a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd

BBC Cymru Fyw

A dyna ni am heddiw - mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd, ond fe fydd yn ôl yfory am 08:00.

Effaith diodydd chwaraeon ar blant

BBC Wales News

Gallai nifer fawr o bobl ifanc gael problemau gyda'u dannedd a mynd yn ordew am eu bod yn yfed diodydd egni neu ddiodydd chwaraeon yn rheolaidd, medd arbenigwyr deintyddol.

Mae'r gwaith ymchwil ar ran Prifysgol Caerdydd yn awgrymu fod 89% o bobl ifanc rhwng 12 ac 14 oed yn yfed y diodydd, sydd â lefelau uchel o siwgr.

Yn ôl ymchwilwyr, dyw nifer o rieni a phlant ddim yn sylweddoli nad yw'r diodydd yn addas i blant.

Diodydd chwaraeon
Getty Images

Pleidlais 'Brexit': Cyngor Caerdydd yn rhyddhau datganiad

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi rhyddhau datganiad trawsbleidiol yn dilyn canlyniad y refferendwm ar ddyfodol Prydain yn yr UE. Pleidleisiodd ardal Caerdydd dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Meddai'r datganiad: "Mae'r Cyngor hwn - a'i bartneriaid - yn gwbl ymrwymedig i adeiladu ar hanes Caerdydd fel dinas ryngwladol. Dinas sydd wedi croesawu pobl o Gymru benbaladr a phedwar ban byd. Dinas lloches. 

"Mae ein croeso'n cyfleu yr hyn yr ydym ni fel dinas. O ganlyniad dyma un o ddinasoedd mwyaf llwyddiannus a mwyaf cosmopolitan y DU. Rydym yn ymrwymedig i adeiladu ar y llwyddiant hwn yn y dyfodol. Mae'n hanfodol bod pawb yn cydnabod y cryfder sy'n deillio o'n hamrywiaeth a'r rôl sydd ganddo wrth wneud y ddinas hon yn ddinas wych."

Caerdydd
BBC

Dyn yn gwadu ceisio cipio merch

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 39 oed wedi ymddangos yn y llys i wadu ceisio cipio merch 10 oed ger Caernarfon ym mis Mai.

Mae Steven James Hickling, oedd yn arfer byw ym Mhrestatyn ond sydd nawr heb gyfeiriad sefydlog, wedi'i gyhuddo o geisio cipio'r ferch yn Neiniolen.

Plediodd yn ddieuog i'r cyhuddiad yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Llun.

Penodi Cwnsler Cyffredinol yn swyddogol

Llywodraeth Cymru

Mae'r Frenhines wedi cymeradwyo penodiad Mick Antoniw AC yn brif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn dilyn argymhelliad Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones a chymeradwyaeth y Cynulliad Cenedlaethol ar ddydd Mawrth 21 Mehefin.

Mae’r Cwnsler Cyffredinol yn darparu cyngor cyfreithiol i Lywodraeth Cymru a’i chynrychioli mewn achosion cyfreithiol.

Cwnsler Cyffredinol
Llywodraeth Cymru

Adfer rhan o hen gamlas

BBC Cymru Fyw

Mae'r cyntaf o chwe loc i gael eu hadfer gan wirfoddolwyr ar ddarn o hen gamlas yng Nghwmbrân yn gwbl weithredol am y tro cyntaf mewn bron i 100 mlynedd. 

Mae Brake Lock Isaf, ar adran Tŷ Coch o Gamlas Mynwy ac Aberhonddu, wedi ei adfer fel rhan o Brosiect Gwaith Dŵr sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Dechreuodd y gwaith adfer yn 2012 ac mae gwirfoddolwyr wedi mynd ati i wneud y rhan fwyaf o'r gwaith - gan ddatblygu eu sgiliau treftadaeth mewn gwaith cerrig a gwaith saer fydd yn eu helpu i gael swyddi yn y pen draw meddai'r trefnwyr.

Camlas
BBC

Adolygiad o 'Nansi': Cynhyrchiad yn 'cyfareddu'

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae Lowri Haf Cooke wedi bod i weld y ddrama 'Nansi' gan y Theatr Genedlaethol, sydd ar daith o gwmpas Cymru ar hyn o bryd. Perfformiwyd y ddrama am y tro cyntaf yn Llanfair Caereinion, yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Meifod y llynedd. 

