a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Peidiwch mynd yn bell...

BBC Cymru Fyw

Peidiwch mynd yn bell.

Dilynwch y llif byw arbennig fydd yn dod a'r diweddaraf i chi o'r cynnwrf cyn y gêm a'r gêm ei hun.

Gweddïwch a chroeswch eich bysedd.

Cmon Cymru!

Carl Roberts yn ei grys lwcus

Adam Price yn galw eto am uchelgyhuddo Tony Blair

BBC Cymru Fyw

Mae cyn AS Plaid Cymru wedi galw unwaith eto ar Senedd San Steffan i uchelgyhuddo Tony Blair.

Dywedodd Adam Price, sydd bellach yn Aelod Cynulliad: "Mae uchelgyhuddo yn dal yn bosib. Mae'n arf sy'n bodoli."

Ond, tra'n cymryd cyfrifoldeb llwyr am y penderfyniad i fynd i ryfel, dywedodd Tony Blair ei fod yn dal i gredu "ei bod hi wedi bod yn well disodli Saddam Hussein."

Adam Price
bbc

Traffig a thywydd

Tywydd, BBC Cymru

Bydd heno’n noson sych ar y cyfan gyda chyfnodau braf i ddechrau ond bydd hi’n cymylu wedyn a  bydd glaw’n cyrraedd ardaloedd o Fôn a Gwynedd erbyn yr oriau mân. 

Bydd hi’n noson gynnes a chlos. 

Y tymheredd isaf yn 14°C.

Yng Nghaerdydd, mae traffig araf ac oedi yn nwyrain y ddinas gan y bu lori’n rhwystro cyfnewidfa Llanedern yn gynharach. 

Mae’n araf ar yr A3432 tua’r gogledd ac wrth adael y ddinas ar Heol Casnewydd o Heol Albany ymlaen.

Ar yr A465- Ffordd Blaenau’r Cymoedd, mae ciwiau i’r ddau gyfeiriad yn y gwaith ar gylchfan Brynmawr.

Yng Ngwynedd, mae’r hewl rhwng Caeathro a Phont Rug wedi ei rhwystro’n rhannol.

Anrhydeddu tîm Cymru i'r Orsedd?

Facebook

Cymaint yw gwerthfawrogiad rhai pobl o lwyddiant y tîm pêl-droed Cenedlaethol, mae rhai'n galw am eu hanrhydeddu nhw'i gyd, a'u rheolwr Chris Coleman, i'r Orsedd. Dyma apêl Huw Davies ar Facebook:

URDDO CHRIS COLEMAN A THIM PELDROED CYMRU I'R ORSEDD.

Yr unig modd sydd ganddom fel Cymru i anrhydeddu ein harwrion cenhedlaethol yw drwy eu hurddo i Orsedd Beirdd yr Eisteddfod.

Tybed a fyddai'n bosib ymgyrchu yn ddiymdroi i ofyn i'n Heisteddfod urddo nid yn unig Chris Colman, ond hefyd yr holl dim am eu hymgyrch syfyrdanol yn yr Euros, ac hefyd am lwyddo i uno ein cenedl fach mewn hapusrwydd a balchder - rhywbeth mae ein gwleidyddion wedi methu ei gyflawni.

Mi fyddai'n wych o beth petai Llys yr Eisteddfod yn gweld ei ffordd i'r anrhydedd fod o'r urdd uchaf yn yr Eisteddfod ym mis Awst 2016.

Plis MrArchdderwydd?

Os ydych yn cytuno a wnewch rannu a hoffi os gwelwch yn dda ?

Neges Carwyn Jones i'r tîm

Pepe yn colli'r gêm?

Achos Kyle Kennedy: 'derbyn cyfrifoldeb'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o ladd tad a babi wedi dweud ei fod yn "derbyn cyfrifoldeb" am yr hyn ddigwyddodd. 

Mae Kyle Kennedy yn gwadu gyrru yn beryglus ond mae wedi cyfaddef achosi marwolaeth Simon Lewis. 

