a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Pwyllgor Cymunedau
  2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r gweinidog iechyd
  3. Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau
  4. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar y byd gwaith
  5. Dadl Plaid Cymru ar dlodi tanwydd
  6. Dadl Democratiaid Rhyddfrydol ar adfywio'r stryd fawr
  7. Dadl fer: Cartrefi'r 21ain Ganrif

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Janet Ebenezer

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl fawr

Dyna'r cyfan gan Senedd Fyw tan ddydd Mawrth 10 Tachwedd.

Senedd
BBC

Dadl Fer

Yr eitem olaf yw'r Ddadl Fer.

Y pwnc a ddewiswyd gan Jenny Rathbone (AC Canol Caerdydd) yw: "Cartrefi'r 21ain Ganrif: yr achos dros dai di-garbon yn awr".

Jenny Rathbone
BBC

Buddsoddi

Wrth ymateb i'r ddadl, mae Carl Sargeant y Gweinidog yn dweud bod llywodraeth Cymru wedi "ymrwymo i gefnogi canol ein trefi a'n dinasoedd, gyda'r angen i esblygu ac arallgyfeirio yn gadarn wrth wraidd ein hymdrechion".

Mae'n pwysleisio bod y llywodraeth yn buddsoddi hyd at £109m mewn 18 o drefi a dinasoedd ledled Cymru.

Tafarndai

Peter Black yn credu bod tafarndai lleol yn ased i adfywio strydoedd mawr a dylai unrhyw benderfyniad i'w cau gael ei wneud gan bobl leol, yn hytrach na'r landlord.

Meddai: "Ar hyn o bryd mae cyfraith cynllunio yn cynnig fawr ddim amddiffyniad i gymunedau sy'n dymuno cadw eu tafarndai ar agor."

Peter Black
BBC

Parcio am ddim

Dylid gweithio gyda chynghorau i sicrhau cynlluniau parcio am ddim i helpu i adfywio'r stryd fawr ledled Cymru, yn ôl y Ceidwadwr William Graham.

Pwysigrwydd y stryd fawr

Eluned Parrott sy'n arwain dadl y Democratiaid Rhyddfrydol ar bwysigrwydd y stryd fawr ledled Cymru.

Yn ôl y blaid mae gan stryd fawr fywiog ac amrywiol rôl allweddol i'w chwarae yng Nghymru o ran adeiladu cymunedau cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Eluned Parrott
BBC

Bai ar Lywodraeth y DU?

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant yn rhoi'r bai ar Lywodraeth y DU am dlodi tanwydd yng Nghymru.

"Mae diwygiadau Llywodraeth y DU wedi lleihau incwm rhai o'r bobl dlotaf a mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas".

Tlodi tanwydd
Getty Images

Ble'r aeth pawb?

Lindsay Whittle o Blaid Cymru yn mynegi siom mai dim ond 18 o ACau sydd yn y siambr ar gyfer y ddadl hon.

  "Mae'n ddrwg gen i mai dim ond 18 ohonom sydd yma, oherwydd mae hon yn ddadl bwysig iawn. Mae tlodi tanwydd yn effeithio ar gynifer o bobl."

Siambr
BBC

Cymru Effeithlon

William Powell o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw ar lywodraeth Cymru i ymestyn cynllun Cymru Effeithlon i gynnig cynllun cynhwysfawr, megis Resource Efficient Scotland, i wella effeithlonrwydd adnoddau a mynd i'r afael â thlodi tanwydd a newid hinsawdd.

William Powell
BBC

Cynllun gweithredu

Ar ran y Ceidwadwyr, Mark Isherwood AC yn dweud y dylai mynd i'r afael â thlodi tanwydd fod yn ganolog i gynllun gweithredu Llywodraeth Cymru".

Mark Isherwood
BBC

Tlodi tanwydd

Llyr Gruffydd sy'n arwain Dadl Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i wella perfformiad o ran mynd i'r afael â thlodi tanwydd.

Llyr Gruffydd
BBC

Cynnig y Ceidwadwyr

Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James yn dweud y bydd y llywodraeth yn cefnogi cynnig y Ceidwadwyr.

'Methu â chefnogi pobl hŷn'

Llefarydd y Ceidwadwyr ar gydraddoldeb, Mohammed Asghar yn dweud bod llywodraeth Cymru yn "methu â chefnogi pobl hŷn i gynyddu eu sgiliau ac i gael mynediad at hyfforddiant".

Meddai: "Erbyn hyn mae 90,000 yn llai o oedolion mewn addysg rhan-amser nag yr oedd ddeng mlynedd yn ôl."

