a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Protest y Frenhines

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Cylchgrawn Cymru Fyw wedi cyhoeddi darn yn cofio'r diwrnod pan ddaeth myfyrwyr Aberystwyth i sylw'r byd.

Ar 31 Mai 1996, daeth y Frenhines i Geredigion i agor estyniad newydd i'r Llyfrgell Genedlaethol.

Roedd hi hefyd i fod i agor adran newydd Prifysgol Aberystwyth ond wnaeth hynny ddim digwydd oherwydd protestio.

Western Mail
BBC

Staff Cyngor Môn yn 'colli gormod'

Daily Post

Mae rheolwyr wedi dweud bod staff Cyngor Môn yn colli gormod o ddyddiau gwaith oherwydd salwch, ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod bron i 27,000 o ddyddiau wedi cael eu colli y llynedd.

Mae absenoldeb oherwydd salwch wedi bod yn broblem ers pryd yn y cyngor, wrth i ffigyrau 2014 ddatgelu bod gweithwyr yr awdurdod yn colli 14 diwrnod y flwyddyn ar gyfartaledd.

Maglau perygl ar lwybrau seiclo

BBC Wales News

Mae seiclwyr a rhedwyr yn cael eu hannog i gymryd gofal wedi i nifer o faglau perygl gael eu darganfod ar lwybrau seiclo yng Ngheredigion.

Byrddau pren gyda hoelion yn dod ohonyn nhw yw'r dyfeisiau, a dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru eu bod yn ymchwilio i'r darganfyddiadau.

Maglau
South Wales Evening Post

Dau yn cyfaddef lladd dynes

BBC Cymru Fyw

Mae dyn a dynes wedi cyfaddef lladd dynes gafodd ei darganfod yn farw yn ei fflat yng Nghaerdydd.

Fe wnaeth Kial Ahmed, 34 oed, bledio'n euog i lofruddio Nadia Jones, 38 oed, yn ystod lladrad yn Nhremorfa ar 11 Medi y llynedd.

Fe wnaeth Roxanne Deacon, 26 oed, wadu llofruddio ond plediodd yn euog i ddynladdiad ac i ladrad.

Bydd y ddau yn cael eu dedfrydu yn hwyrach yn y mis.

Nadia Jones
Heddlu De Cymru

Marwolaeth M4: Cyhuddo gyrrwr

Heddlu Gwent

Mae gyrrwr wedi cael ei gyhuddo o achosi marwolaeth dyn trwy yrru'n beryglus ar yr M4 ger Casnewydd.

Roedd Andre Murphy, 56 oed o Iwerddon, yn newid teiar ar ochr y ffordd pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad ym mis Rhagfyr.

Dywedodd Heddlu Gwent bod dyn 45 oed o Ferthyr Tudful wedi'i gyhuddo ac y bydd yn ymddangos yn y llys yn hwyrach yn y mis.

Carwyn Jones: 'Angen addewidion gan Tata'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud y byddai'n rhaid i gwmni dur Tata wneud addewidion tymor hir am eu presenoldeb yng Nghymru cyn gwyrdroi eu penderfyniad i werthu eu busnesau yma.

Bu dyfalu diweddar y gallai'r cwmni gadw rhai o'u gweithfeydd yng Nghymru gan fod eu colledion wedi lleihau yn ddiweddar.

Mae Llywodraeth Prydain hefyd wedi cynnig cyflwyno mesurau i helpu ariannu cronfa bensiwn y cwmni.

Carwyn Jones
BBC

Mourinho i fyw yng Nghymru?

Manchester Evening News

Yn ôl Manchester Evening News, mae rheolwr newydd Manchester United, Jose Mourinho, yn llygadu tŷ crand yn Rhuthun sydd werth tua £4m.

Y gred yw bod Mourinho yn edrych ar Gastell Gyrn, adeilad gymharol fodern sy'n cynnwys draig y tu allan sy'n chwythu tân.

Canu dros Gymru

Mae Bois y Fro wedi cyhoeddi fersiwn "arbennig" o 'Can't Take My Eyes Off You' ar wefan YouTube cyn Euro 2016.

Be 'dych chi'n feddwl? Mae wedi hollti barn yn y 'stafell newyddion...