Meddai am y cynhyrchiad: "...unwaith eto, fe’m cyfareddwyd gan gynhyrchiad theatr  Nansi, am fywyd cynnar ‘Telynores Maldwyn’, Nansi Richards."

Nansi
BBC

Camerâu i blismyn y gogledd

BBC Cymru Fyw

Bydd camerâu fideo'n cael eu gwisgo gan holl swyddogion Heddlu'r Gogledd ar ddyletswydd yn y dyfodol, yn dilyn buddsoddiad o £163,000 i brynu dros 300 yn ychwanegol o'r teclynau.

Mae 120 o'r camerâu yn cael eu defnyddio'n barod gan y llu, ac fe ddywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, heddiw fod defnyddio'r camerâu fideo yn cryfhau'r dystiolaeth yn erbyn unrhyw ddrwgweithredwyr, ac o gymorth wrth gasglu tystiolaeth.

Cafodd y camerâu eu defnyddio gan heddweision y llu am y tro cyntaf y llynedd.

Camerau
BBC

Euro 2016: Ardal gefnogwyr i Bontypridd

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi y bydd ardal gefnogwyr yn cael ei sefydlu ym Mhontypridd ddydd Gwener er mwyn dangos y gêm rhwng Cymru a Gwlad Belg.

Bydd modd i 3,000 o gefnogwyr wylio'r gêm yn yr ardal gefnogwyr ym Mharc Coffa Ynysangharad yn y dref.

Archdderwydd newydd yn cofio merched Môn

Y Cymro

Cynhaliwyd Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Môn yng Nghaergybi ddydd Sadwrn, ac yn ei anerchiad fe gofiodd Geraint Llifon, yr Archdderwydd newydd, am gyfraniad merched i fywyd y genedl ac i fyd llenyddiaeth, yn ôl gwefan Y Cymro

Mae oriel luniau o'r Ŵyl Gyhoeddi ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw.

Yr Archdderwydd Christine yn trosglwyddo'r awennau i Geraint Llifon
BBC
Yr Archdderwydd Christine yn trosglwyddo'r awennau i Geraint Llifon

'Brexit': Llywodraethau datganoledig i gael llais

BBC Cymru Fyw

Mae David Cameron wedi bod yn ateb cwestiynau aelodau seneddol yn Nhŷ'r Cyffredin am y camau nesaf yn dilyn y bleidlais o blaid gadael yr UE.

Dywedodd wrth ASau y byddai unrhyw baratoadau am drafodaethau i adael yr Undeb yn cynnwys llywodraethau datganoledig y DU.

Cymru v Belg: Ardal gefnogwyr i Fôn

Daily Post

Bydd ardal gefnogwyr yn cael ei sefydlu ym Môn ar gyfer yr ornest fawr rhwng Cymru a Gwlad Belg nos Wener.

Fe fydd y gêm yn cael ei dangos ar sgrîn fawr ar faes Sioe Mona, ac mae disgwyl i gannoedd fod yno yn cefnogi carfan Chris Coleman ar y noson yn ôl y Daily Post.

Dyma fydd yr ardal gefnogwyr swyddogol gyntaf yn y gogledd, lle mae cefnogwyr wedi bod yn dathlu llwyddiant Cymru ar strydoedd nifer o drefi'r ardal.

Dathlu
BBC
Dathliadau diweddar yng Nghaernarfon

Carwyn Jones yn galw am sicrwydd ariannu

BBC Cymru Fyw

Mae prif weinidog Cymru Carwyn Jones newydd ryddhau datganiad yn dilyn cyfarfod o gabinet Llywodraeth Cymru'n gynharach heddiw, ac mewn ymateb i'r bleidlais dros adael yr UE.

Dywedodd Mr Jones mai'r flaenoriaeth oedd derbyn sicrwydd am bron i hanner biliwn o bunoedd o arian o Ewrop sydd yn cael ei dderbyn gan Gymru'n flynyddol, gan ddweud ei fod wedi ysgrifennu at David Cameron yn gofyn os oedd yr arian yma wedi ei ddiogelu yn dilyn canlyniad y bleidlais.

Dywedodd hefyd y byddai unrhyw gytundeb ar adael yr UE yn gorfod derbyn sêl bendith y seneddau a chynulliadau datganoledig yn gyntaf, er na fyddai hyn yn golygu ail-edrych ar ganlyniad y refferendwm.

