a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.    

 2. Carcharor yn cael triniaeth ar ôl cynnau tân

  Mae carcharor wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty ar ôl cynnau tri thân yn fwriadol mewn carchar ym Mhen-y-bont.

  Cafodd y gwasanaeth tân eu galw am 21:04 nos Iau ar ôl i'r carcharor gynnau papur tŷ bach yn yr uned troseddwyr ifanc yng ngharchar Parc.

  Dywedodd llefarydd ar ran cwmni diogelwch G4S bod un person ifanc ac un aelod o staff wedi cael eu cludo i'r ysbyty ac wedi cael eu rhyddhau yn fuan wedi hynny.  

  Carchar Y Parc
 3. Apêl wedi ymosodiad difrfiol

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wrth geisio dod o hyd i ddyn 34 oed yn dilyn ymosodiad difrifol ar 13 Awst.

  Dywed yr heddlu fod gan Malachi Halstead o Gasnewydd gysylltiadau gyda Birmingham, Manceinion ac ar hyd de Cymru.

  Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 96 13/08/16.

  Malachi Halstead
 4. Cwest i farwolaeth dyn yn yr Wyddgrug

  North Wales News

  Clywodd cwest y gallai dyn o Sir Y Fflint fod wedi bod yn farw am hyd at bedwar mis cyn i'w gorff gael ei ddarganfod, medd gwefan News North Wales. 

  Dywed yr heddlu fod tŷ Geroge Maintland Connah yn Yr Wyddgrug mewn llanast llwyr, a'u bod wedi dod o hyd i gorff ci a sawl potel wag o win yn yr adeilad. 

  Clywodd y cwest fod Mr Connah, 61 oed, wedi cael ysgariad yn 2015 ar ôl bod yn briod am 20 mlynedd.

  Dywedodd ei wraig Annette fod Mr Connah yn ddibynnol ar alcohol a bod hynny wedi arwain at ddiwedd eu perthynas. 

 5. Gosod pibell ddŵr

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r gwaith wedi dechrau o osod prif bibell ddŵr newydd yng ngogledd Sir Benfro ar ôl i filoedd o bobl golli eu cyflenwad ym mis Tachwedd y llynedd pan dorrodd pibell yn Llechryd.

  Mae Dŵr Cymru yn gwario £5m ar y datblygiad, fel rhan o fuddsoddiad o dros £20m ar wella'r rhwydweithiau dŵr yn y gorllewin. 

  Pibellau
 6. Gill: Heddlu'r Gogledd yn rhoi gorau i'w ymchwiliad

  Dywed Heddlu'r Gogledd fod Swyddfa Gwrth Dwyll yr Undeb Ewropeaidd yn ymchwilio i honiadau o dwyll yn erbyn yr aelod seneddol Ewropeaidd Nathan Gill. 

  Oherwydd hyn, meddai llefarydd, ni fydd Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio ymhellach i'r honiadau.

  Mae'r honiadau'n ymwneud â'r defnydd honedig o arian Senedd Ewrop ar gyfer anghenion pleidiau gwleidyddol, fel ymgyrchoedd etholiadol. 

  Ond mae Mr Gill wedi mynnu nad yw wedi gwneud unrhyw beth o'i le a bod y cyhuddiadau yn rhan o ymgyrch i bardduo'i enw da.

  Nathan Gill
 7. Noson gawodlyd gyda gwynt cryf

  Tywydd, BBC Cymru

  "Bydd heno’n noson gawodlyd a bydd gwynt cryf iawn yn codi o’r de orllewin dros nos," meddai Gwennan Evans. 

  "Mae rhybudd melyn am y gwynt dros y rhan fwyaf o Gymru o 0200 bore Sadwrn tan 2100 nos Sadwrn.

  "Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn rhybuddio y bydd y llanw’n uchel mewn deg ardal ar arfordir y de a’r gorllewin dros y penwythnos."

 8. Banc i gau canghennau

  BBC Cymru Fyw

  Mae banc HSBC wedi anfon llythyrau at gwsmeriaid ym mhentrefi Ewlo a Chaergwrle Sir y Fflint yn dweud y bydd y canghennau yno yn cau eu drysau am y tro olaf ar 11 Tachwedd a 9 Rhagfyr. Mae AC Alun a Dyfrdwy Carl Sargeant wedi anfon llythyr at HSBC yn mynegi ei siom gyda'r penderfyniad. 

  Banc
 9. Gorchymyn i ddau gi gael eu difa

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llys wedi gorchymyn fod yn rhaid difa dau gi Alsatian wnaeth ymsod ar Jack Russell ym Mhrestatyn.

  Ar ôl yr ymosodiad ar 5 Chwefror bu'n rhaid difa'r Jack Russell oherwydd ei anafiadau.