View more on youtube

Negeseuon heddwch yr Urdd 'ar goll'

BBC Cymru Fyw

Wrth i'r Urdd a phrosiect Cymru Dros Heddwch ymchwilio i hanes Neges Heddwch ac Ewyllys Da y mudiad, mae hi wedi dod i'r amlwg fod rhai negeseuon ar goll o'r archif yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Ddydd Mercher ar faes Eisteddfod yr Urdd, fe ddechreuodd ymgyrch i geisio dod o hyd i'r negeseuon coll ynghyd a hanesion unigolion sydd â atgofion o greu, gweld neu glywed y neges ar hyd y blynyddoedd gan gofnodi eu hatgofion hwy ar systemau'r Llyfrgell ar y maes.

Yn ystod y dydd, fe gyflwynodd pobl ifanc Ysgol Maes Garmon, Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2016 yr Urdd ar lwyfan y pafiliwn.

Urdd
BBC

Cyfarwyddwr Cynnwys newydd i S4C

S4C

Mae S4C wedi cyhoeddi mai Amanda Rees fydd Cyfarwyddwr Cynnwys newydd y sianel.

Ms Rees yw Cyfarwyddwr Creadigol TiFiNi - cwmni a sefydlodd hi ei hun yn 2012.

Mae hi'n arbenigo mewn cyd-gynhyrchu cyfresi a ffilmiau unigol i ddarlledwyr byd-eang gan gynnwys S4C, Channel 4, BBC, ITV, National Geographic a Discovery.

Bydd Ms Rees yn dechrau yn ei rôl gyda S4C ar ôl yr haf.

Amanda Rees
S4C

Cymru v Lloegr: 'Arhoswch draw heb docyn'

BBC Wales News

Dylai cefnogwyr sydd heb docynnau i'r gêm gadw draw o Lens ar ddiwrnod Cymru v Lloegr yn Euro 2016, yn ôl pennaeth heddlu fydd yn Ffrainc.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Steve Furnham y dylai cefnogwyr wylio'r gêm mewn dinasoedd eraill am nad oes gan Lens yr isadeiledd i ddelio gyda phawb.

Lens
Getty Images
Mae Stadiwm Bollaert-Delelis yn Lens yn dal tua 35,000 o gefnogwyr

Anafiadau difrifol i feiciwr modur

Heddlu Gogledd Cymru

Mae beiciwr modur yn ei 40au wedi dioddef anafiadau difrifol iawn yn dilyn gwrthdrawiad â lori yn Queensferry y bore 'ma.

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion i'r gwrthdrawiad, ddigwyddodd ar y B5129 am 09:10.

Dywedodd y llu mai rhwng lori sgip a beic modur Yamaha oedd y gwrthdrawiad.

Ar y teledu

Eisteddfod yr Urdd

Mae'r camerâu teledu i'w gweld o bryd i'w gilydd ar faes y Steddfod. Heledd Cynwal sy'n cyflwyno'r tro hwn, ac mae'r haul i weld yn dod allan!

Fe gewch chi holl newyddion yr ŵyl ar Cymru Fyw hefyd.

cynwal
BBC
Heledd Cynwal ar gamera

'Y peth we 'ma'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae proffwydo yn gêm beryglus ar y gorau ond mae'n siŵr mai 'chydig iawn o ddarllenwyr papur newydd Wales on Sunday 'nôl yn 1995 fyddai wedi darogan datblygiadau technolegol aruthrol y ddau ddegawd canlynol.

Bryd hynny rhywbeth i bryfed cop yn unig oedd 'y we' ac efallai byddai rhai wedi dychmygu mai rhyw declyn arbennig i bysgotwyr dosbarth canol oedd y 'rhyngrwyd'. Faint ohonoch chi ar y pryd fyddai wedi anghytuno gyda dadansoddiad y colofnydd ifanc Richard Williams o werth yr 'internet'?

21 mlynedd yn ddiweddarach mae Cymru Fyw wedi cael sgwrs â Richard i'w atgoffa am ei broffwydoliaeth ac i roi cyfle arall iddo i asesu twf y we.

Richard Williams
BBC

Bale yn ymarfer

Mae gohebydd pêl-droed BBC Cymru, Rob Phillips, wedi trydar llun o Gareth Bale ac Aaron Ramsey - gyda'i wallt melyn llachar - yn ymarfer heddiw.

Am y stori yn llawn, ewch yma.