Mohammed Asghar
BBC

Prentisiaid benywaidd

AC Llafur Keith Davies yn codi pryderon am fod cyn lleied o brentisiaid benywaidd ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Yn ôl Mr Davies, yn 2011/12 dim ond 3.2% o brentisiaethau peirianneg oedd wedi eu llenwi gan fenywod. Fodd bynnag, roedd menywod yn cynrychioli 92% o'r prentisiaethau gofal plant.

Keith Davies
BBC

Cymwysterau

Ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, Aled Roberts AC yn galw ar Lywodraeth Cymru i edrych ar fframwaith cymwysterau ar gyfer pobl rhwng 14 a 18 oed a fyddai'n darparu mwy o ddewis ar gyfer llwybrau academaidd a galwedigaethol.

Aled Roberts
BBC

Byd gwaith

Y Ceidwadwr William Graham sy'n arwain Dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar fyd gwaith, gan gynnwys cyfleoedd prentisiaeth amrywiol a chynlluniau lleoliad gwaith.

Mae'r blaid o'r farn y dylai'r cynlluniau fod ar gael i bobl ar draws ein cymdeithas i "gynorthwyo ailhyfforddi a chaniatáu ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy a blaengar".

William Graham
BBC

Contractau cyflenwi

AC y Democratiaid Rhyddfrydol, Aled Roberts yn codi pryderon bod 40% o athrawon sydd newydd gymhwyso yng Nghymru ar gontractau cyflenwi yn hytrach na chontractau parhaol "gydag ychydig neu ddim ddatblygiad proffesiynol parhaus".

Julie James, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, yn dweud bod y llywodraeth yn "gweithio'n galed iawn ar strategaeth i fynd i'r afael â hyn".

Julie James
BBC
Julie James

Addysg a Sgiliau

Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, Julie James yn dirprwyo dros y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis heddiw.

Ymhlith y testunau a drafodir mae dyfodol addysg grefyddol, hyfforddiant cychwynnol athrawon, a'r gefnogaeth ariannol ar gyfer adeiladau ysgol newydd yng Nghymru.

Denu meddygon iau

Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn galw ar y gweinidog i wneud mwy i ddenu meddygon iau i Gymru.

Mae hi'n dweud: "Pam na all llywodraeth Cymru gymryd camau rhagweithiol i godi ymwybyddiaeth myfyrwyr meddygol ar draws y ffin a'r rhai sydd wedi eu hyfforddi yng Nghymru nad yw'r newidiadau hyn yn digwydd yng Nghymru?"

Meddygon iau

Mark Drakeford yn dweud bod cyhoeddiad Ysgrifennydd Iechyd Lloegr, Jeremy Hunt ynglŷn â'r newidiadau i gontractau meddygon iau yn Lloegr "yn enghraifft wych o sut i beidio â gwneud y pethau hyn".

Y bwriad yn Lloegr yw bod cyflog sylfaenol meddygon iau yn codi 11%, ond elfennau eraill, yn cynnwys yr hyn a gyfrifir fel oriau anghymdeithasol, yn cael eu ffrwyno.

Meddai Mr Drakeford: "mae'r cyhoeddiad munud olaf ddoe i geisio cyflwyno rhywfaint o arian - sydd ddim yn bodoli - o flaen meddygon iau i geisio dylanwadu arnynt yn eu pleidlais ar weithredu diwydiannol yn dangos pa mor wael y mae pethau wedi mynd yn yr Adran Iechyd yn Lloegr."

Meddygon iau yn protestio yng nghanol Llundain yn gynharach eleni
BBC
Meddygon iau yn protestio yng nghanol Llundain yn gynharach eleni

Gwelyau

Wrth ymateb i feirniadaeth gan lefarydd iechyd y Ceidwadwyr Darren Millar am y "diffyg gwelyau" sydd ar gael i gleifion y GIG yng Nghymru, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf, mae Mark Drakeford yn dweud bod gan y GIG yng Nghymru fesurau ar waith i gynyddu nifer y gwelyau yn ystod misoedd y gaeaf os oes angen.

Fodd bynnag, mae'n ychwanegu: "Gall llawer o bethau gael eu gwneud yn y gymuned i barhau i ofalu am bobl yn llwyddiannus".

Cyffuriau newydd

Llefarydd iechyd Plaid Cymru, Elin Jones, yn galw ar y gweinidog am ddatganiad ynghylch mynediad cleifion i gyffuriau newydd a'r diffyg cysondeb ar draws Cymru.

Y Gweinidog yn cadarnhau, yn dilyn adolygiad annibynnol, y bydd system newydd lle bydd "mwy o gysondeb yn cael ei warantu".

Elin Jones
BBC
Elin Jones

Ymateb y Dirprwy Weinidog dros Iechyd

Y Dirprwy Weinidog dros Iechyd, Vaughan Gething yn pwysleisio na ddylai'r penderfyniad i roi bwrdd iechyd o dan fesurau arbennig fod "ar gyfleustra gwleidydd".

