a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Safon Uwch: Llai yn ennill y radd uchaf
  2. Mwy o gystadleuaeth rhwng prifysgolion yn y system glirio
  3. Gohirio ymgais i nofio o amgylch Ynys Môn

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn y llif byw, bydd mwy o straeon newyddion ar ein gwefan heno, a dewch yn ôl am fwy o'r llif byw am 08:00 'fory.

Cwrw wedi ei wneud o beth?!

Tybed yw dathliadau canrif ers geni Roald Dahl wedi mynd cam yn rhy bell? Byddai'n rhaid bod yn ffan go fawr o'r awdur o Gaerdydd cyn mentro i flasu hwn does bosib...

View more on twitter

Medal aur i'r Gymraes Hannah Mills yn yr hwylio

Gwers ganu i John

BBC Radio Cymru

Mae cyfle i chi wrando eto ar wers ganu John Hardy gyda'r gantores Buddug Verona James ar raglen Bore Cothi heddiw.

Mae'n debyg fod angen i John chwilio am ei wên fewnol.

Gwell iddo gael golwg am ei wên allanol hefyd tra fod e wrthi!

Buddug Verona James fu'n helpu John i ganu Calon Lân

Simon Moore ar ei ffordd allan?

Pedwar yn yr ysbyty wedi damwain trên bach

BBC Cymru Fyw

Mae pedwar o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty ar ôl i drên bach ddod oddi ar y cledrau ym Mharc Gwledig Pen-bre. 

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad am tua 12:30 ddydd Iau.

Y gred yw bod oedolyn a thri o blant wedi eu cludo i'r ysbyty, ond nad yw eu hanafiadau'n ddifrifol.

Newid yn y tywydd

Tywydd, BBC Cymru

Mae Gwennan Evans yn rhagweld diwedd ein cyfnod bach braf o dywydd heno: "Bydd hi’n dechrau’n sych ond yn ystod yr oriau mân, bydd y gwynt yn codi a bydd glaw’n cyrraedd Sir Benfro gan ledu tua’r gogledd ddwyrain. Y tymheredd isaf yn 12C."

Am eich tywydd lleol chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Mwy o arian wrth gefn er toriadau

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorau Cymru wedi cynyddu faint o arian sydd gyda nhw wrth gefn o gannoedd o filiynau o bunnoedd, er toriadau i'w hincwm, yn ôl adroddiad.

Fe wnaeth y cyfanswm wrth gefn gynyddu i tua £1bn rhwng 2009 a 2014, cynnydd o £244m, yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru.

Roedd hynny er gwaethaf toriadau o £668m gan Lywodraeth Cymru.

Williams i wneud ei ymddangosiad cyntaf?

Dipyn wedi newid mewn pum mlynedd...

Oedi ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Ar yr M4 tua’r gorllewin yng Nghaerdydd, mae traffig araf ger C32, Coryton lle roedd damwain yn gynharach.

Cefnogwyr Jade yn dathlu

Y Gemau Olympaidd

Mae yna barti mawr yn y Fflint heddiw wrth i bobl ddod i ddilyn hynt a helynt y ferch leol Jade Jones yng nghystadleuaeth taekwondo'r Gemau Olympaidd.

Maen nhw eisoes wedi dathlu ei buddugoliaeth yn y rownd gyntaf, ond gyda'r rownd nesaf am 19:30, y rownd gynderfynol am 21:00 a'r ffeinal am 02:00 bore fory, fe allai fod yn barti hir!

jade
BBC

Trên ar stop

Teithio BBC Cymru

Mae problemau ar y drenau Arriva Cymru rhwng y Trallwng a Machynlleth gan fod trên wedi dod i stop.

Dim Borja i Abertawe

Pêl-droed, BBC Cymru

Ni fydd chwaraewr newydd Abertawe, Borja Baston yn chwarae i'r Elyrch yn erbyn Hull ddydd Sadwrn ar ôl cael anaf wrth hyfforddi.

Nid yw'r ymosodwr wedi chwarae eto ers gadael Atletico Madrid am £15m.

borja
BBC Sport

Topper: Yn fyw

BBC Radio Cymru

Mae Aled Hughes newydd drydar y newyddion fydd Topper yn perfformio'n fyw ar ei raglen ar BBC Radio Cymru, bore fory rhwng 08:30 a 10:00.

View more on twitter

Da iawn Jade

Y Gemau Olympaidd

Mae Jade Jones wedi ennill ei gornest gyntaf wrth geisio amddiffyn ei choron Olympaidd. Bydd yn ymddangos yn nes ymlaen yn rownd yr wyth olaf.

View more on twitter

Tren oddi ar y cledrau ym Mhen-bre

ITV

Mae ITV yn dweud bod y gwasanaethau brys wedi eu galw i Barc Gwledig ym Mhen-bre wedi adroddiadau bod tren bach wedi dod oddi ar y cledrau yno.

Rhybudd am dywydd drwg

Twitter

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am wyntoedd cryfion dros rannau o dde a gorllewin Cymru rhwng 07:0 a 21:0 ddydd Sadwrn, 20 Awst.