View more on twitter

Y Fedal Ddrama i Lois Llywelyn Williams

Eisteddfod yr Urdd

Lois Llywelyn Williams, sydd yn 18 oed ac yn fyfyrwraig Lefel A yng Ngholeg Meirion Dwyfor, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016.

Roedd y beirniaid, Manon Steffan Ros a Iola Ynyr yn teimlo fod Lois yn "feistr ar weithio ar ddelweddau theatrig yn gynnil gan osod sialens synhwyrol i gynulleidfa".

Mae hi'n amlwg yn dod o deulu talentog - ei chwaer, Mared ddaeth yn drydydd yn y gystadleuaeth.

Lois
BBC

'Angen trawsnewid addysg Cymru'

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, mae 26,581 o blant yn cael eu hamddifadu o'r cyfle i fedru'r Gymraeg bob blwyddyn oherwydd y system addysg.

Mae'r mudiad eisiau i'r llywodraeth weithredu ar argymhellion adroddiad yr Athro Sioned Davies, sy'n cynnwys dileu'r cysyniad o Gymraeg ail iaith a chyflwyno peth addysg cyfrwng Cymraeg i bob disgybl.

Er mwyn tynnu sylw at y mater, fe ddangosodd ymgyrchwyr rifau o flaen stondin Llywodraeth Cymru i gynrychioli'r hyn maen nhw'n honni yw 78% o blant saith mlwydd oed nad ydynt yn cael cyfle i fod yn rhugl yn Gymraeg.

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod "wedi ymrwymo'n llawn i ddatblygiad parhaus addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg yng Nghymru".

Cymdeithas
BBC

Nofio 220 milltir yr Hafren

BBC Wales News

Mae nofiwr o Gaerdydd wedi dechrau ar ei ymgyrch i nofio afon hiraf Prydain.

Mae Ross O'Sullivan, 25 oed, yn gobeithio cwblhau'r her 220 milltir ar Afon Hafren mewn 20 diwrnod, i guro record Kevin Brady, gymrodd fis i'w wneud y llynedd.

Ross
BBC

Ymchwiliad lladradau: Arestio dau ddyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dweud bod dau ddyn wedi eu harestio yng Nghaernarfon y bore 'ma fel rhan o ymchwiliad i gyfres o ladradau yn y dref.

Dywedodd yr heddlu y bydd y ddau ddyn, sydd yn eu 40au ac yn dod o'r ardal, yn cael eu holi'n ddiweddarach.

Cafodd dyn yn ei 30au ei arestio mewn cysylltiad â throseddau cyffuriau.

'Cymru i gael budd o golli'

BBC Sport Wales

Mae is-hyfforddwr Seland Newydd wedi dweud y gall Cymru gael budd o golli yn erbyn Lloegr dros y penwythnos.

Dywedodd Ian Foster y gallai'r Cymry ddefnyddio'r gêm fel ysgogiad i wella eu perfformiad cyn gêm gyntaf eu taith yn Seland Newydd ar 11 Mehefin.

Cymru
Getty Images

Syr Wynff a Plwmsan

Eisteddfod yr Urdd

Mae'r Syr Wynff a Plwmsan newydd, Llŷr Ifans a Iwan Charles, ar y maes heddiw.

Mae'r ddau ar daith eleni gyda Theatr Bara Caws.

wynff a plwmsan
BBC

Addo gweithredu yn erbyn gyrwyr meddw

BBC Wales News

Mae'r heddlu'n addo gweithredu yn erbyn pobl sy'n cael eu dal yn gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau fel rhan o ymgyrch sy'n cael ei gynnal trwy fis Mehefin.

Yn ystod ymgyrch tebyg yn 2015 cafodd dros 12,000 o brofion anadl eu cynnal ar draws y wlad.

Prawf anadl
BBC

Ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Mae ciwiau ar yr A470 tua’r de ar ffordd ymadael cyfnewidfa Glan-bad gan fod goleuadau traffig wedi torri yno.

Yng Ngheredigion, ar yr A487, mae damwain wedi digwydd rhwng Blaenannech a Phenparc gan rwystro’r hewl yn rhannol.

Mae’r A487 hefyd wedi ei rhwystro’n rhannol rhwng Corris a Machynlleth gan fod cerbyd wedi moelyd ar droad cas.

Mae’n brysur yn gyffredinol ym Mhwllheli, Y Drenewydd ac ar Bont Britania.  

