a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  Dyna ni am heddiw!

  Mae'r Cynulliad ar doriad yr wythnos nesaf, felly ymunwch â ni eto Ddydd Mawrth 3 Tachwedd.

  Senedd
 2. Dadl Fer

  Y pwnc a ddewiswyd gan Lynne Neagle (AC Torfaen) ar gyfer y Ddadl Fer yw "Mynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc - rhoi terfyn ar ddefnyddio llety gwely a brecwast ar gyfer pobl ifanc 16 a 17 oed yng Nghymru".

 3. 'Swm enfawr o arian'

  Dywed yr AC Llafur Jenny Rathbone, "mae'n swm enfawr o arian, sy'n cyfateb i 1 / 15fed rhan o gyllideb flynyddol llywodraeth Cymru" wrth siarad am gost posibl £1 biliwn llwybr du yr M4.

  Jenny Rathbone
 4. Gwario £20m

  Wythnos diwethaf fe gafodd Aelod Cynulliad Llafur oedd wedi beirniadu gwario £20m eleni ar waith paratoi y cynllun ei diswyddo fel cadeirydd un o bwyllgorau'r Cynulliad gan y prif weinidog.

  Dywedodd Jenny Rathbone ei bod wedi ei "dychryn" gan yr arian oedd yn cael ei wario ar ffordd yr oedd hi'n ei obeithio na fyddai byth yn cael ei hadeiladu.

 5. Dadl Plaid Cymru

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at Ddadl Plaid Cymru sy'n cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru "yn galw am foratoriwm ar unwaith ar unrhyw wariant a chynllunio ar gyfer 'llwybr du' yr M4 tan fydd pobl Cymru yn rhoi mandad pan fyddant yn ethol Llywodraeth nesaf Cymru yn etholiad y Cynulliad ym mis Mai 2016".

 6. Crynodeb o adroddiad y pwyllgor

  Cliciwch yma am gopi o grynodeb o adroddiad y pwyllgor sydd yn amlinellu pob cam a gweithdrefnau a gymerwyd.

 7. Meddygon teulu

  Roedd rhan o ymchwiliad y pwyllgor yn ymwneud â sut y mae meddygon teulu yn delio â chamddefnyddio alcohol a sylweddau

  • Dywedodd llawer o bobl wrth y Pwyllgor fod gan rai meddygon teulu ddiffyg arbenigedd o ran adnabod a thrin pobl sy'n dioddef o broblemau gyda chamddefnyddio alcohol a sylweddau.
  • Problem arall oedd bod gan rai meddygon teulu agweddau negyddol a rhagfarn yn erbyn cleifion sy'n camddefnyddio alcohol a sylweddau.
  • Mae rhai pobl hefyd yn wynebu rhwystrau o ran cael mynediad at wasanaethau meddyg teulu, gan gynnwys amseroedd aros hir a gorfod trefnu apwyntiadau yn gynnar yn y bore, a all fod yn anodd i bobl sydd â ffordd o fyw anhrefnus neu broblemau iechyd meddwl.
 8. Strategaeth 10 mlynedd

  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi strategaeth ar waith o'r enw 'Gweithio Gyda'n Gilydd i Leihau Niwed'.

  Mae hon yn strategaeth 10 mlynedd rhwng 2008-2018 i geisio mynd i'r afael â'r niwed sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio alcohol, cyffuriau a sylweddau eraill yng Nghymru.

 9. Awdurdod Hedfan Sifil

  Eluned Parrott o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gofyn i'r gweinidog a oedd y ffaith fod LinksAir (sy'n hedfan rhwng Caerdydd ac Ynys Môn) wedi colli ei drwydded yn "drychineb ar gyfer proses ddethol llywodraeth Cymru."

  Mae'r Gweinidog dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Edwina Hart yn dweud ei fod yn fater i'r Awdurdod Hedfan Sifil ond "mae darparwr arall yn ei le i barhau â'r daith."

  LinksAir
 10. Nifer y teithwyr yn cynyddu

  Yr aelod Llafur Mick Antoniw yn dweud bod llywodraeth Cymru wedi "achub" y maes awyr, a bod nifer y teithwyr yn cynyddu.

  Mick Antoniw
 11. Maes Awyr Caerdydd

  Yn ôl yn 2013, cafodd Maes Awyr Caerdydd ei brynu gan lywodraeth Cymru am £53 miliwn.

  Ar y pryd, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ei bod yn hanfodol i gynyddu nifer y teithwyr.

