a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddarllen, fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

Theresa May yn Brif Weinidog

BBC Cymru Fyw

Mae yna gadarnhad swyddogol fod Theresa May wedi derbyn gwahoddiad gan y Frenhines i ffurfio llywodraeth newydd.  

Prif Weinidog
PA

Cwmni trac rasio yn hyderus

BBC Cymru Fyw

Mae'r cwmni sydd y tu cefn i gynllun trac rasio yng Nglyn Ebwy wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru, nad yw'r cynlluniau presennol yn darparu "gwerth am arian."

Dywed Cylchdaith Cymru eu bod yn parhau yn hyderus.

"Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi gofyn ein bod yn gwarantu llai na 50% o gostau'r prosiect ac rydym yn hyderus y gallwn wneud hyn," meddai llefarydd.

Adolygiad: 'Perfformiad disglair' mewn sioe dafarn

Mae Lowri Haf Cooke wedi bod i weld y cynhyrchiad ‘Dau’, sef addasiad Cymraeg o’r ddrama 'Two' gan Jim Cartwright, mewn tafarn yng Nghaerdydd.  

Wrth ganmol yr actorion Catrin Morgan a Carwyn Jones, meddai: "Roedd y cemeg rhwng y ddau fel y tafarnwr a’i wraig yn tasgu oddi wrth y llwyfan, yn arbennig tua’r diweddglo dirdynnol."  

Carwyn Jones a Catrin Morgan
Lowri Haf Cooke
Carwyn Jones a Catrin Morgan

Ymddiswyddiad Cameron yn swyddogol

BBC Cymru Fyw

Mae datganiad gan Palas Buckingham yn dweud fod David Cameron wedi cyflwyno ei neges ymddiswyddo i'r Frenhines, a bod hyn wedi ei dderbyn. 

Pont newydd: Galw am gyflymu'r broses

Daily Post

Mae Ysgrifennydd  yr Economi, Ken Skates, wedi gaddo cyflymu'r broses o astudiaeth dichonoldeb ar godi trydedd bont ar draws y Fenai, meddai'r Daily Post.

Mae yna alw am bont arall er mwyn lleihau tagfeydd ar bont Menai a phont Britannia yn ystod yr oriau brig. 

Pont
bbc

Cameron: Merch am fynd ar wyliau

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Lle i Bundy-Davies yn Rio 2016

BBC Cymru Fyw

Seren Bundy-Davies yw'r unig athletwraig o Gymru i sicrhau lle yng ngharfan athletau Team GB ar gyfer Gemau Olympaidd Rio 2016 meddai WalesOnline.

Doedd dim lle i'r rhedwr dros y clwydi Rhys Williams, er bod cyfanswm o 21 o Gymru yn teithio i Rio gyda charfan lawn Team GB.

Bundy Davies
Getty Images

Cameron yn dweud ffarwel

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Araith olaf Cameron

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Gwahardd cyfreithiwr

BBC Cymru Fyw

Mae cyfreithiwr gafodd ei feirniadu gan farnwr yn Llys y Goron Caerdydd wedi ei wahardd rhag dilyn y proffesiwn

Mae Alan Blacker hefyd wedi cael dirwy o £86,000.

Penderfynodd tribiwnlys nad oedd wedi cadw manylion cyfrifon manwl, a bod wedi camarwain pobl ynglŷn â'i gymwysterau. 

Yn Awst 2014 cafodd ei feirniadu gan farnwr am wisgo fel "cymeriad o ffilm Harry Potter."

Ffoaduriaid yn diolch

BBC Cymru Fyw

Mae ffoaduriaid o Syria sydd wedi ymgartrefu yn Aberystwyth wedi diolch i bobl leol am eu croeso.

Fe wnaethant roi blodau i bobl leol a rhoi diolch personol. 

Ahmad Al Najjar, sy wedi bod yng Ngheredigion am bedwar mis, feddyliodd am y syniad, gan ddweud eu bod mor falch o'r croeso. 

Ffoaduraid
LINDSAY GAUNT
Ffoaduriaid
LINDSAY GAUNT

Dim sylw gan Mick Antoniw ar benderfyniad Smith

Bachgen 16 oed wedi marw ar ôl gwrthdrawiad

Heddlu De Cymru

Dywed Heddlu'r De fod bachgen 16 oed wedi marw ar ôl gwrthdrawiad ar yr A48 ym Mhen-y-bont ar Ogwr tua 17:15 ddydd Mawrth.

