a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Dyna ni gan y llif byw am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan trwy gydol y penwythnos.

Oes tywydd gwell ar y gorwel?

Tywydd, BBC Cymru

Diwrnod ansefydlog heddiw ond fe ddylai barhau'n weddol sych pnawn 'ma gyda rhai cyfnodau heulog ac fe fydd yn teimlo'n drymaidd. 

Bydd yn parhau'n noson drymaidd heno gyda chawodydd ysgafn ar ddechrau'r noson yn mynd yn drymach yn y gogledd erbyn y bore.

Mae disgwyl glaw eto fory ond yn fe fydd yn sych ddydd Sul a dydd Llun ac yn cynhesu'r wythnos nesaf.

Mwy ar y wefan dywydd.

Cyngor Môn i drafod safloedd i deithwyr a sipsiwn

BBC Cymru Fyw

Mae swyddogion Cyngor Môn wedi cymeradwyo dwy ardal bosib ar gyfer sefydlu un safle aros dros dro i deithwyr a sipsiwn.

Mae un safle yn y Gaerwen a'r llall ar dir rhwng A55/A5 rhwng Llanfairpwll a chroesffordd y Star.

Ond yn ôl adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i bwyllgor craffu, mae'r chwilio yn parhau am safle aros dros dro yng Nghaergybi, gan fod y safleoedd a oedd dan ystyriaeth bellach yn 'anaddas'.

Teithwyr
BBC

Morgannwg yn cael cweir gan Pakistan A

Criced, BBC Cymru

Y dafarn 'fwyaf Cymreig'?

Daily Post

Mae tafarn y Black Boy yng Nghaernarfon wedi ei henwi yn dafarn 'fwyaf Cymreig' y byd yn ôl y Daily Post. 

Tafarn y Black Boy
Eric Jones/Geograph

Diwrnod da i Geraint Thomas

Seiclo, BBC Cymru

Roedd hi'n ddiwrnod da i'r Cymro, Geraint Thomas yn y Tour de France heddiw.

Llwyddodd i orffen yn y seithfed safle yn y prawf amser, gan ei godi i'r 15fed safle yn y Tour. Ond yn bwysicach iddo ef, mae ei gyd-feiciwr Team Sky, Chris Froome yn aros mewn melyn ar ôl ymestyn ei fantais.

Geraint Thomas
Getty Images

'Gofal' yn Ras yr Wyddfa

Golwg 360

Dywed Golwg 360 fod trefnwyr Ras yr Wyddfa sy'n cael ei chynnal yfory yn gofyn i’r cystadleuwyr gymryd gofal am ei bod hi'n addo glaw.

Mae disgwyl i 650 o redwyr gymryd rhan yn y ras 10 milltir i fyny a lawr mynydd uchaf Cymru, sy'n cael ei hystyried yn un o rai caletaf y byd.

Ras yr Wyddfa
BBC

Dyn o Abertawe wedi helpu plant yn Nice

South Wales Evening Post

Mae South Wales Evening Post yn dweud fod dyn o Abertawe wedi helpu criw o blant oedd ar goll ac wedi dychryn wedi'r ymosodiad yn Nice.

Roedd Martin Vandenbogerd gyda'i wraig Sian a'i rieni mewn caffi yn Nice un stryd i ffwrdd o'r Promenade des Anglais lle gyrrwyd lori drwy'r tyrfaoedd oedd wedi casglu yno i ddathlu Diwrnod Bastille.

Byth rhy hen

Twitter

Mae Aelod Seneddol Ceidwadol Maldwyn, Glyn Davies, wedi dweud ei fod yn falch o glywed y newyddion fod Mick Jagger yn mynd i ddod yn dad eto am yr wythfed gwaith, ac yntau'n 72 oed: sef yr un oed â Mr Davies.

View more on twitter

Athletwr yn methu yn ei apêl Olympaidd

Athletau, BBC Cymru

Mae'r athletwr Rhys Williams wedi methu yn ei apêl i gael ei gynnwys yng ngharfan Prydain ar gyfer y gemau Olympaidd yn Rio fis nesaf.