Roedd gwraig feichiog Simon Lewis yn y car ac fe gollodd hi'r babi wedi'r ddamwain. 

Dywedodd Mr Kennedy ei fod yn derbyn cyfrifoldeb am ei weithredoedd. 

Ond dywedodd hefyd na fyddai'r ddamwain wedi digwydd oni bai bod fan oedd o'i flaen wedi brecio yn sydyn. 

Mae'n dweud mai dyma wnaeth achosi iddo wyro tuag at y traffig. 

Kennedy a Simon Lewis
BBC
Kyle Kennedy (chwith) a Simon Lewis (dde)

Y bencampwriaeth wedi cydio

Dim pwerau newydd heb gytundeb cyllideb

BBC Wales News

Ddylai'r Cynulliad ddim derbyn pwerau newydd oni bai bod yna gytundeb wedi ei wneud gan Lywodraeth San Steffan ynglŷn â chyllideb Llywodraeth Cymru meddai'r Prif Weinidog Carwyn Jones. 

Mae wedi dweud wrth ACau na fyddai yn gallu argymell camau nesaf datganoli oni bai fod yna gytundeb ar y gyllideb.

Carwyn Jones
BBC

Y ffanbarth yn prysuro

Rhodri Tomos

Gohebydd BBC Cymru Fyw yn Ffrainc

Mae Rhodri Tomos yn dweud ei bod hi'n ymddangos bod pobl yn mynd i'r ffanbarth yn gynt na mewn gemau eraill.

"Er bod eithaf tipyn o Bortiwgal wedi cyrraedd, y Cymry sydd yn y mwyafrif yn y ddinas ar hyn o bryd.

"Cofiwch mae'r stadiwm yn bell iawn o ganol y ddinas (tua 8-9 milltir) felly os oes gan bobl docynnau, mae'n werth cofio gadael digon o amser i gyrraedd. 

"Fe fydd trafnidiaeth cyhoeddus o dan fwy o straen nag arfer."

Mametz: yr hyn ddigwyddodd

BBC Cymru Fyw

Mae Aled Scourfield yn Mametz ac mae'n esbonio beth ddigwyddodd yn ystod y frwydr yn y goedwig union ganrif yn ôl yn 1916.

Mametz

Yr olygfa yn Lyon

Euro 2016

A dyma i chi'r olygfa yn Place Antonin Poncet. 

Cefnogwyr
BBC

Pawb yn ffrindiau

Euro 2016

Mae Rhodri Tomos, ein gohebydd ni allan yn Ffrainc.

Mae'n dweud bod cefnogwyr y ddwy wlad yn ffrindiau gyda'i gilydd.   

Cefnogwyr
BBC

Llun o dîm Cymru yn 1932

Mametz: Hanes dau Gymro

BBC Cymru Fyw

Roedd y fyddin fu'n ymladd yng Nghoedwig Mametz ym mis Gorffennaf 1916 yn llawn gwirfoddolwyr o bob rhan o Gymru.

Mae'n gohebydd Aled Scourfield wedi bod yn clywed hanes dau ohonyn nhw.

Milwyr
BBC
Rhai o filwyr y 'Fyddin Gymreig', sawl un oedd wedi gwirfoddoli a'i gilydd

Adolygiad 'Allan o Diwn': "Theatr yw cartref dychan Cymreig"

BBC Cymru Fyw

Mae Lowri Haf Cooke wedi bod i weld sioe Emyr 'Himyrs' Roberts, 'Allan o Diwn' gan Theatr Bara Caws, sydd ar daith tan 2 Awst. 

Meddai: " [y]... theatr yw cartref dychan Cymreig. Yn absenoldeb unrhyw raglen [ddychan] o werth, ar deledu a radio Cymraeg, byddai’n talu i chi weld y sioe 'Allan o Diwn' gan Theatr Bara Caws..."

Gallwch ddarllen cyfweliad Emyr 'Himyrs' Roberts ar Cymru Fyw.

