a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Mae'r Pwyllgor Menter a Busnes yn trafod yr ymchwiliad i’r blaenoriaethau ar gyfer dyfodol seilwaith y rheilffyrdd yng Nghymru.
  2. Mae'r cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda chwestiynau i'r gweinidog cyfoeth naturiol.
  3. Cwestiynau i’r gweinidog cymunedau a threchu llodi.
  4. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar ei ymchwiliad i gynlluniau trafnidiaeth yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd.
  5. Dadl Cyfnod 3 ar y Mesur Lefelau Staff Nyrsio (Cymru).
  6. Dadl fer: Cartref pêl-droed: y ddadl o blaid sefydlu amgueddfa genedlaethol bêl-droed yn Wrecsam.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nos da

Dyna'r cyfan am heddiw.

Bydd Senedd Fyw nôl ddydd Mawrth 9 Chwefror.

Senedd
BBC

'Rôl allweddol'

Dywed Llyr Gruffydd bod gan Gymru nifer o amgueddfeydd ac orielau cenedlaethol, ond does yr un yn y gogledd-ddwyrain.

Meddai, "Byddai creu amgueddfa bêl-droed genedlaethol, tebyg i'r rheini ym Manceinion a Glasgow, yn pwysleisio y rôl allweddol y mae'r gogledd-ddwyrain a Wrecsam yn arbennig, wedi'u cael ar ddatblygiad y gêm ac yn arbennig yng Nghymru." 

Sefydlwyd Clwb Pêl Droed Wrecsam yn 1864 felly dyma'r hynaf yng Nghymru a'r trydydd hynaf yn y byd.

Y Cae Ras yw'r cae pêl-droed rhyngwladol hynaf yn y byd sydd ddal mewn defnydd.

Llyr Gruffydd
BBC

Amgueddfa Bel-droed Genedlaethol i Gymru?

Dyna ddiwedd Cyfnod 3 y mesur. 

Mae'r aelodau yn cyrraedd y Ddadl Fer.

Y pwnc a ddewiswyd gan Llyr Gruffydd yw: "Cartref pêl-droed: y ddadl o blaid sefydlu amgueddfa genedlaethol bêl-droed yn Wrecsam". 

Medru herio lefelau isel o staff nyrsio

Mae'r mesur yn rhoi dyletswydd ar Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru i lunio adroddiad yn nodi sut maen nhw wedi cydymffurfio â'r gofynion o ran staff nyrsio, darparu sail statudol i gleifion a staff allu herio lefelau isel o staff nyrsio.

Canllawiau i gynorthwyo sefydliadau

Mae'r mesur yn ei gwneud yn ofynnol i lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau i gynorthwyo sefydliadau Gwasanaeth Iechyd Cymru i gyfrifo'r lefelau staff nyrsio priodol.

Yn ôl y llywodraeth, mae angen sicrhau fod ffactorau fel swyddogaethau goruchwylio'r staff, cymwysterau, sgiliau a phrofiad nyrsys, a staff eraill sy'n darparu gofal, ac amgylchedd y ward, yn cael eu cymryd i ystyriaeth yn briodol.

Coleg Brenhinol y Nyrsys yng Nghymru

Mae Coleg Brenhinol y Nyrsys yng Nghymru yn gofyn i Aelodau'r Cynulliad bleidleisio o blaid y mesur

Mae'r Coleg yn dweud bod tystiolaeth yn dangos pan fydd lefelau nyrsio yn syrthio i nifer anniogel, mae cleifion yn aros yn yr ysbyty yn hwy ac mae lefelau heintiau a chymhlethdodau eraill yn codi.

Yn erbyn cynnwys y gair 'diogel'

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn dweud bod yr holl welliannau yn y grŵp cyntaf "yn cael eu hanelu yn y bôn i roi'r term 'yn ddiogel' yn ôl i mewn i'r mesur." 

Ond dywed mai'r cyngor a gafodd gan arbenigwyr wrth ddrafftio'r gyfraith oedd y byddai rhoi'r term 'yn ddiogel' yn nhestun y mesur yn llawn trafferthion ac y dylid ei wrthwynebu. 

Pleidleisiodd 22 o aelodau dros gynnwys 'diogel', pleidleisiodd 23 yn erbyn, felly ni basiwyd gwelliant Darren Millar. 