Carwyn Jones
BBC

Refferendwm: Cyhoeddi map o geisiadau chwilio yn ôl pwnc

Wales Online

Mae cwmni Google wedi cyhoeddi map yn dangos y pynciau mwyaf poblogaidd i bobl chwilio amdanyn nhw ar eu gwefan cyn y refferendwm ar yr UE.

Mae'n ymddangos mai mewnfudo oedd y pwnc mwyaf poblogaidd yn rhai ardaloedd o'r canolbarth, gyda'r Gwasanaeth Iechyd a ffawd Prydeinwyr sy'n byw dramor hefyd yn boblogaidd mewn ardaloedd eraill, meddai WalesOnline.

Dim sicrwydd o ‘siâr o’r gacen’ i Gymru

Golwg 360

Does neb yn gallu sicrhau y bydd Cymru’n cael “siâr o’r gacen” yn dilyn penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl Guto Harri ar wefan Golwg 360.

Guto Harri
BBC

Apêl wedi gwrthdrawiad angheuol yn Y Rhyl

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i yrrwr fan farw yn Sir Ddinbych ddydd Sul.

Roedd yn gyrru fan Ford Transit yn Y Rhyl pan fu mewn gwrthdrawiad ar Heol Hardy ychydig cyn 09:00.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

'Gwleidyddiaeth obeithol'?

The Guardian

Mae sawl un wedi cwestiynu a oedd Cymru'n ddoeth i bleidleisio dros adael yr UE er mai hi yw'r genedl sy'n elwa' fwya' o arian Ewropeaidd o holl wledydd y DU.

Mewn erthygl ar wefan y Guardian, mae'r arbenigwr gwleidyddol yr Athro Richard Wyn Jones yn holi a oes mwy iddi na hynny?

Meddai: "Yn hytrach na digaloni a chasáu pethau, fe ddylai'r Cymry bleidleisiodd o blaid aros ddechrau adeiladu, cyfathrebu a chynnig gweledigaeth wahanol o wleidyddiaeth ble mae sefydliadau datganoledig ac arweinwyr yn dod yn rhan o wleidyddiaeth obeithiol."

£150,000 i wylio Cymru v Gwlad Belg?!

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod rhai yn ceisio elwa o lwyddiant Cymru yn cyrraedd wyth ola' Euro 2016 drwy werthu tocynnau i'r gêm yn erbyn Gwlad Belg nos Wener am grocbris.

Yn ôl y wefan, mae pâr o docynnau gwerth £37.50 yr un yn cael eu gwerthu am bron i £150,000.

Gareth Bale ac Aaron Ramsey
PA

Cwest i farwolaeth claf ar ward ysbyty

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed fod claf dementia 88 oed wedi marw ar ôl disgyn a tharo'i ben yn dilyn digwyddiad gyda chlaf arall ar ward seicolegol.

Roedd Gwilym Lumley, oedd yn cael ei adnabod fel Ivor, wedi'i gadw dan y ddeddf iechyd meddwl a bu'n cael gofal yn Uned Heddfan yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Clywodd y cwest yn Rhuthun bod Mr Lumley yn gallu bod yn ymosodol ar adegau oherwydd ei salwch.

Cwest
BBC

Pnawn sych ar y cyfan

Tywydd, BBC Cymru

Pnawn sych i’r mwyafrif, gydag ambell gawod yn bosib yn y gogledd. Bydd cyfnodau heulog hefyd gyda thipyn o awel ar hyd glannau’r gorllewin.  Y tymheredd ucha’ yn rhyw 20C.

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Ceidwadwyr: Enwebiadau arweinydd i agor ddydd Mercher?

BBC Cymru Fyw

Mae pwyllgor gweithredol 1922 y Ceidwadwyr wedi argymell y dylai arweinydd newydd y blaid fod mewn lle erbyn 2 Medi.

Dylai enwebiadau agor ddydd Mercher a chau hanner dydd ddydd Iau, medd y pwyllgor.

