a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor Deisebau.
 2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r prif weinidog.
 3. Y Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys.
 4. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Prentisiaethau.
 5. Y wybodaeth ddiweddaraf am yr agenda Diwygio Gwasanaethau Datganoledig.
 6. Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Bathodynnau Glas.
 7. Dadl ar yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2014 - 2015.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nos da

Dyna ni am heddiw.

Ymunwch â ni am 9am bore fory ar gyfer y Pwyllgor Cyllid.

Nos da.

Senedd
BBC

'Nodweddion gwarchodedig'

Mae'r dyletswyddau yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 a ddaethant i rym ym mis Ebrill  2011, yn golygu ni ddylai pobl fod dan anfantais oherwydd unrhyw un o'r canlynol (a elwir yn 'nodweddion gwarchodedig'):

 • rhyw 
 • hil 
 • crefydd neu gred 
 • cyfeiriadedd rhywiol 
 • oedran 
 • beichiogrwydd a mamolaeth 
 • bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil 
 • bod yn anabl 
 • bod yn drawsrywiol

Copi o'r adroddiad

Gallwch weld copi o'r Adroddiad Blynyddol yma

Eitem olaf

Mae'r aelodau yn symud ymlaen at eitem olaf y diwrnod sef dadl ar yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2014 - 2015.

'Pwysau unigryw ar ardaloedd gwledig'

Yr aelod Ceidwadol Janet Finch-Saunders yn dweud nad ydy cyllideb ddrafft llywodraeth Cymru yn adlewyrchu'r "pwysau unigryw ar ardaloedd gwledig." 

Mae'r gwrthbleidiau yn gwrthwynebu cynigion sy'n gweld cynghorau gwledig yn derbyn toriad mwy i'w grantiau o ran canran. 

Powys sy'n wynebu'r toriad mwyaf sef 4.1 % gyda Cheredigion, Sir Fynwy a Sir Benfro yn agos iawn tu ôl. Atebodd Mr Andrews fod "cyngor fel Powys yn cael mwy o arian y pen, na Chaerdydd ac Abertawe."  

Cynghorau
BBC

Rhwng Dewi, fi a'r wal

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Un o'r tasgiau anoddaf ar noson etholiad yw cadw wyneb syth yn y munudau cyn i'r rhaglen ganlyniadau fynd ar yr awyr. Rhyw chwarter awr cyn i'r gorsafoedd pleidleisio gau mae Dewi Llwyd a minnau yn derbyn canlyniadau'r 'exit poll' gyda rhybudd pendant i beidio rhoi unrhyw fath o awgrym o'r cynnwys cyn i'r cloc daro deg.

I ddarllen gweddill yr erthygl cliciwch yma.

Datganiad Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddatganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews, ar y wybodaeth ddiweddaraf am yr agenda Diwygio Gwasanaethau Datganoledig.

'Treth ar gyflogwyr'

Mae'r dirprwy weinidog yn dweud fod yr Ardoll Prentisiaeth a amlinellir yn Adolygiad Gwariant Llywodraeth y DU yn Nhachwedd 2015 "yn ddim mwy na threth ar gyflogwyr ledled y DU."   

Julie James
BBC

Dewis gwahanol i brifysgol

Julie James yn dweud ei bod wedi gofyn i'w swyddogion i gymryd camau i ddatblygu ystod o brentisiaethau technegol lefel uwch newydd. 

Dywed wrth ACau: "Rydym yn gwybod bod Prentisiaethau Uwch yn cael eu hystyried fel dewis arall i brifysgol ac ar hyn o bryd, maent yn cynrychioli dim ond 10 % o'r holl brentisiaethau sydd wedi eu dechrau yng Nghymru."

Prentisiaethau
PA

Prentisiaethau

Yn ôl adroddiad yPwyllgor Busnes a Menter yn 2012, roedd angen newid y canfyddiad o brentisiaethau.

Daeth yr adroddiad i'r casgliad bod cynlluniau prentisiaethau yn chwarae rhan bwysig o ran recriwtio, hyfforddi a datblygu yng Nghymru.

Ond mae hefyd yn nodi bod pobl sy'n ymwneud â phrentisiaethau â phryderon ynglŷn â rôl ystrydebau rhyw a stigma yn y maes.

Eitem nesaf

Mae'r aelodau yn symud ymlaen at ddatganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg Julie James, ar brentisiaethau.

