a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: pwyllgor cyllid
  2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol
  3. Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
  4. Dadl gan Aelodau Unigol: y celfyddydau
  5. Dadl Plaid Cymru: S4C
  6. Dadl Plaid Cymru: pwerau trethu newydd
  7. Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: polisïau addysgol
  8. Dadl Fer: Cynllun dychwelyd blaendal ar gyfer cynwysyddion diodydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nadolig Llawen!

Dyna ni am heddiw ac am weddill y flwyddyn!

Fe fyddwn ni nôl Ddydd Mawrth 12 Ionawr, tan hynny Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chi.

Senedd
BBC

Eitem olaf

Mae'r aelodau yn parhau â'r thema o ddiodydd wrth i William Powell o'r Democratiaid Rhyddfrydol arwain y ddadl fer yn galw am gynllun i ddychwelyd blaendal ar gyfer poteli - fel yr hen boteli Corona.

Poteli Corona
BBC

Cynnig yn cael ei basio

Pleidleisiodd yr aelodau o blaid cynnig Plaid Cymru yn galw ar y llywodraeth "i gyflwyno cynigion i ddefnyddio pwerau trethu newydd o dan Deddf Cymru 2014 i ganiatáu i Lywodraeth nesaf Cymru i gyflwyno ardoll ar ddiodydd llawn siwgr." 

Roedd 38 o blaid a 10 yn erbyn. 

Dadl y Democratiaid Rhyddfrydol

Yn ystod dadl y Democratiaid Rhyddfrydol mynegodd Eluned Parrott ofid bod Cymru yn "llusgo y tu ôl i weddill y DU o ran canlyniadau addysgol, yn enwedig mewn meysydd allweddol darllen, mathemateg a gwyddoniaeth." 

Treth ar ddiodydd llawn siwgr?

Meddai'r Gweinidog Cyllid Jane Hutt, "mewn egwyddor mae llywodraeth Cymru yn cydnabod y gallai ardoll diodydd llawn siwgr ychwanegu at yr amrywiaeth o gynlluniau i fynd i'r afael â'r mater hwn, ond mae anawsterau ymarferol y byddai angen ymchwilio iddynt yn drylwyr."

Treth neu addysg?

Yr aelod Ceidwadol Darren Millar yn gwrthod yr angen am yr hyn y mae'n galw 'treth tango'. 

Mae'n galw ar wella addysg y cyhoedd am effaith diodydd llawn siwgr.

Diod llawn siwgr
Thinkstock

Ymgyrch marchnata a hysbysebu?

Pop
Getty Images

Wythnos diwethaf dywedodd Pwyllgor Iechyd Tŷ'r Cyffredin fod "dystiolaeth gryf iawn" bellach y byddai treth ar ddiodydd llawn siwgr yn lleihau'r faint mae pobl yn ei yfed.

Mae'r adroddiad, sy'n rhoi pwysau ar weinidogion DU sydd hyd yn hyn wedi gwrthsefyll treth o'r fath, hefyd yn galw am ymgyrch marchnata a hysbysebu.  

Ail ddadl Plaid cymru

Mae ail ddadl Plaid Cymru yn galw ar gyflwyno ardoll ar ddiodydd llawn siwgr.

Maniffesto'r Ceidwadwyr

Mae gwelliant y Democratiaid Rhyddfrydol sy'n galw ar lywodraeth y DU i "amddiffyn cyllid ac annibyniaeth olygyddol S4C " yn ddyfyniad o faniffesto'r Ceidwadwyr Cymreig.   

Ariannu 'hael'

Wythnos diwethaf, dywedodd gweinidog darlledu llywodraeth y DU, Ed Vaizey, fod S4C yn cael ei hariannu yn "eithriadol o hael".

S4C
S4C

Toriad cyllid S4C

Fis diwethaf, cyhoeddwyd toriadau i gyllid y sianel gan lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Fe fydd y grant hwnnw'n lleihau o £6.7m i £5m erbyn 2020. Mae rhan fwyaf o gyllid S4C yn dod drwy ffi'r drwydded y BBC.