Coleman: Ashley Williams yn iawn

Mae rheolwr Cymru Chris Coleman newydd ddechrau annerch y wasg yn Dinard, Llydaw, gan ddweud nad oes lle i boeni am y capten  Ashley Williams ac nad ydy o wedi datgymalu ei ysgwydd.  Ychwanegodd fod gan Gymru "gynllun chwarae pendant" ar gyfer y gêm yn erbyn Gwlad Belg nos Wener.

View more on twitter

Gwadu ceisio cipio merch yn Neiniolen

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 39 oed wedi bod o flaen Llys y Goron Caernarfon i wadu cyhuddiad o geisio cipio merch 10 oed yn Neiniolen fis diwetha'.

Cafodd Steven Hickling, sydd heb gyfeiriad penodol, ei gadw yn y ddalfa.

Bydd yr achos yn ei erbyn yn dechrau fis Awst.

Myfyrwyr yn galw am bleidlais i'r ifanc

BBC Cymru Fyw

Mae tua 100 o fyfyrwyr wedi casglu'r tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd yn galw am bleidlais i bobl ifanc 16 ac 17 oed.

Mae llawer o sôn wedi bod am bleidlais i'r ifanc yn sgil y ffaith fod 73% o bobl ifanc rhwng 18-24 oed wedi cefnogi'r ymgyrch i aros yn yr UE.

Protest ym Mae Caerdydd
BBC

Coombs yn ymddeol o rygbi

BBC Sport Wales

Mae clo'r Dreigiau a Chymru Andrew Coombs wedi ymddeol o rygbi. Dydy Coombs, 31, ddim wedi chwarae ers 14 mis oherwydd anaf i'w ben-glin. 

Enillodd o 10 cap - yr ola' yn erbyn Lloegr yn Twickenham y llynedd.

Andrew Coombs
Huw Evans Picture Agency

Cefnogwyr yn helpu bachgen oedd ar goll

Wales Online

Ymysg y miloedd o gefnogwyr pêl-droed ym Mharis ddydd Sadwrn, roedd un bachgen wedi mynd ar goll ac wedi ei wahanu o'i dad.

Ond fe ddaeth cefnogwyr Cymru a Gogledd Iwerddon i'r adwy - gan ganu enw tad y bachgen yn uchel a galw arno i ddod i 'nôl ei fab o ganol y dorf, cyn i'r ddau ddarganfod ei gilydd unwaith eto.

Mae gan WalesOnline fideo o'r hyn ddigwyddodd ar eu gwefan.

Y dorf yn gêm Cymru v Gogledd Iwerddon ddydd Sadwrn
BBC
Y dorf yn gêm Cymru v Gogledd Iwerddon ddydd Sadwrn

'Cam'-gymeriad chwifio'r Ddraig

BBC Cymru Fyw

Mae perchenog gwesty ym Metws-y-Coed wedi derbyn rhybudd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri fod angen iddo wneud cais ffurfiol i osod baneri Cymru ar ei adeilad.

Roedd Frank Wilson wedi gosod dwy faner ar bolion, a'r rheiny'n gorwedd ar ongl ar ochr ei westy - ond dadl yr Awdurdod ydi fod angen i'r baneri hyn fod ar bolion sy'n sefyll yn syth, yn hytrach nag ar ongl.

Dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod fod angen i Mr Wilson wneud cais cynllunio ffurfiol o dan reolau hawliau hysbysebu am fod y baneri ar bolion sy'n gorwedd ar ongl.

Polyn
BBC
Y ffordd gywir o chwifio'r faner ar adeilad masnachol o fewn y Parc - gyda'r polyn yn sefyll yn syth

Nia Griffith A.S. wedi ymddiswyddo

BBC Cymru Fyw

Mae AS Llafur Llanelli Nia Griffith wedi ymddiswyddo fel Llefarydd yr Wrthblaid ar Faterion Cymreig.

Fe wnaeth hi gyfarfod gydag arweinydd y blaid, Jeremy Corbyn yn gynharach i ofyn iddo ymddiswyddo, yn dilyn canlyniad y bleidlais ar ddyfodol Prydain yn yr UE.

Mewn datganiad fe ddywedodd Ms Griffiths fod Jeremy Corbyn wedi colli hyder y blaid ynddo, yn cynnwys nifer o aelodau oedd wedi ei gefnogi'n wreiddiol, ac fe ddyali nawr ymddiswyddo fel arweinydd y blaid.

