a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 10am: Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
  2. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn yw Cwestiynau i Weinidog yr Economi.
  3. Nesaf: Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol.
  4. Nesaf: Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad.
  5. Nesaf: Dadl y Ceidwadwyr Cymreig.
  6. Nesaf: Dadl Plaid Cymru.
  7. Nesaf: Dadl y Democratiaid Rhyddfrydol.
  8. Nesaf: Dadl Fer.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl fawr

Dyna ddiwedd y trafodion yn y Siambr.

Bydd Senedd Fyw nôl ddydd Mawrth.

Senedd
BBC

Ymateb

Yn ei hymateb i'r ddadl, dywed y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths bod "pobl wrth wraidd y rhaglen hon."

Gweinyddu

Aled Roberts o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am adolygiad o ofynion gweinyddu a monitro'r Rhaglen Cefnogi Pobl, i sicrhau bod cyllid yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer darpariaeth rheng flaen.

Gweinyddu
Science Photo Library

Rhaglen Cefnogi Pobl

Y ddadl olaf heddiw yw un Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn trafod pwysigrwydd y Rhaglen Cefnogi Pobl.

Diddordebau pobl Cymru

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn parhau i chwarae rôl lawn a gweithgar yn y trafodaethau adnewyddu siarter i sicrhau bod y siarter newydd yn wirioneddol adlewyrchu diddordebau pobl Cymru yn y setliad datganoledig presennol ac yn y dyfodol."

S4C

Y Ceidwadwr Suzy Davies yn dweud bod pob £1 a fuddsoddir yn S4C gan y pwrs cyhoeddus yn cyfrannu dros £2 i'r economi.

'Taflu goleuni'

Yr aelod Llafur Julie Morgan yn dweud ei fod yn "gwbl hanfodol bod gennym gyfryngau ffyniannus y tu hwnt i Lundain i daflu goleuni ar yr hyn yr ydym yn ei wneud yn y cynulliad hwn ac i'n dwyn i gyfrif".

Ychwanega, "Rwy'n credu ei fod yn gwbl hanfodol ar gyfer datganoli bod sylfaen cyfryngau cryf yng Nghymru."

Julie Morgan
BBC

Darlledu

Dywed y Democrat Rhyddfrydol Peter Black bod "angen rhywfaint o eglurder gan Lywodraeth y DU ynghylch ei bwriadau o ran y BBC a darlledu yn yr iaith Gymraeg, ac rydym yn annog Llywodraeth Cymru i wneud yr achos hwn ar ran Cymru."

Is-bwyllgor darlledu

Wrth agor y ddadl, Bethan Jenkins o Blaid Cymru yn galw am "ail-sefydlu'r is-bwyllgor darlledu" er mwyn ffurfio barn a safbwynt ar Adnewyddu Siarter y BBC cyn gynted ag y bo modd.

Bethan Jenkins
BBC

Diwydiannau creadigol

Ail ddadl y prynhawn yw un Plaid Cymru ar effaith y cyfryngau a'r diwydiannau creadigol ar economi Cymru.

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

Tra'n ymateb i'r ddadl, mae'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths yn cyfeirio at

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, sef fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer adfywio.

Tri gweinidog

Mae arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies yn dweud nad yw'n ymddiheuro am gynnal "dadl arall ar adfywio'r stryd fawr."

Ychwanega bod y "llywodraeth hon wedi cael tri gweinidog mewn bron i bedair blynedd bellach sydd wedi delio â'r maes polisi penodol hwn, ac yn anffodus mae'r ffigurau sydd wedi dod allan yn dangos yn glir na fu fawr ddim gwella o ran y sefyllfa y mae ein strydoedd mawr yn wynebu. "

Arallgyfeirio

Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru yn galw ar lywodraeth Cymru i "annog awdurdodau lleol i weithio ar arallgyfeirio eu strydoedd mawr er mwyn cynyddu nifer y bobl sy'n eu defnyddio."

Stryd fawr
BBC

Parcio am ddim

Eluned Parrott o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw ar Lywodraeth Cymru i annog awdurdodau lleol i dreialu parcio am ddim cyfyngedig i gefnogi strydoedd mawr sy'n cael trafferthion.

Y gyfradd uchaf

Wrth agor y ddadl, mae'r Ceidwadwr William Graham yn dweud bod ystadegau diweddar y Local Data Company yn nodi bod 15.6 y cant o siopau yn wag yn nhrefi Cymru, sef y gyfradd uchaf yn y DU o bell ffordd.

Ceidwadwyr

Dadl gyntaf y prynhawn yw un y Ceidwadwyr Cymreig ar siopau gwag yn nhrefi Cymru.

Terfysgoedd Beca

Wrth ofyn cwestiwn am dollau ar bont Cleddau, mae aelod Plaid Cymru Simon Thomas yn dweud wrth y Siambr iddo roi yr enw canol Beca i'w ferch ar ôl

Terfysgoedd Beca oherwydd "rwy'n casáu tollau."

Rebecca Riots
Expired

Canfyddiadau

Yr aelod Llafur Julie Morgan yn gofyn, "pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i gynyddu'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru?"

Ms Hart yn dweud bod angen "newid canfyddiadau pobl am drafnidiaeth gyhoeddus.