Mark Drakeford
BBC

'Cryfhau'r trefniadau presennol'

Yn ôl llywodraeth Cymru, bydd y mesur yn cryfhau'r trefniadau presennol drwy:

  • roi dyletswydd cyffredinol ar Fyrddau Iechyd Lleol a'r Ymddiriedolaethau Iechyd i roi sylw i'r pwysigrwydd o sicrhau lefel briodol o staff nyrsio lle bynnag y darperir gofal nyrsio gan y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru;
  • ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Iechyd Lleol a'r Ymddiriedolaethau Iechyd, yn achos wardiau ysbytai acíwt i oedolion, (lle maent yn darparu gwasanethau nyrsio), i ddynodi personau i gyfrifo lefelau staffio diogel sy'n briodol yn lleol, a rhoi dyletswydd ar y sefydliadau hyn i gynnal y lefelau staffio hynny.

Gofal nyrsio 'diogel ac effeithiol o safon'

Nod y Mesur yw sicrhau bod lefelau digonol o staff nyrsio yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru er mwyn darparu gofal nyrsio diogel ac effeithiol o safon i gleifion ar bob adeg.

Nyrsys
Science Photo Library

Lefelau Staff Nyrsio

Dadl Cyfnod 3 ar y Mesur Lefelau Staff Nyrsio sydd ar yr agenda nesaf.   

Problemau yn ardal Pont Hafren

Dywed Edwina Hart, gweinidog yr economi, gwyddoniaeth a thrafnidiaeth, ei bod yn "cydnabod bod angen gwelliannau sylweddol i'r orsaf rheilffordd er mwyn sicrhau ei bod yn addas i'r diben."

Dywed hefyd y bydd yn ysgrifennu i'r adran drafnidiaeth am broblemau yn ardal Pont Hafren yn ystod digwyddiadau mawr.

Edwina Hart
BBC

'Embaras'

Rhun ap Iorwerth yn dweud mai Stadiwm Principality yw'r stadiwm rygbi gorau yn y byd. 

Ond dywed mai testun embaras yw gweld na all y seilwaith yn y brifddinas ymdopi â'r her o ddigwyddiad mor fawr.

'Gweddnewid yr orsaf'

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, William Graham, roedd seilwaith gorsaf Caerdydd Canolog wedi "heneiddio" a bod angen "buddsoddiad sylweddol".

Ym mis Rhagfyr, dywedodd Great Western Railway y byddan nhw a Network Rail yn anelu at welliannau.

Roedd trefnwyr y gemau wedi dweud wrth y pwyllgor ym mis Tachwedd bod oedi o hyd at bedair awr yn "annerbyniol".

Fe wnaeth Great Western Railway ymddiheuro am gam-gyfri nifer y teithwyr ar gyfer y gêm gyntaf yng Nghaerdydd - Iwerddon v Canada ar 19 Medi - a dweud bod y sefyllfa yn "gywilydd".

Ym mis Mehefin, fe wnaeth Network Rail gyhoeddi cynlluniau i weddnewid yr orsaf, ond ni fydd y gwaith yn dechrau tan 2019.

Ciw y tu allan i'r orsaf
BBC

Cwpan Rygbi'r Byd

Mae'r ACau nawr yn trafod yr oedi a brofodd filoedd o gefnogwyr rygbi yn ystod pencampwriaeth Cwpan Rygbi'r Byd yng Nghaerdydd.

Mae'r ddadl yn sgil adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes, sydd wedi galw am uwchraddio gorsaf Caerdydd Canolog ar frys.

Roedd rhaid i bobl aros hyd at bedair awr ar gyfer trenau ar ôl y ddwy gêm gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm ym mis Medi.

Bu miloedd o bobl yn aros yn hir am drenau yng ngorsaf Caerdydd Canolog
BBC
Bu miloedd o bobl yn aros yn hir am drenau yng ngorsaf Caerdydd Canolog

Cymunedau yn Gyntaf

Yr AC Llafur Jenny Rathbone yn gofyn a yw'r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn cyrraedd y bobl sydd ei hangen fwyaf, ac nid dim ond y rhai sy'n ymddangos yn y sesiynau. 