Yn ôl llefarydd bu farw Rhys Rubery yn yr Ysbyty Athrofaol, Caerdydd, o'i anafiadau bore heddiw gyda'i deulu wrth ei ochr. 

Maen nhw wedi rhoi'r deyrnged ganlynol. "Fe wnaeth Rhys gyflawni gymaint mewn amser byr ar y ddaear a byddwn o hyd yn falch ohono.

"Rydym wedi ein chwalu gan y newyddion. Roedd gymaint o bobl yn meddwl y byd ohono." 

Rhys Rubery
Heddlu De Cymru
Rhys Rubery

Cosb yn annigonol medd Comisiynydd

Daily Post

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi beirniadu ynadon am beidio â rhoi cosb digon llym i yrrwr wnaeth 120 mya ar yr A5 rhwng Tŷ Nant a Dinmael yn sir Conwy, meddai'r Daily Post.

Cafodd Robert Paul Smith o Telford ei wahardd am 28 diwrnod a dirwy o £500.

Ond yn ôl y Comisiynydd Arfon Jones fydd y gost ddim yn gwneud i yrwyr eraill ailfeddwl.     

Trac rasio "ddim yn cynnig gwerth am arian"

BBC Cymru Fyw

Dyw'r prosiect i godi trac rasio ger Glyn Ebwy ar gost o £375miliwn ar hyn o bryd "ddim yn cynnig gwerth am arian" yn ôl Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.

Dywedodd y byddai'r cynnig diweddara gan y datblygwyr yn golygu y byddai'n rhaid i Lywodraeth Cymru warantu 75% o gost y prosiect, a bod hynny yn risg rhy uchel i'r trethdalwyr.

Dywedodd fod angen gwneud mwy o waith ar y cynllun gan godi amheuon a fydd y prosiect gweld golau dydd.

"Mae angen o leiaf 50% wedi ei ariannu, a 50% yn cael ei warantu gan y sector preifat er mwyn sicrhau gwerth am arian i Lywodraeth Cymru," meddai Mr Skates. 

trac Glyn Ebwy
BBC

Caniatau datblygu'r Gyfnewidfa Lo

BBC Cymru Fyw

Mae aelodau o bwyllgor cynllunio Cyngor Caerdydd wedi rhoi caniatad cynllunio i ddatblygwyr i droi'r Gyfnewidfa Lo yn y brifddinas i mewn i westy.

Bwriad cwmni Signature Living yw troi'r adeilad rhestredig yn westy gyda 200 o ystafelloedd.

Ond mae rhai wedi beirniadu'r cynllun £40m, gan gynnwys yr AS Stephen Doughty sydd wedi galw am ymchwiliad, a'r Gymdeithas Fictoraidd sy'n dweud ei fod yn "annerbyniol".

Yn ôl y datblygwyr byddai'r cynllun yn creu 100 o swyddi wrth adeiladu, ac yna 60 arall ar ôl agor.

Ymateb i ymadawiad Cameron

BBC Cymru Fyw

Wrth i David Cameron annerch Tŷ'r Cyffredin fel Prif Weinidog am y tro olaf, mae nifer o wleidyddion Cymreig wedi ymateb i'w ymadawiad o'r swydd.

Bu Mr Cameron yn ateb cwestiynau'r Prif Weinidog yn San Steffan cyn ildio'r awenau i Theresa May.

Bu Aelodau Seneddol yn cymeradwyo wrth iddo adael y siambr.

Cameron
BBC

Apêl wedi lladrad

Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn apelio am wybodaeth ar ôl i weithiwr diogelwch gael ei anafu yn ystod lladrad mewn depo rheilffordd yn Sblot, Caerdydd. 

Digwyddodd yr ymosodiad tua 07:15 ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf. 

Fe wnaeth y lleidr daflu cerrig at fan y swyddog diogelwch, a chafodd anafiadau i'w gefn, ei glun a'i goesau.

Dur: Angen 'cadw at reolau'r UE'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Gweinidog Busnes, Anna Soubry, wedi atgoffa aelodau seneddol fod y DU yn parhau yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd am y tro ac felly yn gorfod cydymffurfio â'r rheolau.

Daeth ei sylwadau yn ystod trafodaeth am y diwydiant dur yn San Steffan.

Roedd Nia Griffith, AS Llanelli, wedi galw am weithredu ar frys gan gynnwys lleihau cost ynni gan wneud hynny beth bynnag yw rheolau'r UE.

