a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.  

Hergest: Cynnydd mewn hunanladdiadau?

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn naratif mewn cwest yn Llangefni yn achos marwolaeth ffermwr 56 oed o Lanfechell ar Ynys Môn.

Roedd Elfed Hughes wedi lladd ei hun ar ei fferm Bwchanan, Mynydd Mechell, ym mis Medi y llynedd.

Roedd yn dioddef o salwch meddwl, ac roedd ei deulu wedi crefu ar y staff yn Uned Hergest yn Ysbyty Gwynedd i beidio gadael iddo ddod adref. 

Hergest
BBC

Ffaith ta chwedl?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Bydd Caryl Parry Jones a'i gwesteion ar Radio Cymru 'fory yn trafod straeon sy'n cael eu rhannu'n eang fel ffeithiau, ond sydd â dim sail iddyn nhw.

Pa straeon yn hanes Cymru y gallwn ni ddweud yn ddiamheuaeth eu bod nhw wedi digwydd?

Dy'n ni wedi casglu enghreifftiau o hanesion sydd wedi eu rhannu dros y canrifoedd. Ond y'ch chi'n eu credu nhw?

Bedd Gelert
BBC

'Ambell gawod drom'

Tywydd, BBC Cymru

Oes newyddion da gyda Rhian Haf i ni am heno?

"Mae disgwyl ambell gawod drom mewn mannau dwyreiniol hefo mellt a tharanau yn hwyr y prynhawn 'ma, ond bydd unrhyw gawodydd yn clirio heno. Mae'n bosib y bydd rhywfaint o niwl yn datblygu ond noson gynnes arall."

Am eich tywydd lleol chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Morgannwg yn gosod targed

Criced, BBC Cymru

Mae Morgannwg wedi gorffen eu batiad yn y gêm undydd yn erbyn Sussex yn Stadiwm Swalec.

Mae'r tîm o dde Cymru wedi gosod targed o 302 i'r ymwelwyr, sydd ar fin dechrau batio.

Stadiwm Swalec
PA

Cerdded am y tro cyntaf mewn pedair blynedd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn gafodd ddamwain beic modur 10 mlynedd yn ôl yn dysgu i gerdded eto gyda chymorth siwt feionig arloesol.

Mae'r siwt yn gweithio drwy ymateb i symudiadau'r corff. Mari Grug sydd â'r hanes:

10 rheswm i barchu Cymru

New Zeland Herald

Mae'r New Zeland Herald yn rhestru 10 rheswm pan fyddai hi efallai'n dderbyniol i dîm rygbi Gymru guro'r Crysau Duon.

Un o'r rhesymau - y ffaith nad yw Cymru'n hoff iawn o Loegr!

Seland Newydd
Getty Images

Rybudd i fod yn wyliadwrus am nadroedd

BBC Cymru Fyw

Mae arbenigwr nadroedd wedi dweud wrth Cymru Fyw bod angen i bobl fod yn llawer mwy gwyliadwrus o'r hyn sydd o'u cwmpas wrth fentro i'r gwyllt.

Daw sylwadau Dr Rhys Jones ar ôl pryder gan fwrdd iechyd yn ddiweddar fod cynnydd yn nifer y bobl sy'n cael eu brathu gan nadroedd.

Yn ôl Dr Jones o Brifysgol Caerdydd dyw'r wiber ddim yn naturiol am ymosod ar bobl, ond gall ddigwydd pe bai nhw'n teimlo dan fygythiad.

Neidr
PA

Y diweddaraf o Dinard

BBC Camp Lawn

Sut olwg sydd ar y garfan? Ydi Joe Ledley yn ffit i ddechrau ynteu ar y fainc fydd yn dechrau ddydd Sadwrn?

Dylan Griffiths sy'n sgwrsio â chyn-ymosodwr Cymru, Iwan Roberts am y diweddaraf am y tîm a'r gwersyll yn Dinard.

Gwair yn tyfu'n hir yng Ngwynedd

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod trigolion Gwynedd yn flin bod y cyngor ddim wedi bod yn torri gwair mewn parciau, llefydd cyhoeddus a mynwentydd.

Maen nhw wedi bod yn datgan eu hanfodlonrwydd ar wefannau cymdeithasol.

Yn ôl y cyngor dydyn nhw ddim yn gallu torri'r gwair mor aml ag oedden nhw oherwydd y toriadau ariannol maen nhw'n eu hwynebu.

'Cynnig gwell' i streicwyr amgueddfa

BBC Wales News

Mae'r Amgueddfa Genedlaethol wedi gwneud "cynnig llawer gwell" i staff sy'n cymryd rhan mewn streic oherwydd cynllun i newid system taliadau am weithio penwythnosau.

