a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Dyna ni am heddiw.

  Bydd Senedd Fyw nôl ddydd Mawrth - hwyl!

  Senedd
 2. Darparu ar gyfer canolbarth Cymru

  Ac yn ola heddiw Dadl Fer gan yr AC Russell George.

  Y pwnc dan sylw - Darparu ar gyfer canolbarth Cymru - pam fod angen signal ffonau symudol cyffredinol i drawsnewid economi canolbarth Cymru.

 3. 'Dylai Cymru a'r DU barhau i fod yn aelodau o'r UE'

  Ar welliant Aled Roberts yn cynnig bod y Cynulliad  yn credu y dylai Cymru a'r DU barhau i fod yn aelodau o'r UE ac yn penderfynu meithrin deialog gadarnach gyda sefydliadau Ewropeaidd fel Pwyllgor y Rhanbarthau, pleidleisiodd 43 o blaid a phedwar yn erbyn. 

 4. Gwella democratiaeth leol?

  Er bod dadl y Ceidwadwyr yn croesawu'r ymgyrch am refferendwm ar gyflwyno maer etholedig ar gyfer Caerdydd, dywed Julie Morgan o'r blaid Lafur: 

   "Yn hytrach na gwella democratiaeth leol, rwy'n credu y byddai maer etholedig yn tynnu sylw oddi ar y materion sy'n rhaid i lywodraeth leol fynd i'r afael â nhw ar hyn o bryd."

  Julie Morgan
 5. Ceidwadwyr Cymreig

  Am yr awr nesa Dadl gan y Ceidwadwyr Cymreig.

  Yn cynnig bod y Cynulliad:

  1. Yn cydnabod pwysigrwydd rhoi'r grym i unigolion a grwpiau cymunedol i fynd i'r afael â materion o bwys lleol;

  2. Yn croesawu'r ymgyrch i sbarduno refferendwm ar gyfer cyflwyno maer a etholir yn uniongyrchol i Gaerdydd ac yn nodi'r rhan y gallai rôl debyg ei chwarae ledled Cymru o ran gwella democratiaeth, atebolrwydd a'r broses o wneud penderfyniadau ar y lefel leol;

  3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau i feithrin cenedl o ddinasyddion gweithgar a gwybodus sy'n cymryd rhan ac ymgysylltu drwy:

  (a) cyflwyno refferenda ar gynlluniau arfaethedig i uno cynghorau a chynyddu treth gyngor awdurdodau lleol uwchlaw trothwy penodol fel bod unigolion yn cael mwy o lais mewn perthynas â sut y caiff penderfyniadau eu gwneud yn eu hardal;

  (b) cyflwyno pwerau newydd i wella'r broses o gynnwys unigolion mewn penderfyniadau lleol allweddol, fel yr hawl gymunedol i wneud cais a'r hawl gymunedol i herio, oll o dan agenda hawliau cymunedol; a

  (c) gostwng y trothwy ar gyfer deiseb i sbarduno refferendwm ar feiri a etholir yn uniongyrchol mewn ardal."

 6. 'O ddifrif'

  Alun Davies yn gobeithio y bydd ACau "yn dechrau i drafod o ddifrif y berthynas sydd gennym gyda'r Undeb Ewropeaidd." 

   "Rwy'n gobeithio ... byddwn yn cydnabod pwysigrwydd yr UE i ni, nid yn unig mewn termau ariannol neu drafodion, ond i ni, pwy ydym ni fel cymuned, fel gwlad, fel pobl ac fel cenedl."

 7. 'Aelodaeth o'r UE yn hanfodol'

  Mae'r adroddiad gan Bwyllgor y Rhanbarthau yn nodi bod:

  Aelodaeth o'r UE yn hanfodol bwysig i Gymru; mae mynediad at y farchnad sengl yn cynnal swyddi yng Nghymru, caiff deddfwriaeth yr UE mewn meysydd fel cyflogaeth a'r amgylchedd effaith gadarnhaol ar ansawdd bywydau yng Nghymru ac, yn y pendraw, mae Cymru yn fuddiolwr net o aelodaeth yr UE; cawn fwy o arian o'r UE nag yr ydym yn ei gyfrannu tuag at aelodaeth ohoni.

  Mae Pwyllgor y Rhanbarthau yn caniatáu ar gyfer llais i Gymru ar y materion hyn. Er ein bod yn cydnabod y cyfyngiadau sydd ar Bwyllgor y Rhanbarthau fel sefydliad, mae'n rhan bwysig o ddylanwad Cymru ym Mrwsel, ac fel y mae'r adroddiad hwn dangos - drwy waith agos ag ASEau Cymru, partneriaid Tŷ Cymru, a sefydliadau eraill ym Mrwsel y cyfeirir atynt yn yr adroddiad, mae Aelodau Cymru ar Bwyllgor y Rhanbarthau yn gwneud y gorau o'r dylanwad a'r budd yn ein gwaith ar Bwyllgor y Rhanbarthau.

  Gallwch weld mwy am yr adroddiad yma.

  Baneri Ewrop
 8. Pwyllgor y Rhanbarthau

  Nawr dadl ar yr adroddiad i'r Cynulliad ar weithgareddau cynrychiolwyr Cymru ar Bwyllgor y Rhanbarthau, yr Undeb Ewropeaidd.

  AC Pontypridd Mick Antoniw sy'n cyflwyno'r ddadl.

 9. Targedau

  Dywedodd Simon Thomas mai un o bryderon y pwyllgor oedd nad oedd y cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ar lefel lleol yn darparu y fath o gynnydd a fyddai'n cwrdd â thargedau oedd gan y llywodraeth yn genedlaethol. 