Poster sioe Allan o Diwn
BBC

O Fangor i Lyon...

Euro 2016

Mae'r cefnogwyr wedi hen ddechrau cyrraedd Lyon erbyn hyn - o bob cwr. Mae'r ddau yma - sy'n eu crysau pêl-droed Bangor - yn dod o'r Swistir! 

Fe ddywedon nhw wrth Rhodri Tomos, gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc, eu bod wedi gwylio gêm ym Mangor yn 2014, prynu crysau Bangor ac yn eu gwisgo heddiw i gefnogi Cymru!

Cefnogwyr o'r Swistir yn cefnogi Cymru yn Lille
BBC

Trafferthion ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Ar yr A470, Ffordd Llanrwst yn Nhal y Cafn, Conwy mae’r traffig yn ciwio i’r ddau gyfeiriad, lle mae ‘na waith yn cael ei wneud ar y ffordd. 

Ac yn Y Drenewydd, mae ‘na dagfeydd i’r ddau gyfeiriad ar yr A489, Ffordd Llanidloes oherwydd gwaith ffordd.

Chilcot: Datganiad Tony Blair

Mae'r cyn brif weinidog Tony Blair wrthi'n gwneud datganiad yn sgil cyhoeddiad adroddiad Chilcot y bore 'ma.

Dywedodd fod y penderfyniad i fynd i ryfel yn Irac yr un "anoddaf" yn ystod ei gyfnod fel prif weinidog a'i fod yn teimlo mwy o "dristwch nag all unrhyw un ddychmygu".

Ychwanegodd: "Daeth i'r amlwg fod yr asesiadau cudd-wybodaeth yn anghywir.

"Roedd yr hyn ddaeth wedi'r rhyfel yn fwy gwaedlyd nag unrhyw beth oedden ni wedi dychmygu,

"Rwy'n derbyn fod yr adroddiad yn nodi nifer o wendidau yn y ffordd y cafodd penderfyniadau eu gwneud ac rwy'n derbyn cyfrifoldeb am y camgymeriadau hynny."

Tony Blair
BBC

Chilcot: Mwy o sylwadau Reg Keys

BBC Cymru Fyw

Mae Reg Keys, tad i filwr o Lanuwchllyn gafodd ei ladd yn Irac, wedi ymateb ymhellach i ymchwiliad Chilcot.

Bu farw Richard Keys bedwar diwrnod cyn ei ben-blwydd yn 21 oed. Roedd yn un o 14 o Gymry gafodd eu lladd tra'n gwasanaethu yn Irac.

"Pan dwi'n edrych ar Irac, ac ar ein sgriniau teledu ni heddiw - ar y 200 a gafodd eu lladd ychydig ddyddiau'n ôl, alla i ond dod i'r casgliad i fy mab farw'n ofer," meddai.

Richard Keys
Teulu Richard Keys

Pnawn sych a braf

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd hi’n brynhawn sych ar y cyfan ac eithrio ambell gawod ynysig o law mân o bosib. Bydd y cymylau'n teneuo gyda chyfnodau da o heulwen i’r rhan fwyaf yn hwyrach yn y dydd. 

Bydd hi'n teimlo’n gynnes, y tymheredd yn 19C ar ei uchaf, Mae lefel y paill yn uchel iawn heddiw.

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Chilcot: Galw am achos llys

BBC Radio Cymru

Ar Taro'r Post ar Radio Cymru'n gynharach, bu'r milwr Phil Evans yn ymateb i gasgliadau Syr John Chilcot ar y rhyfel yn Irac.  

Ymhlith ei sylwadau cryf, dywedodd ei fod yn credu y dylai'r cyn brif weinidog Tony Blair wynebu achos llys am ei benderfyniad i ymuno yn yr ymgyrch filwrol yn Irac.

Y milwr Phil Evans yn ymateb i ymchwiliad Chilcot.