Dywedodd Jane Hutt wrth ACau bod yr amgueddfa ac undeb y PCS yn cyfarfod heddiw i drafod y cynnig.

Mae'r undeb wedi bod yn cynnal streiciau ar benwythnosau ar safleoedd yr amgueddfa ar draws Cymru.

Amgueddfa Cymru
BBC

Cyhoeddi enw dyn fu farw mewn gwrthdrawiad

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yn Abertawe ddoe.

Bu farw Thomas James Lewis, 22 oed yn y gwrthdrawiad ar yr A483 ger mynediad Parc Penllergawr am 17:25

Roedd yn gyrru Dacia Sandero gwyn wnaeth daro i mewn i wal.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth, ac mae teulu'r dyn yn cael cefnogaeth gan swyddogion.

Y Cymry Cymraeg gorau 'rioed

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae pum Cymro Cymraeg yng ngharfan Cymru o 23 ar gyfer rowndiau terfynol Euro 2016.

Tybed fu cynifer o Gymry Cymraeg yng ngharfan bêl-droed Cymru erioed o'r blaen?

Ar ôl i Chris Coleman ddewis Owain Fôn Williams, Ben Davies, Joe Allen, Aaron Ramsey a David Vaughan, mae Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru, Gareth Blainey wedi dewis y tîm gorau o siaradwyr Cymraeg y mae wedi'u gweld yn chwarae i Gymru.

Aaron Ramsey
Getty Images

Adolygiad yn ymwneud â chydraddoldeb hiliol

BBC Cymru Fyw

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi eu bod yn cynnal adolygiad annibynnol er mwyn ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â chydraddoldeb hiliol.

Daw'r adolygiad wrth i ymchwiliad arall fynd rhagddo yn dilyn cwynion am gynnwys perfformiad gan fyfyrwyr meddygol ym mis Chwefror.

Mae BBC Cymru ar ddeall bod y cwynion yn ymwneud â'r ffaith fod paent neu golur wedi ei rhoi ar wyneb myfyriwr fel bod y wyneb yn ddu, a bod y sioe wedi dynwared aelod o staff.

Prifysgol Caerdydd
BBC

Ymestyn dyddiad cau cofresru i bleidleisio

Gohebydd Seneddol BBC Cymru ar Twitter

Twitter

Y bws yn barod

BBC Cymru Fyw

Mae gohebydd Cymru Fyw yn Dinard wedi anfon llun o fws swyddogol Cymru yn Euro 2016.

Gobeithio na fydd gormod o ffraeo am bwy sy'n cael eistedd yn y sedd gefn...

Bws
BBC

UKIP i gefnogi llwybr 'du' yr M4

BBC Cymru Fyw

Mae UKIP yn barod i gefnogi'r llwybr du ar gyfer y ffordd osgoi'r M4, gan helpu Llywodraeth Cymru gael ei chynlluniau drwy'r Senedd.

Dywedodd arweinydd y blaid yn y Cynulliad, Neil Hamilton, mai eu bwriad ym Mae Caerdydd oedd bod yn "adeiladol".

Roedd maniffesto UKIP o blaid y llwybr glas, sy'n fyrrach ac yn rhatach.

Y llwybr du £1.1bn mae'r llywodraeth yn ei ffafrio, ond mae Plaid Cymru, yr Ysgrifennydd Addysg o'r Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, a rhai ACau Llafur yn gwrthwynebu'r llwybr hwn.

Twnelau Bryngals
BBC
Y nod yw adeiladu ffordd newydd er mwyn lliniaru traffig yn ardal twnelau Bryngals

Dirwy am anfon gwybodaeth gyfrinachol

BBC Wales News

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi derbyn dirwy o £150,000 gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi i heddwas anfon ebost i aelod o'r cyhoedd oedd yn cynnwys gwybodaeth fyddai wedi gallu arwain at adnabod nifer o droseddwyr rhyw.

Anfonodd yr heddwas y neges oedd yn trafod wyth troseddwr rhyw at aelod o'r cyhoedd, ac roedd y neges yn cynnwys enwau, rhifau ffôn a chyfeiriadau'r troseddwyr.

'Ansicrwydd' swyddi Cymraeg i Oedolion

Golwg 360

Yn ôl Golwg 360 mae 'na 'ansicrwydd' ynglŷn â dyfodol swyddi Cymraeg i Oedolion am fod y gwaith wedi ei rannu rhwng mwy o gyrff. Dyw rhai aelodau o staff ddim wedi cael gwybod os byddan nhw'n cael cytundeb newydd eto meddai'r undeb UNSAIN.  

Disgyblion Dinard yn bloeddio

BBC Cymru Fyw

Mae gohebydd Cymru Fyw yn Dinard, Ffrainc wedi anfon fideo fer o ddisgyblion ysgol y dref yn bloeddio eu croeso i garfan Cymru heddiw wrth i'r chwaraewyr ymarfer yn gynharach.