Miss Cymru ar y maes

Eisteddfod yr Urdd

Mae ein gohebydd ar faes Steddfod yr Urdd wedi dod o hyd i Kia Owen o’r Rhyl, Miss Galaxy Cymru.

Enillodd Kia gystadlaethau Sir Ddinbych ac yna tlws Cymru ym mis Chwefror, ac mae hi'n mynd allan i Orlando yn America ym mis Awst i gynrychioli Cymru.

Kia
BBC

'Sych ar draws y wlad'

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r rhagolygon tywydd diweddaraf heddiw: "Bydd hi’n brynhawn braf yn y gorllewin gyda’r tymheredd yn cyrraedd 21C ond bydd hi’n yn llwydach yn y dwyrain gyda’r tymheredd tua 17C.

"Dylai hi aros yn sych ar draws y wlad a bydd y gwyntoedd yn gymedrol o’r gogledd ddwyrain."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Llais y Llywydd: Ritzy Bryan

Eisteddfod yr Urdd

Rhiannon 'Ritzy' Bryan - prif leisydd a gitarydd y band The Joy Formidable a ffurfiodd yng Ngogledd Cymru yn 2009 - yw llywydd y dydd ar drydydd diwrnod y cystadlu yn Steddfod yr Urdd.

Mae nifer o albymau'r grŵp wedi eu recordio yn Sir y Fflint, ac er nad yw ei rhieni yn siarad Cymraeg, fe benderfynon nhw anfon Rhiannon i Ysgol Gynradd Gymraeg Glanrafon ac yna i Ysgol Uwchradd Maes Garmon.

Bu Cymru Fyw yn ei holi am ei hatgofion o'r mudiad a'r Steddfod.

Rhiannon 'Ritzy' Bryan
BBC

Refferendwm UE: 'Aros yn creu 6,000 o swyddi'

Refferendwm UE

Mae melin drafod wedi amcangyfrif y byddai 6,000 o swyddi'n cael eu creu yn y diwydiant cynhyrchu yng Nghymru erbyn 2030 pe bai Prydain yn aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Fe wnaeth Canolfan Ymchwil Economeg a Busnes greu'r adroddiad ar gyfer ymgyrch Prydain yn Gryfach yn Ewrop.

Ond mae ymgyrchwyr Vote Leave wedi galw'r darganfyddiadau yn rhai "hurt", gan honni nad yw'n bosib i swyddi fod dan fygythiad os nad ydyn nhw'n bodoli eto.

Cynhyrchu
Thinkstock

Larwm! Mae Mike 'ma!

Eisteddfod yr Urdd

Mae Mike Peters, prif leisydd The Alarm ar y maes a dywedodd wrth Cymru Fyw: “Mae’n grêt bod yma a cael gweld yr ŵyl ‘ma sydd mor fywiog.

"Mae’r plant sydd yma’n gwneud fi feddwl bod dyfodol llewyrchus i Gymru a dwi mor falch bod y Steddfod yn f'ardal i. Mae pobl yn dueddol o anghofio am y cornel yma yng ngogledd ddwyrain Cymru, felly mae’n wych i weld yr ardal yn cael sylw.”

I ddarllen cyfweliad gyda Mike, a gyhoeddwyd ar Cymru Fyw ym mis Hydref y llynedd, cliciwch yma.

mike peters
BBC

Caerdydd i gynnal pedair gêm yn Nhlws yr ICC

BBC Sport Wales

Bydd Morgannwg yn croesawu pedair gêm yn Nhlws Pencampwyr yr ICC i Stadiwm Swalec ym mis Mehefin 2017.

Mae'r gemau'n cynnwys gêm Lloegr yn erbyn Seland Newydd ac un o'r gemau yn y rownd gynderfynol.

Bydd y stadiwm yn cynnal un gêm yn llai nag yn 2013 am fod ffeinal Cwpan Pencampwyr Ewrop yn cael ei gynnal yn Stadiwm Principality.

Stadiwm Swalec
Huw Evans Picture Agency

Saethu pedwar ci am ymosod ar ddefaid

BBC Wales News

Mae heddlwas trosedd cefn gwlad wedi dweud ei fod "wedi cael digon" o ymosodiadau ar ddefaid gan gŵn wedi i bedwar ci gael eu saethu o fewn pedwar diwrnod.