Neges o'r Gwyll

Twitter

Er bod nhw'n brysur yn ffilmio, mae criw'r Gwyll wedi cael cyfle i ddymuno'n dda i dîm Cymru...

View more on twitter

Ronaldo'n cefnogi Cymru!

Wales Online

Mae 'na un Ronaldo sydd ddim yn gobeithio y bydd Portiwgal yn ennill heno!

Mae Christian Ronaldo, o Angola, yn byw yng Nghymru ers chwe blynedd. 

Ac er ei fod wedi pendroni dros bwy i gefnogi heno, tîm Cymru sy'n ennill y dydd.

Cyfarchion Cameron

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog, David Cameron wedi dymuno pob lwc i Gymru yn ystod ei sesiwn holi wythnosol.

Meddai:  "Maen nhw wedi chwarae'n rhagorol a 'dw i'n dymuno'r gorau iddyn nhw."

David Cameron
BBC

Cymry'n cyrraedd Lyon

Euro 2016

Mae Rhodri Tomos, ein gohebydd ni allan yn Ffrainc, yn gweld bod hi'n dechrau prysuro yn Lyon a'r Cymry'n dechrau llenwi'r bariau...

Cefnogwyr
BBC

Popeth yn Gymraeg

ITV

Mae rhaglen This Morning ar ITV ymhlith y rhai sydd wedi troi'n 'Gymreig' heddiw a hithau'n ddiwrnod hanesyddol yn hanes pêl-droed Cymru.

Roedd agoriad y rhaglen yn gwbl Gymreig, a'r cyflwynydd Phillip Schofield yn ceisio dweud 'chydig eiriau yn iaith y nefoedd!

Teitlau 'This Morning' y bore 'ma!
BBC

Yr haul yn gwenu ar Gymru?

BBC Cymru Fyw

Mae Dylan Griffiths wedi bod yn holi Owain Tudur Jones am y gêm heno....ac am y tywydd!

Gêm gynta' Wrecsam yng Nghynghrair Lloegr

BBC Camp Lawn

Dyddiad i'r dyddiadur i gefnogwyr y Dreigiau...

View more on twitter

Chilcot: 'Lledaenu terfysgaeth'

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn, hefyd yn annerch Tŷ'r Cyffredin yn dilyn cyhoeddi adroddiad Chilcot ar ryfel Irac.

Meddai: "Fe wnaeth y rhyfel ledaenu terfysgaeth ar draws y rhanbarth.  Mae'r ymyrraeth wedi bod yn drychinebus."

Ychwanegodd bod angen astudio'r adroddiad yn drwyadl cyn gwneud sylwadau manwl.

Jeremy Corbyn
BBC

Mynd a dod yr Adar Gleision

BBC Sport Wales

Mae'r ymosodwr Kenneth Zohore wedi ymuno â Chaerdydd yn barhaol o KV Kortrijk ar gytundeb tair blynedd ar ôl cyfnod ar fenthyg y tymor diwetha'.

Hefyd, mae'r ymosodwr Idris Saadi wedi ymuno â KV Kortrijk ar fenthyg o Gaerdydd ar gyfer y tymor nesa'.

Kenneth Zohore
Huw Evans Picture Agency

Chilcot: Dadl seneddol wythnos nesa'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog, wrth siarad yn Nhŷ'r Cyffredin y pnawn 'ma, wedi dweud y bydd y Senedd yn cynnal dadl ddeuddydd ar adroddiad Chilcot yr wythnos nesa'.

Ychwanegodd fod heddiw yn "ddiwrnod anodd i'r holl deuluoedd gollodd anwyliaid".

Mynnodd y bydd gwersi'n cael eu dysgu o gasgliadau Syr John Chilcot.

David Cameron
BBC

Y cofio ym Mametz

BBC Cymru Fyw

Union ganrif yn ôl cafodd 4,000 o filwyr eu lladd neu anafu yn y frwydr i gipio Coedwig Mametz o afael yr Almaenwyr.