Croeso cynnes disgyblion Dinard i garfan Cymru

Arwyddo cytundeb Cymru-Llydaw

BBC Cymru Fyw

Daeth y cysylltiad rhwng Cymru a Llydaw yn gryfach heddiw wrth i Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru a'r Ligue de Bretagne de Football arwyddo cytundeb i ddatblygu talent pêl-droed ifanc y ddwy wlad.

Bydd y cytundeb yn gweld timau ieuenctid Cymru a Llydaw yn wynebu'i gilydd mewn cyfres o gemau dros y ddwy flynedd nesaf - merched a bechgyn.

Pwysleisiodd Osian Roberts yn ei rôl fel cyfarwyddwr technegol Ymddiriedolaeth CBDC fod y bartneriaeth newydd yn gyfle gwych i'r ddwy wlad gyfnewid syniadau er mwyn cael y gorau o'r genhedlaeth nesaf i chwarae'r gamp, ac roedd yn cydnabod hefyd bod y 'Cysylltiad Celtaidd' yn un o'r rhesymau pam y cafodd Dinard ei ddewis fel canolfan i'r tîm cenedlaethol.

Cytundeb
BBC

Newyddion y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Conwy: Mae tagfeydd ar yr A470 Ffordd Llanrwst, rhwng Tal y Cafn a Phentrefelin, oherwydd gwaith gosod llinellau ffôn.

Sir Gaerfyrddin: Tagfeydd ar yr A484 rhwng Llanelli a Pwll, oherwydd y goleuadau dros dro.

Haleliwia! Hal yn holliach

Camp Lawn yn trydar o gynhadledd i'r wasg Cymru

Twitter

Carchar i ddau am ladd dynes

BBC Cymru Fyw

Mae cwpl wnaeth ladd dynes yn ei fflat yng Nghaerdydd wedi cael eu carcharu yn Llys y Goron Caerdydd. 

Cafodd Nadia Jones, 38 oed, ei churo a'i chrogi gan Kial Ahmed a Roxanne Deacon yn ei chartref yn ardal Tremorfa ym mis Medi.

Fe gafodd Ahmed, 34 oed o ardal Trowbridge, ei garcharu am oes ar ôl pledio'n euog i lofruddiaeth a lladrad.

Cafodd Deacon, 26 oed, ei dedfrydu i 13 blynedd a hanner dan glo ar ôl pledio'n euog i ddynladdiad a lladrad.

Nadia Jones
BBC
Nadia Jones

Gwyliwch am gawodydd

Tywydd, BBC Cymru

Mae'n ddiwrnod cynnes, gyda chyfnodau heulog, ond perygl bydd rhai cawodydd taranllyd yn bosib ar dir uchel yn y gogledd a'r canolbarth yn ystod y prynhawn. Y tymheredd ucha’n 24C.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Pennaeth newydd Eisteddfod Llangollen

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi penodi pennaeth newydd.

Bydd Sian Eager yn dechrau ei swydd fel Rheolwr Gweithrediadau yr Eisteddfod ym mis Gorffennaf.

Mae Ms Eager yn gyn-gyfreithwraig sy'n byw yn Boughton, Sir Caer a bydd hi'n symud i'r swydd ar ôl 25 mlynedd fel un o'r gwirfoddolwyr sydd wedi helpu i gynnal yr wŷl ers 1947.

Sian Eager
Mandy Jones

Y cyfleusterau'n barod, ydi'r tîm?

Cymdeithas Bêl-droed Cymru ar Twitter

Twitter

Llofruddiaeth landlord: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o lofruddio ei landlord yn Abertawe y llynedd.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod David Ellis wedi ymosod ar Alec Warburton gyda morthwyl yn ardal Sgeti.

Honnodd yr erlyniad bod Mr Ellis wedi gadael corff Mr Warburton mewn chwarel cyn ffoi i Iwerddon.

Mae David Ellis wedi cyfaddef dynladdiad ond mae'n gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth.

Abertawe
BBC

Coleman yn twyllo ffotograffwyr

BBC Sport Wales

Roedd rhai aelodau o'r wasg yn meddwl bod rheolwr Cymru, Chris Coleman wedi datgelu ei dîm ar gyfer eu gêm agoriadol yn Euro 2016 y bore 'ma - dim ond iddi ddod i'r amlwg mai jôc oedd hi.

Fe wnaeth ffotograffwyr gymryd lluniau o ffurflen roedd Coleman yn ei chario, gan gredu ei fod yn cynnwys enwau'r 11 fydd yn dechrau yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn.

