a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cwtogi cymhorthdal i gynllun creu swyddi
  2. Medalau Olympaidd yn 'cuddio argyfwng ar lawr gwlad'
  3. Gemau Olympaidd: Dim gwaharddiad ar y Ddraig Goch
  4. Lens o we pry cop yn torri tir newydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

Y tywyd heno...

Tywydd, BBC Cymru

Dywed Llyr Griffiths-Davies:

"Heno bydd y glaw’n y gorllewin yn parhau ac yn symud tua’r gogledd. Dros nos, fe fydd y glaw’n clirio, ‘da’r tymheredd isa’n 15C. Niwl a tharth yn ffurfio mewn manne erbyn y bore."

Teyrngedau i ddyn fu farw mewn gwrthdrawiad yng Ngwynedd

BBC Cymru Fyw

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i ddyn ifanc fu farw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri char yng Ngwynedd dros y penwythnos.

Mae wedi ei enwi'n lleol fel Guto Pugh, 21 oed, o Fachynlleth a bu farw yn y digwyddiad ar yr A496 yng Nghaerdeon rhwng Bontddu a Bermo fore Sadwrn.

Gordyfiant yn effeithio ar ddiogelwch y ffyrdd

Cyngor Ynys Môn

Mae trigolion Ynys Môn yn cael eu hannog i chwarae eu rhan yn y gwaith o fynd i’r afael efo dail a choed sy’n gordyfu allan i’r ffordd.

Mae cwynion dros yr haf am lystyfiant sy’n tyfu allan o erddi a chaeau wedi arwain Swyddogion Priffyrdd i rybuddio pobl am yr effeithiau posibl ar ddiogelwch y ffyrdd.

Gŵyl gerddoriaeth: Arestio chwech

Daily Post

Dywed y Daily Post fod pump o bobl wedi cael eu harestio am droseddau yn ymwneud a chyffuriau, ac un am gario arf bygythiol, a hynny ar ôl i'r heddlu dargedu modurwyr oedd yn teithio i ŵyl gerddoriaeth dros y penwythnos. 

Roedd Heddlu Gogledd Cymru yn targedu cerbydau oedd ar y ffordd i Glass Butter Beach yn Llanbedrog dros y penwythnos.

Llofruddiaeth dynes yn Llandaf: Cadw dyn yn y ddalfa

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 23 oed wedi cael ei gadw yn y ddalfa ar ôl ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio dynes yng Nghaerdydd.

Cafodd Jordan Matthews ei arestio ddydd Gwener, 19 Awst yn dilyn marwolaeth Xixi Bi, 24, mewn eiddo yn Heol Trelái, Llandaf.

Guidolin i geisio efelychu ei ddyddiau gyda Vicenza

The Daily Mail

Yn ôl y Daily Mail bydd rheolwr Abertawe, Francesco Guidolin, yn ceisio efelychu ei lwyddiant gyda'r clwb Vicenza yn yr Eidal drwy ennill Cwpan y Gynghrair gyda'r Elyrch y tymor yma.

Enillodd Guidolin Coppa Italia gyda Vicenza yn 1997 i ennill tlws mawr cyntaf y clwb.

bbc
bbc

Dixon yn awyddus i greu argraff

South Wales Argus

Ar wefan y South Wales Argus mae canolwr y Dreigiau Jack Dixon wedi dweud ei fod yn awyddus i greu argraff y tymor hwn wedi tymor llawn anafiadau y llynedd. Cafodd Dixon anaf a gododd amheuaeth a fyddai'n gallu parhau i chwarae rygbi yn broffesiynol.

Dixon
BBC
Jack Dixon

Brexit: 'Rhan ganolog' i brif was sifil nesaf Cymru

BBC Cymru Fyw

Bydd prif was sifil nesaf Cymru'n chwarae "rhan ganolog" yn y gwaith o gael y cytundeb gorau i'r wlad wrth i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd, meddai hysbyseb am y swydd.

Mae Syr Derek Jones yn camu o'r neilltu yn ei swydd fel ysgrifennydd parhaol i Lywodraeth Cymru wedi pedair blynedd.

wag
BBC

Amina Al-Jeffery dal heb ddychwelyd

Golwg 360

Dywed Golwg360 fod merch 21 oed o Abertawe sy’n honni ei bod wedi’i ‘charcharu gan ei thad yn Saudi Arabia’ dal heb ddychwelyd i’r DU.  

Daw hyn er gwaethaf gorchymyn gan farnwr yn yr Uchel Lys yn Llundain ar 3 Awst y dylai tad Amina Al-Jeffery, yr academydd Mohammed Al-Jeffery, sicrhau ei bod yn dychwelyd yn ddiogel i Brydain erbyn 11 Medi.  

Yr haul ar ei ffordd nôl!

Twitter

Mae Derek Brockway wedi trydar rhagolygon y tywydd ar gyfer Cymru dros y dyddiau nesaf: phew!

View more on twitter

Ffordd yr A55 wedi ail agor

Twitter

Rhybuddion am lifogydd posib

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi 5 rhybudd i fod yn barod am lifogydd yng Nghymru.

