a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Diwrnod llawn o gystadlu yn y Pafiliwn tan yn hwyr heno
  2. Prif seremonïau'r dydd yw seremoni wobrwyo'r Priflenor Rhyddiaith am 16:30 a Thlws y Cerddor am 18:40
  3. Mae cystadleuaeth Unawd o Sioe Gerdd dros 19 oed a Gwobr Richard Burton hefyd yn rhan o'r sesiwn gystadlu hwyr
  4. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Newid i'r llif byw

BBC Cymru Fyw

O hyn tan ddiwedd y dydd, bydd ein llif byw yn newid rhyw fymryn - fe fydd y prif newyddion yn dal i ymddangos ar Hafan Cymru Fyw, ond arhoswch ar ein llif byw os ydych chi am wylio'r holl gystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod yn Y Fenni a seremoni Tlws y Cerddor. 

Trigolion lleol yn chwifio'u fflagiau

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae rhai o'r tai cyfagos yn awyddus i ddangos eu bod yn cefnogi'r ŵyl - ac mae Arglwyddes Llanofer i weld yn cymeradwyo hynny...

Fflagiau
BBC

Eurig yn diolch

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Wrth i bobl ei longyfarch o wrth adael y Pafiliwn, ag yntau'n brif lenor yr Eisteddfod eleni, ymatebodd Eurig Salisbury gyda slogan answyddogol Cymdeithas Bêl-droed Cymru... "diolch!" 

Dywedodd hefyd mai darllen nofel The Lord Of The Rings gan JRR Tolkien a'i ysbrydolodd i fod eisiau bod yn awdur.

"Ar ôl darllen y gyfrol honno, ro'n i'n ben set ar fod yn sgwennwr fy hun. Nes i fynd ati i ddechrau sgwennu straeon," meddai. 

"Nes ymlaen ddaeth y barddoniaeth a theimlo fy mod i'n gallu torri cwys i fi fy hun fel bardd, ond y cariad cynta o'r dechrau oedd rhyddiaith a straeon."

Eurig Salisbury
BBC

Robin a chyfeillion o Lydaw

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ceidwad y cledd, Robin McBryde, gyda chynrychiolaeth o Lydaw - Ludovic Loubouten ac Emilie Vegourou - gefn llwyfan ar ôl y seremoni.

Cyfeillion o Lydaw
BBC

Llorente ar y ffordd?

BBC Cymru Fyw

Mae cyfarwyddwr pel-droed Sevilla wedi dweud ei fod yn disgwyl cyhoeddi newyddion am Fernando Llorente "yn y dyddiau nesaf".

Y disgwyl yw y bydd Abertawe yn arwyddo'r ymosodwr 31 oed, sydd wedi ennill 24 cap dros Sbaen.

Fernando Llorente
Getty Images

Pabell lawn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd pabell Prifysgol Aberystwyth yn orlawn prynhawn 'ma ar gyfer aduniad fawreddog Aber, lle gwahoddwyd pawb oedd erioed wedi bod yn fyfyriwr yna.

Efallai fod y bwyd a'r diod am ddim wedi bod o gymorth i ddenu pobl hefyd...

adunioad
BBC

Y llenor a'r Archdderwydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eurig Salisbury, enillydd y Fedal Ryddiaith, yn cael ei gyfarch gan yr Archdderwydd Geraint Llifon yn y seremoni'n gynharach.

Eurig Salisbury
BBC

Ymddiheuriadau

BBC Cymru Fyw

Yn anffodus rydyn ni wedi bod yn cael trafferthion technegol gyda'r llif byw y prynhawn yma. Ymddiheuriadau am hynny, ond fe ddylai fod popeth yn gweithio'n iawn bellach.    

Eurig Salisbury yn cipio'r Fedal Ryddiaith

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eurig Salisbury sydd wedi cipio'r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016.

Cafwyd 14 o ymgeiswyr i gyd, ond fe ddyfarnwyd gwaith y gŵr o Sir Gâr yn fuddugol gan y beirniaid Angharad Dafis, Jane Aaron a Dafydd Morgan Lewis.

Mae Eurig Salisbury yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, ble bu hefyd yn fyfyriwr, ac fe enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yn 2006.

Medal Ryddiaith: Y beirniad yn canmol

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

bbc
BBC
Angharad Dafis

Medal Ryddiaith

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Fedal Ryddiaith yn cael ei roi am gyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau ar y testun 'Galw'.

Seremoni'r Fedal Ryddiaith

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae seremoni'r Fedal Ryddiaith newydd ddechrau yn y Pafiliwn ar faes yr Eisteddfod.