  Clywodd ynadon mai dyma'r trydydd tro i gwynion gael eu gwneud yn erbyn y cŵn Alsatian.

  Penderfynodd y llys fod June Heather Cairns yn euog o ddau gyhuddiad o fod yn berchen ar gŵn oedd yn afreolus ac yn beryglus.

 10. Blog Bethan

  Yn ei blog diweddara' mae Bethan Gwanas yn trafod llyfrau plant ac ei ymweliad diweddar ag Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni.

  bethan
 11. Ymchwilio i achos marwolaeth

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De yn ymchwilio ar ôl adroddiadau o farwolaeth sydyn yn Nhreorci.

  Cafodd yr heddlu eu galw i ardal Park Road ychydig cyn 12:00. 

 12. Dominic Day i chwarae yn Awstralia

  Wales Online

  Mae gwefan WalesOnline yn adrodd y bydd ail-reng Cymru, Dominic Day, yn chwarae i'r Melbourne Rebels yng nghystadleuaeth Super Rugby y tymor nesaf. Bydd hynny wedi iddo gael cyfnod gyda Toyota Verblitz ym mhrif adran Japan.

  Mae Day wedi ennill pedair cap dros Gymru, ac wedi chwarae dros glybiau Llanelli, Llanymddyfri, rhabarth y Scarlets a Chaerfaddon yn Uwchgynghrair Lloegr.

  dominic
 13. Carcharu pêl-droediwr amatur

  BBC Cymru Fyw

  Mae pêl-droediwr amatur wedi ei garcharu am 12 mis ar ôl iddo dorri coes gwrthwynebydd ar y maes chwarae.

  Penderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon fod Nicholas Williams, 26 oed, o Acrefair, Wrecsam yn euog o achosi niwed corfforol difrifol. 

  Roedd Williams yn chwarae i dîm Cefn Albion yn erbyn AFC Brynford mewn gêm gwpan. 

 14. Nathan Gill yn dweud fod honiadau twyll yn 'ddi-sail'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Nathan Gill, ASE UKIP, yn dweud fod yr honiadau o dwyll yn ei erbyn yn rhai cwbl ddi-sail.

  Mae'r honiadau'n ymwneud â'r defnydd honedig o arian Senedd Ewrop ar gyfer anghenion pleidiau gwleidyddol, fel ymgyrchoedd etholiadol.

  Ond mae Mr Gill wedi mynnu nad yw wedi gwneud unrhyw beth o'i le a bod y cyhuddiadau yn rhan o ymgyrch i bardduo'i enw da.

  Nathan Gill
 15. Tân mewn eiddo yn Nhreorci

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i dân mewn eiddo yng Nghwmparc, Treorci ychydig cyn hanner dydd heddiw.

  Cafodd y Gwasanaeth Tân ei hysbysu am y digwyddiad gan yr heddlu, ac roedd wedi ei ddiffodd erbyn i swyddogion tân gyrraedd y lleoliad.

 16. Codi gwaharddiad ar gŵn?

  South Wales Evening Post

  Mae'n bosib y bydd gwaharddiad ar fynd a chŵn am dro ar rai o draethau Bae Abertawe yn cael ei godi, meddai'r South Wales Evening Post. 

  Mae'r Cyngor Sir yn ystyried codi'r gwaharddiad ar gyfer rhai ardaloedd yn enwedig lle mae datblygwyr yn codi  tai newydd. 

  Rhosili
 17. Lleidr yn dwyn o dŷ cymydog

  The Leader

  Clywodd llys fod lleidr wedi dwyn gemwaith, a lluniau personol o ystafell wely merch 11 oed a fu farw pum mlynedd yn ôl. 

  Dywed y Leader fod Michael Marian Baranowski, 33, o Garden City, Glannau Dyfrdwy wedi dwyn yr eitemau o dŷ cymydog tra bod nhw ar wyliau. 

  Cafodd Baranowsk ei gadw yn y ddalfa a bydd yn cael ei ddedfrydu ymhen tair wythnos.

 18. Llysgenhadon Cymreig yr Urdd i Slofenia

  Urdd Gobaith Cymru

  Mae Swyn Llŷr o Bontnewydd ac Eban Muse o Garmel ger Caernarfon wedi eu dewis fel Llysgenhadon Cymreig mewn digwyddiad yn Slofenia rhwng 9 a 11 Medi.

  Byddant yn ymuno gydag 20 o bobl ifanc eraill o naw o wledydd Ewropeaidd mewn cwrs hyfforddi dan yr enw ‘Llysgenhadon Ifanc ar gyfer Addysgu’r Ifanc yn erbyn Rhagfarn’, sydd wedi ei ariannu gan raglen Erasmus+ yr Undeb Ewropeaidd.

  Bydd Swyn ac Eben yn cynrychioli’r Urdd yn Slofenia.

  Llysgenhadon