"Os oes gennych drenau glanach, mwy effeithlon a bysiau yn edrych yn lanach a llwybrau gwell, yr wyf yn meddwl bod modd newid canfyddiadau ac arferion pobl. "

Edwina Hart
BBC
Edwina Hart

Cyllid Ewropeaidd

Gofynna'r aelod Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth wrth y gweinidog am ei barn am y cydweithio rhwng ei hadran hi ag adrannau eraill y llywodraeth i sicrhau bod cyllid Ewropeaidd yn cael ei ddefnyddio i'w botensial llawn.

Dywed Ms Hart "Ar hyn o bryd rwy'n credu fod y ddeialog yn dda iawn."

Antur

Yr Aelod Ceidwadol Suzy Davies yn gofyn i'r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates "pa waith a wnaed i dargedu ymwelwyr a allai fod yn dod i lefydd fel Caerloyw, Caerwysg ac yn enwedig Manceinion i ymestyn eu harhosiad a gwario ychydig dros y ffin yng Nghymru? "

Mr Skates yn ateb bod ymgyrch ar y gweill "i bortreadu Cymru fel lle o antur."

Suzy Davies
BBC
Suzy Davies

Bysiau

Eluned Parrott, llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol, yn gofyn i'r gweinidog am yr effaith ar wasanaethau bws yn dilyn y toriad yn y gyfradd a delir i gwmnïau bysiau ar gyfer deiliaid pàs bws rhatach yn 2014/15.

Dywedodd Ms Hart "Rydym yn eithaf fodlon ar y trefniadau a wnaed gennym gyda'r cwmnïau bysiau."

Eluned Parrott
BBC
Eluned Parrott

Cyffordd 41

Yr Aelod Llafur David Rees yn gofyn i'r gweinidog am ddyfodol Cyffordd 41 yr M4 ym Mhort Talbot.

Mae hi'n ateb "byddwn yn ystyried dadansoddiad pellach cyn penderfynu ar y ffordd orau ymlaen."

Cyfarfod llawn

Yr eitem gyntaf fydd Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart am 1.30pm.

Da bo am y tro

Mae'r pwyllgor yn pasio cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Byddwn ni nôl am y cyfarfod llawn am 1.30pm.

Sancsiynau llymach

"Byddai sancsiynau llymach am werthu tybaco anghyfreithlon yn dda" meddai Mr Woodall.

Siopau Cyfleus

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen i'r ail sesiwn dystiolaeth gyda Edward Woodall, Cymdeithas y Siopau Cyfleus Cyf.

Edward Woodall
BBC

Pwrpas

Nid lleihau'r faint o nicotin a ddefnyddir yw pwrpas sigaréts trydanol, meddai Katherin Delvin.

Incwm is

Mae Mr Pruen yn poeni y byddai cynnig y llywodraeth o isafswm pris ar gyfer sigaréts trydanol yn effeithio ar y rhai sydd ar incwm is.

Nicotin

Yr Aelod Ceidwadol Darren Millar yn sôn bod gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford bryderon bod sigaréts trydanol yn "fynediad i ysmygu."

Mr Millar yn gofyn a oes unrhyw dystiolaeth "bod pobl yn dechrau dibyniaeth nicotin drwy sigaréts trydanol."

Meddai Mr Preun, "nid oes unrhyw dystiolaeth", gan ychwanegu "dydw i erioed, er fy mod wedi ceisio, wedi dod o hyd i rhywun yr oedd eu defnydd cyntaf o nicotin yn sigarét trydanol."

Darren Millar
BBC

Gorfodi'r gwaharddiad

Elin Jones o Blaid Cymru yn codi pryderon bod gorfodi'r gwaharddiad ar ysmygu gyhoeddus yn fwy anodd gyda'r defnydd o sigaréts trydanol.

Katherine Devlin yn ceisio dangos bod y sigaréts trydanol diweddaraf "yn edrych dim byd tebyg i sigarét tybaco, o'i gymharu â'r genhedlaeth gyntaf o sigaréts trydanol a oedd yn edrych yn debyg".

Katherine Devlin
BBC

Blas

Lindsay Whittle yn gofyn a yw gwahanol flasau o anweddau yn annog pobl ifanc i'w defnyddio.

"Mae oedolion yn hoffi pethau sy'n blasu'n ddiddorol ... nid dim ond plant sy'n hoffi hynny" meddai Mr Pruen.

"Un o'r pethau dramatig am roi'r gorau i ysmygu yw adfer eich synnwyr blasu" ychwanega.

Tanau

Yr Aelod Ceidwadol Altaf Hussain yn gofyn a ydy sigaréts trydanol wedi achosi tanau.

Mr Pruen yn dweud y cafwyd "rhai achosion o fatris yn achosi tanau" sydd, meddai, hefyd yn digwydd gyda gliniaduron a ffonau.

sigaréts trydanol
Reuters

Ysmygu

Wrth ateb cwestiynau gan yr AC Llafur Alun Davies ynghylch sigaréts trydanol yn "ail-normaleiddio" ysmygu, dywedodd Tom Pruen bod rhwng 20 - 25% o'r boblogaeth yn dal i ysmygu ac mae'n dal yn "normal".

Mae'n ychwanegu ei fod yn "fwy normal" i ysmygu sigaréts na sigaréts trydanol.

Sigaréts Trydanol

Mae Katherine Devlin a Tom Pruen o Gymdeithas Fasnach y Diwydiant Sigaréts Trydanol yn rhoi tystiolaeth.

Katherine Devlin & Tom Pruen
BBC

Bore da

Croeso i Senedd Fyw.

Bydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn dechrau am 10.