Aled ap Dafydd yn bwrw golwg

Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys

Mae'r aelodau yn symud ymlaen at ddatganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething ar y Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys.

Cafodd ei lansio yn swyddogol ym mis Mehefin 2015.

Ers hynny mae ymgynghorwyr yn ymuno ag ymarferwyr gofal ar alwadau Ambiwlans Awyr Cymru.

Ambiwlans Awyr
Simon Vicary

'Ffrae dros gyfrifoldeb'

Golwg 360

Mae’r ffrae am bwy ddylai gymryd cyfrifoldeb dros yr argyfwng yn y diwydiant dur yng Nghymru yn poethi wrth i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru roi’r bai ar y naill a’r llall am beidio â gwneud digon.

Ar ôl i gwmni dur Tata gyhoeddi ddoe bod mwy na 1,000 o weithwyr yn colli eu swyddi, y rhan fwyaf ohonyn nhw ym Mhort Talbot, fe ddywedodd Gweinidog Busnes Llywodraeth y DU, Anna Soubry, yn glir mai cyfrifoldeb y Llywodraeth ym Mae Caerdydd oedd helpu’r rhai a gafodd eu heffeithio.

I ddarllen gweddill yr erthygl cliciwch yma.

Tasglu i gefnogi gweithwyr

Ms Hart yn dweud y bydd hi'n arwain tasglu i gefnogi'r gweithwyr yr effeithir arnynt, gyda'r cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal yfory.

Dywedodd y byddai'r ergyd hefyd yn cael ei deimlo gan fasnachwyr llai sy'n cyflenwi'r gwaith dur a'i weithwyr (megis siopau brechdanau) , ac felly bydd y tasglu hefyd yn ystyried pa gefnogaeth y gallai eu cynnig iddyn nhw.

Edwina Hart
BBC

Gwaith dur Tata

Mae'r aelodau wedi symud ymlaena at ddatganiad gan Weinidog yr Economi Edwina Hart ar Tata Steel yn dilyn y cyhoeddiad bod 1,050 o swyddi yn cael eu torri ym Mhrydain, y mwyafrif o'r rhain ym Mhort Talbot. 

Port Talbot
Getty Images

Unedau brys 'ar y dibyn'

Mae Andrew RT Davies yn holi cwestiwn brys wedi i Bennaeth Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys yng Nghymru rhybuddio fod unedau brys yng Nghymru "ar y dibyn" gyda phrinder staffio, ac amseroedd aros yn rhy hir.

Dywedodd Dr Robin Roop fod rhai cleifion yn aros mor hir â 24 awr yn yr unedau achosion brys. 

Ychwanegodd nad oes gan unrhyw uned frys yng Nghymru ddigon o ymgynghorwyr er mwyn cwrdd â lefelau staffio sydd wedi'u dynodi gan y Coleg. 

Dywed y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford y disgwylir i fyrddau iechyd sicrhau bod ganddynt y cymysgedd iawn o staff i sicrhau bod gwasanaethau'n ddiogel ac yn gynaliadwy.

Uned Achosion Brys
BBC

Trefn?

Ar ôl ymdrechion i alw trefn dro ar ôl tro, mae'r Llywydd yn llwyddo i gael sylw'r prif weinidog.

Roedd yn rhaid iddi ddweud "prif weinidog" 11 gwaith a "trefn" pedair gwaith cyn i bethau tawelu.  

Rosemary Butler
BBC

Problemau unedau achosion brys

Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn cyhuddo llywodraeth Cymru o awgrymu y dylai cleifion "goddef" problemau'r unedau achosion frys. 

Mae Carwyn Jones yn cyfaddef fod pwysau ar y gwasanaeth ond yn dweud bod y darlun recriwtio yn "bositif".  

Leanne Wood
BBC

'Ddim yn ymwybodol o'r raddfa'

Dywed arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams fod problemau yn y diwydiant dur wedi bod yn hysbys ers misoedd ac felly mae'n yn cwestiynu pam nad oedd y syniad o ardal fenter wedi cael ei gynnig yn gynharach. 

"Nid oeddem yn ymwybodol o raddfa'r cyhoeddiad ... tan ddiwedd yr wythnos diwethaf" atebodd Carwyn Jones. 

