yn wynebu Caerlŷr?

Wales Online

Dywed Wales Online na fydd Neil Taylor yn rhan o dîm Abertawe sy'n herio Caerlŷr yn yr Uwch-gynghrair ddydd Sadwrn am nad yw'n barod eto ar ôl bod yn gorffwys wedi Euro 2016.

Dywed hyfforddwr yr Elyrch, Francesco Guidolin, fod Taylor wedi gofyn am chwarae gyda'r tîm dan 23 am ei fod "ychydig ar ei hôl hi" ar ôl dod nôl o'r bencampwriaeth.

Neil Taylor
Getty Images

Dirwy o £95,000 i berchennog tafarn

BBC Cymru Fyw

Mae perchnogion tafarn yng Nghaerffili wedi cael dirwy o £95,000 ar ôl i aelod o staff gael ei losgi.

Cafodd yr unigolyn ei anafu yn yr Angel Inn ym mis Gorffennaf 2015.

Yn ogystal â'r ddirwy, bydd rhaid i Enterprise Inns dalu costau o £15,860.

Nwy
Thinkstock

Mwy o ffoaduriaid o Syria yn cyrraedd Cymru

BBC Cymru Fyw

Cafodd 34 o ffoaduriaid o Syria eu hail-gartrefu yng Nghymru rhwng Ebrill a Mehefin eleni, yn ôl ystadegau newydd.

Mae hyn yn golygu bod cyfanswm o 112 wedi cael cartrefi yng Nghymru - o'i gymharu â 249 yn yr Alban, a 104 yng Ngogledd Iwerddon, yn yr un cyfnod.

Ffoaduriaid
BBC

Penwythnos glawog yn y canolbarth?

Tywydd, BBC Cymru

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd cynnar melyn o law ar gyfer ardal Powys dros y penwythnos a allai effeithio ar drafnidiaeth a digwyddiadau awyr agored yn yr ardal.

Mae rhybudd y bydd glaw o 15:00 ddydd Sadwrn 27 Awst gan droi'n drwm ar brydiau erbyn min nos ac yn parhau tan tua 9:00 fore Sul 28 Awst.

Cadwch lygad ar y wefan dywydd am y diweddaraf.

Coleman: 'Dim ots' lle mae Ashley Williams yn chwarae

BBC Sport

Fyddai dim ots pe bai Ashley Williams "yn chwarae ar y lleuad" meddai rheolwr tîm pêl-droed Cymru Cymru Chris Coleman mewn cyfweliad ar BBC Sport wrth drafod symudiad capten Cymru o Abertawe i Everton.

Ashley Wiliams a Chris Coleman
Getty Images

Apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn ddwyn car ar ôl bygwth gweithwyr gyda chyllell mewn stad ddiwydiannol yn Llanelli bnawn ddoe.

Aeth y dyn i mewn i uned ar Stad Ddiwydiannol Dafen am 17:15 cyn dwyn car BMW arian oedd tu allan.

Roedd wedi cuddio ei wyneb gyda sgarff ag yn gwisgo siaced gyda chroes goch arni. Mae'n bum troedfedd chwe modfedd o daldra ac roedd yn gwisgo trowsus tracwisg llwyd gyda rhwyg ynddo ar y pryd.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 neu 0800 555 111.

TGAU: Yr ymateb yn Ysgol y Preseli

BBC Cymru Fyw

Holi Elen, Ioan, Steffan, Gethin a Guto am eu canlyniadau

Penodi llysgenhadon Cynghrair Pencampwyr Ewrop 2017

Twitter

Mae cyn ymosodwr Cymru Ian Rush a rheolwraig tîm cenedlaethol pêl-droed Cymru Jayne Ludlow wedi eu penodi'n llysgenhadon rowndiau terfynol Cynghrair Pencampwyr Ewrop (dynion a merched).

Mae dwy gêm derfynol y pencampwriaethau'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.

View more on twitter

Morgannwg 91-2 yn erbyn Sussex

Apelio am wybodaeth wedi ymosodiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio i ymosodiad ar ddyn ym Mhrestatyn ddoe. Roedd y dyn 22 oed yn cerdded gyda'i gymar a babi pan ymosododd dau ddyn arno yn Heol Winchester. Mae'n debyg fod y dynion wedi defnyddio potel fel arf i ymosod arno, ac fe gafodd ei gicio hefyd.

Roedd y ddau ymosodwr yn wyn, tua 17 oed ac yn bum troedfedd naw modfedd o daldra. Roedd un o'r dynion yn gwisgo siaced ddu gyda bag ar ei gefn ac roedd ganddo wallt melyn cwta. Roedd y llall yn gwisgo trowsus denim tynn ac roedd ganddo wallt du.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC16127832.  