View more on twitter

Cymeradwyo cynllun parc manwerthu Cross Hands

BBC Cymru Fyw

Mae cynlluniau i adeiladu parc manwerthu newydd yn Sir Gaerfyrddin wedi eu cymeradwyo ar ôl i'r datblygwyr gyflwyno eu cais am y trydydd tro.

Mae cwmni Conygar am ddatblygu tir yng ngorllewin Cross Hands, gydag amrywiaeth o siopau, bwyty, tafarn a maes parcio sylweddol.

X Hands
BBC
Argraff artist o'r datblygiad

Cymorth i yrwyr tacsis osgoi arian ffug

BBC Wales News

Bydd gyrwyr tacsis yn Wrecsam yn cael cymorth i osgoi derbyn arian ffug, medd BBC Wales News, ar ôl i'r heddlu ddarganfod bod nifer o bapurau ffug £20 a £50 yn cael eu defnyddio yn yr ardal.

Bydd gyrwyr yn cael pinnau ysgrifennu sy'n gadael marc clir ar bapurau ffug.

Tacsi
BBC

Gwella i lawer

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi’n sychu yn ystod y dydd gydag ysbeidiau heulog i lawer erbyn y prynhawn. Bydd y tymheredd uchaf yn 25C ond bydd awel yn ysgafn o’r de ddwyrain.

Mwy o fanylion ar wefan dywydd y BBC.

Gohirio ymgais i nofio o amgylch Ynys Môn

BBC Cymru Fyw

Mae dynes oedd yn ceisio nofio o amgylch Ynys Môn wedi gorfod gohirio ei hymgais ar ôl cael ei phigo gan sglefrod môr.

Roedd Liane Hickling, 34 o Bradford, wedi cael ymateb drwg i'r pigiadau ac fe wnaeth y penderfyniad i roi'r gorau i'w hymgais nos Fercher.

Cosker yn ffarwelio

Twitter

Mae troellwr Morgannwg Dean Cosker wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol o'r gamp ar ôl 21 mlynedd gyda'r clwb.

View more on twitter

Canlyniadau: Dathlu dwbl

BBC Cymru Fyw

Mae'r efeilliaid Rory a Ryan Doolan o Hirwaun ger Aberdâr yn dathlu heddiw wedi iddyn nhw gael yn union yr un canlyniadau yn yr un pynciau yn eu harholiadau Safon Uwch.

Mae'r ddau yn mynd i astudio peirianneg sifil yn yr un brifysgol - Caerfaddon - ar ôl eu llwyddiant yng Ngholeg Y Cymoedd, Caerffili.

efeilliaid
Wales News Service
Rory a Ryan Doolan......neu Ryan a Rory efallai?

Canlyniadau: Ymateb Plaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Addysg a Sgiliau, Llyr Gruffydd:

"Fy llongyfarchiadau gwresog i’r sawl sy’n derbyn eu canlyniadau heddiw, ffrwyth blynyddoedd o waith ac astudio caled, ar waetha’r siom anorfod y bydd rhai yn deimlo.

“Dylem dalu teyrnged hefyd i’n hathrawon am eu rhan hanfodol hwythau.

“Mae’r gostyngiad mewn canlyniadau yn pwysleisio eto yr angen i gyflwyno’r diwygiadau sydd yn cael eu gwneud ar hyn o bryd yng nghyswllt y cwricwlwm, hyfforddi athrawon a datblygu proffesiynol. Mae’r rhain oll yn bwysig i sicrhau y bydd system addysg Cymru yn gwella.  

“Yn ehangach, mae angen i bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol gael amrywiaeth o ddewisiadau o ran astudio pellach – boedd hynny’n academaidd, galwedigaethol, neu’n ddysgu seiliedig ar waith – a gwneud yn siwr hefyd fod mwy o swyddi gyda sgiliau ar gael yng Nghymru."

Canfod canabis ar dir gwyllt

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i blanhigion canabis gael eu canfod ar dir diffaith ger Llanfachraeth ar Ynys Môn. Dylai pobl sydd â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod U123334, ond fel dywedodd PCSO Ashley Dacre, mae croeso i'r perchennog ddod i orsaf heddlu Caergybi i'w hawlio!

canabis
Heddlu Gogledd Cymru

Car neu gwch?

BBC Cymru Fyw

Cafodd un gyrrwr yn Sir Fynwy brofiad anffodus ar ôl gyrru'r ffordd anghywir i lawr at lwybr camlas.

Dywedodd Ymddiriedolaeth y Camlesi ac Afonydd bod y car wedi ei symud gyda chraen a'u bod wedi dangos i'r gyrrwr 80 oed y ffordd cywir i fynd.

Dywedodd Kevin Phillips o'r ymddiriedolaeth: "Yn sicr mae'n un o'r pethau mwy anarferol rydyn ni wedi ei weld ar y llwybrau."

Car camlas
BBC

Canlyniadau ar Taro'r Post

Canlyniadau: Dadansoddiad ein gohebydd

BBC Cymru Fyw

"Dros y blynyddoedd, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi pwyslais ar gynyddu'r canran sy'n cael y graddau uchaf.

