a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Arweinwyr ysgolion yng Ngwynedd 'dan bwysau'
  2. Newid hinsawdd: 'Angen mwy o weithredu'
  3. Metro de Cymru: Galwad i ddiogelu arian Ewropeaidd
  4. BBC angen bod yn fwy atebol i'w chynulleidfa

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 ddydd Mercher.

Sych i rannau helaeth o’r wlad

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o’r wlad cyn iddi nosi, efo rhywfaint o awyr las ac ysbeidiau heulog mewn rhannau o’r gorllewin. 

Ambell gawod ynysig yn bosib mewn rhannau o’r canolbarth yn bennaf, ond mi fyddan nhw yn clirio tua’r de-ddwyrain heno, ac mi fydd hi’n noson sych ar y cyfan. 

Efo cyfnodau clir mi fydd y tymheredd yn syrthio i 5C mewn ardaloedd gwledig mewndirol, rhyw 10 neu 11C i weddill y wlad.

Problemau traffig ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Ar yr M4 tua’r gorllewin, mae ‘na un lon wedi ei chau a’r traffig yn symud yn araf iawn ger cyffordd 28, Parc Tredegar, wedi i gar fod ar dan - mae’r tagfeydd yn cyrraedd cyffordd 24, y Coldra.

 Ar yr M4 tua’r dwyrain yn yr un ardal mae ‘na ddwy lon ynghau a thipyn o dageydd yno hefyd wedi i’r ffordd fod ynghau am gyfnod.

Cronfa gyffuriau newydd gwerth £80m i Gymru

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd y llywodraeth yn sefydlu cronfa newydd gwerth £80m fydd o gymorth i gleifion yng Nghymru sydd yn dioddef o salwch sydd yn bygwth neu gyfyngu ar hyd eu bywydau i dderbyn cyffuriau newydd yn gyflymach.  

cyffuriau
bbc

Cyfraniad y Girl Guides

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae cyfraniad y Girl Guides yn cael ei nodi mewn arddangosfa arbennig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 

Fe ddechreuodd Girlguiding Cymru yng Nghaerfyrddin yn 1910 ac mae Cymru Fyw wedi bod yn siarad â dwy sydd wedi ymwneud â'r mudiad ers yn ifanc iawn.

Tapestri
CASGLIAD Y WERIN CYMRU
Tapestri gan y Trefoil Guild of Wales sy'n adlewyrch hanes Girl guides yng Nghymru

'Dirmyg' i'r Gymraeg yng Ngharchar Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae'r Aelod Seneddol Lis Saville Roberts wedi beirniadu'r Weinyddiaeth Gyfiawnder am beidio recriwtio staff dwyieithog ar gyfer y carchar newydd yn Wrecsam.

Yn ôl Ms Saville Roberts, llefarydd Plaid Cymru ar y Swyddfa Gartref, mae hysbyseb swyddi diweddar ar gyfer carchar HMP Berwyn wedi "peidio â chysidro'r Gymraeg fel bod yn angenrheidiol."

carchar
bbc

Rhwygiadau Llafur am effeithio Cymru?

Wales Online

Mae un o newyddiadurwyr y Western Mail wedi ysgrifennu darn barn sydd yn awgrymu y gallai ffawd y blaid Lafur yng Nghymru ddibynnu ar ganlyniad y ras arweinyddiaeth

Dywed Martin Shipton os byddai'r blaid yn gwahanu i ddwy blaid y byddai hyn yn newyddion drwg i Lafur yng Nghymru. 

Owain Fôn Williams yn dychwelyd i'w hen ysgol

Facebook

Mae gôlgeidwad Cymru, Owain Fôn Williams wedi dychwelyd i'w hen ysgol yn Nyffryn Nantlle heddiw.

Roedd disgyblion Ysgol Bro Lleu wrth eu boddau gweld eu harwr lleol wedi iddo ddychwelyd o Ffrainc.

owain fon
facebook

Porthladd yn ymchwilio ar ôl gwrthdrawiad

BBC Cymru Fyw

Mae Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau yn ymchwilio ar ôl i gwch peilot daro yn erbyn tancer LNG yn ystod oriau man bore Sul.

Mae tanceri LNG yn cael eu defnyddio i gludo nwy hylifol o wahanol rannau o'r byd i borthladd Aberdaugleddau.

porth
BBC

Posibilrwydd y bydd llai o ysgolion yng Ngwynedd

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Gwynedd wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad gyda ysgolion a llywodraethwyr ynglyn a chynlluniau allai olygu lleihau nifer yr ysgolion cynradd ac uwchradd yn y sir. 

Er y byddai safleuoedd yr 14 o ysgolion uwchradd yn parhau, byddai rhai yn uno gyda un pennaeth.