Mae Gohebydd BBC Cymru Aled Scourfield yno gyda rhai Cymry wnaeth y daith i Ffrainc i gofio am y meirw.

Mamtez
BBC
Mametz
BBC

Chilcot: 'Marw yn ofer'

BBC Cymru Fyw

Wrth annerch cynhadledd i'r wasg wedi cyhoeddi adroddiad Chilcot, dywedodd teuluoedd rhai o'r milwyr fu farw yn Irac y byddan nhw'n edrych ar y gwaith yn fanwl cyn penderfynu a fyddan nhw'n dwyn achos yn erbyn swyddogion y llywodraeth ar y pryd.

Roedd Reg Keys, tad yr is-gorpral Richard Keys o Lanuwchllyn, ymhlith y rhai fu'n siarad.

Dywedodd Mr Keys fod ei fab "wedi marw yn ofer" a bod milwyr Prydain wedi'u hanfon i Irac "ar sail anwiredd".

Reg Keys
BBC

Ffordd wedi cau yn Wrecsam

Cyngor Wrecsam

Mae ffordd ynghau rhwng cylchfan Lôn Bryn a chylchfan Neuadd Gorton yn Wrecsam.

Mae angen gwneud gwaith ar y ffordd wedi damwain yno. 

Dywed y cyngor y bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted â phosib, ond y gallai hynny fod bore 'fory.

Chilcot: Ymateb Blair

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn y feirniadaeth ohono yn adroddiad Chilcot, mae'r cyn brif weinidog Tony Blair wedi dweud y bydd yn "cymryd cyfrifoldeb llawn am unrhyw gamgymeriadau" ynghylch rhyfel Irac.

Ond fe wnaeth hefyd amddiffyn ei benderfyniadau, gan ddweud:  "Dydw i ddim yn credu mai disodli Saddam Hussein yw achos y terfysgaeth rydyn ni'n gweld yn y Dwyrain Canol a mannau eraill heddiw.

Ychwanegodd iddo wneud y penderfyniad i fynd i ryfel "er mwyn yr hyn o'n i'n credu oedd yn lles y wlad".

Tony Blair
PA

Chilcot: Ymateb Tim Farron

Democratiaid Rhyddfrydol

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Tim Farron, hefyd wedi ymateb i adroddiad Chilcot gan ddweud:  

"Roedd Blair yn benderfynol o fynd i ryfel yn Irac hefo Bush ar waetha' unrhyw dystiolaeth, cyfreithlondeb neu oblygiadau difrifol y peth.  Mae Daesh (y Wladwriaeth Islamaidd) wedi codi yn sgil diffyg paratoi llwyr gan y llywodraeth ar gyfer y cyfnod wedi'r rhyfel.

"Ymhell o fod yn deithiwr i Bush, roedd Blair yn gyd-beilot yn y penderfyniad trychinebus hwn sydd wedi ansefydlogi Irac, cynnig cyfle i Daesh, a phardduo enw da Prydain ar draws y byd."

Chilcot: Ymateb Plaid Cymru

Plaid Cymru

Dywedodd Hywel Williams, AS Plaid Cymru, bod yr adroddiad yn cadarnhau'r hyn mae ASau ei blaid wedi dweud o'r dechrau. 

"Mae'n cadarnhau fod Mr Blair wedi tanseilio awdurdod cyngor y Cenhedloedd Unedig (CU) ac nad rhyfel oedd yr unig ddewis." 

"Mae'n amlwg fod Blair, trwy beidio sicrhau ail gynnig gan y CU, wedi rhoi polisi tramor y DU yn nwylo George Bush.  Ei etifeddiaeth yw miliwn o feirw, gwladwriaeth sy'n methu a'r Dwyrain Canol mewn fflamau.

"Mae'r ardal gyfan mewn argyfwng, gyda theuluoedd diniwed yn dianc rhag eu llywodraethau eu hunain a sefydliadau terfysgol, ac yn ceisio cael lloches yn Ewrop," meddai Mr Williams.