a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Yn y bleidlais ar  egwyddorion cyffredinol Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru) roedd 25 o blaid, un wedi ymatal a 21 yn erbyn. 

  Dyna ni am heddiw, hwyl fawr!

  Senedd
 2. 'Manteision' y mesur

  Yn ôl llywodraeth Cymru manteision y mesur yw darparu ar gyfer:

  • sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru  (ACC). Prif swyddogaeth ACC fydd casglu a rheoli trethi datganoledig;
  • cyflwyno pwerau a dyletswyddau priodol i ACC (a dyletswyddau a hawliau cyfatebol i drethdalwyr ac eraill) mewn perthynas â chyflwyno ffurflenni treth a chynnal ymchwiliadau ac asesiadau er mwyn galluogi ACC i nodi a chasglu’r swm priodol o dreth ddatganoledig sy’n ddyledus oddi wrth drethdalwyr;
  • pwerau ymchwilio a gorfodi sifil cynhwysfawr, gan gynnwys pwerau a fydd yn caniatáu i ACC fynnu gweld gwybodaeth a dogfennau ac i gael mynediad i fangreoedd ac eiddo arall a’u harchwilio;
  • dyletswyddau ar drethdalwyr i dalu cosbau a llog o dan rai amgylchiadau;
  • hawliau i drethdalwyr ofyn am adolygiadau mewnol o rai o benderfyniadau ACC ac i apelio at Dribiwnlys yr Haen Gyntaf yn erbyn penderfyniadau o’r fath
  • cyflwyno pwerau gorfodi troseddol ar ACC.
 3. Casglu a Rheoli Trethi

   Rydym wedi cyrraedd yr eitem olaf, sef dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Mesur Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).  

  Diben y mesur hwn yw "sefydlu’r fframwaith cyfreithiol angenrheidiol ar gyfer casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru yn y dyfodol".

 4. Democratiaid Rhyddfrydol

  Dywed arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams: "Mae'r mesur yn ceisio gwella a hybu iechyd y cyhoedd yng Nghymru.

  "Ar hyn o bryd, wrth gynnwys y mesur e-sigaréts nid yw'n gwneud hynny ac felly ni allwn ei gefnogi."

 5. Twll mewn rhan bersonol o’r corff

  Mae’r mesur yn cynnig gosod trothwy oedran o 16 oed ar gyfer rhoi twll mewn rhan bersonol o’r corff. 

  Mae’n diffinio’r rhannau personol o’r corff fel "yr anws, y fron, y folen, rhych y pen ôl, y pidyn, y perinëwm, y mons pubis, y ceillgwd a’r fwlfa".

  Dywed y gweinidog heddiw y bydd hefyd yn ychwanegu tyllau tafod at y rhestr.

 6. E-sigaréts

  Y rhan fwyaf dadleuol yn y mesur oedd y cynllun i wahardd y defnydd o e-sigaréts mewn mannau cyhoeddus caeedig.

  Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi mynegi pryderon yn y gorffennol bod defnyddio'r dyfeisiau hyn dan do yn "ail-normaleiddio'r" diwylliant ysmygu. 

  Heddiw, dywedodd Mr Drakeford mai ei "barn bersonol" o hyd yw y dylid cyflwyno gwaharddiad o'r fath. 

  Ond cyfaddefodd, heb fwyafrif yn y Senedd, bod angen i Lywodraeth Cymru gyfaddawdu. Dywedodd y byddai Mesur Iechyd y Cyhoedd yn cael ei addasu i ystyried argymhelliad gan bwyllgor trawsbleidiol y dylai'r gwaharddiad fod yn berthnasol yn unig i ysgolion, cludiant cyhoeddus a mannau sy'n gweini bwyd.

  e-sigaréts
 7. Mesur Iechyd y Cyhoedd

   Mae'r aelodau yn symud ymlaen at  egwyddorion cyffredinol Mesur Iechyd y Cyhoedd.  

 8. Cwestiwn Brys

  Eluned Parrott yn gofyn i'r gweinidog am ddatganiad am gau’r uned babanod newydd-anedig yn Ysbyty Athrofaol Cymru i gleifion newydd o ganlyniad i haint.

  Ar hyn o bryd mae'r uned yn gofalu am 14 o fabanod.

  Mae tri o'r rhain wedi cael prawf positif o'r haint Acinetobacter baumanii.

  Dywed y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford: "Mae'r uned yn parhau i fod yn gallu delio ag achosion brys brys pe bai angen."

  Dim ond ychydig wythnosau yn ôl yr ail-agorodd yr uned wedi iddi gael ei chau oherwydd haint ym mis Awst.  

  Ysbyty Athrofaol Cymru
 9. 'Llithro yn sylweddol'

  Y gweinidog Edwina Hart yn dweud wrth yr aelodau mai'r "prif oblygiad ar gyfer Cymru" o Adolygiad Hendy a gyhoeddwyd yn dilyn Adolygiad o Wariant yr Hydref "yw'r cadarnhad bod yr amserlenni ar gyfer trydaneiddio prif reilffordd Great Western wedi llithro yn sylweddol." 

