a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Tîm difa bomiau yn cynnal ffrwydrad yng Nghasnewydd
  2. Rhybuddion llifogydd mewn grym i orllewin Cymru
  3. Pryder elusen am ffigyrau yn dangos troseddau denu plant
  4. Gemau Olympaidd Rio: Aur i Jade Jones yn y Taekwondo

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.    

Carcharor yn cael triniaeth ar ôl cynnau tân

Mae carcharor wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty ar ôl cynnau tri thân yn fwriadol mewn carchar ym Mhen-y-bont.

Cafodd y gwasanaeth tân eu galw am 21:04 nos Iau ar ôl i'r carcharor gynnau papur tŷ bach yn yr uned troseddwyr ifanc yng ngharchar Parc.

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni diogelwch G4S bod un person ifanc ac un aelod o staff wedi cael eu cludo i'r ysbyty ac wedi cael eu rhyddhau yn fuan wedi hynny.  

Carchar Y Parc
Google

Apêl wedi ymosodiad difrfiol

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wrth geisio dod o hyd i ddyn 34 oed yn dilyn ymosodiad difrifol ar 13 Awst.

Dywed yr heddlu fod gan Malachi Halstead o Gasnewydd gysylltiadau gyda Birmingham, Manceinion ac ar hyd de Cymru.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 96 13/08/16.

Malachi Halstead
Heddlu Gwent

Cwest i farwolaeth dyn yn yr Wyddgrug

North Wales News

Clywodd cwest y gallai dyn o Sir Y Fflint fod wedi bod yn farw am hyd at bedwar mis cyn i'w gorff gael ei ddarganfod, medd gwefan News North Wales. 

Dywed yr heddlu fod tŷ Geroge Maintland Connah yn Yr Wyddgrug mewn llanast llwyr, a'u bod wedi dod o hyd i gorff ci a sawl potel wag o win yn yr adeilad. 

Clywodd y cwest fod Mr Connah, 61 oed, wedi cael ysgariad yn 2015 ar ôl bod yn briod am 20 mlynedd.

Dywedodd ei wraig Annette fod Mr Connah yn ddibynnol ar alcohol a bod hynny wedi arwain at ddiwedd eu perthynas. 

Gosod pibell ddŵr

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwaith wedi dechrau o osod prif bibell ddŵr newydd yng ngogledd Sir Benfro ar ôl i filoedd o bobl golli eu cyflenwad ym mis Tachwedd y llynedd pan dorrodd pibell yn Llechryd.

Mae Dŵr Cymru yn gwario £5m ar y datblygiad, fel rhan o fuddsoddiad o dros £20m ar wella'r rhwydweithiau dŵr yn y gorllewin. 

Pibellau
BBC

Gill: Heddlu'r Gogledd yn rhoi gorau i'w ymchwiliad

Dywed Heddlu'r Gogledd fod Swyddfa Gwrth Dwyll yr Undeb Ewropeaidd yn ymchwilio i honiadau o dwyll yn erbyn yr aelod seneddol Ewropeaidd Nathan Gill. 

Oherwydd hyn, meddai llefarydd, ni fydd Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio ymhellach i'r honiadau.

Mae'r honiadau'n ymwneud â'r defnydd honedig o arian Senedd Ewrop ar gyfer anghenion pleidiau gwleidyddol, fel ymgyrchoedd etholiadol. 

Ond mae Mr Gill wedi mynnu nad yw wedi gwneud unrhyw beth o'i le a bod y cyhuddiadau yn rhan o ymgyrch i bardduo'i enw da.

Nathan Gill
BBC

Noson gawodlyd gyda gwynt cryf

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd heno’n noson gawodlyd a bydd gwynt cryf iawn yn codi o’r de orllewin dros nos," meddai Gwennan Evans. 

"Mae rhybudd melyn am y gwynt dros y rhan fwyaf o Gymru o 0200 bore Sadwrn tan 2100 nos Sadwrn.

"Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn rhybuddio y bydd y llanw’n uchel mewn deg ardal ar arfordir y de a’r gorllewin dros y penwythnos."

Banc i gau canghennau

BBC Cymru Fyw

Mae banc HSBC wedi anfon llythyrau at gwsmeriaid ym mhentrefi Ewlo a Chaergwrle Sir y Fflint yn dweud y bydd y canghennau yno yn cau eu drysau am y tro olaf ar 11 Tachwedd a 9 Rhagfyr. Mae AC Alun a Dyfrdwy Carl Sargeant wedi anfon llythyr at HSBC yn mynegi ei siom gyda'r penderfyniad. 