Rhys Williams
Getty Images

Cwt ieir yn cystadlu am wobr Eisteddfod

BBC Cymru Fyw

Mae cwt ieir oedd wedi dadfeiliom, gafodd ei drawsnewid yn gartref gwyliau pedair ystafell wely wedi ei enwebu ar gyfer gwobr pensaernïaeth.

Fe aeth Martin Hall ati i adnewyddu'r sied yn Nhrefynwy, ar ôl gweld ei botensial oherwydd y golygfeydd dros y Mynydd Du.

Mae'r gwaith adnewyddu gwerth £275,000, wedi ei enwebu ar gyfer y fedal aur am bensaernïaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

cwt ieir
Wales News Service

Dim Pobol y Cwm heno

Mae'r ymosodiadau yn Ffrainc neithiwr wedi golygu newid munud olaf i amserlen nos Wener S4C.

View more on twitter

Depo dosbarthu bara: Swyddi mewn peryg

BBC Cymru Fyw

Mae swyddfa AS Alun a Glannau Dyfrdwy, Mark Tami wedi cadarnhau eu bod wedi cael eu hysbysu bod cwmni Allied Bakeries wedi dechrau proses ymgynghori dros gynlluniau i gau depo dosbarthu'r cwmni yn Saltney, Sir y Fflint.

Mae swyddfa Mr Tami yn deall bod y staff ar y safle wedi cael gwybod dydd Iau mai bwriad y cwmni yw cau'r depo ym mis Tachwedd.

Mae'r cwmni wedi dweud eu bod eisiau sicrhau fod y diswyddiadau yn cael ei gadw i gyn-lleied ac sydd bosib, ac mae disgwyl y bydd cynnig i rai aelodau o'r gweithlu symud i swyddi gwag ar safleoedd eraill y cwmni.

Y diweddara o ardal y wasg yng Nghlwb Golff Troon

Twitter

Diswyddo rheolwr Gwlad Belg

BBC Camp Lawn

Carcharu cyn heddwas am dreisio

BBC Cymru Fyw

Mae cyn dditectif gyda Heddlu'r De wedi cael ei garcharu am 18 mlynedd yn Llys y Goron Caerdydd ar ôl ei gael yn euog o dreisio dwy ddynes.

Roedd Jeffrey Davies, 45 oed, yn gweithio yn ardal y Rhondda pan dreisiodd y ddwy ddynes yn 2002 a 2003.

Cafodd ei wahardd o'i swydd yn 2013 ar ôl ei gael yn euog o ymosodiadau rhyw eraill.

Jeffrey Davies
Wales News Service

Baneri castell ar hanner mast

Twitter

Mae newyddiadurwr BBC Cymru Stephen Hughes wedi trydar llun o faneri Cymru wedi eu gostwng ar Gastell Caerdydd wedi'r ymosodiad yn Ffrainc.

View more on twitter

Lle mae Pokémon?

Wales Online

Mae un o chwaraewyr y gêm Pokémon Go wedi creu map o'r lleoliadau lle gallwch ddod o hyd i'r creaduriaid bach rhithiol yng Nghaerdydd er mwyn helpu chwaraewyr eraill. 

'Dyw Chris Murphy ddim wedi gorffen ei fap eto ond hyd yma dywed mai'r lleoliadau mwyaf poblogaidd meddai yw gorsaf reilffordd Caerdydd Canolog, Llyfrgell Caerdydd, Neuadd Dewi Sant, Eglwys Sant Ioan a chofeb Aneurin Bevan ar Heol y Frenhines.

Gêm Pokemon ar ffôn
Sophia Kembowski/AFP/Getty Images

Gatland 'mewn sefyllfa dda' i arwain y Llewod

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Cymru Warren Gatland mewn sefyllfa dda i arwain tîm y Llewod unwaith eto meddai Gareth Davies o Undeb Rygbi Cymru, sydd ar y panel dethol.

Fe arweiniodd Gatland y Llewod i fuddugoliaeth yn Awstralia yn 2013 ac mae hynny o fantais iddo meddai Davies wrth BBC Sport wrth iddyn nhw drafod pwy fydd yn arwain y tîm i Seland Newydd yn haf 2017.