Dywedodd Rob Taylor o Heddlu'r Gogledd y cafodd un ci ei saethu yn Llanrwst dros y penwythnos a thri arall yng Ngwynedd ddydd Mawrth.

Ychwanegodd bod cŵn wedi ymosod ar 1,500 o ddefaid dros y ddwy flynedd ddiwethaf, gydag ymosodiadau "wythnosol neu hyd yn oed dyddiol".

Defaid
Geograph

'Tanio obsesiwn' Dylan Ebz

Sgorio, S4C

Pa gêm bêl-droed oedd y gyntaf i chi ei gweld yn fyw?

Y cyflwynydd Dylan Ebenezer sy'n rhannu ei atgofion o'r gêm rhwng Cymru a Brasil ym 1983 ar wefan Sgorio.

Her Iwan Griffiths

Eisteddfod yr Urdd

Pen-blwydd Mr Urdd oedd yr ysbrydoliaeth y tu ôl i her y cyflwynydd Iwan Griffiths ar faes Eisteddfod yr Urdd ddoe.

O'r gynhadledd

Eisteddfod yr Urdd

Bu prif weithredwr yr Urdd, Sioned Hughes, yn anerch y gynulleidfa yn y gynhadledd ddyddiol ar faes y Steddfod heddiw.

Cofiwch am ein gwefan arbennig ar gyfer y Steddfod eleni.

sioned
BBC
Prif Weithredwr yr Urdd, Sioned Hughes

Bale: 'Fel brodyr'

BBC Sport Wales

Mewn cyfweliad gyda BBC Wales Sport ar gyfer rhaglen ddogfen arbennig, mae ymosodwr Cymru a Real Madrid, Gareth Bale, wedi dweud ei fod yn gobeithio ennill y grŵp yn Euro 2016.

"Rydym ni fel brodyr a fe wnawn ni unrhyw beth i'n gilydd," meddai Bale. 

bale
BBC

Lleihad 'dramatig' mewn ysmygu

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu canlyniadau arolwg sy'n awgrymu bod llai o lawer o oedolion yn ysmygu.

Yn ôl Arolwg Iechyd Cymru 2015 roedd 19% o oedolion yn dweud eu bod yn ysmygu, o'i gymharu â 26% yn 2003/04.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod hyn yn ostyngiad "dramatig", ac mae'n golygu eu bod wedi cyrraedd eu targed cyfradd ysmygu o 20% erbyn 2016.

Ysmygu
Reuters

Darganfod corff dyn yn Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio wedi i gorff dyn gael ei ddarganfod mewn ardal goediog yn agos i ganol Wrecsam neithiwr.

Dywedodd y llu nad yw amgylchiadau'r farwolaeth yn eglur hyd yma.

Cafodd corff y dyn 34 oed ei ddarganfod tua 22:00 ger Capel y Groes ym Modhyfryd.

Lladrad ar faes carafanau'r Urdd

Golwg 360

Mae trefnwyr Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint yn dweud eu bod wedi cynyddu diogelwch ar eu maes carfanau ar ôl i feiciau gael eu dwyn yng ngolau dydd.

Cafodd swyddogion wybod am y lladradau ddoe, ac mae Golwg360 yn adrodd bod cyfarfod diogelwch brys wedi'i gynnal neithiwr i drafod y broblem.

Gwasanaeth Ambiwlans yn colli cyflenwad

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru'n dweud eu bod yn cael problemau gyda'u cyflenwad trydan, sydd wedi cael effaith ar eu gallu i dderbyn galwadau 999.

Mae'r ymddiriedolaeth wedi llwyddo i newid i'w system wrth gefn, ond maen nhw'n annog y cyhoedd i'w ddefnyddio pan yn briodol yn unig.

Mae peirianwyr yn gweithio i adfer y cyflenwad, ac maen nhw'n gobeithio cael y gwasanaeth yn ôl i'r arfer cyn hir.

Gobaith i gefnogwyr

Facebook

Fe wnaeth Chris Coleman gyhoeddi carfan Cymru ar gyfer Euro 2016 ddoe, ac un fydd yn Ffrainc yw amddiffynnwr Abertawe, Neil Taylor.

Hyd yma, nid yw Taylor wedi llwyddo i sgorio i'r tîm cenedlaethol, ond gallwch chi'r cefnogwyr fod yn obeithiol ar ôl gwylio'r fideo yma o gôl arbennig mewn gêm hyfforddi ar ei dudalen Facebook.