Banc
Google

Gorchymyn i ddau gi gael eu difa

BBC Cymru Fyw

Mae Llys wedi gorchymyn fod yn rhaid difa dau gi Alsatian wnaeth ymsod ar Jack Russell ym Mhrestatyn.

Ar ôl yr ymosodiad ar 5 Chwefror bu'n rhaid difa'r Jack Russell oherwydd ei anafiadau.

Clywodd ynadon mai dyma'r trydydd tro i gwynion gael eu gwneud yn erbyn y cŵn Alsatian.

Penderfynodd y llys fod June Heather Cairns yn euog o ddau gyhuddiad o fod yn berchen ar gŵn oedd yn afreolus ac yn beryglus.

Blog Bethan

Yn ei blog diweddara' mae Bethan Gwanas yn trafod llyfrau plant ac ei ymweliad diweddar ag Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni.

bethan
BBC

Ymchwilio i achos marwolaeth

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio ar ôl adroddiadau o farwolaeth sydyn yn Nhreorci.

Cafodd yr heddlu eu galw i ardal Park Road ychydig cyn 12:00. 

Dominic Day i chwarae yn Awstralia

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline yn adrodd y bydd ail-reng Cymru, Dominic Day, yn chwarae i'r Melbourne Rebels yng nghystadleuaeth Super Rugby y tymor nesaf. Bydd hynny wedi iddo gael cyfnod gyda Toyota Verblitz ym mhrif adran Japan.

Mae Day wedi ennill pedair cap dros Gymru, ac wedi chwarae dros glybiau Llanelli, Llanymddyfri, rhabarth y Scarlets a Chaerfaddon yn Uwchgynghrair Lloegr.

dominic
BBC

Carcharu pêl-droediwr amatur

BBC Cymru Fyw

Mae pêl-droediwr amatur wedi ei garcharu am 12 mis ar ôl iddo dorri coes gwrthwynebydd ar y maes chwarae.

Penderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon fod Nicholas Williams, 26 oed, o Acrefair, Wrecsam yn euog o achosi niwed corfforol difrifol. 

Roedd Williams yn chwarae i dîm Cefn Albion yn erbyn AFC Brynford mewn gêm gwpan. 

Nathan Gill yn dweud fod honiadau twyll yn 'ddi-sail'

BBC Cymru Fyw

Mae Nathan Gill, ASE UKIP, yn dweud fod yr honiadau o dwyll yn ei erbyn yn rhai cwbl ddi-sail.

Mae'r honiadau'n ymwneud â'r defnydd honedig o arian Senedd Ewrop ar gyfer anghenion pleidiau gwleidyddol, fel ymgyrchoedd etholiadol.

Ond mae Mr Gill wedi mynnu nad yw wedi gwneud unrhyw beth o'i le a bod y cyhuddiadau yn rhan o ymgyrch i bardduo'i enw da.

Nathan Gill
BBC

Bwyd blasus y Cymry

BBC Cymru Fyw

Ar wefan Cymru Fyw y prynhawn 'ma mae erthygl yn trafod pwysigrwydd gwyliau bwyd i gwmniau bach yng Nghymru, gyda chyfweliadau gyda Gethin ap Dafydd ac Elin Wyn Jones sy'n rhedeg dau gwmni bychan.

bbc
bbc

Tân mewn eiddo yn Nhreorci

BBC Cymru Fyw

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i dân mewn eiddo yng Nghwmparc, Treorci ychydig cyn hanner dydd heddiw.

Cafodd y Gwasanaeth Tân ei hysbysu am y digwyddiad gan yr heddlu, ac roedd wedi ei ddiffodd erbyn i swyddogion tân gyrraedd y lleoliad.

Timau Caerfaddon a'r Scarlets wedi'u cyhoeddi

Codi gwaharddiad ar gŵn?

South Wales Evening Post

Mae'n bosib y bydd gwaharddiad ar fynd a chŵn am dro ar rai o draethau Bae Abertawe yn cael ei godi, meddai'r South Wales Evening Post. 

Mae'r Cyngor Sir yn ystyried codi'r gwaharddiad ar gyfer rhai ardaloedd yn enwedig lle mae datblygwyr yn codi  tai newydd. 

Rhosili
Richard Howarth/Geography

Lleidr yn dwyn o dŷ cymydog

The Leader

Clywodd llys fod lleidr wedi dwyn gemwaith, a lluniau personol o ystafell wely merch 11 oed a fu farw pum mlynedd yn ôl. 

