a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

 2. Tywydd cymysg ar draws y wlad

  Tywydd, BBC Cymru

  Heno, bydd na wahaniaeth mawr rhwng hanner gogledd ddwyreiniol a hanner de orllewinol y wlad. Tua’r gogledd ddwyrain bydd hi’n sych ac yn eithaf clir ond bydd hi’n gymylog gyda chyfnodau o law yn nes at y de orllewin. Y tymheredd isaf yn 14°C.

 3. Cyfle i gael swydd â Gŵyl Fwyd Y Fenni

  Wales Online

  Mae 'na swydd arbennig ar gael i chi, fwyd-garwyr, meddai Wales Online. Ar ôl pedair blynedd wrth y llyw, mae Heather Myers wedi penderfynu rhoi'r gorau i fod yn Brif Weithredwr Gŵyl Fwyd Y Fenni.

  Mae'n ŵyl hynod boblogaidd, sy'n denu mwy na 30,000 o bobl i'r dref bob blwyddyn. Eleni, mae'n cael ei chynnal ar 17 ac 18 Medi.

  Gŵyl Fwyd Y Fenni
  Image caption: Mae prysurdeb ar strydoedd y Fenni yn ystod yr ŵyl
 4. Ffans Pokémon yn heidio i Bentraeth

  Daily Post

  Mae tafarn ym Mhentraeth, Ynys Môn, wedi cael ei ail-enwi dros-dro yn 'The Pokémon Arms' gan fod gymaint o chwaraewyr y gêm Pokémon Go yn heidio yno. 

  Mae'n debyg fod Pokéstop (ble gall chwaraewyr gasglu 'pokéballs') gyferbyn â thafarn The Panton Arms, ac mae pobl yn manteisio ar y cyfle i gael llymaid yno wedi diwrnod hir o hel Pokémon (ac i fanteisio ar y wi-fi yno).

  Pokémon Go
 5. Rhybuddio myfyrwyr i gael brech llid yr ymennydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae sefydliad iechyd wedi rhybuddio pobl ifanc sydd ar eu ffordd i brifysgol ynglŷn â pheryglon llid yr ymennydd.

  Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru ei bod hi'n bwysig i bobl 17 ac 18 oed gael eu brechu rhag yr afiechyd.

  Yn ôl arbenigwyr meddygol mae risg uwch o ddal y clefyd yn ystod yr wythnosau cyntaf yn y brifysgol, pan mae unigolion yn rhannu gofod byw â llawer o bobl newydd.

  pigiad
 6. Cyfle i wleidydda yng Nghanada

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol gyfle arbennig iawn i un person ifanc 18-29 oed gael cynrychioli Cymru yng Nghanada.

  Bydd y person lwcus yn cael cymryd rhan yn 8fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn Victoria, British Columbia ym mis Tachwedd eleni. Yno, bydd yn cael cwrdd ag unigolion o bob rhan o'r Gymanwlad sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth a dysgu am ddemocratiaeth Seneddol. 

  Canada
 7. Gitâr newydd i Kizzy Crawford

  BBC Cymru Fyw

  Dros y penwythnos, fe adroddodd Cymru Fyw fod y gantores Kizzy Crawford wedi dechrau ymgyrch i ddod o hyd i'w gitâr ar ôl iddi ei cholli wythnos yn unig ers ei phrynu. 

   Y newyddion da ydi, fod Kizzy wedi trydar heddiw i ddweud ei bod wedi derbyn gitâr newydd gan y gwneuthurwyr yn lle'r un a gollodd.

 8. Rihanna, Bieber a’r Kaiser Chiefs i flasu cig oen Cymru

  Golwg 360

  Dywed golwg360 fod Hybu Cig Cymru wedi sicrhau cytundeb gyda Chymro a chogydd enwog i roi blas o Gymru i rai o artistiaid pop enwoca’r byd.

  Daw hyn wedi i’r cogydd ifanc o sir y Fflint, Luke Thomas, sicrhau cytundeb am yr eildro yn flynyddol i weini pryd o fwyd i brif artistiaid gŵyl V Festival sydd i’w chynnal yn Chelmsford y penwythnos hwn.

 9. Medal arian a modrwy aur?

  Wales Online

  Yn ôl Wales Online, cafodd George North gyfweliad braidd yn anghyfforddus ar y teledu neithiwr, yn dilyn llwyddiant ei gariad Becky James yn y ras gwibio, pan gipiodd ei hail fedal arian.

  Soniodd y cyflwynydd, Clare Balding, fod yna nifer o ddyweddiadau wedi digwydd yn ystod y Gemau Olympaidd eleni, a tybed oedd hynny yn rhywbeth oedd George yn ei ystyried...?!

  Penderfynodd beidio ag ateb y cwestiwn hwnnw, gan sôn am ei falchder am lwyddiant Becky....

  Becky James a George North
  Image caption: Becky James a George North
 10. Elw cwmni Admiral yn is na'r disgwyl

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni yswiriant o Gaerdydd wedi cyhoeddi elw hanner blwyddyn gwannach na’r disgwyl.