Beirniaid y gystadleuaeth eleni oedd Angharad Dafis, Jane Aaron a Dafydd Morgan Lewis.

Noson Lawen Llanofer

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y Tŷ Gwerin ar y Maes roedd noson lawen Llanofer yn cael ei pherfformio prynhawn 'ma gydag Eiry Palfrey yn chwarae rhan Gwenynen Gwent oedd yn cyflwyno'i hanes drwy ddull perfformiadau canu a dawnsio. 

Mae'n amlwg na chafodd y delynores yma'r neges am yr hetiau!

het
bbc

Anafiadau'r Cymry

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae erthygl yn trafod yr anafiadau sy'n wynebu chwaraewyr Cymru ar ddechrau'r tymor newydd

Bydd llawer o ser Cymru'n methu dechrau'r tymor oherwydd anafiadau gan gynnwys Justin Tipuric, Dan Lydiate a Samson Lee.

Dan
BBC Sport
Y blaenasgellwr Dan Lydiate

Ydych chi'n mwynhau cwmni Dewi?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Lisa'n creu 'tagine'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ym mhabell ctyngor sir Y Fenni, roedd cyfle i chi ddarganfod sut oedd creu tagine blasus gyda'r gogyddes Lisa Fearn.

Mae'r babell yn cynnal arddangosfeydd coginio rheolaidd yn ddyddiol...

lisa
bbc

Angen 'achub' Amina, medd barnwr

BBC Cymru Fyw

Mae barnwr yn yr Uchel Lys wedi dweud bod cyfrifoldeb ar dad o Saudi Arabia i ddod â'i ferch 21 oed yn ôl i Brydain.

Yn ôl Amina Al-Jeffery, gafodd ei magu yn Abertawe ac sydd â dinasyddiaeth Brydeinig a Saudi, mae ei thad Mohammed Al-Jeffery yn ei chadw hi yn erbyn ei hewyllys yn ninas Jeddah.

Dywedodd y barnwr fod Amina "mewn perygl" ar hyn o bryd ac angen cael ei "hachub".

Amina Al-Jeffery
PA
Mae Amina Al-Jeffery wedi bod yn Saudi Arabia ers 2012

Meithrinfa yn Aberystwyth i ailagor

BBC Cymru Fyw

Mae'r Mudiad Meithrin wedi cadarnhau y bydd meithrinfa Camau Bach yn Aberystwyth yn ailagor fory.

Cafodd y feithrinfa ei chau am gyfnod wedi i blentyn gael eu gadael ar fws am ddwy awr, a hynny ar ddiwrnod pan gyrhaeddodd y tymheredd dros 30C.

'13% o bobl yn siarad Cymraeg bob dydd'

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, wedi cyhoeddi ei hadroddiad pum mlynedd cyntaf ar yr iaith Gymraeg ar faes yr Eisteddfod heddiw.

Ymhlith y canfyddiadau mae'r ffaith bod canran y plant 5-15 oed sy'n medru siarad Cymraeg wedi dyblu ers 1981, ac mae 13% o bobl bellach yn defnyddio'r Gymraeg bob dydd.

Ond does dim cynnydd wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf yn nifer y plant sy'n derbyn addysg a gofal blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae'r niferoedd sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn addysg bellach ac uwch yn parhau i fod yn isel.

Disgwyl ei dro

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Steffan Rhys Hughes (dde) yn disgwyl yn eiddgar yng nghefn llwyfan y Pafiliwn yng nghystadleuaeth unawd tenor 19 ac o dan 25 oed.

Ar y llwyfan yn gynta', ac i'w weld yma ar y teledu, mae Huw Ynyr Evans.

Gallwch ddilyn holl ddigwyddiadau'r Pafiliwn yn fyw yma ar Cymru Fyw.

Steffan a Huw
BBC

Pa mor lân yw allweddell eich cyfrifiadur chi?

Wales Online

Os ydych chi'n rywun sy'n bwyta'ch cinio wrth eich desg yn y gwaith, neu'n gweithio ar gyfrifiaduron gwahanol bob dydd, efallai y dylech chi olchi'ch dwylo'n reit handi!

Mae WalesOnline wedi bod yn edrych ar ba mor lân yw allweddellau cyfrifiaduron yn y gweithle, ac wedi canfod ambell ffaith ddiddorol...

Llawn yn y Babell Lên

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Babell Lên yn llawn prynhawn 'ma ar gyfer Ymryson y Beirdd. Ac mae camerâu yno i ddilyn y cyfan hefyd.

