a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddarllen y llif byw heddiw, byddwn ni yn ôl o 08:00 ddydd Mercher.

Digon da i'w bwyta

Sioe Frenhinol Cymru

'Dyw pob dim ddim o reidrwydd fel mae'n edrych yn y Sioe yn Llanelwedd.

Un cystadleuaeth boblogaidd iawn yn y babell flodau yw'r un 'Bake Off' lle'r nód yw gwneud i flodau edrych fel cacennau.

blodau
BBC

Dim clem da'r Cosaciaid?

Sioe Frenhinol Cymru

Gan ystyried bod nhw'n perfformio o flaen miloedd yn y Sioe, 'dyw llawer o Cosaciaid yr Wcrain ddim yn gwbod un pen o geffyl o'r llall!

Cosac
BBC

Arweinyddiaeth Llafur: Eagle allan o'r ras

BBC Cymru Fyw

Mae Angela Eagle wedi tynnu yn ôl o'r ras i arwain y blaid Lafur.

Mae hynny'n golygu mai Aelod Seneddol Pontypridd, Owen Smith, fydd yn herio Jeremy Corbyn am yr arweinyddiaeth.

Bydd Ms Eagle nawr yn cefnogi Mr Smith.

eagle
bbc

Ffermwraig ifanc yn ennill gwobr

Golwg 360

Mae ffermwraig ifanc o Geredigion wedi ennill Gwobr Goffa Brynle Williams eleni, yn ol Golwg360.

Derbyniodd Melva Phillips, sy’n rhedeg fferm odro gyda’i gŵr Iwan yng Nglynarthen ger Llandysul, y wobr  yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Cafodd y wobr flynyddol ei sefydlu yn 2011 i gydnabod cyfraniad y diweddar Brynle Williams, a oedd yn Aelod Cynulliad ac yn ffermwr, at amaethyddiaeth Cymru.

Yr hen a'r newydd

Sioe Frenhinol Cymru

Un o'r atyniadau mae'r dorf wedi mwynhau ar faes y Sioe heddiw yw'r Spitfire gafodd ei ddefnyddio yn y ffilm 'Battle of Britain' yn hedfan heibio'r maes yn uchel yn yr awyr las..

spitfire
BBC

Cwmni'n ceisio adfer cyflenwad trydan

BBC Cymru Fyw

Mae Scottish Power wedi cadarnhau bod nifer o dai wedi colli eu cyflenwad trydan yn y gogledd orllewin y prynhawn 'ma.

Mae peirianwyr yn ceisio adfer y gwasanaethau i gartrefi yng Nghaernarfon ac ym Mangor ac yn gobeithio y bydd y broblem wedi ei datrys o fewn yr oriau nesa'.

Post Prynhawn o faes y Sioe

Rhybudd gan Kit Symons

BBC Sport Wales

Bydd mwy o bwysau ar Gymru yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 wedi i dîm Chris Coleman gyrraedd rownd gyn-derfynol Euro 2016.

Dyna'r rhybudd gan Kit Symons fydd yn dychwelwyd i'r tîm hyfforddi erbyn y gêm agoriadol yn erbyn Moldova ar 5 Medi.

Daw ei benodiad wedi i Paul Trollope adael i ganolbwyntio ar ei rôl gyda Chaerdydd.

symons
Huw Evans Picture Agency

Bant á'r cart

Sioe Frenhinol Cymru

Un o'r cystadleuethau mwyaf poblogaidd heddiw oedd yr un ar gyfer cart neu gerbyd masnachol oedd yn cael ei dynnu gan un ceffyl.

Roedd cyfuniad o'r tywydd braf a'r amrywiaeth o gystadleuwyr yn golygu fod e wedi bod yn boblogaidd iawn gyda'r dorf yn yr eisteddle.

Cart
BBC

A5 wedi cau oherwydd gwrthdrawiad

BBC Cymru Fyw

Mae'r A5 wedi cau i'r ddau gyfeiriad rhwng Llandygai a Bethesda yn dilyn gwrthdrawiad.

