a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Diolch i chi am ddilyn llif Cymru Fyw unwaith eto. Hwyl am y tro, nôl am 08:00 fore Mercher.

Cymru ar ei hennill

BBC Sport Wales

Mae capten tîm pêl-droed Cymru, Ashley Williams, wedi disgrifio sut oedd o'n arfer cefnogi Lloegr yn blentyn. 

Hyfforddwr ieuenctid Cymru, Bryan Flynn, welodd Williams yn chwarae gyntaf yn Stockport a dechreuodd y gwaith ditectif i ddarganfod gwreiddiau Cymreig y gŵr o Wolverhampton. 

John Toshack wnaeth Williams yn gapten Cymru
getty
John Toshack wnaeth Williams yn gapten Cymru

Mam o flaen llys wedi marwolaeth ei mab

BBC Cymru Fyw

Mae mam a'i chariad o Gaerdydd wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o achosi marwolaeth ei mab pump oed yn dilyn gwrthdrawiad.

Bu farw Joseph Smith ar ôl gwrthdrawiad ar Rhodfa'r Gorllewin fis Medi'r llynedd. 

Mae Dean Collis, 22, wedi ei gyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, tra bod Laura Bright, 23, wedi ei chyhuddo o achosi marwolaeth plentyn yn ei gofal. 

Wnaeth yr un o'r ddau gyflwyno ple ffurfiol ac mae disgwyl i'r achos ddechrau fis Rhagfyr.

Criced: Cwpan Undydd

Criced, BBC Cymru

Criced ac yn y Cwpan Undydd yn Stadiwm Swalec mae Middlesex wedi sgorio 290 am 7 ar ôl 50 pelawd yn erbyn Morgannwg. Sgoriodd cyn-fatiwr Morgannwg Brendon McCullum 110 a Dawid Malan 70 i'r ymwelwyr.

Y Flying Scotsman ar ei ffordd i Gymru

Daily Post

Mae'r Daily Post yn sôn am ymweliad y Flying Scotsman â Chymru 'fory, wrth iddi deithio o Gaer i Gaergybi.

Mae'n debyg nad oes modd nodi union fanylion y daith, oherwydd ofnau y gallai pobl fynd ar y cledrau i geisio cael gwell golwg ar drên stêm enwocaf y byd.

Flying Scotsman
BBC

Dim seibiant yn y tywydd

Tywydd, BBC Cymru

Y tywydd gyda Rhian Haf: "Mae 'na rybudd heno am gawodydd trymion mewn sawl man yn y gogledd a'r canolbarth efo cenllysg a tharanau ac o bosib fydd yna lifogydd."

Am y sefyllfa ddiweddaraf yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Plas Glynllifon i gadw ei enw

Daily Post

Dywed y Daily Post y bydd Plas Glynllifon yng Ngwynedd yn cael ei drawsnewid i westy moethus yn ôl cynlluniau sydd newydd eu datgelu. 

Cafodd y Plasty 102 ystafell ei brynu yn gynharach eleni. Fe fydd yr enw yn cael ei gadw, hyn yn dilyn ffrae y llynedd oherwydd cynlluniau darpar berchennog i newid yr enw i Wynnborn.  

Plas Glynllifon
Iwan Williams

Diarddel gweithiwr cymdeithasol

BBC Cymru Fyw

Mae gweithiwr cymdeithasol wedi cael ei dynnu oddi ar y gofrestr gweithwyr cymdeithasol, ar ôl gadael gwybodaeth gyfrinachol am blant bregus a'u teuluoedd, yng nghartref un o ddefnyddwyr y gwasanaeth. 

Roedd Malcolm Whittaker yn cael ei gyflogi gan gyngor Bro Morgannwg ar y pryd.

Penderfynodd gwrandawiad ei fod yn euog o gam-weinyddu.

Diogelu'r Preselau

BBC Cymru Fyw

Roedd cynlluniau gan y Swyddfa Ryfel i droi holl ardal Mynyddoedd y Preseli yn ganolfan hyfforddi milwrol wedi'r Ail Ryfel Byd.  Felly sut wnaeth y gymuned leol atal hynny?