"Yn ôl y mesur yna, mae'r canlyniadau braidd yn siomedig. Mae'r canran o'r rheini sydd wedi cael A* neu A ar ei isaf ers rhai blynyddoedd."

Darllenwch fwy o ddadansoddiad ein gohebydd addysg, Bethan Lewis yma.

Gŵyl yn amddiffyn defnydd o'r Gymraeg

Golwg 360

Mae Golwg360 yn dweud bod gŵyl gerddoriaeth, syrffio a thonfyrddio ym Mhen Llyn wedi gorfod amddiffyn ei ddefnydd o'r Gymraeg wedi ffrae yn lleol.

Canlyniadau: Trosolwg Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi trosolwg o'r canlyniadau Safon Uwch a'r Fagloriaeth Gymreig a gyhoeddwyd y bore 'ma.

lefel A
BBC
Disgyblion Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele yn dathlu

Cymru'n 'haeddu gwell?'

The Spectator

Yn rhifyn diweddara' cylchgrawn y Spectator, mae Matthew Parris yn trafod taith ddiweddar i Gymru gan ddweud mai dyma'r rhan o'r DU sy'n perfformio waethaf yn economaidd ar hyn o bryd, ac yn dweud ein bod yn haeddu gwell.

Dim Rambo v. Moldofa?

Twitter

Cau'r ffordd i Fiwmares

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post y bydd y brif ffordd rhwng Porthaethwy a Biwmares ar Ynys Môn yn cael ei chau yn rhannol am dri mis o 30 Awst.

Yn dilyn tirlithriad ar yr A545 yn gynharach eleni mae craciau wedi ymddangos ar y ffordd ac mae angen ei hatgyweirio.

Cyflwyno cynllun newydd pwer hydro

BBC Wales News

Mae cynlluniau newydd wedi eu cyflwyno i adeiladu safle pwer hydro yng Nghonwy.

Mae RWE Innogy UK eisiau creu'r safle ger Betws-y-Coed, ond mae'r cynllun wedi ei feirniadu gan amgylcheddwyr, pysgotwyr a busnesau lleol.

Conwy Falls
BBC

Apelio wedi gwrthdrawiad angheuol

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn marwolaeth gyrrwr mewn gwrthdrawiad ar yr A55 neithiwr.

Bu'r ffordd ynghau am gyfnod wedi'r digwyddiad rhwng lori a char Nissan Micra yn Llanfairfechan.

Dylai unrhyw un sydd a gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu ar 101.

Canlyniadau: Ymateb Ceidwadwyr

BBC Cymru Fyw

Mae llefarydd y Ceidwadwyr ar Addysg, Darren Millar AC wedi ymateb i'r canlyniadau Safon Uwch heddiw:   

“Rhaid llongyfarch ein myfyrwyr ac athrawon, ond dyw'r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd Addysg ddim yn haeddu'r fath glod. Mae eu methiant i gau'r bwlch mewn safonau addysg yn adlewyrchu eu hanallu i lywodraethu'r wlad.

"Mae'n rhwystredig gweld nifer y myfyrwyr yn cael y graddau uchaf yn gostwng a gweddill y DU yn perfformio'n well.

"Bydd canlyniadau heddiw yn gwneud dim i wella safle Cymru ar y llwyfan rhyngwladol. Mewn marchnad swyddi sy'n fwyfwy cystadleuol, bydd gan ein myfyrwyr frwyr galed i guro'r myfyrwyr o Loegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon."

Canlyniadau: Peidiwch digalonni

Twitter

Canlyniadau: 'Arholiadau'n haws?'

BBC Cymru Fyw

Fel bob blwyddyn mae rhai yn gofyn a yw'r arholiadau Safon Uwch yn mynd yn haws. Roedd gan bennaeth Ysgol Eirias ym Mae Colwyn, Phil McTague, yr ateb perffaith:

"Pan mae Usain Bolt yn torri'r record byd am y 100m, does neb yn dweud bod y 100m yn mynd yn haws! Mae ein myfyrwyr wedi gweithio'n galed eithriadol eleni ac ry'n ni'n falch iawn o'u canlyniadau."

usain
BBC
Tybed ba gafodd Usain yn ei Safon Uwch?

Canlyniadau: Ymateb Kirsty Williams

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi ymateb i'r canlyniadau Safon Uwch heddiw:

"Mae heddiw'n ddiwrnod i ddathlu llwyddiant ein disgyblion. Hoffwn longyfarch pawb sy'n derbyn eu canlyniadau a diolch am eu gwaith caled.

"Mae'r nifer sy'n derbyn y graddau uchaf yn galonogol - gallwn fod yn falch i berfformiad ein disgyblion mewn Mathemateg a'r cynnydd o safbwynt y Fagloriaeth Gymreig.

"Fodd bynnag nid ydym lle byddem am fod mewn rhai meysydd, Byddaf yn ystyried yn ofalus holl fanylion y canlyniadau i weld pa wersi all gael eu dysgu a beth allwn wneud yn wahanol."