Dywed y Leader fod Michael Marian Baranowski, 33, o Garden City, Glannau Dyfrdwy wedi dwyn yr eitemau o dŷ cymydog tra bod nhw ar wyliau. 

Cafodd Baranowsk ei gadw yn y ddalfa a bydd yn cael ei ddedfrydu ymhen tair wythnos.

Llysgenhadon Cymreig yr Urdd i Slofenia

Urdd Gobaith Cymru

Mae Swyn Llŷr o Bontnewydd ac Eban Muse o Garmel ger Caernarfon wedi eu dewis fel Llysgenhadon Cymreig mewn digwyddiad yn Slofenia rhwng 9 a 11 Medi.

Byddant yn ymuno gydag 20 o bobl ifanc eraill o naw o wledydd Ewropeaidd mewn cwrs hyfforddi dan yr enw ‘Llysgenhadon Ifanc ar gyfer Addysgu’r Ifanc yn erbyn Rhagfarn’, sydd wedi ei ariannu gan raglen Erasmus+ yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd Swyn ac Eben yn cynrychioli’r Urdd yn Slofenia.

Llysgenhadon
Yr Urdd

Ysgrifennydd yn llongyfarch pencampwyr

Twitter

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith Ken Skates wedi trydar i longyfarch Jade Jones a Hannah Mills ar eu medalau yn Rio ddoe.

View more on twitter

A483 wedi ei chau ym Mhowys

BBC Cymru Fyw

Mae'r A483 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad ar ôl gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd rhwng Aber-miwl a Garthmyl ym Mhowys. Mae'r digwyddiad yn effeithio ar bobl sy'n teithio rhwng Y Drenewydd a'r Trallwng ac mae traffig yn cael ei ddargyfeirio.  

Diogelu pecyn amheus yng Nghasnewydd

BBC Cymru Fyw

Mae arbenigwyr difa bomiau wedi diogelu pecyn amheus gafodd ei ddarganfod yn y Swyddfa Hawlfraint Deallusol yng Nghasnewydd.

Ar ôl symud gweithwyr o'r swyddfa fe wnaeth yr arbenigwyr gynnal ffrwydrad dan reolaeth. 

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio i'r digwyddiad, a dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â nhw ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 90 19/08/16.

Arbenigwyr difa bomiau
BBC

Rhybudd llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Oherwydd cyfuniad o wyntoedd cryfion a llanw uchel mae yna bum rhybudd "llifogydd byddwch yn barod"ar gyfer gorllewin Cymru.

Mae'r rhybuddion ar gyfer arfordiroedd Penfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Bae Abertawe a Phenrhyn Gŵyr.

Awst prysur i'r RNLI yng Ngheredigion

Dywed Cymdeithas Bad Achub yr RNLI yng Ngheredigion eu bod wedi cael mis Awst prysur iawn hyd yma.

Maen nhw wedi ymateb i amryw o ddigwyddiadau, gan gynnwys tri phlentyn yn eu harddegau yn cael ei sgubo i'r môr gan y llanw wrth nofio yn Llangrannog, y llif yn rhy gryf i nofiwr ar draeth cyfagos Cilborth ac aderyn yn ymosod ar ddynes yn Nhresaith. 

RNLI
Nicholas Leach

Abergwaun yn croesawu teithwyr llong

BBC Cymru Fyw

Mae Abergwaun wedi croesawu llong fordeithio AIDAVita o'r Almaen a hynny diolch i waith a wnaed i ddatblygu seilwaith y porthladd. 

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyfranu £147,598 i adeiladu pontŵn er mwyn galluogi teithwyr i ddod oddi ar longau mordeithio.

Mae'r AIDAVita yn cludo 1,260 o deithwyr. 

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates: "Mae'r farchnad llongau mordeithio wedi'i hamlygu yn y strategaeth dwristiaeth i Gymru fel un o'r ffyrdd o ddatblygu'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru o 10% erbyn 2020."

Llong
BBC

Uned ddifa bomiau yng Nghasnewydd

BBC Wales News

Y diweddaraf o'r Swyddfa Hawlfraint Deallusol yng Nghasnewydd - lle cafwyd hyd i becyn amheus yn gynharach:  

View more on twitter

Newid trefniadau gŵyl o achos y tywydd

Facebook

Mae trefnwyr gŵyl Glass Butter Beach ym Mhen Llŷn wedi gorfod newid y trefniadau o achos y rhagolygon am dywydd gwael dros y penwythnos.

