a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 10am Y Pwyllgor Cyllid
 2. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
 3. Dadl: Canlyniad Refferendwm yr UE
 4. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 5. Datganiad gan y Prif Weinidog: y Rhaglen Ddeddfwriaethol
 6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymuedau a Phlant: y Lluoedd Arfog
 7. Ethol cadeiryddion pwyllgorau

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ddiwedd y darllediad o'r Siambr am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl brynhawn yfory am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn nesaf.

  Y Senedd
 2. Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

  Jane Bryant wedi ei hethol yn gadeirydd.

 3. Y Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth Wrth Gefn

  David Rees wedi ei ethol yn gadeirydd.

 4. Y Pwyllgor Deisebau

  Mike Hedges wedi ei ethol yn gadeirydd.

 5. Y Pwyllgor Cyllid

  Simon Thomas wedi ei ethol yn gadeirydd.

 6. Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

  Bethan Jenkins wedi ei hethol yn gadeirydd.

 7. Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

  Huw Irranca-Davies Llafur wedi ei ethol yn gadeirydd.

 8. Ethol cadeiryddion pwyllgorau

  Mae Mark Reckless UKIP wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

 9. Gwasanaeth Coffa yng Nghoedwig Mametz

  Mae Carl Sargeant yn dweud y bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cynrychioli pobl Cymru yn y Gwasanaeth Coffa yng Nghoedwig Mametz ar Orffennaf 7 i anrhydeddu y rhai gollodd eu bywydau.

  Mae'n dweud bod Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu tuag at y gofeb goffa sydd wedi ei chodi i "nodi dewrder ac aberth" aelodau Adran 38 (Cymreig) yng Nghoedwig Mametz.

  Fe wnaeth yr artist Christopher Williams baentio llun o'r Adran Gymreig yng Nghoedwig Mametz yn 1916
 10. Datganiad ar y Lluoedd Arfog

  Am yr hanner awr nesa fe fydd yr aelodau yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, ar y Lluoedd Arfog. 

  Carl Sargeant
 11. Yn gyfystyr â blocio gwelyau

  Mae pobl sy'n byw mewn tai cymdeithasol heb angen "yn gyfystyr â blocwyr gwelyau" yn ôl Neil Hamilton.

  "Mae nhw'n amddifadu y bobl hynny sydd ag anghenion cymdeithasol gwirioneddol rhag y cyfle i gael to uwch eu pen."

 12. 'O blaid cystadleuaeth trethi rhwng awdurdodaethau'

  Mae Neil Hamilton yn cydnabod bod 'na rwygiadau o fewn UKIP ar ddatganoli trethi, ond mae'n dweud ei fod " o blaid cystadleuaeth trethi rhwng awdurdodaethau." 

  Pentwr o ddarnau punt
 13. Gresynu at ddiddymu’r Hawl i Brynu

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn mynegi pryder y bydd mesur yn cael ei gyflwyno i ddiddymu’r Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael. Mae'n dweud bod yr Hawl i Brynu wedi bod yn gaeffaeliad dros y 30 mlynedd ddiwetha.  

 14. Blaenoriaethau Deddfwriaethol

  Bydd cyfraith newydd i gael gwared ar "ddiwygiadau niweidiol" Llywodraeth y DU i hawliau gweithwyr o fewn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig Cymru yn cael ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn ystod blwyddyn gyntaf y pumed Cynulliad, medd y Prif Weinidog, Carwyn Jones.

  Wrth ddatgelu rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 mae Mr Jones yn dweud y bydd chwe Mesur yn cael eu cyflwyno dros y flwyddyn nesaf - yn amrywio o sefydlu trethi datganoledig newydd i Gymru i sicrhau gwelliannau ym maes iechyd y cyhoedd, gan sicrhau cyflenwad digonol o dai cymdeithasol drwy ddiddymu'r Hawl i Brynu, a diwygio'r system gymorth ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

 15. Datganiad ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol

  Yr eitem nesa gerbron y Siambr yw datganiad gan y Prif Weinidog ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol.

 16. Cynnig i sefydlu Pwyllgorau wedi ei gymeradwyo

  Mae 13 o bwyllgorau i gyd ac mae pwy sydd yn cadeirio pob pwyllgor yn ddibynnol ar sawl aelod sydd gan bob plaid. 

  Fe fydd AC Llafur yn cadeirio chwech o bwyllgorau, gan gynnwys y Pwyllgor Addysg, Plaid Cymru'n cadeirio tri, gan gynnwys Iechyd a'r Ceidwadwyr yn cadeirio dau bwyllgor, un ar yr Economi.

  Un o aelodau UKIP fydd yn cadeirio'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn dilyn cytundeb trawsbleidiol. Mae grwp UKIP yn cynnig Mark Reckless fel ei hymgeisydd.

 17. Goblygiadau canlyniad y refferendwm

  Mae goblygiadau canlyniad y refferendwm yn hawlio'r sylw yn y cynigion am ddatganiadau, gan gynnwys dyfodol pysgota, arian ar gyfer ymchwil prifysgol a hefyd dyfodol rhaglen y Gronfa Strwythurol Ewropeaidd bresennol 2014-2020 yn gyffredinol.

  Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt
 18. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes sy'n amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 19. 'Peryglon mawr o gynnal ail refferendwm'

  Byddai yna "berygl mawr" o gynnal ail refferendwm yn ôl y prif weinidog.

  Byddai pobl wnaeth bleidleisio dros adael "yn gwylltio mwy a byddai'r gwylltineb yna yn troi'n rhywbeth mwy annifyr" meddai.

  Baneri
 20. Amser ar gyfer cyd-weithio trawsbleidiol a chonsensws na na welwyd o'r blaen

  Mae David Rowlands UKIP yn dweud ei bod hi'n bryd ar gyfer "cyd-weithio trawsbleidiol a chonsensws na welwyd o'r blaen."

  Mae'n dweud " Rydyn ni, a oedd yn rhan o'r Ymgyrch Gadael, yn llwyr gefnogi unrhyw gamau gan Lywodraeth Cymru i sicrhau nid yn unig bod yr arian gafodd ei addo i Gymru gan Lywodraeth San Steffan yn cael ei roi, ond hefyd cyfran deg o'r cronfeydd yn sgil Brexit.

  David Rowlands