Bydd y mater yn cael ei drafod eto ym mis Tachwedd wedi i'r ymynghoriad gael ei gynnal. 

Abertawe yn arwyddo Reid

BBC Sport Wales

Yn ôl gwefan chwaraeon y BBC mae Abertawe wedi arwyddo yr amddiffynwr Tyler Reid o Manchester United.

Mae'r chwaraewr 18 oed wedi arwyddo cytundeb tair blynedd, a bydd yn ymuno â'r garfan datblygu yn Stadiwm Liberty. 

tyler
BBC Sport

"Pawb yn Brexiteers bellach"

BBC Cymru Fyw

Mae angen i Brydain fwrw ymlaen â'r dasg o adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns. 

Dywedodd yr AS fod "pawb yn Brexiteers bellach gan mai dyna oedd dymuniad y cyhoedd", a'i fod yn disgwyl i'r Prif Weinidog newydd, Theresa May "ymateb o ganlyniad i hynny". 

Mae hefyd wedi rhybuddio na fydd yn gofyn i San Steffan ddarparu'r arian, fyddai bellach ddim yn dod o gyfeiriad Ewrop, er mwyn helpu i ddatrys problemau economaidd Cymru.

Alun C
BBC

Cwch wedi taro tancyr

Ieithoedd modern: galw am newidiadau

BBC Wales News

Mae Estyn wedi galw am newidiadau i'r ffordd mae ieithoedd modern yn cael eu dysgu er mwyn ceisio cynyddu nifer y disgyblion sydd yn dewis astudio'r pynciau. 

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Estyn edrych ar y sefyllfa ar ôl i adroddiad llynedd ddangos fod yna gwymp yn y niferoedd. 

Dywed yr adroddiad bod mwy o flaenoriaeth yn cael ei rhoi i ymarferion ysgrifennu a gramadeg yn hytrach na siarad a gwrando. 

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod yn gweithio gyda sefydliadau a phrifysgolion er mwyn trio annog mwy o bobl i astudio iaith arall.  

Iaith
Thinkstock

Heddlu Gwent yn chwilio am leidr arfog

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Gwent wedi apelio am ragor o wybodaeth yn dilyn lladrad arfog yng Nghasnewydd pan gafodd arian ei ddwyn o siop fetio.

Fe ddigwyddodd y lladrad yn siop Betfred ar Ffordd Caerleon tua 21.20 ddydd Sadwrn 18 Mehefin, ychydig cyn i'r siop gau.

Pôl Piniwn: Ble ddylai tîm pêl-droed Cymru chwarae?

Golwg 360

Mae golwg360 yn adrodd fod llwyddiant ymgyrch Ewro 2016 tîm pêl-droed Cymru wedi arwain at drafodaeth ynglŷn â’r posibilrwydd o weld Cymru’n chwarae gemau rhagbrofol yn Stadiwm y Principality yn y dyfodol.

Fe awgrymodd Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Jonathan Ford, y gallai’r tîm chwarae rhai o’u gemau rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2018 yn Stadiwm y Principality ond mae’r rheolwr Chris Coleman wedi wfftio’r syniad

Radio Cymru yn plesio

Mae Radio Cymru yn plesio ar draws y byd!  

View more on twitter

Cyfarfod olaf Cameron yn un 'emosiynol'

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, wedi dweud bod cyfarfod cabinet olaf y Prif Weinidog wedi bod yn un urddasol ac emosiynol.

Cafodd teyrngedau eu rhoi gan Theresa May a'r Canghellor George Osborne. 

Dywedodd Mr Cairns: "Roedd y cyfarfod yn broffesiynol iawn ond hefyd yn emosiynol. Roedd yn gyfarfod urddasol iawn ond erbyn y diwedd yn reit emosiynol."

Roedd David Cameron yn arweinydd y blaid Geidwadol am 10 mlynedd ac yn Brif Weinidog am chwe blynedd. 

Ond nawr fe fydd Theresa May yn ei olynu. 

Cameron
BBC

Plant ar y cae: cosb i Gymru

Wales Online

Mae tîm pêl droed Cymru wedi cael rhybudd i beidio gadael i blant y chwaraewyr ddod ar y cae mewn gemau eraill yn y dyfodol. 

Maen nhw hefyd wedi cael cosb am wneud hyn yn ystod pencampwriaeth Euro 2016 meddai Wales Online. 

A nawr mae mwy na 2,500 o gefnogwyr wedi galw ar UEFA i newid eu meddwl. 

Gwynfor ac is-etholiad '66

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae buddugoliaeth Gwynfor Evans yn is-etholiad Caerfyrddin yn cael ei ystyried ymhlith y digwyddiadau mwyaf arwyddocaol yn hanes gwleidyddiaeth Cymru. 