Yr ardaloedd dan fygythiad yw o gwmpas afonydd Conwy, Dyfi, Dysynni, Mawddach (ac Wnion) a Glaslyn (a Dwyryd).

Parch yn y Ffrinj

BBC Cymru Fyw

Mae hi'n gyfnod Gŵyl Ffrinj Caeredin ac unwaith eto eleni, mae nifer o Gymry yn perfformio yno. Yn eu plith, mae'r actores Carys Eleri - wyneb cyfarwydd i ni fel y Parch Myfanwy Elfed yn y gyfres 'Parch' ar S4C. Mae hi'n perfformio yn y ddrama 'Yuri' yn yr ŵyl - drama sydd wedi derbyn adolygiadau rhagorol.

Cafodd Cymru Fyw sgwrs efo Carys yng nghanol ei phrysurdeb.

parch
s4c

Lens o we pry cop gan wyddonwyr Bangor yn torri tir newydd

BBC Cymru Fyw

Mae gwe pry' cop wedi ei defnyddio i greu lens newydd sy'n galluogi gwyddonwyr i weld pethau oedd yn cael eu hystyried yn anweladwy yn y gorffennol.

Mae gwyddonwyr o brifysgolion Bangor a Rhydychen wedi darganfod bod sidan pry cop yn eu galluogi i weld yn fanylach.

plu
Thinkstock

Rhybudd ar draethau

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd a Gwylwyr y Glannau wedi uno i gyhoeddi rhybudd i bobl yn dilyn penwythnos o ddigwyddiadau trasig ar draethau'r DU.

Daeth y rhybudd wedi i luniau ymddangos o fechgyn ifanc yn chwarae ar forglawdd ym Mhorthcawl - dywedodd Gwylwyr y Glannau eu bod yn ffodus i fod yn fyw.

porthcawl
Wales News Service

Damwain ar yr A55

Twitter

Bradley yn rhybuddio am chwarae yn Lloegr

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae ail-reng Cymru, Bradley Davies, yn rhybuddio ei gyd-chwaraewyr o Gymru am y peryglon o chwarae yn Uwchgynghrair Lloegr.

Dywed Davies fod ganddo ddewis clir i'w wneud - chwarae yn Lloegr a rhoi'r gorau i chwarae yn rhyngwladol, neu dychwelyd i Gymru. Fe arwyddodd gytundeb deuol gyda'r Gweilch ac Undeb Rygbi Cymru.

bradley
BBC

Gwasanaeth coffa i dad a mab

BBC Cymru Fyw

Mae gwasanaeth coffa wedi cael ei gynnal yn Aberdaugleddau heddiw er cof am ddau bysgotwr lleol aeth ar goll ym mis Ebrill.

Aeth Gareth Willington, 59 oed, a'i fab Daniel, 32, ar goll ar ôl i'w cwch - yr Harvester - suddo oddi ar Benrhyn Dewi.

Daniel Willington
BBC

Safle Ysgol Grove Park gynt yn cael statws rhestredig

Llywodraeth Cymru

Mae Gweinidog yr Economi a’r Seilwaith Ken Skates wedi cyhoeddi fod adeilad a fu'n gartref i Ysgol Ramadeg y Merched yn Wrecsam, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel Ysgol Grove Park, wedi’i ddynodi’n  adeilad rhestredig a hynny am ansawdd a chymeriad ei nodweddion pensaernïol arbennig.

Cymeradwyo cynlluniau ar gyfer archifdy newydd ym Mhowys

BBC Wales News

Mae cynlluniau ar gyfer canolfan archifau a chofnodion modern gwerth £1.7m wedi cael sêl bendith ariannol gan Gyngor Powys, medd BBC Wales News.

Mae'r gwaith dylunio ar gyfer y ganolfan ar Ffordd y Ddol, Llandrindod wedi eu cwblhau ac mae'r cyngor yn edrych i benodi cwmni adeiladu ar gyfer y gwaith.

Cyhuddo dyn o lofruddiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 23 oed wedi ei gyhuddo o lofruddio dynes ifanc yng Nghaerdydd.

Cafodd Heddlu De Cymru eu galw i eiddo yn Heol Ely yn Llandaf ddydd Gwener 19 Awst wedi adroddiadau bod menyw yn cael trafferth anadlu.

Llandaf
Google

Cwtogi cymorth i gynllun creu swyddi

BBC Cymru Fyw

Mae cynllun creu swyddi i weithwyr ifanc sy'n cael ei weithredu gan Lywodraeth Cymru wedi haneru'r gefnogaeth arianol yr oedd yn ei gynnig i gwmnïau.

Roedd cynllun Twf Swyddi Cymru'n arfer cynnig cymorthdal o 100% i gwmniau er mwyn cyflogi pobl rhwng 16-24 oed, ond dywed gwefan y cynllun mai hanner hynny sy'n cael ei gynnig nawr.

swyddi
BBC

‘Toriadau cudd’ i gynllun Twf Swyddi Cymru

Golwg 360

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu Llywodraeth Cymru gan honni eu bod wedi cyflwyno “toriadau cudd” i gynllun hybu swyddi, yn ôl Golwg 360.

Yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig, mae’r Llywodraeth wedi haneru’r cymhorthdal yr oedd yn ei gynnig i’r cynllun Twf Swyddi Cymru.

Cyhuddo dyn o lofruddiaeth

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi enw menyw fu farw yng Nghaerdydd ddydd Gwener wedi i'r heddlu gael eu galw i eiddo yn Llandaf. Roedd Xixi Bi yn 24 oed ac mae ei theulu yn China wedi cael gwybod. 

Cafodd dyn 23 oed, Jordan Matthews, ei arestio ac mae bellach wedi cael ei gyhuddo o'i llofruddio. Bydd yn ymddangos yn y llys yn ddiweddarach heddiw.

Dim gwaharddiad ar y Ddraig Goch

BBC Cymru Fyw

Mae corff rheoli'r Gemau Olympaidd wedi cadarnhau nad oedd baner Cymru wedi'i gwahardd o'r Gemau, er gwaethaf dyfalu mawr ar gyfryngau cymdeithasol.

Roedd amryw wedi bod yn cwestiynu diffyg presenoldeb y Ddraig Goch yn Rio de Janeiro dros y pythefnos diwethaf, gyda sawl un yn honni fod y seiclwraig Becky James wedi gwrthod chwifio'r Ddraig Goch er mwyn cael baner Jac yr Undeb ar ôl iddi ennill medal.

jade
Getty Images
Jade Jones oedd yr unig un a welwyd gyda'r Ddraig Goch

Damwain ar yr A483

Twitter

Y Dyn Gwyrdd mewn lluniau

Twitter

Ateb y Galw: Ben Davies

BBC Cymru Fyw

Pêl-droediwr Cymru a Tottenham Hotspur, Ben Davies, sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan Heini Gruffudd yr wythnos diwethaf.

ben davies
BBC

Damwain ar yr A487

Twitter

Damwain: Un wedi marw, un wedi anafu

Heddlu De Cymru

Fe ddywed Heddlu'r De bod menyw 22 oed wedi marw mewn damwain ffordd yng Nghaerdydd dros nos. Aeth car BMW y fenyw i mewn i bloc o fflatiau yn ardal Adamsdown, ac mae menyw arall 21 oedd yn teithio yn y car yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol.

Mae pedwar person wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Mae'r heddlu'n apelio am dystion gan ofyn i bobl ffonio 101 a dyfynnur cyfeirnod 1600319903.

Ymosod Wrecsam ddim yn tanio

Daily Post

Mewn erthygl ar wefan y Daily Post mae Rob Griffiths yn dweud fod ymosod tîm Wrecsam yn wan yn ddiweddar, gan sgorio un gôl yn unig yn y 270 munud diwethaf ar y Cae Ras. Ond dydi'r amddiffyn heb ildio yn y cyfnod yna chwaith. Gêm gyfatal ddi-sgôr oedd hi ar y penwythnos yn erbyn Eastleigh. 

ROONEY
BBC
John Rooney, un o'r enwau newydd ar y Cae Ras y tymor yma

'Adeus Rio' gan ein gohebwyr

Y Gemau Olympaidd

Ffarwel i Gemau Rio - Gair olaf gan y gohebwyr

Llanddwyn yn 'achosi problemau traffig'

BBC Cymru Fyw

Mae rhai o drigolion pentref Niwbwrch ar Ynys Môn wedi galw am weithredu i ddatrys trafferthion traffig yn y pentref.

Ar adegau prysur, pan fo'r tywydd yn braf, mae llawer o draffig yn y pentref gan fod ymwelwyr yn heidio i draeth Llanddwyn gerllaw.

Niwbwrch
Google

Ar Taro'r Post heddiw....

Twitter

Chwilio am berson yn y dŵr

Twitter

Mae Jennie Griffiths o ystafell reoli'r gwasanaeth tân ac achub wedi trydar i ddweud bod y gwasanaethau brys yn chwilio am berson yn y dŵr yng Nghaerdydd. Mewn trydar arall mae'n dweud bod hofrennydd yr heddlu bellach yn cynorthwyo hefyd.

View more on twitter

Digwyddiad amheus yng Nghaerdydd

Wales Online

Fe ddywed WalesOnline bod yr heddlu wedi cau stryd yn ardal Adamsdown o Gaerdydd wrth iddyn nhw ddelio gyda digwyddiad yno'r bore 'ma.

Llai o Gymry'n marw o glefyd y galon

BBC Cymru Fyw

Mae llai o bobl yn dioddef ac yn marw o glefyd y galon yng Nghymru, gyda gostyngiad mewn ysmygu a goryfed i'w ddiolch.

Yn ôl Adroddiad Blynyddol Clefyd y Galon, mae gostyngiad o chwarter wedi bod yn nifer y marwolaethau, o ychydig dros 12,000 yn 2005 i tua 8,000 yn 2014.

Calon
Thinkstock