Gareth Davies a Warren Gatland
Huw Evans Picture Agency

Y 50 bwyty gorau yng Nghymru

Wales Online

Mae WalesOnline wedi gwneud casgliad o'u 50 bwyty gorau yng Nghymru ar hyn o bryd.

Ydi eich ffefryn chi wedi llwyddo i gyraedd y rhestr?

Bull
Google

Carchar am neges fygythiol at Leanne Wood

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o dde Cymru wedi ei garcharu am 12 wythnos am anfon neges fygythiol ar wefan Twitter at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Anfonodd David Begley, 47 oed o Orseinon, yn neges wedi i Ms Wood ymddangos ar raglen deledu am ddyfodol Prydain yn Ewrop, gan ddadlau o blaid aros yn yr UE.

Cyfaddefodd Begley iddo anfon neges anweddus neu ymosodol ati ac fe gafodd ei garcharu gan Lys Ynadon Abertawe heddiw.

Gwobr dewrder i heddwas Dyfed Powys

BBC Wales News

Mae heddwas o Heddlu Dyfed Powys wnaeth achub dynes rhag boddi wedi cael gwobr Cymru yng Ngwobrau Dewrder yr Heddlu yn Llundain.

Fe wnaeth y Sarjant David Steer achub y ddynes ifanc o Afon Hafren ger Y Drenewydd yn dilyn cyfnod o law trwm.

Yn derbyn y wobr, dywedodd ei bod yn "braf cael fy nghydnabod".

Heddlu
Ffederasiwn yr Heddlu

Tir Caergybi: Cyhoeddi dyddiad ymchwiliad cyhoeddus

Cyngor Ynys Môn

Mae dyddiad wedi ei ddewis ar gyfer cynnal ymchwiliad cyhoeddus i ystyried cais i gofrestru tir fel grîn yn ardal Traeth Newry yng Nghaergybi.

Mae'r tir wedi ei leoli ar safle marina arfaethedig gwerth £100m. Yn 2012 fe wnaeth cynghorwyr Môn roi caniatad amlinellol i farina i 500 o gychod, gyda gwesty a datblygiadau eraill.

Cafodd cais ei wneud gan wrthwynebwyr i'r cynllun i droi rhan o'r safle yn grîn swyddogol yn 2014 - ac fe fydd ymchwiliad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar 3 Hydref i ystyried y cais hwnnw.

Marina
BBC
Argraff artist o'r marina

Cyfres Enid Blyton yn Gymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae fersiynau Cymraeg o'r gyfres o lyfrau antur i blant 'Secret Seven' gan Enid Blyton ar fin cael eu lansio gan wasg Atebol.

Manon Steffan Ros sydd wedi addasu'r gyfres newydd, Saith Selog, i'r Gymraeg.

Cyfres newydd Saith Selog
Atebol

Laura McAllister yn ymuno â Phrifysgol Caerdydd

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd yr Athro Laura McAllister yn ymuno â nhw ym mis Hydref.

Ar hyn o bryd mae hi'n Athro ym Mhrifysgol Lerpwl, ac mae'n cael ei hystyried yn un o'r arbenigwyr pennaf ar ddatganoli yng Nghymru.

Roedd hi hefyd yn Gadeirydd ar Chwaraeon Cymru rhwng 2010 a 2016, ac fe enillodd hi 24 cap dros dîm pêl-droed merched Cymru yn y 1990au.

laura mcallister
BBC

'Bechgyn yn fwy cyndyn i sôn am drais'

BBC Wales News

Mae bechgyn sydd wedi dioddef trais rhywiol yn aml ddim yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnyn nhw am eu bod nhw'n llai parod na merched i gyfaddef beth sydd wedi digwydd.

Dyna rybudd Barnado's Cymru, sy'n dweud bod gweithwyr proffesiynol yn gallu adnabod symptomau trais ymysg merched ond bod yr un arwyddion ymysg bechgyn yn cael eu methu.

