a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Arwel Gruffydd i barhau i arwain y Theatr Gen

  Theatr Genedlaethol Cymru

  Mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi y bydd ei chyfarwyddwr artistig presennol, Arwel Gruffydd yn parhau i arwain y cwmni am y pum mlynedd nesaf.

  Mae Mr Gruffydd eisoes wedi cwblhau ei dymor cyntaf o bum mlynedd fel cyfarwyddwr artistig y cwmni, gan ei lywio trwy gyfnod o newidiadau o ran gweledigaeth artistig, yn ogystal â heriau o ran nawdd cyhoeddus.

  Dywedodd Mr Gruffydd ei fod yn "hyderus y bydd y cwmni’n parhau i fynd o nerth i nerth".

  Arwel Gruffydd
 3. Glaw eto!

  Tywydd, BBC Cymru

  Ar ôl diwrnod calonogol, newyddion drwg sydd gan Robin Owain Jones am dywydd heno.

  "Bydd hi’n ddigon braf i lawer wrth iddi nosi, yn sych hefo tipyn o heulwen ac awyr las yn debygol, ond bydd hi'n cymylu eto dros nos cyn i law gyrraedd o’r gorllewin yn ystod yr oriau man.

  "Y tymheredd ar ei isaf rhwng 11C a 14C."

  Am eich tywydd lleol chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 4. Smith yn ymddiheuro am sylwadau am May

  Gohebydd Seneddol BBC Cymru ar Twitter

  Twitter

  View more on twitter
 5. Dadl gyntaf arweinyddiaeth Llafur yng Nghaerdydd

  Wales Online

  Bydd y ddadl gyntaf rhwng yr ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Blaid Lafur yn cael ei gynnal yng Nghymru.

  Fe fydd Owen Smith a Jeremy Corbyn yn cael eu holi mewn digwyddiad yng Nghaerdydd ddydd Iau, 4 Awst.

  Dyma fydd y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau o'r fath fydd yn cael eu darlledu ar y BBC, Sky, ITV a Channel 4.

  Corbyn a Smith
 6. Trethi'r Cymry

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae 'na lawer o ddyfalu sut a pha bryd y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r pwerau sydd ar gael yn Neddf Cymru 2014 i godi trethi yma.

  Ar hyn o bryd mae'r drefn yn debyg iawn i'r gyfundrefn sydd yn bodoli dros y ffin yn Lloegr, ond dydy hi ddim wedi bod felly ar hyd y canrifoedd. Roedd gan Gymru ei hunaniaeth sefydliadol ei hun o safbwynt gweinyddiaeth ariannol - nid yn unig wedi 1282 ond wedi 1543 hefyd.

  Dr Nia Powell o Adran Hanes Prifysgol Bangor sy'n egluro mewn erthygl yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

  Arian
 7. Dynes wedi'i hachub o Afon Tawe

  South Wales Evening Post

  Mae dynes wedi cael ei chymryd i'r ysbyty ar ôl cael ei hachub o Afon Tawe yn Abertawe.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ychydig cyn 15:30 heddiw yn dilyn adroddiadau bod person yn y dŵr.

  Afon Tawe
 8. Adroddiad cymysg i ysgolion y de-ddwyrain

  BBC Wales News

  Mae safonau ysgolion yn ne-ddwyrain Cymru ar lefel TGAU wedi gwella'n gynt nac yng ngweddill Cymru rhwng 2012 a 2015, yn ôl arolygwyr.

  Er hyn, mae adroddiad Estyn ar Wasanaeth Gwella Addysg y rhanbarth yn cydnabod bod safonau ysgolion uwchradd yn parhau yn is yn y de-ddwyrain o'i gymharu â gweddill y wlad.

  Ysgol
 9. Dweud eich dweud ar arlwy S4C

  Golwg 360

  Gan edrych tuag at Adolygiad Annibynnol Llywodraeth y DU o S4C, mae'r sianel wedi cyhoeddi holiadur i bobl leisio eu barn ar yr arlwy.

  Bydd yr adolygiad yn digwydd yn 2017, ac mae'r holiadur - Dweud eich Dweud - yn gyfle i wylwyr gyfrannu at y drafodaeth am ddyfodol S4C, meddai'r sianel.

  Mae'n debyg bydd yr adolygiad yn edrych ar waith a rôl S4C, a'r math o wasanaeth sy'n debyg o fod ei angen yn y dyfodol yn enwedig o fewn cyd-destun ariannu.

  S4C
 10. Ymchwiliad i farwolaeth Afon Menai

  Daily Post

  Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi lansio ymchwiliad i farwolaeth dyn gafodd ei ddarganfod ddyddiau'n unig ar ôl gadael uned iechyd meddwl.

  Cafodd Iwan Lewis, 36 oed o Benygroes, ganiatâd i adael uned Hergest yn Ysbyty Gwynedd cyn i'w gorff gael ei ddarganfod yn Afon Menai ar 2 Mai.

  Afon Menai
 11. Wi-Fi am ddim yn nhrefi Sir Benfro

  BBC Wales News

  Bydd Wi-Fi ar gael am ddim yng nghanol nifer o drefi yn Sir Benfro fel rhan o gynllun peilot tair blynedd.

  Mae'r prosiect, fydd yn costio £160,000, yn rhan o gynllun adfywio ehangach sydd â'r nod o roi hwb i fusnesau a thwristiaeth.

  Bydd y Wi-Fi ar gael yng nghanol trefi a phentrefi, yn ogystal â rhai traethau mewn 10 man gwahanol.