Ar 14 Gorffennaf bydd hi'n 50 mlynedd union ers i Blaid Cymru gipio eu sedd gyntaf yn San Steffan.  

gwynfor
bbc

Awgrymu undeb ffederal i’r Deyrnas Unedig

Golwg 360

Mae grŵp newydd o wleidyddion profiadol wedi cael ei sefydlu er mwyn ceisio uno’r Deyrnas Unedig drwy greu undeb ffederal.

Mae’r grŵp, sy’n cynnwys yr Arglwydd Peter Hain, cyn-Ysgrifennydd Cymru, wedi ffurfio er mwyn atal gwledydd Prydain rhag chwalu yn dilyn pleidlais Brexit.

Marwolaeth myfyriwr: Rheithfarn o hunanladdiad

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed sut wnaeth myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd gymryd ei bywyd ei hun ar ôl dioddef straen oherwydd arholiadau. 

Roedd Lauren McQuaid, 21 oed, wedi ei disgrifio fel merch "hapus a galluog" ond roedd hi o dan straen yn ystod ei blwyddyn olaf yn astudio biocemeg. 

Clywodd y cwest yn Llys Crwner Caerdydd iddi gael ei darganfod yn farw yn ei thŷ, gan ei chariad ar ôl iddi gymryd gorddos. 

Fe ddyfarnodd y crwner ei bod wedi marw o hunanladdiad. 

Codi tir ysgol 'i osgoi llifogydd'

BBC Cymru Fyw

Bydd ysgol newydd yn Rhuthun yn cael ei hadeiladu yn uwch na lefel y tir er mwyn osgoi'r perygl o lifogydd. 

Cafodd yr ardal i'r gogledd o'r dref ei tharo gan lifogydd ym mis Tachwedd 2012.

Mae disgwyl i'r ysgol newydd, fydd yn cymryd lle ysgolion Stryd y Rhos a Pen Barras, gael ei hadeiladu ar safle cyfagos Fferm Glasdir.  

Llifogydd ar stâd Glasdir yn 2012
BBC
Stâd Glasdir yn 2012

BBC angen bod yn fwy atebol i'r gynulleidfa

BBC Cymru Fyw

Fe ddylai'r BBC fod yn fwy atebol i'w chynulleidfa yng Nghymru

Dyna mae adroddiad blynyddol terfynol Cyngor Cynulleidfa'r BBC wedi dweud. 

Mae'r adroddiad wedi canmol cyfraniad BBC Cymru ond hefyd wedi mynegi pryder ynglŷn â'r "diffyg portreadu o Gymru" mewn rhaglenni teledu a radio ar draws y Deyrnas Unedig. 

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: "Mae'r sialens ry'n ni wedi'i gosod yn glir: i glywed mwy o straeon am Gymru ar y sgrin ar draws Cymru, ac ar draws y DU. 

"Dyma'r math o sialens greadigol ry'n ni'n ei mwynhau." 

Ond mae'r adroddiad hefyd yn dweud fod nifer o wasanaethau ar-lein, cyfryngau cymdeithasol a gwasanaethau symudol BBC Cymru wedi tyfu’n eithriadol.

BBC
BBC

Williams yn hyderus wrth wynebu Corcoran

BBC Sport Wales

Ar wefan y BBC dywed y bocsiwr pwysau uwch-welter, Liam Williams, ei fod am roi cweir i Gary Corcoran pan fydd y ddau yn wynebu ei gilydd yng Nghaerdydd y penwythnos yma. 

Mae Williams, sy'n dod o'r Rhondda, yn ddi-guro mewn 15 gornest broffesiynol, ac mae Corcoran hefyd heb golled i'w enw mewn 15 gornest.

Hefyd yn ymladd yng Nghanolfan Iâ Cymru nos Sadwrn bydd y paffiwr byd-enwog o Ciwba, Guillermo Rigondeaux, a fydd yn wynebu y sais James Dickens.

Williams
BBC Sport
Liam Williams

'Her enfawr' yn wynebu May

BBC Radio Wales

Ar raglen Good Morning Wales, dywedodd cadeirydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Jonathan Evans, bod yna "her enfawr" yn wynebu Ms May. 

"Mae'r wlad ar ddisberod. Rydyn ni'n bendant angen arweinyddiaeth. Allwn ni ddim a bychanu'r hyn sy'n ei hwynebu. Mae'n her enfawr.

"Nid damwain yw hi fod cymaint o bobl a ymgyrchodd ar yr ochr arall wedi diflannu o'r maes erbyn hyn." 