  Maes Awyr Caerdydd
 12. Abergwaun a Chaergybi

  Yn ôl y Ceidwadwyr, er mwyn gwella cysylltedd rhyngwladol yng Nghymru, rhaid i lywodraeth Cymru gyflwyno cynlluniau clir i wella'r A40 i Abergwaun a'r A55 i Gaergybi.

 13. Cysylltedd rhyngwladol

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at Ddadl y Ceidwadwyr Cymreig. Mae'r blaid yn cynnig bod y Cynulliad yn nodi'r cyfleoedd i hybu cysylltedd rhyngwladol yng Nghymru drwy:

  a) dychwelyd Maes Awyr Caerdydd i berchnogaeth breifat; a

  b) rhannu'r enillion o'i werthu rhwng buddsoddi mewn seilwaith a dychwelyd y buddsoddiad gwreiddiol i drethdalwyr Cymru.

 14. Newydd dorriNewydd dorri

  Ar brynhawn gyda sawl dadl yn y Siambr ar drafnidiaeth yng Nghymru, mae'r cwmni sy'n rhedeg y gwasanaeth awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn wedi colli ei drwydded ddiogelwch.

  Dywedodd yr Awdurdod Hedfan Sifil fod y cam er mwyn "diogelu'r cyhoedd sy'n teithio".

 15. Ffilmio yn Sir Benfro

  Paul Davies yn holi am ffilmio yn Sir Benfro fel modd effeithiol o hyrwyddo yr ardal.

  Pwy sy'n cofio'r bwthyn enwog o Harry Potter a'r Deathly Hallows a adeiladwyd yn Sir Benfro ym mis Ebrill 2009?

  Y bwthyn dros dro
 16. Metro

  Ym mis Mehefin eleni, cyhoeddwyd y bydd hyd at £600 miliwn yn cael ei wario ar system metro newydd ar gyfer de-ddwyrain Cymru o fewn pum mlynedd.

  metro de-ddwyrain Cymru
 17. Plaid Cymru yn galw am atal gwario ar gynllun yr M4

  BBC Cymru Fyw

  Fe ddylai gwariant ar waith paratoi ffordd liniaru'r M4 ger Casnewydd gael ei atal tan ar ôl etholiad y Cynulliad yn 2016, yn ôl Plaid Cymru.

  Yn hytrach na gwario £1bn ar y cynllun llawn, mae'r blaid yn galw ar Lywodraeth Cymru i wella'r ffyrdd sy'n bodoli o amgylch Casnewydd yn barod, ac maen nhw'n dadlau y byddai hyn yn arbed £600m.

  Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar drafnidiaeth, Rhun ap Iorwerth, fod angen datrys problemau'r M4 ger Casnewydd ond gwrthododd "cynlluniau drud" y llywodraeth fyddai'n "cymryd blynyddoedd i'w gwireddu".

  I ddarllen yr erthygl cyfan cliciwch yma.

 18. M4

  Nick Ramsay yn cyfeirio at ddiwrnod 'Nôl i'r dyfodol" tra'n holi y gweinidog ar yr M4.

  Dywed y gweinidog na fydd unrhyw benderfyniad ar yr M4 cyn etholiadau'r Cynulliad yn 2016.

  Heddiw yw'r dyddiad y cyfeiriwyd ato yn yr ail o'r tair ffilm Back to the Future a gafodd ei rhyddhau ym mis Tachwedd 1989.

  Marty a Doc yn cyrraedd "y dyfodol"
  Image caption: Marty a Doc yn cyrraedd "y dyfodol"
 19. Cwestiynau Llafar

  Dyma'r Cwestiynau Llafar.

  Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 20. Croeso nôl

  Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Edwina Hart yw'r eitem gyntaf y prynhawn 'ma.

 21. Da bo am y tro

  Dyna ni o'r pwyllgor y bore yma.

  Ymunwch â ni am 13:30 pm ar gyfer cychwyn y sesiwn lawn olaf cyn y toriad hanner tymor.

 22. Ansawdd aer

  Mr Millar yn ymateb i sylwadau'r gweinidog ar ansawdd aer drwy ddweud bod "cemegau a chynnyrch glanhau, bio-arogleuon a hyd yn oed agor ffenestr os yw man cyhoeddus caeedig wrth ymyl ffordd, yn gwneud mwy o niwed i'r amgylchedd hwnnw na'ch cynigion i wahardd e-sigaréts mewn mannau cyhoeddus. "

  Y gweinidog yn ateb, "Nid wyf yn dymuno ychwanegu at y llygryddion sydd eisoes yno".