Mae'r stori lawn yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw.

arw6ydd milwrol
BBC

Cawodydd trwm yn achosi rhai problemau

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu bod wedi cael eu galw i nifer o achosion o lifogydd yn Wrecsam a Sir Fflint yn dilyn cawodydd trwm.

Mae nifer o ffyrdd wedi eu cau a son fod cartrefi hefyd wedi eu heffeithio yng Ngwersyllt a Bagillt. 

Morgannwg: Cwpan Undydd

Criced, BBC Cymru

Ar ôl i gricedwyr Morgannwg alw'n gywir a phenderfynu maesu yn Stadiwm Swalec mae'r ymwelwyr Middlesex 167 heb golled ar ôl 25 pelawd yn eu gêm yn y Cwpan Undydd.

Teulu milwr yn ceisio cael ail gwest

Golwg 360

Mae'r Twrnai Cyffredinol wedi rhoi hawl i deulu milwr a fu farw ym Marics Deepcut 21 o flynyddoedd yn ôl i wneud apêl i'r Uchel Lys am ail gwest i amgylchiadau ei farwolaeth, medd Golwg 360.

 Bu farw'r Preifat Sean Benton yn 1995, fo oedd y cyntaf o bedwar milwr ifanc i farw yn Deepcut rhwng 1995 a 2002.

Ddechrau'r mis penderfynodd ail-gwest i farwolaeth y Preifat Cheryl James o Langollen na chafodd y milwr 18 oed ei lladd yn anghyfreithlon

Barics Deepcut
BBC

Pryder am ddyfodol Clwb y Bont

BBC Cymru Fyw

Mae Clwb y Bont ym Mhontypridd wedi rhybuddio fod y ganolfan mewn peryg o gau

Dywed y Clwb, sy'n gyrchfan i Gymry Cymraeg y dre', eu bod yn ei chael hi'n anodd cadw dau ben llinyn ynghyd.

Fe fydd pwyllgor y Clwb yn cwrdd ymhen 10 diwrnod i drafod gwahanol opsiynau.

Bale: 'Gallwn ni guro Lloegr'

Euro 2016

Mae Gareth Bale hefyd wedi bod yn siarad hefo'r wasg allan yn Ffrainc gan amddiffyn ei sylwadau'r wythnos ddiwetha' fod gan Gymru "fwy o angerdd a balchder" na Lloegr.

"Gall pobl ddweud be' maen nhw eisiau, dwi'n credu i rywun ddweud 'mod i'n amharchus o Loegr, mae ganddyn nhw hawl i'w barn, dim ots gen i.

"Dwi ddim yn dweud nad oes gan Loegr angerdd na balchder, ond wrth sôn am rygbi neu bêl-droed rydyn ni fel petai ni'n cyrraedd y lefel nesa' yng Nghymru.

"Da  ni'n gwybod fod Lloegr yn wlad fwy, gyda mwy o chwaraewyr i ddewis o'u plith ond 'da ni wedi cau'r bwlch yn aruthrol.  Os weithiwn ni fel tîm a chwarae'n dda dwi'n credu y gallwn ni ennill."

Gareth Bale
Huw Evans Picture Agency

Ramsey yn canmol y cefnogwyr

Euro 2016

Mewn cynhadledd i'r wasg yn Ffrainc, mae chwaraewr canol cae Cymru Aaron Ramsey wedi canmol y cefnogwyr.

"Roedden nhw'n wych, roedd 'na lawer iawn wedi gwneud y siwrne ac fe wnaeth yr heddlu gefnogi eu hymddygiad."

Wrth ymateb i'r helynt rhwng cefnogwyr Rwsia a Lloegr, dywedodd "gallai ond siarad ar ran cefnogwyr Cymru a pha mor wych maen nhw wedi bod - roedd y ddau grŵp o gefnogwyr yn Bordeaux yn cymysgu'n dda a gobeithio y gallan nhw barhau i wneud ein gwlad yn falch."