Roedd tri cherbyd yn rhan o'r digwyddiad ar yr B4366.

Penygroes: Rhyddhau dau ddyn

BBC Cymru Fyw

Mae dau ddyn gafodd eu harestio yn rhan o ymchwiliad i farwolaeth dynes ifanc yng Ngwynedd wedi cael eu rhyddhau heb gyhuddiad, meddai heddlu'r gogledd.

Cafodd corff Emma Louise Williams, 22, ei ddarganfod ar Ffordd Llwyndu ym Mhenygroes fore Llun.

Mae swyddogion yn parhau i apelio am dystion ac yn awyddus i siarad gydag unrhyw un a glywodd rhywbeth anarferol yn yr ardal rhwng 02:00 a 05:00.

Sgorio'n fyw heno ar S4C

Sgorio, S4C

Lwcus fod dim mwd

Sioe Frenhinol Cymru

Yn y gorffennol, mae ceir wedi gorfod cael eu tynnu o'r meysydd parcio oherwydd bod gymaint o fwd ar y llawr.

Diolch byth fod hi'n sych eleni, oherwydd fydden ni ddim yn rhy hapus yn gofyn i rhain wneud!

monster trucks
BBC

Un afr sydd ddim yn cystadlu

Sioe Frenhinol Cymru

Mae Siencyn yr afr ar y maes gyda band y Gwarchodlu Cymreig yn cadw llygad ar y cystadlu mae'n siwr.

Siencyn
BBC

Diwrnod poetha'r flwyddyn yng Nghymru

Tywydd, BBC Cymru

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cadarnhau bod y tymheredd wedi cyrraedd 31.2C ym Mhorthmadog yn ystod y dydd, ac felly heddiw yw diwrnod poethaf y flwyddyn hyd yn hyn yng Nghymru.

hufen Ia
Thinkstock

Cyngor i godi ffi am barcio

Cyngor Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi cytuno i gyflwyno ffi parhaol yn eu meysydd parcio yng nghanol trefi'r sir.

Fe bleidleisiodd cynghorwyr yr awdurdod o blaid y cynnig y bore yma ac maen nhw'n disgwyl codi £438,000 y flwyddyn o ganlyniad i'r newid.

Pwy yw Gene?

Sioe Frenhinol Cymru

Y gystadleuaeth ar lwyfan y Ffermwyr Ifanc yw gwisgo arweinydd eich clwb fel seren bop.

Nawr Gene Simmons o'r band Kiss yw'r person yma i fod, ond pwy yw e mewn gwirionedd?

Atebion ar gerdyn post...

Gene Simmons
BBC

Oriel y dydd o'r Sioe Fawr

BBC Cymru Fyw

Os nad ydych chi'n gallu mynd draw at faes y Sioe Fawr heddiw, ewch i weld ein oriel luniau am flas o ddigwyddiadau'r dydd.

Sioe
BBC

Carcharu ymosodwr 'Jekyll a Hyde'

South Wales Argus

Mae'r Argus yn dweud bod dyn 24 oed o Gasnewydd, gafodd ei ddisgrifio fel cymeriad "Jekyll a Hyde", wedi ei ddedfrydu i garchar am dorri gên perchennog tafarn ac ymosod ar ei ffrind gyda photel.

Dawnsio yn yr haul

Sioe Frenhinol Cymru

Mae perfformiadau gan amrywiaeth o artistiaid ar y bandstand, o fandiau pres, i driawdau jazz i gyflwynwyr Cyw wnaeth lwyddo i gael llu o blant bach i ganu a dawnsio er gwaetha'r gwres heddiw.

Cyw
BBC

Salad orau Cymru

Sioe Frenhinol Cymru

Dyma gasgliad buddugol John Oliver o Rhondda Cynon Taf o lysiau salad Cymreig sydd yn cael eu harddangos yn y babell flodau ar y Maes.