  Roedd cyfarwyddwyr cwmni Admiral, sydd hefyd yn berchen ar wefan Confused.com, yn teimlo fod y bleidlais i adael yr UE wedi effeithio ar elw'r cwmni, a rhybuddiodd y galla’i gadael yr UE gael effaith bellach.

  Roedd elw cyn treth y cwmni i fyny 4% i £189.5 miliwn yn chwe mis hyd at 30 Mehefin.

 11. Rhybudd i ddefnyddwyr trenau

  Cambrian News

  Mae'r Cambrian News wedi rhybuddio teithwyr tren yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru i wneud yn siŵr eu bod yn cael y fargen orau pan yn prynu tocynnau trên ar-lein. 

  Mae Grŵp defnyddwyr rheilffyrdd canolbarth Cymru a sir Amwythig - SARPA, sy'n cynrychioli teithwyr trên ar draws y canolbarth a gogledd Cymru, wedi derbyn adroddiadau fod teuluoedd yn talu "nifer sylweddol" yn nag sydd angen.

 12. “Cenedlaetholdeb bitw” yn niweidio pêl-droed i ferched

  Golwg 360

  Mae golwg360 yn adrodd fod y Ceidwadwyr wedi dweud fod  “cenedlaetholdeb bitw” yn bygwth statws pêl-droed i ferched yng Nghymru

  Maent hefyd yn beirniadu Cymdeithas Bêl-droed Cymru am wrthwynebu sefydlu tîm GB ar gyfer y Gemau Olympaidd.

  Roedd cymdeithasau pêl-droed yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd wedi gwrthwynebu’r cynlluniau, oedd yn golygu nad oes gan Brydain dîm yn Rio de Janeiro.

 13. Cronfa April: Beirniadu cyngor tref am gasglu arian

  BBC Cymru Fyw

  Fe wnaeth cyngor tre weithredu y tu hwnt i'w bwerau wrth gasglu arian yn dilyn herwgipio a llofruddiaeth April Jones yn ôl adroddiad gan gorff archwilio.

  Ar ôl casglu £71,663 fe wnaeth Cyngor Tre Machynlleth roi'r arian yn y banc ac yna ei drosglwyddo i gronfa April - ond roedd y weithred y tu hwnt i hawliau'r cyngor.

  Dywedodd archwilydd o gwmni BDO y dylai'r cyngor fod wedi gwrthod derbyn yr arian.

  Fe fydd y cyngor yn cynnal cyfarfod ar 24 Awst er mwyn trafod argymhellion yr adroddiad.

  Arian
 14. Cartrefi Llyfrau Cymru

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae adran Cylchgrawn BBC Cymru Fyw wedi cymryd golwg ar rai o adeiladu llyfrgell mwyaf eiconig Cymru. O adeilad mawreddog y Llyfrgell Genedlaethol, i hen focs ffôn mewn pentref bach ym Mro Morgannwg - mae digon o amrywiaeth!

  Hen Lyfrgell Caerdydd
  Image caption: Hen Lyfrgell Caerdydd
 15. Gwaith draenio yn achosi marwolaeth pysgod

  Y Cymro

  Ar ôl i 500 o bysgod gael eu canfod yn farw yn yr Afon Cain, Powys, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dod o hyd i'r achos. 

  Mae'n debyg mai gwaith draenio gan dirfeddiannwr oedd y broblem, oedd wedi achosi i'r dŵr gael lefelau isel o ocsigen.

 16. Deiseb yn galw am gosbau mwy llym

  Cambrian News

  Mae teulu dynes ifanc a gafodd ei lladd gan yrrwr oedd wedi bod yn yfed, wedi agor deiseb arlein sy'n galw am gosbau 'mwy addas' am droseddau o'r fath.

  Bu farw Miriam Briddon ym mis Mawrth 2014, ar ôl i gar Gareth Entwistle wyro i'w lôn ger Ciliau Aeron, Ceredigion. Cafodd Entwistle ddedfryd o bum mlynedd a hanner.

  Miriam Briddon
 17. Cerddwyr yn Eryri yn parcio'n anghyfreithlon

  Daily Post

  Cafodd dwsinau o geir docynnau parcio yn Eryri dros y penwythnos, wrth i'r tywydd braf ddenu cerddwyr i'r ardal. Roedd y ceir wedi parcio ar y ffordd ym Mhen y Gwryd.

  Fodd bynnag, mae amryw yn cwyno nad yw'r arwyddion 'dim parcio' yn ddigon eglur.

  Tocyn parcio
 18. Euro 2016: Syched y Cymry'n llenwi'r coffrau

  Euro 2016

  Mae cwmni sydd yn rhedeg tafarndai yn Ffrainc wedi gweld cynnydd sylweddol mewn gwerthiant alcohol dros gyfnod Euro 2016.

  Fe wnaeth 13 o dafarndai cwmni Charles Wells werthu £1.8m o alcohol dros bedair wythnos y gystadleuaeth - cynnydd o 175% o gymharu gyda'r un cyfnod y llynedd.

  Dywedodd y cwmni fod eu tafarn yn Bordeaux wedi profi llwyddiant mawr, ar ôl i gefnogwyr Cymru fabwysiadu'r dafarn fel canolfan i gymdeithasu yn ystod eu harhosiad yno.

  Cymry
  Image caption: Cefnogwyr Cymry yn Bordeaux