Dywed y gweinidog bod gwaith gweithwyr allgymorth gydag unigolion yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf dros y blynyddoedd, gan adeiladu ymddiriedaeth, yn golygu eu bod yn estyn allan at bobl sydd â'r angen mwyaf am gymorth.

Cwestiynau Llafar

Dyma'r Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd.

'Croesawu ceiswyr lloches'

Dywed y gweinidog, "nid yw polisi lloches a gwasgaru ceiswyr lloches wedi cael ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, rydym yn croesawu ceiswyr lloches o fewn y pedair ardal wasgaru yng Nghymru."

Ceiswyr lloches

Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths sydd ar y gweill.

Mae Janet Haworth yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i sefydlu ceiswyr lloches yng Nghymru.  

Llifogydd

Y Ceidwadwr Janet Howarth yn cyfeirio at gynlluniau yn yr Alban a Lloegr i ymdrin â llifogydd ac yn gofyn pryd y bydd adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru ar lifogydd diweddar yng Nghymru yn cael ei gwblhau a'i gyhoeddi. 

Dywed y gweinidog fod Cymru ar y blaen i'r Alban a Lloegr a bod cynlluniau rheoli llifogydd mewn grym ar draws Cymru.

Yr A55 yn Llandygai, Gwynedd ym mis Ionawr
Llinos Davies
Yr A55 yn Llandygai, Gwynedd ym mis Ionawr

Cyfraddau ailgylchu: dal i fod fel Real Madrid?

Mae Christine Chapman (Llafur, Cwm Cynon) yn gofyn am ddatganiad am gyfraddau ailgylchu yng Nghymru.   

Dydyn ni ddim wedi clywed Mr Sargeant yn disgrifio Cymru fel "Real Madrid Ewrop o ran ailgylchu" ers meitin.

Darllenwch fwy am ffigyrau ailgylchu Cymru yma.    

ailgylchu
BBC

Croeso nôl

Yr eitem gyntaf y prynhawn 'ma fydd Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant. 

Hwyl

Dyna ddiwedd y pwyllgor.

Bydd y cyfarfod llawn yn dechrau am 1.30pm.

Cyhoeddi trwy gamgymeriad

Mae Tata Steel wedi cadarnhau wrth Senedd Fyw nad oedden nhw wedi bwriadu i'r ddogfen hon gael ei chyhoeddi gan y pwyllgor. 

Ar frig y ddogfen mae'r geiriau:

"Cyfrinachol: Mae'r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n sensitif yn fasnachol. Mae ei chynnwys yn cael ei ddarparu at ddibenion ymgynghori ffurfiol yn unig - ac nid yw ar gyfer ei rhyddhau i'r cyhoedd."  

Teithio trawsffiniol

Rowland Pittard, Ysgrifennydd, Railfuture Cymru  yn dweud bod cost teithio trawsffiniol yn bwnc llosg a bod rhai teithiau i Loegr yn eithriadol o ddrud. Mae'n credu y dylid cael tegwch o ran strwythur y prisiau i alluogi pobl i ddefnyddio gwasanaethau trawsffiniol i raddau mwy o lawer, gan leihau defnydd o geir.

Rowland Pittard
BBC

Corff gwarchod statudol

Ffocws ar Drafnidiaeth yw'r corff gwarchod statudol ar gyfer teithwyr rheilffyrdd ym Mhrydain; teithwyr ar fysiau a thramiau yn Lloegr (tu allan i Lundain) ac i ddefnyddwyr y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol yn Lloegr.

Mike Hewitson yw Pennaeth Polisi a Materion, Ffocws ar Drafnidiaeth.

Mike Hewitson
BBC

Tystion

Yn rhoi tystiolaeth y mae:

Mike Hewitson, Pennaeth Polisi a Materion, Ffocws ar Drafnidiaeth

David Beer, Swyddog Gweithredol Teithwyr, Ffocws ar Drafnidiaeth

Rowland Pittard, Ysgrifennydd, Railfuture Cymru.

Grwpiau buddiannau

Mae'r pwyllgor nawr yn clywed gan grwpiau buddiannau teithwyr a rheiffyrdd.  

De a gogledd

Dywed yr Athro Stuart Cole "Dyw HS2 ddim yn gwneud llawer iawn ar gyfer de Cymru. Gallai gwneud llawer iawn ar gyfer gogledd Cymru."