Salad
BBC

Syrpréis bws Cymru i blant ysgol

BBC Wales News

Cafodd plant ysgol yng Nghaerdydd daith mewn cerbyd annisgwyl yn ddiweddar wrth ddathlu eu bod yn gadael yr ysgol gynradd.

Roedd disgyblion Ysgol Birchgrove yn disgwyl taith o amgylch Caerdydd ar fws, ond cawson nhw dipyn o sioc i ddarganfod mai'r bws wnaeth gario tîm Cymru ar orymdaith o amgylch y ddinas oedd am eu cario.

Plant Birchgrove
Nicola Carr

Crefftau di-ri

Sioe Frenhinol Cymru

Mae pob math o grefftau ar faes y Sioe Frenhinol, gan gynnwys y clocsiau yma sy'n cael eu gwneud yn Llanelwedd.

clocsio
BBC

Cymerwch ofal yn yr haul

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi’n parhau yn sych a chynnes y prynhawn 'ma, gydag awyr las ar draws y wlad. Bydd hi'n teimlo’n gynnes iawn ac yn drymaidd, a’r tymheredd yn 31C ar ei uchaf. 

Mae lefel y paill yn uchel, a’r lefelau uwchfioled yn uchel iawn, felly cymerwch ofal allan yn yr haul.

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Trafod hanes Cymru yn Harvard

Golwg 360

Mae cyn-Brif Weinidog Cymru, actor, ac un o feirdd cyfoes mwyaf adnabyddus Cymru ymhlith y siaradwyr mewn cynhadledd arbennig yn America sy’n archwilio diwylliant a hanes Cymru, meddai Golwg360.

Bydd cynhadledd NAASWCH (Cymdeithas Gogledd America ar gyfer Astudio Diwylliant a Hanes Cymru) yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Harvard rhwng 20 – 22 Gorffennaf. 

Mae’r gymdeithas yn cynnwys ysgolheigion, athrawon ac unigolion sy’n hyrwyddo astudiaethau Cymreig ac maen nhw’n cynnal cynhadledd bob dwy flynedd er mwyn i ysgolheigion hanes, llenyddiaeth, iaith a’r celfyddydau gyflwyno a thrafod canfyddiadau eu hymchwil.  

Oedi ar yr A4232 yng Nghaerdydd

Mae oedi ar yr A4232 yng Nghaerdydd wedi gwrthdrawiad ac oherwydd gwaith ffordd, meddai heddlu'r de.

View more on twitter

Cyhoeddi enw dyn fu farw

Daily Post

Mae dyn gafodd ei ladd ar ôl cael ei daro gan drên ar arfordir gogledd Cymru wedi cael ei enwi.

Mae'r Daily Post yn dweud i David Martin Anderton, 56, farw yn y fan a'r lle ger Prestatyn ychydig cyn 08:00am fore Sadwrn 9 Gorffennaf.

Cafodd cwest yn Rhuthun ei agor ddydd Llun ac fe glywodd bod y dyn wedi ei weld yn croesi cae cyn disgwyl i drên agosáu.

Penygroes: Arestio ar amheuaeth o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae un dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio ac un arall ar amheuaeth o roi cymorth i droseddwr yn rhan o ymchwiliad i farwolaeth amheus dynes yng Ngwynedd, meddai'r heddlu.

Cafodd y ddynes, sydd wedi cael ei henwi'n lleol fel Emma Louise Williams, ei darganfod yn farw mewn tŷ yn Ffordd Llwyndu ym Mhenygroes fore Llun. 

Mae archwiliad post-mortem yn cael ei gynnal heddiw a'r disgwyl yw i'r corff gael ei adnabod yn swyddogol yn ddiweddarach.

Gwerthu pabïau metel i godi cofeb

Sioe Frenhinol Cymru

Mae cyfle i brynu pabïau metel wedi'u gwneud â llaw yn y Sioe Fawr heddiw, er mwyn hel arian i greu cofeb yn Ypres i gofio'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd 2016 o'r pabïau yma wedyn yn cael eu rhoi ger y gofeb, fydd yn saith troedfedd o uchder.