Dadl Plaid Cymru

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl gan Blaid Cymru ar S4C.

Canu clodydd

"Peidiwch â chamgymryd rhagoriaeth fel detholusrwydd" pwysleisia'r aelod Llafur Alun Davies, sydd hefyd yn canu clodydd côr meibion Beaufort.  

Adroddiad annibynnol

Cafodd adroddiad annibynnol sy'n ceisio cynnal a sicrhau y darperir gwasanaethau cerdd o safon uchel yng Nghymru ei gyhoeddi yn gynharach eleni gan lywodraeth Cymru. 

Cynhyrchwyd yr adroddiad gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gwasanaethau Cerdd a gomisiynwyd gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau Huw Lewis, i archwilio i sut y gallai darpariaeth gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru gael ei sicrhau. 

Cafodd y grŵp ei gadeirio gan Karl Napieralla.

Fideo i ddechrau

Aelodau'r Cynulliad yn gwylio fideo a drefnwyd gan yr aelod Plaid Cymru Bethan Jenkins cyn iddi agor y ddadl.

Siambr
BBC

Dadl gan Aelodau Unigol

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl gan aelodau unigol ar werth y celfyddydau a chreadigrwydd i addysg.

Ble mae aelodau'r Cabinet?

Dim un aelod arall o'r Cabinet yn bresennol tra bod Lesley Griffiths yn ateb cwestiynau.
BBC
Dim un aelod arall o'r Cabinet yn bresennol tra bod Lesley Griffiths yn ateb cwestiynau.

'Anodd i fudiadau trydydd sector'

Lesley Griffiths
BBC

Lesley Griffiths yn dweud achos bod y Canghellor George Osborne "mor hwyr" yn amlinellu cynlluniau gwariant y llywodraeth, mae wedi ei gwneud hi'n " anodd iawn, iawn i fudiadau trydydd sector" i gynllunio'n ariannol.

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

Mae'r gweinidog yn rhoi'r diweddara am y cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

Bydd awdurdodau lleol yn rhannu cronfa £100m ar gyfer prosiectau mewn canol trefi, cymunedau’r arfordir a chlystyrau Cymunedau’n Gyntaf.   

Cymunedau a Threchu Tlodi

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at gwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Lesley Griffiths.

'Diolch am ddinistrio'r diwydiant cig eidion'

Mark Isherwood yn dweud wrth Rebecca Evans fod "200 o ffermwyr wedi curo dwylo yng nghyfarfod yr NFU yn Llanfair-ym-Muallt ar 5 Tachwedd pan ddywedwyd wrthych 'diolch am ddinistrio'r diwydiant cig eidion yng Nghymru' ". 

Mae'r dirprwy weinidog yn ateb ei bod hi yn "ymwneud yn llawn â'r diwydiant " ac wedi trefnu i gyfarfod â'r person a wnaeth y sylw hwnnw.

'Erioed wedi llofruddio dolffin'

Pan ofynnwyd i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant, am yr ymgynghoriad o'r enw ‘Mesurau Rheoli Newydd Arfaethedig ar gyfer y Bysgodfa Cregyn Bylchog ym Mae Ceredigion' dywedodd "Dydw i erioed wedi llofruddio dolffin yn fy mywyd."

Mae llywodraeth Cymru am greu "pysgodfa cregyn bylchog hyfyw a chynaliadwy" o fewn Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion.

Carl Sargeant
BBC

Ddim yn aelod o'r Cabinet

Rebecca Evans
BBC

Yr aelod Ceidwadol Russell George yn honni bod amaethyddiaeth wedi dioddef yng nghyhoeddiad y gyllideb ddoe gan nad yw Rebecca Evans, y dirprwy weinidog ffermio a bwyd, yn aelod o'r Cabinet.  