Y Babell Lên
BBC

Newid enw tafarn

The Independent

Ar wefan yr Independent, mae stori am dafarn yn Wrecsam sydd wedi newid enw o'r Newbridge Arms i 'Pubby McPubface'.

Wel am joc wreiddiol!

Gwahodd y Gymdeithas Bêl-droed i'r llwyfan

BBC Cymru Fyw

Bydd dau o aelodau blaenllaw Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ymddangos ar lwyfan yr Eisteddfod y prynhawn yma yn dilyn gwahoddiad annisgwyl.

Roedd is-reolwr tîm Cymru Osian Roberts a'r pennaeth materion cyhoeddus Ian Gwyn Hughes yn cymryd rhan mewn sgwrs ym mhabell Maes D ar y maes pan gawson nhw'r gwahoddiad gan gadeirydd Cyngor yr Eisteddfod, Eifion Lloyd Jones.

IG ac Osi
BBC
Ian Gwyn Hughes ac Osian Roberts ar y maes yn gynharach

Ymddiheuriadau

BBC Cymru Fyw

Oherwydd nam technegol mae'n debyg nad yw'r llif byw wedi bod yn diweddaru fel y dylai. Ymddiheuriadau am hynny, ond fe ddylai fod popeth yn gweithio'n iawn bellach.

Arwr y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sam Tân yw arwr y ddau frawd bach yma ar faes y Steddfod heddiw.

Sam Tân
BBC

'Balch i dderbyn yr anrhydedd' - Osian Roberts

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Wrth ymateb i'r gwahoddiad gan yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw, fe gadarnhaodd Osian Roberts, is-hyfforddwr Cymru, y byddai ef ac Ian Gwyn Hughes yn camu i lwyfan y pafiliwn y prynhawn yma i dderbyn anrhydedd ar ran y chwaraewyr a'r gymdeithas.

Meddai: "'Da ni'n mynd i'r Steddfod yn flynyddol fel cymdeithas rhyw ffordd neu gilydd ac felly mae'n beth hollol naturiol i ni fod yma eto eleni.

"Dyda ni ddim yn teimlo ein bod ni'n gofyn am unrhyw gydnabyddiaeth gan ein bod ni'n teimlo ein bod ni wedi cael hynny gan y genedl yn barod.

"Rhan fechan iawn ma' Ian [Gwyn Hughes] a finna'n chwara'. Ond wrth gwrs, gan ein bod ni yma'n barod, 'da ni'n fwy na pharod a balch i dderbyn yr anrhydedd yma."

Ychwanegodd ei fod yn pitïo nad oedd dathliadau wedi cael eu cynnal yn y gogledd i groesawu'r garfan yn ôl i Gymru ac y byddai hynny "wedi bod yn braf", ond roedd hi "anodd iawn o ran amser i'r chwaraewyr".  

Osian Roberts
BBC
Osian Roberts

Beirniadu ymateb Llywodraeth Cymru i Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae academydd blaenllaw wedi disgrifio ymateb Llywodraeth Cymru i Brexit fel un "cysglyd" sydd heb gydnabod "realiti" y sefyllfa.

Ychwanegodd yr Athro Richard Wyn Jones bod rhaglenni fel Cymunedau'n Gyntaf wedi bod yn fethiant, wrth siarad mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod.

Ffrae dros ddyfodol Nathan Gill

BBC Wales Politics

Mae grŵp o gadeiryddion canghennau UKIP wedi ysgrifennu at eu pwyllgor rheoli yn gofyn iddyn nhw roi'r gorau i fygwth diarddel arweinydd y blaid yng Nghymru, Nathan Gill.

Ddydd Llun fe ddywedodd y pwyllgor y byddai'n rhaid i Mr Gill adael UKIP os nad oedd yn rhoi gorau i un o'i ddau swydd, fel Aelod Seneddol Ewropeaidd neu fel Aelod Cynulliad.

Anthem answyddogol y cefnogwyr

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Daeth y sgwrs gyda'r panel pêl-droed ar y Maes i ben gyda'r cyflwynydd Dylan Ebenezer yn arwain clap arbennig yn null cefnogwyr Gwlad yr Iâ - arferiad a ddaeth i sylw'r byd yn dilyn eu campau yn Euro 2016.

Roedd y gynulleidfa - ac roedd digon yno - i weld yn mwynhau!

clapio
BBC

Braf, ond gwyntog

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r haul yn gwenu ar y Maes ond mae hi'n wyntog iawn - mae'r baneri sy'n chwifio yn brawf o hynny!