Nia Griffith A.S.
BBC

Rhybudd am docynnau Stereophonics

Cyngor Wrecsam

Mae Adran Safonau Masnach Cyngor Wrecsam wedi rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus wrth geisio prynnu tocynnau i gyngerdd y Stereophonics dros y we. Bydd y band yn perfformio yn Wrecsam ar 2 Gorffennaf.

Mae'r tocynnau i gyd wedi eu gwerthu erbyn hyn, ond mae na docynnau'n dal i gael eu gwerthu ar nifer o wefannau.

Dywedodd swyddogion y cyngor fod angen i bobl geisio osgoi prynnu oddi ar y we neu gan werthwyr ar y stryd, gan fod y tocynnau hyn yn aml iawn yn rhai ffug, ddim yn bodoli, neu wedi eu gwerthu'n barod.

Stereophonics
BBC

Crabb: Angen arweinydd all uno'r wlad

BBC Wales News

Mae'r Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, Stephen Crabb, yn dweud bod y Ceidwadwyr angen arweinydd all uno'r wlad yn dilyn y bleidlais i adael yr UE.

Fe allai'r AS dros Breseli Penfro ymgeisio am y swydd ei hun.

Dywedodd Mr Crabb y byddai'n rhaid i olynydd David Cameron - gyhoeddodd ei ymddiswyddiad yn dilyn y canlyniad - fod yn rhywun all drafod gyda Phrif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon.

Stephen Crabb
BBC

Holi barn am Fesur Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r fersiwn ddiweddaraf o Fesur Cymru, fydd yn diffinio pa bwerau fydd gan y Cynulliad, wrthi'n cael ei archwilio gan un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol Deddfwriaethol Dros Dro yn gofyn i bobl am eu barn am y cynigion sy’n cael eu hystyried gan Senedd y DU.

Dywedodd David Melding AC, Cadeirydd y Pwyllgor: "Mae’r Bil hwn yn bwysig iawn a bydd yn gosod y fframwaith ar gyfer gwneud cyfreithiau yng Nghymru a fydd yn effeithio ar ei dinasyddion dros y blynyddoedd nesaf.

"Mae gennym ddiddordeb i glywed i ba raddau y mae pobl yn ystyried fod y Bil hwn yn welliant ar y drafft blaenorol, a hefyd i ba raddau y bydd yn darparu’r setliad clir, cydlynol ac ymarferol y mae ei angen ar Gymru."

Cynulliad
BBC

Negeseuon cymysg wedi'r refferendwm

Refferendwm UE

Mae Llysgenhadaeth Gwlad Pŵyl yn dweud eu bod wedi'u syfrdanu ac yn pryderu'n arw am honiadau diweddar o ymddygiad senoffobaith yn erbyn aelodau o'u cymuned ym Mhrydain.

Ond mae 'na straeon fwy calonogol hefyd.  Mae rheolwr y Gymdeithas Bwylaidd yn Llanelli - sy'n helpu tramorwyr ddod o hyd i waith - wedi dweud wrth BBC Cymru eu bod maen nhw wedi derbyn negeseuon o gefnogaeth.

Yn eu plith roedd nodyn wedi dod drwy'r drws yn dweud "diolch i chi am fod yma".

Roedd yr arwydd yma wedi'i osod ar ddrws y ganolfan Bwylaidd yn Llanelli
BBC
Roedd yr arwydd yma wedi'i osod ar ddrws y ganolfan Bwylaidd yn Llanelli

Owen Smith wedi ymddiswyddo

BBC News UK

Mae'r BBC newydd gael cadarnhad bod Owen Smith wedi ymddiswyddo fel llefarydd Llafur ar Waith a Phensiynau.

Dywedodd yr AS dros Bontypridd ei fod yn ofni fod Jeremy Corbyn yn arwain y blaid i rannu'n ffurfiol a sefydlu plaid newydd, a'i fod eisiau osgoi hynny.

Owen Smith AS
BBC

Corbyn: Owen Smith i fynd?

Twitter

Ai Llefarydd Llafur ar Waith a Phensiynau, Owen Smith - sy'n AS dros Bontypridd - fydd un o'r nesa' i ymddiswyddo o gabinet Jeremy Corbyn?

View more on twitter

Galw am bolisi rhanbarthol newydd i Gymru

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Gwynedd, Dyfed Edwards, wedi galw am greu polisi economaidd rhanbarthol newydd i Gymru, yn dilyn y bleidlais o blaid gadael yr UE.