Port Talbot
Getty Images

Gemau PRO12 yn dychwelyd i nos Sadwrn ar S4C

S4C

Bydd gemau rygbi byw S4C o gystadleuaeth y Guinness PRO12 yn dychwelyd i nosweithiau Sadwrn o ddechrau tymor 2016-2017.

Yn dilyn trafodaethau gyda threfnwyr y Guinness PRO12, rhanbarthau, clybiau a’r taleithiau o'r pedair gwlad a’r partneriaid darlledu, bydd y rhan fwyaf o’r gemau byw yn cael eu darlledu nos Sadwrn, gyda’r gic gyntaf fel arfer am 7.35pm. 

Bydd y gyfres Clwb Rygbi yn ailddechrau ddydd Sadwrn, 2 Medi gyda’r Gleision v Caeredin o Barc yr Arfau BT Sport, Caerdydd.

Bradshaw am adael Walsall

Twitter

Mae BBC Sport Wales wedi trydar i ddweud fod ymosodwr Cymru Tom Bradshaw wedi gwneud cais i adael ei glwb Walsall, am ei fod am chwarae yng nghynghrair y Bencampwriaeth.

TB
BBC

Prynhawn sych ar y cyfan

Tywydd, BBC Cymru

Mae disgwyl prynhawn sych i'r mwyafrif, gyda chyfnodau heulog. Bydd rhai cawodydd gwasgaredig tua'r dwyrain a'r de-ddwyrain. Naws digon oer, y tymheredd ucha'n 18C gydag awel o'r gogledd-orllewin. 

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Port Talbot: Ffordd ar gau o hyd

Teithio BBC Cymru

Ym Mhort Talbot, mae Heol Afan i'r ddau gyfeiriad yn parhau ar gau rhwng goleuadau Heol Buddug a chylfchfan Stryd y Dŵr, wedi tân mewn canolfan ailgylchu teiars. 

Jazz i Gaerdydd?

BBC Sport

Fe allai amddiffynwr Cymru Jazz Richards fod yn ymuno gyda chlwb Caerdydd, meddai BBC Sport.

Yr awgrym yw y byddai Scott Malone, amddiffynwr gyda'r Adar Gleision, yn gadael y brif ddinas am Fulham, lle mae Richards yn chwarae ar hyn o bryd.

JR
BBC

Carcharu troseddwr rhyw

The Leader

Mae cyn hyfforddwr gyrru o Wrecsam ei garcharu am saith mlynedd am droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plant, meddai'r Leader. 

Fe gafwyd Roger Canton, 68 o Barc Caia, yn euog o dri chyhuddiad yn dyddio nôl 20 mlynedd yn erbyn plentyn 10 neu 11 oed mewn pwll nofio.          

Ymosodiad honedig yn Aberystwyth

Heddlu Dyfed Powys

Dywed yr heddlu fod dyn wedi cael triniaeth ysbyty ar ôl ymosodiad honedig yn Aberystwyth. 

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys: "Cafodd yr heddlu alwad am 12:45 ddydd Sul ar ôl honiad o ymosodiad mewn bar gwin.

"Fe wnaeth dyn 58 oed ddioddef man anafiadau i’w wyneb a chafodd dyn 21 oed ei arestio ar amheuaeth o ymosod."

Tân teiars: Rhybudd Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dywed Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) eu bod yn gweithio gyda'r gwasanaeth tân ac asiantaethau eraill i fonitro effaith y tân mewn storfa deiars ym Mhort Talbot.

Dywedodd Huwel Maenol o CNC: "Gall tanau fel hwn effeithio ar ansawdd aer lleol a llygru afonydd.

"Rydym yn cymryd camau gorfodi rheolaidd yn erbyn unigolion a busnesau sy'n llygru ac yn niweidio'r amgylchedd ac rydym wedi bod yn pryderu am y safle hwn ers peth amser. 

"Yn ddiweddar fe wnaethom erlyn deiliaid blaenorol y safle ynglŷn â'r gwastraff oedd wedi ei storio yn anghyfreithlon ac rydym eisoes wedi dechrau ar y broses o ddefnyddio ein pwerau statudol i fynnu ei dynnu oddi ar y safle." 

Tan Port Talbot
BBC

Diwedd sesiwn Cwestiynau olaf David Cameron

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Sesiwn Cwestiynau olaf David Cameron

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Diwedd gemau Sul i'r Pro 12

BBC Sport

Fydd yna ddim gemau Pro 12 ar ddydd Sul y tymor nesaf oni bai ar Ddydd Calan. 