  Wi-Fi
  Image caption: Mae Dinbych-y-pysgod yn un o'r ardaloedd fydd yn cynnig cysylltiad am ddim
 12. Penygroes: Anafiadau pen y rheswm tebygol

  BBC Cymru Fyw

  Mae patholegydd wedi dweud mai anafiadau pen difrifol mae'n debyg wnaeth ladd mam 22 oed o Benygroes.

  Cafodd Emma Lousie Baum ei darganfod yn farw yn ei chartref ar Ffordd Llwyndu yr wythnos diwethaf.

  Wrth agor cwest i'w marwolaeth, dywedodd y patholegydd, Dr Alison Armour mai anafiadau sylweddol i'w phen oedd y rheswm tebygol am ei marwolaeth.

    Mae David Nicholas Davies, 25 oed, wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

  Emma Lousie Baum
 13. Apêl yn dilyn ymosodiad yn Y Rhyl

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth wedi ymosodiad ar ddyn yn Y Rhyl nos Sul, 17 Gorffennaf.

  Dywedodd y llu bod yr ymosodiad wedi digwydd rhwng 20:30 a 21:30.

  Fe gafodd ddyn lleol yn ei 20au ei anafu yn y digwyddiad rhwng Stryd Kinmel a Stryd Windsor, ac mae'r llu yn annog unrhyw dystion i'w galw ar 101.

 14. Oedi ger Aberteifi

  Teithio BBC Cymru

  Ceredigion: Mae’r A484 wedi ei rhwystro’n rhannol yn dilyn damwain rhwng Llechryd ac Aberteifi.

 15. NEWYDD DORRI: Bar canolfan Gymraeg yr Hen Lyfrgell i gau

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n ymddangos bod y ganolfan Gymraeg newydd yng Nghaerdydd - Yr Hen Lyfrgell - yn wynebu trafferthion rhyw bum mis yn unig wedi'r agoriad swyddogol.

  Mae Bwrdd Yr Hen Lyfrgell wedi cadarnhau y bydd y caffi bar yn y ganolfan - Amser - yn cau ar ddydd Mercher, 3 Awst, wedi i'r rheolwyr benderfynu rhoi'r gorau iddi.

  Ychwanegodd y bwrdd eu bod bellach yn chwilio i benodi partner neu bartneriaid newydd er mwyn rhedeg Amser yn barhaol.

  Cafodd y ganolfan ei hagor yn swyddogol ym mis Chwefror eleni wedi iddyn nhw dderbyn nawdd datblygu gan Lywodraeth Cymru.

  Hen Lyfrgell
 16. Cŵn wedi'u dwyn mewn lladrad

  BBC Wales News

  Mae chwech o gŵn pedigri gwerth miloedd o bunnoedd wedi cael eu dwyn mewn lladrad yn Abertawe.

  Fe gafodd y cŵn dachsund, car Mercedes, gemwaith ac arian ei gymryd gan y lladron.

  Mae'r heddlu'n dweud ei fod yn ymchwilio i'r digwyddiad ac i honiad bod y cŵn yn cael eu dal yn wystl.

  Cŵn
 17. Anifeiliaid yn achosi oedi ar drenau

  South Wales Argus

  Roedd oedi ar drenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd y bore 'ma... am fod gwartheg a defaid ar y rheilffyrdd.

  Yn ôl Trenau Arriva Cymru, roedd gwartheg wedi crwydro ar y rheilffordd ger pont Afon Rhymni i'r dwyrain o Gaerdydd.

  Ar yr un pryd, roedd adroddiadau bod defaid yn rhwystro trenau rhag teithio trwy ardal Maerun yng Nghasnewydd.

 18. Cynllun i fusnesau godi arian yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynllun i fusnesau godi mwy na £1.5m y flwyddyn i gael ei wario ar ganol Caerdydd yn cael ei drafod gan y cyngor heddiw.

  Fe wnaeth cwmnïau dreulio chwe mis yn datblygu cynllun o dros 30 o syniadau er mwyn sefydlu Caerdydd fel Ardal Gwella Busnes (AGB).

  O'r mwy na 700 o fusnesau yn yr ardal, fe wnaeth 84% bleidleisio o blaid sefydlu'r AGB, ac mae cabinet Cyngor Caerdydd yn trafod sut y gall fod o gymorth o ran sefydlu'r cynllun.

  Caerdydd
 19. Rhybudd i gleifion sy'n methu apwyntiadau

  Daily Post

  Mae meddygfa yng Ngwynedd wedi bygwth gwrthod trin cleifion sy'n methu apwyntiadau'n gyson.

  Mae ffigyrau wedi dangos bod 1,315 o apwyntiadau wedi'u colli ym Meddygfa Treflan ym Mhwllheli rhwng mis Ionawr 2015 a mis Mai 2016.

  Nawr, mae'r feddygfa wedi cyflwyno posteri yn yr adeilad yn rhybuddio cleifion y bydd rhaid iddyn nhw ddod o hyd i feddygfa arall os ydyn nhw'n parhau i fethu apwyntiadau.

  Treflan
 20. Elis-Thomas yn beirniadu tactegau Plaid Cymru

  BBC Wales News

  Mae cyn arweinydd Plaid Cymru wedi beirniadu ei blaid am "benderfynu arwain y gwrthbleidiau" yn hytrach na "gweithio'n bositif gyda'r llywodraeth".

  Ar Twitter, fe wnaeth yr Arglwydd Elis-Thomas hefyd gwestiynnu penderfyniad Plaid i "ochri gydag UKIP" yn y Cynulliad.

  Elis-Thomas