  Simon Thomas
 10. Ymchwiliad

  Ystyriodd y Pwyllgor y meysydd canlynol fel rhan o'i ymchwiliad:

  A yw Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn cyfrannu at y deilliannau a'r targedau a nodir yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Llywodraeth Cymru;

  A yw Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn sicrhau'r newidiadau angenrheidiol mewn awdurdodau lleol, neu a allant wneud hynny (er enghraifft, sicrhau eu bod yn darparu ar gyfer unrhyw gynnydd yn y galw am addysg Gymraeg);

  Trefniadau ar gyfer pennu targedau; monitro; adolygu; cyflwyno adroddiadau; cymeradwyo a chydymffurfio â gofynion Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (a rôl awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru yn y cyswllt hwn);

  A yw Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn amlygu rhyngweithio effeithiol rhwng strategaeth addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru a deddfwriaeth a pholisïau perthnasol eraill (er enghraifft polisi cludiant ysgolion; rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain; y datganiad polisi - Iaith fyw: iaith byw; Dechrau'n Deg; polisi cynllunio);

  A yw canlyniadau'r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn sicrhau canlyniadau teg i bob disgybl (er enghraifft disgyblion cynradd / uwchradd; plant o gartrefi incwm isel).

  Gallwch ddarllen mwy am adroddiad y Pwyllgor yma.

 11. Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

  Ar y funud mae dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.

 12. Dim cwestiynau

  Heddiw oedd y cyfle olaf i'r aelodau holi'r Cwnsel Cyffredinol a Chomisiwn y Cynulliad cyn yr etholiad ond ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

  Roedd chwerthin yn y Siambr pan gyhoeddwyd hyn! 

 13. Aston Martin

  Mae'r gweinidog yn ateb cwestiwn brys ar gyhoeddiad Aston Martin y bydd yn adeiladu ei gar newydd yn ne Cymru, gan greu 750 o swyddi.

  Bydd y DBX crossover yn cael ei wneud yn Sain Tathan, Bro Morgannwg.

  Aston Martin
 14. A55

  Gofynnir i Edwina Hart am y gwaith gwella ar yr A55 yn y gogledd a'r hyn sy'n cael ei wneud i darfu ar bobl cyn lleied â phosibl. 

  Atebodd, "Mae'n bwysig bod gwybodaeth bob amser ar gael o flaen llaw ar wefan Traffig Cymru ac ar arwyddion ochr y ffordd,

  "Yr wyf yn deall pa mor anghyfleus y gall fod, ond mae'n ymwneud â diogelwch a dibynadwyedd y rhwydwaith, sef fy mhryder sylfaenol."

  Edwina Hart
 15. Velothon

  Dywed William Graham nad oedd Velothon y llynedd yn llwyddiant o ran anghyfleustra i fusnesau a phobl leol, ac mae'n gofyn i'r gweinidog am sicrwydd y bydd y flwyddyn hon yn wahanol. 

  Ymatebodd Edwina Hart, "O ganlyniad i'r pryderon a fynegwyd yn y siambr am yr effaith andwyol, cafwyd trafodaethau manwl rhyngom ni a'r awdurdodau lleol dan sylw".

  Ychwanegodd y bydd deialog mwy agored a thryloyw gyda busnesau a chymunedau. 

  Fe wnaeth tua 15,000 o seiclwyr amatur a phroffesiynol gymryd rhan yn y ras, gyda lonydd ar gau i geir am ryw wyth awr yn ystod y dydd.

  Velothon
 16. Croeso nôl

  Does neb yn gallu cwyno nad ydynt yn gweld digon o Edwina Hart ar Senedd Fyw heddiw. Hi fydd yn ateb  cwestiynau yn gyntaf. 

 17. Hwyl

  Dyna ddiwedd y cyfarfod. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn dychwelyd am 1.30pm ar gyfer y cyfarfod llawn.

 18. Trosglwyddo adnoddau

  Rhun ap Iorwerth yn gofyn a fyddai cyllid digonol yn dod ochr yn ochr â datganoli cyfrifoldebau. 

  Atebodd Edwina Hart,  "Mae'n bryder i ni, beth fydd yn digwydd o ran trosglwyddo adnoddau.

  "Fel llywodraeth mae pethau eraill wedi eu trosglwyddo i ni ac mae bob amser wedi bod yn frwydr i gael y trosglwyddiad priodol o ran adnoddau. "

 19. 'Ofnadwy'

  Meddai yr Arglwydd Elis-Thomas, "Dydw i erioed wedi clywed unrhyw beth mor ofnadwy am ddatganoli trafnidiaeth, oherwydd mae'r hyn yr ydych yn ei ddweud yn mynd at wraidd y drafodaeth ar ddatganoli gyfan, gan fod yr Ysgrifennydd Gwladol yn gweithredu mewn modd sy'n ymddangos iddo neu iddi yn rhoi atebolrwydd i lywodraeth y DU, yn gallu dweud na all llywodraeth Cymru symud ymlaen ar hyd llwybr datganoli ... "

  Yr Arglwydd Elis-Thomas
 20. Trydaneiddio

  Gofynnir i Edwina Hart am y blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer y rhwydwaith rheilffyrdd. 

  Atebodd, "Mae'r pwyllgor yn ymwybodol o'n cyfrifoldebau o ran rheilffyrdd ac mai llywodraeth y DU sydd â'r brif gyfrifoldeb ar faterion penodol. 

  "Yn amlwg, mae 'na faterion allweddol - un ohonynt yw sicrhau trydaneiddio i lawr i Abertawe. "

  Trydaneiddio