Fe fydd Y Clwb Rygbi ar S4C yn darlledu gemau ar nosweithiau Sadwrn yn lle dydd Sul, efo'r gêm gyntaf rhwng Y Gleision a Chaeredin ar 3 Medi.   

Gleision
Huw Evans Picture Agency

Llyfr i gofio trychineb Aberfan

BBC Cymru Fyw

Bydd lansiad llyfr newydd am drychineb Aberfan yn cael ei gynnal yn y pentref heno.

Awdur y llyfr yw Gaynor Madgwick, un o oroeswyr y trychineb, oedd yn wyth oed ar y pryd.

Fis Hydref fe fydd yn 50 mlynedd ers i 114 o bobl gael eu lladd gan gynnwys 116 o blant. 

Enw'r llyfr yw 'Aberfan - A Story of Survival, Love and Community in One Of Britain's Worst Disasters'. 

Aberfan 1966
BBC

Cyhoeddi adroddiad blynyddol S4C

BBC Cymru Fyw

Roedd mwy o bobl yn y Deyrnas Unedig yn gwylio S4C ar deledu ac ar-lein y llynedd nac ers unrhyw amser ers naw mlynedd yn ôl Adroddiad Blynyddol S4C.

Mae'r adroddiad yn cynnwys y flwyddyn lawn gyntaf ers ychwanegu sianel S4C i'r BBC iPlayer ym mis Rhagfyr 2014. Meddai Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C: "Mae'r adroddiad hwn yn dangos i ba raddau y mae defnyddio llwyfannau newydd yn cynyddu gallu'r cyhoedd lle bynnag y mae nhw'n byw, i ddod o hyd i raglenni Cymraeg. 

Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C: "..yng Nghymru ry' ni wedi dysgu fod llai o bobl yn gwylio sianeli gwasanaethau cyhoeddus, gyda gostyngiad o 8% ar gyfartaledd. Mae S4C wedi gweld gostyngiad o 5%, ond beth ry' ni hefyd wedi ei weld ydi fod 14,000 o wylwyr ar-lein yng Nghymru yn wylwyr unigryw - gwylwyr sydd ddim ond yn ein gwylio ar-lein."

Swnllyd yn y Senedd...

Twitter

'Dim sicrwydd' na fydd Cymru ar ei cholled:

Twitter

Mwy o San Steffan yn ystod Cwestiynau Cymru.

View more on twitter

Cwestiynau Cymru o San Steffan:

Twitter

Elliw Gwawr sydd yn trydar o'r siambr:

View more on twitter

Ymweliad David Cameron a'i deulu â Phen Llŷn

BBC Cymru Fyw

Nid bob dydd mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig yn ymweld â chornel fach o Ben Llŷn. Ond dyna wnaeth David Cameron a'i deulu ychydig dros bedair blynedd yn ôl ar seibiant byr o 10 Downing Street.

Roedd Mr Cameron, ei wraig, Samantha, a'i blant yn nhafarn Tŷ Coch ym Mhorthdinllaen dydd Sul y Pasg yn 2012.

Wrth i Mr Cameron hel ei bac a gadael Downing Street, bu Richard Birch, o'r Groeslon ger Caernarfon, yr unig ffotograffydd proffesiynol i dynnu lluniau o'r Prif Weinidog ar y diwrnod hwnnw ym Mhen Llŷn, yn adrodd yr hanes wrth Cymru Fyw.

Cameron
Richard Birch

Cwestiynau Cymru yn San Steffan

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Caniatâd cynllunio i atyniad yn Eryri

Twitter

Mae'r cwmni tu ôl i gynllun i greu atyniad newydd i ymwelwyr yn Eryri wedi trydar i ddweud bod y cynllun wedi derbyn caniatâd cynllunio heddiw.

Bydd y cwmni'n adeiladu llwybr tobogan 1Km o hyd o'r enw 'Fforest Alpine Coaster' ar safle Zip World Fforest, ym Metws y Coed.  

View more on twitter
Tobogan
Zip World

Thomas yn son am obeithion Cavendish

BBC Sport

Mae'r seiclwr Geraint Thomas yn credu y bydd Mark Cavendish o Brydain yn ennill ei bedwerydd cymal yn ras Tour de France heddiw.

Roedd Thomas yn siarad cyn cymal 11 o'r ras fydd yn gorffen yn Montpellier yn ddiweddarach.

Mae Thomas yn parhau yn safle 16 yn y ras.   

Geraint Thomas
bbc