Yn aml mae ymddygiad negyddol ymysg bechgyn yn cael ei dderbyn fel ag y mae, yn ôl yr elusen, ond gyda merched mae'n fwy tebygol o gael ei ystyried fel ymateb i drais.

Taith Ewropeaidd Cei Connah i barhau?

Twitter

Mae Gap Cei Connah wedi darganfod pwy fydd eu gwrthwynebwyr os wnawn nhw lwyddo i ddod nôl i guro FK Vojvodina yng Nghynghrair Europa nos Iau nesaf.

Bu bron i'r clwb sicrhau gêm gyfartal yn y cymal cyntaf yn Serbia nos Iau ond i Vojvodina sgorio gôl hwyr.

View more on twitter

Cyhoeddi dyddiad ymchwiliad cyhoeddus cynllun yr M4

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd yr ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i Brosiect yr M4 o gwmpas Casnewydd yn dechrau ar 1 Tachwedd.

Dywedodd Mr Skates: “Roeddwn yn awyddus i bennu dyddiad yr ymchwiliad cyhoeddus i Brosiect yr M4 cyn gynted ag y medrwn er mwyn rhoi eglurder i’r broses.

“Bydd yr ymchwiliad yn bwrw golwg agored a thryloyw ar y prif gynnig, a’r cynigion eraill, cyn rhoi adborth fydd yn ein helpu i benderfynu p’un ai i fwrw ymlaen â’i adeiladu neu beidio.”

M4
BBC

Y Ramsey nesaf?

Wales Online

Mae rheolwr Lerpwl Jurgen Klopp wedi bod yn canu clodydd Cymro ifanc sydd yn chwarae i dîm dan 18 y clwb.

Mae Ben Woodburn, 16 oed, ac sy'n gapten i garfan dan 17 Cymru, wedi sgorio sawl gôl gampus mewn gemau diweddar meddai WalesOnline.

Sgoriodd un gôl a chreu dwy arall ar ei ymddangosiad cyntaf i'r tîm cyntaf yn erbyn Fleetwood nos Fercher.

Ben Woodburn
Getty Images

Ymosodiad Nice: Dihangfa lwcus i Gymro

Cambrian News

Cafodd cogydd o ogledd Cymru ddihangfa lwcus yn Nice neithiwr gan ei fod wedi bwriadu mynd i edrych ar y tân gwyllt ar y prom lle cafodd cymaint o bobl eu lladd wedi i lori yrru ar hyd eu llwybr.

Bwriad gwreiddiol John Smith o Abersoch oedd mynd i weld y sioe tân gwyllt i ddathlu Diwrnod Bastille, ond newidiodd ei feddwl ar y funud olaf.

View more on twitter

40 diwrnod o law neu hindda?

Tywydd, BBC Cymru

"Fe fydd hi'n troi'n fwy ansefydlog heddiw ar Ŵyl Switan - ac yn ôl y dywediad, pa bynnag dywydd gawn ni ar Ŵyl Switan, dyna gawn ni am 40 niwrnod. 

"Wel ma' disgwyl glaw eto fory, ond fe fydd hi'n sych ddydd Sul a dydd Llun!  Ac yn cynhesu cryn dipyn wythnos nesa'"    

Fe gewch chi ragolygon pum diwrnod ar y wefan dywydd.

'Sefyll ochr yn ochr â Ffrainc'

Ceidwadwyr Cymreig

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, hefyd wedi ymateb bellach i'r ymosodiadau terfysgol yn Nice neithiwr.

"Roedd yr ymosodiadau a welsom yn Nice dros nos yn arswydus, ac rydyn ni'n rhannu poen gwlad sydd dal yn adfer ers yr ymosodiadau brawychus tebyg ym Mharis llynedd," meddai.

"Rydyn ni'n sefyll ochr yn ochr â'n ffrindiau ni yn Ffrainc wrth iddyn nhw geisio codi ar eu traed yn dilyn y digwyddiadau trasig yma, ac rydyn ni'n gweddïo dros y rheiny fu farw yn ogystal â'u teuluoedd.