May yn arweinydd gwahanol iawn i Cameron

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Wrth i David Cameron gynnal ei gyfarfod cabinet olaf fel Prif Weinidog ddydd Mawrth, mae Aelod Seneddol Ceidwadol Abergonwy wedi dweud wrth y Post Cyntaf y gallwn ni ddisgwyl arweinyddiaeth wahanol iawn dan Theresa May. 

Dywedodd Guto Bebb y bydd Theresa May yn arweinydd cadarn:  "Mae hi'n gwybod yn iawn sut y mae cael y maen i'r wal. 

"Mae hi'n gadarn iawn mewn ffordd dawel, felly mi fydd yn arweinyddiaeth hollol wahanol i'r hyn da ni 'di gael gan David Cameron."

Guto Bebb
BBC

Nicky Robinson yn ymddeol

Mae cyn-faswr Cymru a Gleision Caerdydd, Nicky Robinson, wedi trydar ei fod yn ymddeol o chwarae rygbi yn broffesiynol.

View more on twitter

Mwy o bobl yn teithio o faes awyr Caerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae mwy o bobl wedi teithio o faes awyr Caerdydd y llynedd. 

Bu cynnydd o 28% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dywed penaethiaid bod mis Mehefin wedi bod yn fis llwyddiannus iawn. 

Fe deithiodd mwy na 6,000 o bobl o'r maes awyr i Ffrainc ar gyfer pencampwriaeth Euro 2016. 

Maes awyr Caerdydd
GEOGRAPH/MJ RICHARDSON

Deiseb yn galw ar y llywodraeth i adfer Twf

Golwg 360

Mae disgwyl i Gymdeithas yr Iaith gyflwyno deiseb i Lywodraeth Cymru yn gwrthwynebu toriadau i wasanaeth Twf. 

Gwasanaeth i annog teuluoedd i siarad Cymraeg yw Twf ac mae'r mudiad iaith eisiau i'r llywodraeth adfer Twf. 

Y Mudiad Meithrin sydd yn gwneud y gwaith rŵan ond gyda chyllideb lai. 

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod trosglwyddo iaith o fewn y teulu yn un o'i blaenoriaethau. 

Llwyddiant Cymru yn dod a heriau newydd i Coleman

South Wales Argus

Yn ôl Andrew Penman yn y South Wales Argus mae llwyddiant diweddar tîm cenedlaethol Cymru wedi dod ac ambell broblem newydd i garfan Chris Coleman

Er hyn dywed Penman y gall Cymru, sydd nawr yn yr 11eg safle yn netholion FIFA, ddelio gyda'r pwysau newydd.

chris osian
BBC Sport
Chris Coleman ac Osian Roberts

Sianel deledu newydd i dde Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae gorsaf deledu lleol newydd yn cael ei lansio yn Abertawe.

Bydd Bay TV yn darlledu i rannau helaeth o dde orllewin Cymru, a hynny o stiwdios yng nghanol y ddinas.

Bydd yn darparu cymysgedd o newyddion, chwaraeon ac adloniant i wylwyr ar deledu Freeview, Virgin Media ac ar-lein.

Teledu
BAY TV

Tata: Gwleidyddion yn galw am ymrwymiad hirdymor

BBC Cymru Fyw

Mae dau wleidydd wedi galw ar Lywodraeth Prydain a chwmni dur Tata i sicrhau ymrwymiad hirdymor i'r diwydiant dur ym Mhrydain.

Mae Tata wedi dweud eu bod yn bwriadu ffurfio menter ar y cyd gyda chwmni ThyssenKrupp. 

Dywed yr Aelod Seneddol Llafur, Stephen Kinnock a'r Aelod Cynulliad Llafur, David Rees bod 'angen sicrwydd clir' ynglŷn â'r fenter. 

Port Talbot
BBC

Beth yw pris chwaraewyr tîm Cymru?

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline yn trafod beth yw pris chwaraewyr garfan Cymru yn dilyn Pencampwriaethau Euro 2016. Mae awdur y darn yn honni y gall Ben Davies gael ei werthu am £15m, Joe Allen am £18m ac Aaron Ramsey am £45m.

RAMSEY
BBC
Aaron Ramsey

Galw am sicrhau arian Ewrop i'r Metro

BBC Cymru Fyw

Dylai Llywodraeth y DU ddiogelu'r arian sydd wedi ei addo gan yr UE er mwyn uwchraddio trafnidiaeth gyhoeddus yn Ne Cymru, yn ôl prif weinidog Cymru.

Mae disgwyl i Carwyn Jones ddweud y dylai San Steffan lenwi unrhyw fwlch, os bydd unrhyw ran o'r arian i dalu am y prosiect yn cael ei fygwth gan Brexit.

Metro
BBC