Fe fydd na oedi cyn agor y prif lwyfan ac felly ni fydd yr arlwy cerddorol yn dilyn y drefn wreiddiol.

Gwaredu pecynnau amheus o swyddfa

Heddlu Gwent

Y diweddaraf am y digwyddiad yn y Swyddfa Hawlfraint Deallusol yng Nghasnewydd gan Heddlu Gwent - yn dilyn darganfod pecyn amheus yn y post yno:

View more on twitter

Kaiser Chiefs yng Ngŵyl Rhif 6

Daily Post

Yn y Daily Post y bore 'ma mae na newyddion y bydd y band Kaiser Chiefs yn chwarae yng Ngŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion ar ddechrau mis Medi.

Ymysg y perfformwyr eraill sydd eisioes wedi eu cadarnhau mae Noel Gallagher's High Flying Birds, Bastille a Hot Chip. 

Ricky
BBC
Prif leisydd y Kaiser Chiefs, Ricky Wilson

Sesiwn Topper ar raglen Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Os na gawsoch chi gyfle i glywed perfformiad cyntaf y band Topper am y tro cyntaf ers 20 mlynedd ar raglen Aled Hughes y bore ma, mae na gyfle i chi wrando ar y perfformiad eto yma:

Trysor o'r Oes Efydd

BBC Cymru Fyw

Mae crwner Gwent wedi penderfynu nodi fod offer o'r Oes Efydd gafodd eu darganfod mewn cae yn Sir Fynwy yn drysor.

Golygai penderfyniad y crwner fod y tri dyn wnaeth ddarganfod y trysor â hawl i ran o'r arian pan fydd yn cael ei werthu.

Mae'r offer yn cynnwys naw bwyell yn dyddio'n ôl hyd at 3,000 o flynyddoedd oed, ac mae'n debyg fod Amgueddfa'r Fenni yn awyddus i'w prynu. 

Offer o'r Oes Efydd
Amgueddfa Cymru

Rhybudd am wyntoedd cryfion

Y Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am wyntoedd cryfion a glaw ar gyfer rhannau helaeth o Gymru ddydd Sadwrn.

Gwynt
Swyddfa Dywydd

Guidolin yn chwilio am amddiffynwr

South Wales Evening Post

Yn ôl y South Wales Evening Post mae rheolwr Abertawe, Francesco Guidolin, yn dweud ei fod yn chwilio am amddiffynwr o Seria A (prif gynghrair yr Eidal) i'w ychwanegu i'r garfan. Mae hyn yn dilyn i Ashley Williams yn gadael y clwb dros yr haf.

Ashley Williams
bbc
Ashley Williams, a aeth i Everton am £12m dros yr haf

Amodau gyrru gwael ar yr A55:

Rhybuddio teithwyr i symud

Cyngor Sir Ddinbych

Dywed Cyngor Sir Ddinbych y byddant yn cymryd camau cyfreithiol oni bai fod grŵp o Deithwyr yn symud eu carafanau o faes parcio Pavilion yn Y Rhyl. 

Fe wnaeth y Teithwyr ddod i'r dre nos Wener gan barcio ar y promenâd gan symud yn ddiweddarach i'r maes parcio. 

Sut ddaeth Jade Jones mor llwyddianus?

Twitter

Mae gan ohebydd chwaraeon BBC Cymru Owain Llyr yr ateb....

View more on twitter

Galw tîm difa bomiau i Gasnewydd

BBC Cymru Fyw

Mae'r Fyddin wedi cadarnhau fod tîm difa bomiau wedi eu hanfon i'r Swyddfda Hawlfraint Deallusol yng Nghasnewydd. 

Ci yn ymosod ar fachgen

South Wales Argus

Dywed y South Wales Argus fod bachgen 8 oed wedi ei gludo i'r ysbyty mewn ambiwlans ar ôl i gi ymosod arno yn Nhredegar bnawn ddoe. 

Cafodd y bachgen anafiadau i'w freichiau a chafodd driniaeth yn ysbyty Tywysog Charles, Merthyr Tudful.

Pwysau pêl-droed yn arwain at gamblo

Golwg 360

Pwysau ac ansicrwydd y byd pêl-droed sy’n gyrru rhai chwaraewyr at gamblo meddai academydd o Brifysgol Bangor wrth Golwg360.

Dywedodd yr Athro Robert Rogers o Ysgol Seicoleg y brifysgol fod chwaraewyr sy'n gaeth i hap chwarae yn gwneud hynny'n aml er mwyn ymdopi â sialensiau fel anafiadau, neu golli eu lle mewn carfan.