Mesurau arbennig

Darren Miller yn gofyn pam na chafodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ei osod o dan fesurau arbennig yn gynharach.

Cafwyd cyhoeddiad yn ddiweddar y byddai'r bwrdd iechyd yn parhau mewn mesurau arbennig am ddwy flynedd arall.

Mae'r bwrdd wedi bod o dan y math uchaf o oruchwyliaeth y llywodraeth ers pum mis bellach.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
BBC

Cyfarfod Llawn

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yw'r eitem gyntaf.

Dyma'r

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd. Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

Da bo am y tro

Dyna ddiwedd y pwyllgor.

Byddwn nôl ar gyfer y cyfarfod llawn am 1.30pm.

Ffi'r drwydded

Mae ffi'r drwydded bresennol o £ 145.50 y flwyddyn yn rhy isel yn ôl Paul Siegert. Mae'n awgrymu bod llywodraeth y DU yn ei chodi i £160 "er mwyn galluogi'r BBC i ffynnu".

teledu
Science Photo Library

'Cyfrifoldeb'

"Mae'r cyfrifoldeb i amddiffyn darlledu gwasanaeth cyhoeddus ar bob un ohonom, a nawr yw'r amser i wneud hynny," meddai David Donovan.

Rhybudd

Paul Siegert o'r NUJ yn rhybuddio os yw cyllid y BBC yn cael ei thorri, y gallai olygu diwedd S4C yn ogystal â'r gwasanaeth Cymraeg ar y radio ac ar-lein.

Cyllid

David Donovan o BECTU yn codi pryderon bod y cyllid a gynigir ar hyn o bryd i'r BBC yn "annigonol" ac yn dweud ei bod yn anodd gweld sut y bydd anghenion Cymru yn cael eu diwallu o dan yr adolygiad siarter.

Egwyl fer

Ar ôl egwyl fer, bydd y pwyllgor yn clywed gan BECTU, Equity ac Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr (NUJ).

Adolygiad?

Fis diwethaf, fe wnaeth prif weinidog Cymru

alw am adolygiad brys o "ddyletswyddau" y BBC yng Nghymru.

Fe wnaeth Carwyn Jones honni nad oedd asesiad wedi bod i'r ffordd yr oedd darlledwyr cyhoeddus wedi ymateb i newidiadau yn y DU ers datganoli.

Ychwanegodd y dylai'r adolygiad gynnwys gwaith S4C.

Annibyniaeth

Prif Weithredwr S4C Ian Jones yn dweud bod gan S4C "berthynas dda ar bob lefel" gyda'r BBC, ond yn pwysleisio mai'r rheswm am hynny yw annibyniaeth. Mae'n ychwanegu bod S4C yn awyddus iawn i weld yr annibyniaeth yn parhau beth bynnag yw'r strwythur llywodraethu yn y dyfodol.

Gwylio'r sianel

Roedd gostyngiad o 6% yn nifer y bobl oedd yn gwylio S4C yng Nghymru bob wythnos yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, yn ôl

adroddiad blynyddol y sianel.

Roedd 360,000 o bobl yn gwylio'r sianel am o leiaf 3 munud yr wythnos yn ystod 2014/15, o'i gymharu â 383,000 y flwyddyn flaenorol.

S4C
S4C

Gwylio ar-lein

Wrth ymateb i awgrymiadau bod S4C yn tanberfformio, mae Ian Jones yn pwysleisio bod y sianel yn perfformio'n dda, ond mae rhan o'r gynulleidfa yn mudo i wylio ar-lein.

Pobol y Cwm

Mike Hedges AC yn diolch i S4C am ddod â Pobol y Cwm yn ôl i 5 noson yr wythnos.

Pobol y Cwm
BBC

Yr Egin yng Nghaerfyrddin

Ian Jones yn "hyderus" y bydd S4C yn bwrw yma â chynlluniau i symud i Gaerfyrddin, er gwaethaf yr hinsawdd ariannol.

Yr Egin
S4C

Adolygiad o S4C?

Ian Jones yn dweud y byddai S4C yn "fwy na pharod" i gydweithredu pe byddai adolygiad o S4C.

Mae AS Ceidwadol Aberconwy, Guto Bebb wedi galw yn ddiweddar i S4C gael ei hystyried ar wahân i adolygiad Siarter y BBC.

'Angen ystyriaeth annibynnol'

Huw Jones yn pwysleisio: "Mae angen ystyriaeth annibynnol i anghenion gwasanaethau ac anghenion ariannol S4C."

Bore da

Mae S4C yn rhoi tystiolaeth y bore 'ma i'r pwyllgor sy'n cynnal ymchwiliad i arolwg siarter y BBC.

Huw Jones, Cadeirydd S4C ac Ian Jones, Prif Weithredwr S4C sydd gerbron y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Senedd
BBC