"Mae'r ymosodiadau hyn yn ffiaidd ac anfoesol, ac rydyn ni'n parhau i obeithio y bydd cariad yn ennill y dydd yn y diwedd yn y frwydr yn erbyn casineb."

Gwrthwynebwyr nesaf y Seintiau?

Twitter

Fe orffennodd hi'n ddi-sgôr rhwng Y Seintiau Newydd ac APOEL Nicosia yng nghymal cyntaf Ail Rownd Rhagbrofol Cynghrair y Pencampwyr nos Fawrth - nawr maen nhw wedi darganfod pwy yw eu gwrthwynebwyr posib nhw yn rownd nesaf y gystadleuaeth.

View more on twitter

Fflagiau'r Cynulliad wedi'u gostwng

Twitter

Mae Llywodraeth Cymru wedi trydar yn Ffrangeg i ddweud y bydd fflagiau adeiladau'r llywodraeth yn cael eu gostwng heddiw oherwydd yr ymosodiadau yn Nice.

View more on twitter
Baneri
CCC

Gwenyn ag acenion lleol?

BBC Wales News

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd yn ceisio darganfod os yw gwenyn yn gwneud synau gwahanol, yn ddibynnol ar eu lleoliad yng Nghymru.

Mae'r tîm wedi gwneud apêl i fwy na 3,000 o wenynwyr i yrru lluniau, fideo a ffeiliau sain at y brifysgol dros yr haf.

Gwenynen
BBC

Cofeb i Gwynfor yng Nghaerfyrddin

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd am ddigwyddiad yng Nghaerfyrddin fory i gofio am fuddugoliaeth hanesyddol Gwynfor Evans yn cael ei ethol yn Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru 50 mlynedd yn ôl.

Bydd cofeb yn cael ei dadorchuddio iddo ar y sgwâr o flaen Neuadd y Dref lle cafodd y canlyniad ei gyhoeddi noson yr isetholiad, 14 Gorffennaf 1966.

Bu ei fab, y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor yn hel atgofion am y cyfnod yn ein hadran Gylchgrawn.

Gwynfor Evans yn annerch y dorf yn 1966
BBC

Be nesa' i Joe Allen?

Wales Online

Yn ôl Wales Online mae'r sïon am symudiad nesaf chwaraewr canol cae Cymru Joe Allen yn cynnwys diddordeb gan Celtic a'i gyn glwb Abertawe wedi iddo wneud argraff fawr dros ei wlad yn Euro 2016.

Mae Jurgen Klopp wedi addo trafodaeth am ei ddyfodol yn ei glwb presennol yn Lerpwl hefyd.

Gareth Bale a Joe Allen
BBC

Cymwysterau Cymru: 'Angen newidiadau i'r drefn hyfforddi'

BBC Cymru Fyw

Mae angen cyflwyno newidiadau i'r drefn ar gyfer hyfforddi pobl sy'n gweithio mewn cartrefi gofal ac sy'n gofalu am blant, yn ôl y corff sy'n gyfrifol am gymwysterau.

Daeth adolygiad o gymwysterau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i'r casgliad bod y drefn yn "gymhleth, dryslyd" a'n "fratiog".

Dywedodd corff Cymwysterau Cymru y dylid cynnwys pynciau allweddol fel gofal dementia wrth asesu pobl sy'n hyfforddi i weithio gyda phobl hŷn.

Astudio
Getty Images

Nice: Ymateb arweinwyr Cymru

Golwg 360

Mae Golwg 360 wedi casglu ymateb arweinwyr gwleidyddol Cymru ar Twitter i’r ymosodiadau ar ddinas Nice, sydd wedi lladd o leia’ 84 o bobol, gan gynnwys plant.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ei fod wedi ei "syfrdannu" gan y digwyddiadau tra dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies "r’yn ni’n sefyll wrth ochr pobol Ffrainc."

Yr heddlu gyda'r lori wnaeth achosi'r marwolaethau yn Nice
afp

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi fod dynes wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yn Y Rhyl brynhawn ddoe.

Cafodd dynes yn ei 40au ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan yn dilyn y digwyddiad ar Ffordd Russell am 16:49 - ond bu farw'n ddiweddarach.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod U103375.