 23. Llongyfarch y gweinidog?

  Yr Aelod Ceidwadol Darren Millar, gydag eironi, yn llongyfarch y gweinidog am "wneud yr hyn yr oedd llawer o bobl yn meddwl oedd yn amhosibl" drwy uno y diwydiant tybaco, ymgyrchwyr gwrth-ysmygu ac elusennau canser, sy'n "gyflawniad aruthrol."

  Darren Millar
 24. Aer mewn mannau cyhoeddus

  Dywed y gweinidog iechyd: "Rydym wedi sicrhau yng Nghymru bod yr aer a anadlwch mewn mannau cyhoeddus caeedig yn lân, a dyna'r sefyllfa yr ydym am ei chadw."

 25. Tybaco ac e-sigarét

  Bydd y mesurau tybaco ac e-sigarét newydd yn golygu:

  • Bydd rhaid i siopau i ymuno â chofrestr i fanwerthwyr tybaco ac e-sigaréts - gyda'r nod o atal gwerthiant anghyfreithlon o dan 18 oed
  • Bydd yn drosedd "trosglwyddo" tybaco ac e-sigaréts i blant - a bydd hyn yn cynnwys gwerthiannau ar-lein
  • Cyfyngu defnydd o e-sigaréts, yn eu gwahardd mewn mannau cyhoeddus caeedig a gweithleoedd - bydd hyn yn cynnwys lorïau a thacsis.

  Y polisi diwethaf yma sy'n profi y mwyaf dadleuol ac yn debygol o ddod i rym yn 2017.

  e-sigaréts
 26. Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco

  Mae'r pwyllgor yn trafod TPD neu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco.

  Mae'n gosod rheolau ar gynhyrchu, cyflwyno a gwerthu tybaco a chynhyrchion cysylltiedig.

  Mae'r rhain yn cynnwys sigaréts, tybaco 'rholiwch eich hun' , tybaco pibell, sigarau, cigarillos, tybaco di-fwg, sigaréts electronig a chynnyrch llysieuol ar gyfer ysmygu.

 27. Toiledau cyhoeddus

  O ran toiledau cyhoeddus, bydd y ddeddfwriaeth newydd yn rhoi cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol i wneud yn sicr bod digon o doiledau cyhoeddus.

  Byddai'n ofynnol iddynt asesu, adolygu yn rheolaidd, ac ateb y galw lleol am y cyfleusterau.

  Bydd disgwyl iddynt hefyd gynhyrchu strategaeth tai bach lleol ac i gynnwys siopau a busnesau eraill wrth ddarparu "atebion creadigol" i ddiwallu anghenion lleol.

  Ty bach
 28. Fferyllfeydd cymunedol

  Yr Aelod Ceidwadol Altaf Hussain yn codi pryder am wasanaethau ar benwythnos ac allan o oriau lle mae cleifion yn ymweld â fferyllfeydd ar gyfer pethau syml fel paracetamol ac ibuprofen ond ddim yn medru eu derbyn ar bresgripsiwn gan y fferyllfa.

  Mae'n dweud oherwydd presgripsiynau am ddim yng Nghymru mae cleifion yn "aros am bedair awr" mewn unedau damweiniau ac achosion brys.

  Y mae'r gweinidog yn ateb: "Yn ddiweddar iawn mae'r rheol wedi cael ei newid felly erbyn hyn mae fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru yn gallu rhagnodi yn uniongyrchol heb unrhyw gost i'r claf."

  Mae'n ychwanegu ei fod wedi cael effaith ar unwaith ar y gwasanaeth y tu allan i oriau yng ngogledd Cymru lle mae'n llwyddo i ddargyfeirio cannoedd o apwyntiadau dros benwythnos unigol yn uniongyrchol i fferyllfeydd cymunedol.

  Fferyllfa
 29. Darpariaethau

  Mae'r mesur yn debygol o ddod i rym yn 2017 a dyma'r cyntaf o'i fath yn y DU.

  Mae'n cynnwys darpariaethau ar gyfer e-sigaréts, tatŵs, tyllau a thoiledau cyhoeddus yng Nghymru.

 30. Gordewdra

  Lindsay Whittle yn dweud mai gordewdra yw her mwyaf Cymru ac mae angen datrys y broblem honno cyn llawer o bethau yn y mesur hwn.

  Gordewdra
 31. Tystion

  Y tystion yw:

  Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

  Dr. Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol

  Chris Tudor-Smith, Uwch-swyddog Cyfrifol

  Sue Bowker, Pennaeth Cangen Polisi Tybaco

  Dewi Jones, Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol.

  Tystion
 32. Bore da

  Bydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn dechrau am 10.

  Mesur Iechyd y Cyhoedd yw'r pwnc dan sylw y bore 'ma.

  Senedd