Cawodydd y p'nawn

Tywydd, BBC Cymru

Wedi bore heulog gallai cawodydd trwm ddatblygu yn ystod y p'nawn ond fe fydd 'na ysbeidiau heulog, braf.

Heno, fe fydd y cawodydd yn parhau gyda tharanau yn bosib ond bydd yn clirio tua'r dwyrain i adael noson weddol sych.

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o fanylion.

Gareth ar ei ffordd i Monaco

Mae Gareth Bale ar ei ffordd i Monaco, lle mae Uefa yn cyhoeddi pwy yw Chwaraewr y Flwyddyn nes ymlaen.

View more on twitter

Dod o hyd i ddyn oedd ar goll

Twitter

Mae Heddlu'r Gogledd wedi diolch i'r cyhoedd am eu cymorth.

View more on twitter

20 o swyddi newydd i Gaernarfon

Daily Post

Bydd 20 o swyddi yn cael eu creu yng Nghaernarfon meddai'r Daily Post, wrth i gwmni Coultons Bread agor depo newydd yn y dref.

Canlyniadau gorau i ysgol yn Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae ysgol yn Wrecsam wedi llwyddo i gael ei chanlyniadau gorau erioed mewn arholiadau TGAU, a hynny ar ôl dod allan o fesurau arbennig yn gynharach eleni.

Cafodd 95% o ddisgyblion Ysgol Rhosnesni o leiaf pum cymhwyster TGAU.

Roedd yr ysgol yn un o 40 yng Nghymru i gymryd rhan mewn cynllun  gan y llywodraeth i wella perfformiad.

Oriel yn ailagor gyda gwaith gan da Vinci

BBC Cymru Fyw

Fe fydd lluniau gan Leonardo da Vinci ymysg y gweithiau sy'n cael eu dangos yn Oriel Glynn Vivian yn Abertawe pan fydd yn ailagor i'r cyhoedd fis Hydref.

Mae £3.8m wedi ei wario i ailddatblygu'r oriel.

Llun gan Leonardo da Vinci
Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol/(c) Ei Mawrhydi y Frenhines

Apêl am arian i adnewyddu hen gastell

Twitter

Mae angen yr arian ar frys i adnewyddu castell Rhuthun meddai Cadw.

View more on twitter

Apêl am wybodaeth am gi frathodd fachgen

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ar ôl i fachgen 13 oed gael ei frathu gan gi yn ardal Hengoed.

Roedd rhaid i'r bachgen gael triniaeth ar ôl cael ei frathu ar ei goes, ac mae'r heddlu yn ceisio darganfod perchennog y ci.

Mae wedi ei ddisgrifio fel dyn gwyn yn ei 60au, tua chwe throedfedd o daldra, ac roedd yn gwisgo siaced werdd a throwsus du. Roedd y ci yn ddu gyda blew gwyn o amgylch ei wyneb.

Enwau mawr Cymru i fethu gemau?

BBC Sport Wales

Mae prif weithredwr Undeb Rygbi Cymru wedi rhybuddio y gall rhai o enwau mawr tîm rygbi Cymru fethu gemau prawf yr hydref gan eu bod yn chwarae i glybiau y tu allan i'r wlad.

Dim ond tri o chwaraewyr sy'n chwarae i glybiau y tu allan i Gymru fydd Warren Gatland yn cael eu dewis.

Dywedodd Martyn Phillips y bydd rhai enwau mawr yn methu chwarae er mwyn bod yn deg i chwaraewyr sy'n chwarae yma.

Rygbi
BBC

Cip cyntaf ar ganolfan addysg gwerth £14.6m

The Leader

Mae canolfan chweched dosbarth newydd sbon yng Nglannau Dyfrdwy yn croesawu ei disgyblion cyntaf heddiw meddai'r Leader. 

Bydd myfyrwyr sy'n derbyn eu canlyniadau TGAU yn cael eu golwg cyntaf ar y ganolfan ôl-16 newydd gwerth £14.6m sydd wedi'i ddatblygu ar y cyd rhwng Coleg Cambria, Ysgol Uwchradd Cei Conna a Chyngor Sir y Fflint.

Disgyblion yn dathlu

BBC Cymru Fyw

Dyma ddau ddisgybl ymysg y miloedd gafodd eu canlyniadau TGAU y bore ma. Mae Megan a Josh yn ddisgyblion yn Ysgol Cefn Hengoed, ag yn falch iawn o'u canlyniadau.

Ysgol
BBC

Coleman yn trafod anaf Ramsey ac wfftio 'tîm GB'

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwr Cymru Chris Coleman wedi dweud y byddai wedi bod modd osgoi'r anaf a gafodd Aaron Ramsey ar ddechrau'r tymor dros ei glwb, Arsenal.