Dywedodd Dyfed Edwards: "Fel rhan o'r ardal o Gymru sydd wedi derbyn arian Amcan Un ac arian Cydgyfeiriant, mae Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd wedi chwarae rhan fawr wrth ariannu cynlluniau allweddol yng Ngwynedd dros y blynyddoedd gan arwain at welliannau i'n his-adeiledd a chreu cyfleoedd gwaith."

Ychwanegodd ei fod yn hanfodol fod arian cyffelyb yn cael ei gynnig fel rhan o bolisi economaidd newydd fyddai'n parhau i ymateb i anghydraddoldebau sydd wedi eu cydnabod gan bolisi Ewrop ers amser maith.

Arweinydd
BBC

Cymru lân, Cymru lonydd?

BBC Cymru Fyw

Cyflwynydd BBC News at 10 a The Wales Report, Huw Edwards sy'n cloriannu effaith canlyniad y refferendwm yr UE ar Gymru.

Meddai wrth Cymru Fyw:  "Hen ddisgrifiad cyfoglyd o Oes Fictoria yw 'Cymru lân, Cymru lonydd', sef ymgais i gynnig delwedd o Gymru 'waraidd', 'ddiniwed', 'anfygythiol' - Cymru sy'n gwybod ei lle yn y gyfundrefn Brydeinig, sef 'a pimple on England's arse' yn ôl un neges galonogol a dderbyniais gan wyliwr yn ddiweddar.

Wel, fy annwyl gydwladwyr, nid Cymru lonydd yw Cymru 2016, ond Cymru ranedig, Cymru ddig, a Chymru glwyfedig. Ond Cymru falch, hefyd, yn ôl Nathan Gill o UKIP, yn dilyn canlyniad y refferendwm Ewropeaidd."

Huw Edwards
BBC

Refferendwm: 'Dal i deimlo'r daeargryn'

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Ein Gohebydd Seneddol Elliw Gwawr sydd wedi bod yn dadansoddi'r datblygiadau o fewn y blaid Geidwadol a'r blaid Lafur dros y dyddiau diwetha':

Meddai: "Wedi ymddiswyddiad David Cameron mae'r frwydr yn dechrau i gael arweinydd, ac wrth gwrs prif weinidog newydd.

"Ar lawr gwlad mae Boris yn ffefryn, ond os siaradwch chi ag aelodau Ceidwadol oedd am Aros, does ganddyn nhw ddim llawer o eiriau caredig i ddweud amdano.

"A does dim dwywaith bod yna gynllun ar droed i ganfod ffordd o'i drechu.

"Ond mae o i gyd yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig ar hyn o bryd, yn wahanol i'r blaid Lafur, sy'n rhwygo ei hun yn ddwy yn y modd mwyaf cyhoeddus posib gydag un aelod ar ôl y llall wedi cyhoeddi eu bod nhw am adael cabinet Jeremy Corbyn mewn protest o'i arweinyddiaeth."

Garry Owen yn Downing Street

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Fe fydd Garry Owen a chriw Taro'r Post yn dod â'r diweddaraf i chi am y sefyllfa wleidyddol yn San Steffan am 13:00 heddiw. Mae ambell un yn disgwyl llawer gan Garry...

View more on twitter

Corbyn: 'Dim awdurdod' ymhlith ASau Llafur

BBC News UK

Mae Dirprwy Arweinydd Llafur Tom Watson wedi dweud wrth Jeremy Corbyn nad oes ganddo awdurdod ymhlith ASau'r blaid ac wedi'i rybuddio ei fod yn wynebu her i'w arweinyddiaeth.

Bu'r ddau yn trafod y bore 'ma yn dilyn cyfres o ymddiswyddiadau o gabinet yr wrthblaid.

Arian o Ewrop: Faint sy'n dod i Gymru?

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline yn edrych ar faint o arian Ewrop sy'n cael ei gyfrannu i gynlluniau yma yng Nghymru.

Mae Cymru wedi derbyn dros £4bn o arian mewn cymorthdaliadau gwahanol o Ewrop ers 2000, ond mae beirniadaeth wedi bod hefyd am y gwariant ar sawl cynllun, yn ôl y wefan.

Arian Ewrop
BBC