Kirsty Williams
BBC

Diwydiant dur

Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn a fydd "unrhyw seibiant ar gael" i'r diwydiant dur o ardrethi busnes. 

Mae'r prif weinidog yn dweud na fydd newid ardrethi busnes ar eu pen eu hunain "byth yn ddigon" i fynd i'r afael â phroblemau yn y diwydiant dur. 

Ddoe, cyhoeddodd Tata Steel byddai 1,050 o swyddi yn cael eu torri, yn bennaf yng Nghymru.

Andrew RT Davies
BBC

Chwarter yn dal i aros

Mae chwarter ffermwyr Cymru yn dal i ddisgwyl am daliadau trwy'r Cynllun Taliad Sylfaenol yn ôl y prif weinidog, ond mae'n mynnu fod llywodraeth Cymru yn gwneud yn well na Lloegr. 

Carwyn Jones
BBC

Cydsyniad Brenhinol

Mae'r Llywydd Rosemary Butler yn dechrau drwy gyhoeddi fod y mesur rhenti cartrefi wedi cael Cydsynaid Brenhinol gan y Frenhines yn ogystal â'r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae'r Mesur Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 "yn ei gwneud yn haws ac yn symlach rhentu cartref, drwy ddisodli amryw o ddarnau cymhleth o ddeddfwriaeth gydag un fframwaith cyfreithiol clir." 

Mae Mesur yn cael Cydsyniad Brenhinol pan gaiff y Clerc ei hysbysu am Freinlythyrau o dan Sêl Cymru a lofnodwyd gan Ei Mawrhydi â'i llaw ei hunan i ddynodi Ei Chydsyniad. Mae'r Mesur wedyn yn dod yn Ddeddf y Cynulliad.

Cydsyniad Brenhinol
Llywodraeth Cymru

Sesiwn Lawn

Croeso nôl, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn ateb cwestiynau'r aelodau ymhen 5 munud. 

Nôl am 13:30

Dyna ni o'r pwyllgor bore 'ma!

Dewch yn ôl am 13:30 ar gyfer cwestiynau i'r prif weinidog. 

Gwyliau yn ystod tymor yr ysgol

Mae'r aelodau yn trafod deiseb yn ymwneud â chaniatáu i blant yng Nghymru gael gwyliau teuluol yn ystod tymor yr ysgol.

Wythnos diwethaf, cadarnhaodd y gweinidog addysg mai penderfyniad penaethiaid ysgolion ydi caniatáu gwyliau i ddisgyblion yn ystod y tymor.

Roedd Huw Lewis yn bryderus bod dryswch ynghylch y sefyllfa ac nad oedd rhai cynghorau yn cydymffurfio gyda'r rheolau.

Mewn llythyr at awdurdodau lleol, dywedodd Mr Lewis bod rhai ohonyn nhw wedi cam-ddeall y drefn drwy wrthod caniatáu unrhyw wyliau o gwbl.

Gwyliau teuluol yn ystod tymor yr ysgol
Elise Jenkins

Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las

Mewn llythyr i'r pwyllgor, mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant yn mynegi pryder am ostyngiad yn niferoedd gwyddau talcen-wen yr Ynys Las. 

Dywedodd Mr Sargeant wrth y pwyllgor "Rwyf felly wedi penderfynu y byddai'n briodol i ail-ymgynghori â rhanddeiliaid yng Nghymru ar yr opsiwn o gyflwyno gwaharddiad statudol ar saethu gwyddau talcen-wen yr Ynys Las yng Nghymru. 

"Rwyf yn disgwyl bod mewn sefyllfa i gynnal ymgynghoriad yn gynnar yn y flwyddyn newydd."  

Yn 2013, beirniadodd Cymdeithas Adara Cymru benderfyniad llywodraeth Cymru i beidio â bwrw ymlaen gyda gwaharddiad statudol ar saethu gwyddau talcen-wen yr Ynys Las.

Gwyddau
Derek Moore

Amrywiaeth

Dim prinder pynciau ymysg y deisebau newydd heddiw. 

Maent yn cynnwys bwyd yn ysbytai Cymru, democratiaeth mewn llywodraeth leol a chyffordd yr A477/A4075.

Canllawiau

I weld canllawiau ar ba bynciau y gellir eu hystyried drwy'r broses ddeisebau cliciwch yma.   

Bore da

Mae'r Pwyllgor Deisebau yn dechrau am 9am.

Senedd
BBC