O ran y gêm yn Lens dywedodd fod "Cymru mewn lle da ar frig y grŵp a bod y pwysau i gyd ar Loegr."

Cefnogwyr
Getty Images

Rhybudd yn sgil tywydd stormus

Y Swyddfa Dywydd

Mae'r awdurdodau'n rhybuddio am amodau rhewllyd yn ardal Conwy yn sgil cawodydd stormus a glaw trwm.

Yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub y canolbarth, fe gawson nhw eu galw i dŷ yn Y Drenewydd amser cinio oherwydd llifogydd.

Mae'r tywydd stormus dros Bowys, Gwynedd a Chonwy yn raddol symud tua'r gogledd ddwyrain.

Trafferthion ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Conwy: Mae'r A470 ynghau ar ôl damwain rhwng beic modur a char ger Abaty Maenan, rhwng Llanrwst a Thal y Cafn - yr heddlu'n dweud fod hi'n llithrig yno ar ôl cawodydd o genllysg. 

Ynys Môn: Mae 'na un lôn ynghau ar yr A55 ar ôl damwain rhwng Gaerwen a Llangefni.

Cartref newydd i'r Ambiwlans Awyr

BBC Cymru Fyw

Mae cangen yr Ambiwlans Awyr yn ne Cymru wedi symud i bencadlys newydd yn Nafen, Llanelli. 

Cyn hyn roedd gwasanaeth y de'n cael ei weinyddu o ddau adeilad oedd yn cael eu rhentu yn Abertawe. 

Ambiwlans
BBC

Mwy o blismyn Prydain i fynd i Ffrainc

ITV

Mae ITV yn cyfeirio at gadarnhad Llywodraeth Prydain y bydd mwy o heddlu'n cael eu hanfon i Ffrainc cyn i Gymru chwarae Lloegr yn Lens ddydd Iau.

Trais yn Marseille
AP
Roedd 'na wrthdaro rhwng heddlu a chefnogwyr yn Marseille dros y penwythnos

Aros yn arw

Tywydd, BBC Cymru

Mellt, taranau a chawodydd trymion fydd yr hanes i lawer drwy'r prynhawn, yn arbennig yn y gogledd a'r dwyrain. Y Tymheredd ucha' tua 18C, ond yn teimlo'n oerach i lawer.

Am y rhagolygon yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Euog o ymosod ar ei rieni

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Shotton, Sir Y Fflint,  wnaeth bledio'n euog i ymosod ar ei rieni wedi cael carchar gohiriedig o 17 mis, meddai'r Leader.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Michael John Edwards, 31, wedi dyrnu a chicio ei dad ac yna gwthio ei fam.     

Cydnabod cyfraniad Saunders

Cyngor Abertawe

Bydd Cyngor Abertawe yn codi plac glas i nodi cyfraniad y llenor a'r awdur Saunders Lewis i fywyd diwylliannol y ddinas.

Bydd y plac yn cael ei godi'r tu allan i'w hen gartref yn ardal Uplands.

Y plac yw'r diweddara' i gydnabod cyfraniad pobl adnabyddus y ddinas.  

Saunders Lewis
bbc

UEFA: Gwaharddiad gohiriedig i Rwsia

Euro 2016

Mae UEFA, y corff sy'n rheoli pêl-droed yn Ewrop, wedi rhoi gwaharddiad wedi'i ohirio i Rwsia o gystadleuaeth Euro 2016. Mae Cymru yn yr un grŵp, ac yn chwarae Rwsia ddydd Llun nesa'.

Mae'n golygu y bydd y tîm allan o'r gystadleuaeth pe bai mwy o ymladd rhwng cefnogwyr.

Daw'r penderfyniad ar ôl helynt rhwng cefnogwyr Rwsia a Lloegr yn Marseille.

Cefnogwyr
bbc

Gatland yn anhapus

BBC Sport Wales

Mae hyfforddwr Cymru Warren Gatland wedi dweud fod angen i rai o chwaraewyr Cymru ystyried eu perfformiad ar ôl i'r tîm cenedlaethol gael eu chwalu 40-7 gan y Chiefs yn Hamilton.