Cylchgrawn 'Gwlad' ar y we yn unig

Y Ceidwadwr Mohammad Asghar yn galw ar y llywodraeth i feddwl eto am y penderfyniad i roi'r gorau i gyhoeddi copïau caled o Gwlad, cylchgrawn llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth sy'n cael ei chyhoeddi bob yn ail fis. 

Mae'n dweud bod angen y cylchgrawn ar gyfer mynediad at wybodaeth gan y sector amaethyddol yng Nghymru. 

Mae'r dirprwy weinidog Rebecca Evans yn dweud y bydd Gwlad yn parhau i gael ei chyhoeddi ar-lein, a bod "bron i 80% o fusnesau yng nghefn gwlad Cymru â mynediad i fand eang cyflym" ac mae gan y llywodraeth "agenda moderneiddio".

Croeso nôl

Bydd y Cyfarfod Llawn yn dechrau ymhen 10 munud.

I weld rhestr o'r cwestiynau a gyflwynwyd i'r gweinidog cyfoeth naturiol cliciwch yma.

'Rhedeg allan o gwestiynau'

"Rwy'n credu ein bod wedi rhedeg allan o gwestiynau" meddai'r cadeirydd Jocelyn Davies wrth y gweinidog ar ôl awr a 10 munud. 

Yn ôl yr agenda, roedd Ms Hutt i fod i gael ei holi am ddwy awr.

Byddwn ni nôl am 13:30 gyda chwestiynau i'r gweinidog cyfoeth naturiol.

Jocelyn Davies
BBC

Cyllideb yr iaith Gymraeg

Gofynnodd Alun Ffred Jones ynghylch y gostyngiad yn y gyllideb ar yr iaith Gymraeg.

Ymatebodd Jane Hutt, "bydd y gostyngiad cyffredinol yn y gyllideb ar yr iaith Gymraeg yn cael ei gyfyngu i 5.9%. 

"Mae'r gostyngiad yn gyfuniad o ail-flaenoriaethu arian o fewn cyllideb cyffredinol yr iaith Gymraeg ac mae hynny yn nhermau dysgu'r iaith i blant 0-4 oed; a blaenoriaethu gweithgaredd sy'n hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned a lleihau neu stopio gweithgaredd sydd â'r effaith leiaf ar y defnydd o'r Gymraeg.

"Felly ar y cyfan, 5.9% yw'r gostyngiad".

Monitro rhaglenni

Mae "prawf o ganlyniadau" yn bwysig meddai Jane Hutt.

Gofynna Alun Ffred Jones a oes prawf bod Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio'n effeithiol. 

"Mae pob un o'n rhaglenni yn cael eu monitro'n agos" yw ateb y gweinidog.  

Canran gwariant y llywodraeth

Cyllideb
BBC

Cyfarfod ar y cyllid gwaelodol

Dywed Jane Hutt y cafodd hi "gyfarfod adeiladol" gyda Greg Hands, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, ddydd Llun ynglŷn â'r cyllid gwaelodol. 

Croesawodd hi'r cyhoeddiad fod y cyllid gwaelodol wedi ei osod ar 115% o wariant cymharol y pen â Lloegr ond ychwanegodd ei bod wedi dweud wrth Mr Hands fod rhaid i hyn fod yn gytundeb rhynglywodraethol hir dymor. 

Awgrymodd hi wrtho sylfeini cytundeb o'r fath, ac mae hi'n disgwyl i Mr Hands ystyried hynny a byddant yn cyfarfod eto ym mis Ionawr.  

Arian
BBC

Tystion

Tystion
BBC
Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol, llywodraeth Cymru, Margaret Davies, Pennaeth Cyflenwi’r Gyllideb, llywodraeth Cymru, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth Jane Hutt a Jo Salway, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllidebu Strategol, llywodraeth Cymru.

Bore da

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17 yw pwnc y pwyllgor y bore 'ma.

Bydd yn dechrau ymhen 10 munud.

Senedd
BBC