Mae Ramsey wedi ei adael allan o gêm gyntaf Cymru yn ymgyrch ragbrofol Cwpan y Byd 2018 ar ôl anafu llinyn y gâr.

Wrth gael ei holi gan y wasg fe wnaeth Coleman hefyd wfftio'r syniad o atgyfodi tîm pêl-droed Prydain ar gyfer Gemau Olympaidd 2020.

Aaron Ramsey
Getty Images

Gwaith adeiladu ffordd osgoi i ddechrau yn 2017

Daily Post

Fe fydd y gwaith o adeiladu ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd yng Ngwynedd yn dechrau yn 2017.

Roedd na bryder am oedi cyn i'r gwaith adeiladu gychwyn, ond dywedodd Llywodraeth Cymru wrth y Daily Post fod y cynllun yn mynd yn ei flaen fel y disgwyl ac fe fydd y gwaith adeiladu'n dechrau yn yr hydref y flwyddyn nesaf.

TGAU: Ysgrifennydd Addysg yn llongyfarch myfyrwyr

BBC Cymru Fyw

Wrth ymweld ag ysgol Cefn Hengoed yn Abertawe heddiw, dywedodd Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru Kirsty Williams: "Dwi am longyfarch y miloedd o bobl ifanc sydd wedi cael eu canlyniadau. Mae canlyniadau TGAU eleni yn dangos perfformiad cryf arall. 

"Mae dwy ran o dair o'n dysgwyr wedi cael o leiaf A* - C ac mae yna gynnydd yn y graddau uchaf, diolch i waith caled ein disgyblion a'u hathrawon. 

"Mae'r perfformiad yn y pynciau gwyddoniaeth unigol yn parhau'n uchel o gymharu â chanlyniadau gweddill y DU ac mae'r canlyniadau lefel mynediad hefyd wedi codi.

"Mae ein perfformiad yn y Fagloriaeth hefyd yn wych, ac mae gan fwy nag 14,000 o ddisgyblion sgiliau a phrofiadau ychwanegol bellach sy'n rhoi mantais iddynt mewn byd cynyddol gystadleuol."

Mwy'n dysgu Cymraeg yn y Wladfa

Y Cymro

Mae'r Cymro yn adrodd ar y cynnydd yn nifer y bobl sy'n dysgu Cymraeg ym Mhatagonia.

Yn 2015, roedd cyfanswm o 1,220 o Batagoniaid yn dysgu Cymraeg - y nifer uchaf o ddysgwyr ers dechrau’r prosiect yn 1997 gyda 537 o ddysgwyr.

Dywedodd Rhisiart Arwel, o Gynllun Cymraeg Patagonia, ar Radio Cymru bore 'ma fod y ffigyrau yn "anhygoel" ond fod y defnydd cymdeithasol o'r iaith yno yn "wan".

Plant Ysgol yr Hendre
BBC
Mae plant Ysgol yr Hendre yn Nhrelew yn cael addysg ddwyieithog

Canlyniadau TGAU'n parhau'n gyson

BBC Cymru Fyw

Mae canlyniadau TGAU Cymru wedi parhau'n gyson eto eleni, gyda 66.6% yn derbyn graddau A* i C - gan olygu'r un gyfradd i Gymru ag i Loegr.

Dyma'r drydedd flwyddyn i 66.6% o ddisgyblion Cymru dderbyn graddau A* i C ac roedd cynnydd yn nifer y disgyblion gafodd y graddau uchaf.

Mae disgyblion Cymru wedi gwneud yn well na disgyblion mewn sawl ardal o Loegr, er bod newidiadau i'r drefn ar hyd y DU yn ei gwneud hi'n anoddach i gymharu canlyniadau gwledydd a rhanbarthau.

Mae merched wedi cael canlyniadau gwell na bechgyn - gyda'r bwlch yn ymestyn ychydig i 9.2%

Abertawe i wynebu Manchester City

BBC Camp Lawn

Staff prifysgolion: 210 yn ennill dros £100,000

BBC Cymru Fyw

Cafodd 210 o staff prifysgolion Cymru gyflog o dros £100,000 y flwyddyn yn 2014/15 yn ôl adroddiad newydd ar gyflogau.

Daw'r ffigyrau o adroddiad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), ar ôl i'r llywodraeth gomisiynu arolwg blynyddol o gyflogau arweinwyr prifysgolion. 

Yn ôl yr adroddiad, cafodd saith o wyth is-ganghellor prifysgolion Cymru gyflog o dros £200,000 gan gynnwys cyfraniadau pensiwn. 

Ond mae'r adroddiad yn pwysleisio bod cyflogau prifysgolion Cymru yn debyg i brifysgolion o faint a statws tebyg yn y DU.

Prifysgol
BBC