Roedd Gatland wedi gobeithio y byddai'r gêm yn gyfle i rywun hawlio lle'r asgellwr George North ar gyfer yr ail brawf yn erbyn y Crysau Duon.

Mae North wedi dychwelyd adref gydag anaf i'w goes. 

Meddai Gatland; "Roedd yn siomedig. Fe wnaethom ni ofyn cwestiynau o allu rhai chwaraewyr drwy roi cyfle iddynt, ond wnaeth rhai ddim manteisio ar y cyfle a doedd y tîm ddim yn ddigon clinigol wrth orffen symudiadau."

Warren Gatland
bbc

Mwy am ddaeargryn y gogledd

BBC Wales News

Mae BBC Wales News yn manylu ar y daeargryn bach darodd Sir Conwy neithiwr, oedd yn mesur 1.9 ar raddfa Richter.

Yn ôl Arolwg Daearegol Prydain, mae tua 140 o ddaeargrynfeydd tebyg ym Mhrydain pob blwyddyn. 

Map
Arolwg Daearyddol Prydeinig

Y Gwin yn Troi'n Sur

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Ym mlog diweddara' Golygydd Materion Cymreig Vaughan Roderick, mae'n trafod doethineb (neu ffolineb) yr addewid i gynnal refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd yn y lle cynta'.

Meddai:  "Fel un Wilson addewid i geisio sicrhau undod o fewn ei blaid oedd addewid Cameron i gynnal refferendwm ynghylch aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd. Does dim angen bod yn sinig llwyr i gredu taw ei fwriad oedd gollwng y syniad yn ystod trafodaethau am ail glymblaid gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol."

Dirwyo perchennog bwyty

South Wales Argus

Mae perchennog bwyty yng Nghwmbrân wedi cael dirwy o dros £9,000 am nifer o droseddau hylendid bwyd, meddai'r South Wales Argus. 

Roedd Ru Shou Chen, perchennog Ming's Chinese Kitchen, wedi pledio'n euog i wyth trosedd. 

Cyn blismyn yn colli achos

BBC Cymru Fyw

Mae 15 o gyn swyddogion Heddlu'r De fu'n ceisio iawndal wedi i'w hachos llys ddod i ben yn 2011 wedi colli eu hachos yn yr Uchel Lys. 

Roedd yr erlyniad ar y pryd yn honni llygredd yn ymwneud ag achos llofrudiaeth Lynette White yn 1988.

Mae cyfreithwyr ar ran y plismyn yn dweud eu bod yn ystyried a fyddan nhw'n apelio yn erbyn y dyfarniad.

Dywed Heddlu'r De y byddan nhw'n ystyried cynnwys y dyfarniad cyn gwneud sylw.

Refferendwm: Addewidion 'ffug'

Y Sgwrs

Mae'r cyn ddiplomydd Syr Emyr Jones Parry wedi dweud wrth raglen Y Sgwrs fod addewid ymgyrch Vote Leave, y byddai Llywodraeth y DU yn parhau i gynnal cyllid Cymru petai 'na bleidlais i adael yr UE, yn "ffug" ac "na fydd modd ei wireddu".

Mewn llythyr agored, mae sawl gweinidog Ceidwadol, gan gynnwys Michael Gove a Chris Grayling, yn dweud bod 'mwy na digon o arian' ar gael i warantu'r addewid.

Bydd cyfweliad Syr Emyr yn cael ei ddarlledu ar Y Sgwrs ar S4C am 21:30 nos 'fory.

Syr Emyr Jones Parry
BBC

Disgwyl penderfyniad achos sifil cyn blismyn

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i'r Uchel Llys gyhoeddi penderfyniad heddiw ynglŷn ag achos sifil gan wyth o gyn swyddogion Heddlu'r De. 

Mae'r wyth yn ceisio iawndal gan yr heddlu wedi i'r achos llys yn eu herbyn ddod i ben yn sydyn yn 2011. 