  Bydd trydaneiddio'r rheilffordd rhwng Llundain a Chaerdydd yn cael ei gwblhau erbyn 2019 yn hytrach na 2017 fel y cyhoeddwyd yn flaenorol; ac nid oes dyddiad cwblhau pendant ar gyfer y llinell o Gaerdydd i Abertawe, ond disgwylir iddo gael ei gwblhau rhwng 2019-2024.

 10. Trydaneiddio’r rheilffyrdd

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddatganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar drydaneiddio’r rheilffyrdd.  

 11. Manylion fesul canran

  Dyma'r manylion fesul canran:

  • Cymunedau a threchu tlodi - 10.7% yn rhagor o arian
  • Economi, gwyddoniaeth a thrafnidiaeth - 5.8% yn rhagor o arian
  • Y Gwasanaeth Iechyd - 4.3% yn rhagor o arian
  • Iechyd yn gyffredinol - 4% yn rhagor o arian
  • Adnoddau naturiol - 2.6% yn rhagor o arian
  • Addysg a sgiliau - 1.1% yn rhagor o arian
  • Llywodraeth leol - 2% yn llai o arian
 12. Crebachu 3.6% mewn termau real

  Jane Hutt yn dweud y bydd cyllideb gyffredinol Llywodraeth Cymru yn crebachu 3.6% mewn termau real erbyn 2019/20.

  O'r arian ychwanegol ar gyfer iechyd y flwyddyn nesaf, mae tua £260m o hynny yn mynd ar gyllid dydd i ddydd, neu refeniw, ar gyfer y GIG.   

  Bydd £33 miliwn arall yn mynd tuag at isadeiledd, sef cynnal ystad ac offer y GIG.

 13. Buddsoddiad ar gyfer iechyd

  "Yng nghanol ein cynlluniau yw buddsoddiad ychwanegol sylweddol mewn iechyd ... heddiw rwyf yn cyhoeddi bron i £300 miliwn ychwanegol ar gyfer y GIG yng Nghymru" meddai Ms Hutt. 

  Y ffigur gwirioneddol yw £293.5m.

  Jane Hutt
 14. Cyllideb Ddrafft 2016-17

  Jane Hutt yn rhoi ei hail ddatganiad o'r dydd, y tro hwn ar y Gyllideb Ddrafft 2016-17.

  Arian
 15. Lori Coca-Cola

  Ms Hutt yn dweud bod llywodraeth Cymru wedi cael ymddiheuriad am yr anhrefn a achoswyd gan ymweliad lori Coca-Cola yng Nghaerdydd.

  lori Coca-Cola
 16. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Jane Hutt sy'n gwneud y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, yn rhestu busnes y Cynulliad yn y dyfodol hyd at dair wythnos o flaen llaw.  

 17. Gŵyl Jazz Aberhonddu

  Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams yn gofyn am ddatganiad ynghylch penderfyniad Orchard Media and Events Group i roi’r gorau i drefnu Gŵyl Jazz Aberhonddu y flwyddyn nesaf.

  Dywedodd Cyngor Celfyddydau Cymru, a oedd wedi buddsoddi £100,000 yn 2015, y dylai'r ŵyl gymryd seibiant yn 2016. 

  Yn ôl y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Ken Skates, "mae Cyngor y Celfyddydau wedi dweud yn gywir er mwyn i'r digwyddiad gael ei gynnal yn y dyfodol, y byddai angen sicrhau mwy o bartneriaid ariannu."

  Ken Skates
 18. Rheilffordd Aberystwyth-Caerfyrddin

  Yr Aelod Ceidwadol Angela Burns yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf ar yr astudiaeth gwmpasu gychwynnol ar reilffordd Aberystwyth-Caerfyrddin. 

  Mae Mr Jones yn dweud bod tua 3% o'r trac gwreiddiol yn ddefnyddiadwy ac mae'n rhy gynnar i roi amcangyfrif ar faint y byddai'r gwaith yn costio.

  Carwyn Jones
 19. Maint dosbarthiadau

  Kirsty Williams, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, yn dweud bod plant yn dysgu'n well mewn dosbarthiadau bach ac yn gofyn i'r prif weinidog i gefnogi polisi ei phlaid i "gael uchafswm o 25 o ddisgyblion mewn dosbarthiadau".

  Meddai Mr Jones, "rydym wedi gwneud yn siwr bod maint dosbarthiadau wedi bod yn gostwng dros y blynyddoedd."

  Kirsty Williams
 20. HS2 a chyllid canlyniadol

  Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn i'r prif weinidog pam y mae ef yn dilyn "safbwynt y Torïaid" ar brosiect HS2 a chyllid canlyniadol i Lywodraeth Cymru. 

  Mae Mr Jones yn dweud bod Cymru'n cael mwy na £750m oherwydd newidiadau yn y ffordd y mae cyfrifiadau yn cael eu gwneud.

  Leanne Wood