Pabi
BBC

Teuluoedd yn canmol cartref wedi adroddiad damniol

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod teuluoedd pobl sy'n derbyn gofal mewn cartref yng Nghaernarfon gafodd adroddiad damniol yr wythnos diwethaf wedi cefnogi'r ganolfan, a chanmol y gofal sy'n cael ei roi i gleifion.

Dod o bell i gystadlu yn y Sioe

Sioe Frenhinol Cymru

Mae David wrthi'n brysur yn torri coed yn y gystadleuaeth i fwyellwyr, ac yn wir mae wedi dod yn bell er mwyn gwneud gan ei fod yn hannu'n wreiddiol o'r Swistir.

David
BBC

'Llai o nyrsys ardal'

BBC Cymru Fyw

Mae'r ffaith bod 42% o yn llai o nyrsys ardal yng Nghymru yn rhoi pwysau ar feddygfeydd meddygon teulu ac unedau brys.

Dyna'r rhybudd gan Goleg Brenhinol y Nyrsys wedi i ffigyrau gan Lywodraeth Cymru ddangos bod 712 o nyrsys ardal yn 2009, o'i gymharu â 412 yn 2015.

Mae'r corff yn dweud bod hyn "heb os" yn cyfrannu at amseroedd aros i weld meddygon teulu.

Ond yn ôl llefarydd ar ran y llywodraeth mae'r nifer o nyrsys yn gyfan gwbl wedi cynyddu 17% ers 2009.

Richards yn ymuno â Chaerdydd

Garry'n paratoi

Sioe Frenhinol Cymru

Bydd Garry Owen yn darlledu'n fyw o Faes y Sioe gyda Taro'r Post am 13:00, ac mae wrthi'n paratoi'n drylwyr yn y cysgod ar hyn o bryd.

Garry Owen
BBC

Rio 2016: Davies ymysg yr enwau

BBC Sport Wales

Mae blaenasgellwr y Scarlets, James Davies, ymysg pedwar o chwaraewyr saith bob ochr Cymru fydd yn mynd i'r Gemau Olympaidd gyda thîm Prydain.

Mae Sam Cross hefyd yn y garfan o 12, ond mae Luke Treharner wrth gefn ac mae'r canolwr Cory Allen yn methu allan.

Jasmine Joyce yw'r unig chwaraewr o Gymru yn nhîm y merched.

sam cross
Getty Images

'Angen cyswllt economaidd Cymru a Lloegr'

BBC Cymru Fyw

Mae angen creu cysylltiadau economaidd agos rhwng canolbarth a gorllewin Cymru a gorllewin canolbarth Lloegr, yn ôl ysgrifennydd economi Cymru.

Dywedodd Ken Skates wrth BBC Cymru bod "awydd mawr" i gydweithio er lles y ddwy ardal.

Skates
BBC

Gwrthdrawiad: Cyhoeddi enw dyn fu farw

Heddlu Gwent

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn fu farw wedi gwrthdrawiad ar yr A467 ar 15 Gorffennaf.

Roedd Robert Dean, 65 o Gwmcarn, yn gyrru Vauxhall Astra oedd mewn gwrthdrawiad gyda cherbyd Isuzu rhwng Basaleg a Thŷ Du.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth.

Llwybr Arfordir Sir Benfro ar restr y Telegraph

The Daily Telegraph

Mae gwefan deithio y Telegraph wedi cyhoeddi 20 peth y ddylen ni eu gwneud cyn marw.

Yn ogystal â threulio diwrnod yn Wimbledon, a syllu ar y sêr yn Northumberland, ymhlith y cynigion mae cerdded llwybr arfordirol Sir Benfro.  

Llwybr Arfordir Sir Benfro
BBC

Cymry ar eu ffordd i Rio