Roedd yr erlyniad ar y pryd yn honni llygredd yn ymwneud ag achos llofrudiaeth Lynette White yn 1988.

Lynette White
BBC
Lynette White

Cymru'n cofio meirw Orlando

BBC Cymru Fyw

Daeth cannoedd o bobl i wylnos yng Nghaerdydd neithiwr i gofio am y 49 o bobl gafodd eu saethu'n farw mewn clwb nos hoyw yn Orlando dros y penwythnos.

Wrth annerch y dorf, dywedodd yr AC Adam Price: "Mae hyd yn oed y weithred o ddal dwylo gyda'ch cariad neu gusanu eich cariad yn agored yn weithred wleidyddol radical.

"Fel wedodd nofelydd enwog o America, Ernest Gains, rhyfedd o fyd yw hi lle mae dau ddyn yn dala gwn yn fwy cyfarwydd na dau ddyn yn dala dwylo."

Gwylnos Caerdydd
BBC

Chwilio am fachgen 14 oed

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wrth chwilio am fachgen 14 o ardal Trefynwy. 

Cafodd Billy Edwards ei weld ddiwetha' yn Y Fenni am 16:20 ar 11 Mehefin. 

Dylai unrhyw un a gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.

Billy Edwards
Heddlu Gwent

Asesu gwerth llaeth cyntaf

BBC Cymru Fyw

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnal arbrofion ar tua 30 o bobl i weld a yw llaeth cyntaf gwartheg yn gallu gwella system imiwnedd pobl sydd â diabetes Math 2.

Mae'r llaeth yn cael ei werthu am dair gwaith pris llaeth cyffredin - ac mae'n boblogaidd gydag athletwyr, sy'n credu ei fod â nifer o rinweddau iachusol.

Godro gwartheg
BBC

Gwahardd aelod o staff ysgol

Daily Post

Yn ôl y Daily Post, mae aelod staff mewn ysgol anghenion arbennig yng Ngwynedd wedi ei wahardd tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Cafodd y cymhorthydd dysgu yn Ysgol Pendalar Caernarfon ei atal o'i waith ddydd Gwener ac mae Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru yn cynnal ymchwiliad ar y cyd.

Ysgol Pendalar
BBC

Bwrdd iechyd yn arwain y ffordd

Y Cymro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw’r cyntaf yng Nghymru i gyflwyno system sain gyhoeddus i annog ysmygwyr i beidio smocio'r tu allan i’w hysbytai, fel y sonia'r Cymro.

Ymsygu ger ysbyty
BBC

Daeargryn yn y gogledd

Roedd 'na dipyn o sôn ar wefannau cymdeithasol neithiwr am ddaeargryn yn y gogledd.  Mae'r Arolwg Daearegol Prydeinig wedi cadarnhau bod 'na symudiad wedi bod yn ardal Bae Colwyn.  Ond dim ond 1.9 ar Raddfa Richter oedd o, felly mae 'na faddeuant os na wnaethon ni chi ei deimlo!

Y monitro o orsaf Llynfaes neithiwr
Arolwg Daearegol Prydeinig
Y monitro o orsaf Llynfaes neithiwr

Record byd arall i Aled

Twitter

Newyddion gwych am Aled Davies, sydd wedi torri record byd ei hun drwy daflu pum metr yn bellach eto!

View more on twitter
Aled Davies
Getty Images

'Da ni'n dal ar y brig yn y pêl-droed!

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd fod ardal yn Llundain wedi mabwysiadau enwau tîm pêl-droed Lloegr, gan gipio lle Llanfairpwllgwyngyll ar frig rhestr enwau hira' Ewrop.  Yn 59 llythyren, mae'r 'enw newydd' un llythyren yn hirach nag enw'r pentre' ar Ynys Môn.

O leia' mae Cymru'n dal ar frig ar y rhestr sy'n cyfri...y grŵp yn Euro 2016!

Llanfairpwll
BBC

Mae hi drosodd

Twitter

O leia' mae'r artaith ar ben nawr...

View more on twitter