Ond ar ôl cael golwg manwl ar y ffurflen, daeth i'r amlwg mai jôc oedd y cyfan, gyda sêr byd-enwog fel Pele, Maradona a Bobby Moore wedi'u henwi.

Chris Coleman
Reuters

Problemau 'diogelwch' uned troseddwyr ifanc

BBC Cymru Fyw

Mae angen gwella diogelwch mewn uned troseddwyr ifanc yng Ngharchar y Parc ym Mhen-y-bont, yn ôl adroddiad newydd.

Mae'r awduron yn cydnabod bod llawer i'w gymeradwyo am yr uned, ond bod angen gwella agweddau o "ddiogelwch" a "pharch".

Cafodd adroddiad Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ei greu yn dilyn ymchwiliad dirybudd o'r uned pobl ifanc rhwng 11 a 22 Ionawr eleni.

Parc
BBC

Euro 2016: Trafferthion teithio rhai cefnogwyr

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Adroddiad ar raglen y Post Cyntaf heddiw'n disgrifio trafferthion rhai cefnogwyr sy'n gobeithio teithio i Ffrainc i gefnogi Cymru dros yr wythnosau nesaf:

Amgylchedd: Pwyso a mesur cyfraniad yr UE

Refferendwm UE

Beth mae'r Undeb Ewropeaidd wedi ei wneud ar gyfer amgylchedd Cymru, ac a fyddai ein cefn gwlad a'n moroedd yn well pe bydden ni yn aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd neu yn gadael?

Pan mae'n dod i gyfreithiau amgylcheddol, mae'r UE wedi creu mwy ohonyn nhw nag unrhyw le arall yn y byd, a Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru, Steffan Messenger sydd wedi bod yn edrych ar y sefyllfa.

Traeth
BBC

Refferendwm: Ymestyn y dyddiad cofrestru?

BBC Cymru Fyw

Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi dweud wrth Lywodraeth y Deyrnas Unedig y dylai ystyried ymestyn y dyddiad cofrestru ar gyfer pleidleisio yn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd. 

Daw'r cyngor yn dilyn problemau technegol â’r wefan gofrestru ddydd Mawrth, sy'n golygu y gall rhai pobl golli eu hawl i fwrw eu pleidlais. 

Blwyddyn orau Dŵr Cymru am 15 mlynedd

BBC Cymru Fyw

Mae ffigyrau blynyddol Dŵr Cymru yn dangos eu bod wedi cael eu blwyddyn fwyaf llwyddiannus ers troi'n gwmni di-elw 15 mlynedd yn ôl.

Mae'r cwmni'n dweud bod hyn wedi eu galluogi i ddefnyddio £32m er budd cwsmeriaid y flwyddyn yma.

Ychwanegodd y bydd yn ymgynghori â chwsmeriaid dros yr haf am sut y gellir defnyddio unrhyw arian ychwanegol yn y dyfodol.

Dŵr
BBC

'Nabod eich Harry Wilson o'ch Ryan Green?

BBC Radio 4

Tra bod tîm pêl-droed Cymru yn paratoi at bencampwriaeth Euro 2016, ydych chi wedi meddwl faint ydych chi’n ei wybod am bêl-droed Cymreig?

Rhowch gynnig ar y cwis yma ar wefan Radio 4 a gadewch i ni wybod sut hwyl 'da chi'n ei gael!

Cymru
BBC

Allen yn ymarfer

Twitter

Rygbi: Cymru'n dîm sydd wedi paratoi

BBC Sport Wales

Mae cyn-hyffroddwr y Crysau Duon, John Hart yn rhagweld gêm galed ac agos yn y prawf cyntaf rhwng Cymru a Seland Newydd yn Auckland dydd Sadwrn.

John Hart
bb

Arddangosfa newydd artist o Gymru

BBC Wales News

Mae'r artist Claudia Williams wedi dweud na fydd hi byth yn blino o baentio wrth iddi baratoi i arddangos ei gwaith diweddaraf i'r cyhoedd.

Bydd y casgliad gan Ms Williams, 83 oed o Sir Benfro, yn cael ei ddangos yng Ngaleri Martin Tinney o ddydd Mercher.

Claudia Williams
Claudia Williams

Dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad

Heddlu De Cymru

Mae dyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Abertawe.

Roedd yr A483 ar gau ger Penllergaer yn dilyn y gwrthdrawiad, ddigwyddodd am 17:25 ddydd Mawrth ger mynediad Parc Penllergaer.

Roedd y dyn yn gyrru Dacia Sandero gwyn wnaeth daro i mewn i wal.

Croeso i garfan Cymru yn Dinard

Twitter

Mae rhaglen chwaraeon Camp Lawn wedi trydar fideo o ddisgyblion ysgol o Dinard yn aros i weld carfan Cymru'n ymarfer heddiw.

View more on twitter