Haul
BBC

Anrhydedd i'r Gymdeithas Bêl-droed

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae disgwyl i is-hyfforddwr tîm pêl-droed Cymru, Osian Roberts, a phennaeth materion cyhoeddus Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes, fod ar lwyfan pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol yn nes ymlaen y prynhawn ‘ma wedi iddyn nhw gael gwahoddiad gan yr Eisteddfod Genedlaethol i’w hanrhydeddu nhw a'r tîm cenedlaethol ar eu llwyddiant ym mhencapwriaeth Euro 2016.

Roedd y ddau yn bresennol mewn sesiwn holi ac ateb orlawn ym mhabell Maes D pan gawson nhw'r gwahoddiad annisgwyl gan gadeirydd Cyngor yr Eisteddfod, Eifion Lloyd Jones.

Fe ddaw hyn yn dilyn cryn ddadlau ac anfodlonrwydd wedi sylwadau'r archdderwydd Geraint Llifon, na fyddai modd urddo llawer o aelodau'r tîm i'r Orsedd am nad ydyn nhw'n siarad Gymraeg.

Eifion Lloyd Jones
BBC
Eifion Lloyd Jones

A483 ar gau

Heddlu Gogledd Cymru

Fe ddywed yr heddlu bod yr A483 ar gau i'r ddau gyfeiriad wedi damwain ddifrifol rhwng yr A470 (Dolgellau) ac Arthog ger pentref Llynpenmaen.

Sgwrs gyda'r Gymdeithas Bêl-droed

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd 'na dipyn o dynnu coes ym mhabell Maes D amser cinio wrth i Lowri Roberts holi panel oedd yn cynnwys Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Materion Cyhoeddus Cymdeithas Bêl-droed Cymru, ac Osian Roberts, is-hyfforddwr y tîm cenedlaethol.

Y cyn-chwaraewr rhyngwladol Gwennan Harries a'r cyflwynydd Dylan Ebenezer oedd y ddau arall ar y panel.

IGH ac Osian Roberts
BBC

Ffrae iaith: 'Lled hiliol'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi dweud wrth raglen Taro'r Post nad yw hi'n credu bod trydar o'r fath - yn ddiniwed neu beidio - yn dderbyniol yn y byd cyfoes. Disgrifiodd y cwestiwn gan yr ymchwilydd o orsaf 5Live fel negyddol a lled hiliol. Mae Meri Huws wedi cysylltu gyda Chyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies.

meri huws
BBC
Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws

Ffrae 'marwolaeth yr iaith Gymraeg': Ymateb

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i feirniadaeth wedi i ymchwilydd i BBC Radio 5Live drydar yn chwilio am rhywun i drafod pam eu bod "am weld yr iaith Gymraeg yn marw" dywedodd llefarydd o'r orsaf: 

"Fe wnaethon ni ddarlledu trafodaeth eang am ieithoedd heblaw Saesneg. Yn amlwg roeddem am adlewyrchu ystod eang o farn. Wrth geisio gwneud hyn, fe gafodd trydariad amhriodol ei anfon o gyfrif personol.

"Rydym yn flin am unrhyw dramgwydd a achoswyd."

Coleman: Stori'n rhygnu 'mlaen

Roedd pawb yn meddwl bod y sibrydion am Chris Coleman yn gadael swydd rheolwr Cymru drosodd gyda datganiad y Gymdeithas Bêl-droed y dydd o'r blaen, ond.......

View more on twitter

Dyer yn aros gyda'r Elyrch

Nathan Dyer yw'r ail chwaraewr i arwyddo cytundeb hir dymor gyda'r clwb yr wythnos hon, a hynny'n dilyn Gylfi Sigurdsson.

Fe dreuliodd yr asgellwr 28 oed gyfnod ar fenthyg gyda Chaerlŷr y tymor diwethaf, gan ennill Uwch Gynghrair Lloegr.

View more on twitter

Cylchgrawn newydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn stondin Prifysgol Bangor mae lansiad swyddogol y cylchgrawn llenyddol newydd, O'r Pedwar Gwynt.

Yr Athro Gerwyn Williams sy'n cyflwyno, ac fe dalodd deyrnged i'r diweddar Gwyn Thomas am ei ddylanwad wrth roi'r cylchgrawn newydd ar ben ffordd.

Bydd y cylchgrawn newydd yn cymryd lle Taliesin.

O'r Pedwar Gwynt
BBC
OPG
BBC