HS2
PA

Dwy ochr y ffin

Mae'r pwyllgor yn edrych ar y berthynas rhwng y rhwydweithiau rheilffyrdd yng Nghymru a Lloegr o ran cynllunio, rheoli, cynnal a chadw/adnewyddu a gwella, a sut y dylai'r rhain gael eu cydlynu er budd teithwyr a chludiant nwyddau ar ddwy ochr y ffin.

Y Canolbarth a'r Gorllewin yn cael digon o sylw?

Pan ofynnwyd iddo a oedd yn meddwl nad oedd y Canolbarth a'r Gorllewin yn cael digon o sylw, dywedodd yr Athro Stuart Cole bod y boblogaeth yn gymharol denau ac nid yw'n cyfiawnhau cannoedd o filiynau o bunnoedd o fuddsoddiad.

yr Athro Stuart Cole
BBC

Safbwynt academaidd

Am 10.45am, ar ôl egwyl, bydd y pwyllgor yn clywed gan Yr Athro Stuart Cole, Athro Emeritws mewn Trafnidiaeth, Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru, Prifysgol De Cymru.

Cludiant nwyddau ar y trên

Rhun ap Iorwerth yn gofyn i Nigel Jones ynghylch y potensial ar gyfer cynyddu cludiant nwyddau ar y trên yn y gogledd a defnyddio porthladd Caergybi fel terfynfa nwyddau ar y trên i Iwerddon. 

Atebodd Mr Jones eu bod yn ymateb i'r galw gan ddiwydiant a chwsmeriaid, ac os nad oes gweithgaredd  nid ydynt yn cynnal gwasanaethau yno.

Porthladd Caergybi
BBC

Ffyrdd neu reilffyrdd?

Nigel Jones, Pennaeth Cynllunio a Strategaeth, DB Schenker Rail UK yn dweud wrth y pwyllgor bod rheilffyrdd yn fwy cost effeithiol ac yn fwy cyfeillgar i'r amgylchedd na'r ffyrdd.

Nigel Jones
BBC

Ymchwiliad

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar:

Effeithiolrwydd gweithredol y seilwaith rheilffyrdd presennol ar gyfer teithwyr a nwyddau o fewn Cymru a blaenoriaethau ar gyfer datblygu seilwaith Cymru.

Y berthynas rhwng rhwydweithiau rheilffyrdd Cymru a Lloegr o ran cynllunio, rheoli, cynnal a chadw/adnewyddu a gwella, a sut y dylid cydgysylltu'r pethau hyn er budd teithwyr a defnyddwyr sy'n cludo nwyddau ar ddwy ochr y ffin.

Effeithiolrwydd y dull presennol o gynllunio seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru, yn ogystal â'r dull presennol o gyflawni gwaith cynnal a chadw/adnewyddu a gwneud gwelliannau, ac a yw'n sicrhau'r canlyniadau gorau i deithwyr a defnyddwyr sy'n cludo nwyddau yng Nghymru.

Cyhoeddus neu gyfrinachol?

Mae'r ddogfen gan Tata Steel a gyhoeddwyd ar agenda y pwyllgor yn dechrau:

"Cyfrinachol: Mae'r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n sensitif yn fasnachol. Mae ei chynnwys yn cael ei ddarparu at ddibenion ymgynghori ffurfiol yn unig - ac nid yw ar gyfer ei rhyddhau i'r cyhoedd."

Grwpiau Busnes

Yn rhoi tystiolaeth y mae: 

Elgan Morgan, Rheolwr Polisi a Chynrychiolaeth, Siambr Fasnach De Cymru.

Paul Bradshaw, Rheolwr Logisteg, Tata Steel.

Nigel Jones, Pennaeth Cynllunio a Strategaeth, DB Schenker Rail UK.

Tystion (chwith i'r dde) Nigel Jones, Paul Bradshaw, Elgan Morgan
BBC
Tystion (chwith i'r dde) Nigel Jones, Paul Bradshaw, Elgan Morgan

Bore da

Bydd y Pwyllgor Menter a Busnes yn dechrau am 9.30am, gydag ymchwiliad i’r blaenoriaethau ar gyfer dyfodol seilwaith y rheilffyrdd yng Nghymru.

Senedd
BBC