a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Toriad yr haf

  Dyna ni tan ddydd Mawrth Medi 15, mae'r amser yn sicr o hedfan!

  Mwynhewch yr haf!

  Senedd
 2. Eitem olaf

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at eitem olaf y diwrnod a thymor yr Haf sef y ddadl fer gan Mike Hedges ar y teitl 'Atal sgamiau yng Nghymru: camau y gellir eu cymryd i atal pobl rhag bod yn destun sgamiau.'

 3. 'Ansawdd uchel'

  Dywed y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans bod buddsoddiad a wnaed yn y blynyddoedd diwethaf gan lywodraeth Cymru wedi helpu cynhyrchwyr i ddatblygu a marchnata "bwyd a diod o ansawdd uchel."

  Mae hi'n dweud bod gweithgareddau allweddol yn cynnwys darparu cymorth busnes a chymorth grant i gwmnïau o Gymru yn y sector, a gwella cadwyni cyflenwi sector bwyd Cymru.

  Rebecca Evans
 4. Lloegr

  Y cyn-weinidog Alun Davies yn dweud fod diwygio'r ardoll yn "hanfodol a phwysig."

  Ychwanegodd, "dywedwyd wrthyf unwaith gan weinidog Ceidwadol fod y system bresennol o fudd i Loegr ac felly ni fydd yn cael ei newid."

  Alun Davies
 5. Diwygio

  William Powell o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud bod "angen brys" i ddiwygio'r ardoll cig coch ac yn dweud bod ei blaid yn croesawu gwaith gan y Fforwm Diwydiant Cig Coch i ddatblygu cynigion ar gyfer ailddosbarthu'r ardoll hon.

  Mae ardollau sy'n cael eu talu gan ffermwyr a phroseswyr yn helpu i ariannu'r corff hyrwyddo yn y wlad lle mae anifeiliaid yn cael eu lladd.

 6. Archfarchnadoedd

  Mae'r Ceidwadwyr Russell George yn galw am "god ymarfer gwirfoddol ar gyfer archfarchnadoedd a siopau i neilltuo rhan o'u lloriau i gefnogi a hyrwyddo statws dynodiad daearyddol gwarchodedig o Gymru a chig tractor coch Prydeinig".

  Russell George
 7. Ardoll cig coch

  Buwch

  Llŷr Gruffydd yn dweud y gallai ffermwyr Cymru gael eu hamddiffyn rhag anwadalrwydd y marchnadoedd byd-eang drwy gryfhau cadwyni cyflenwi domestig.

  Mae'n galw ar lywodraeth Cymru i "wneud sylwadau brys i lywodraeth y DU gyda'r bwriad o gyflwyno system ddosbarthu ardoll cig coch tecach."

 8. Dadl Plaid Cymru

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at ddadl Plaid Cymru ar anawsterau difrifol sy'n wynebu'r sectorau cig coch a llaeth yng Nghymru.

 9. 'Opsiynau'

  Huw Lewis yn dweud y bydd llywodraeth Cymru yn cefnogi'r cynnig sydd gerbron y Cynulliad, ac yn barod i asesu'r opsiynau.

 10. Cymorth cyntaf

  Aled Roberts yn egluro y bydd hyfforddiant mewn cymorth cyntaf pediatrig yn ofyniad cyfreithiol i staff meithrinfeydd yn Lloegr o dan gynlluniau llywodraeth a gyhoeddwyd yn dilyn marwolaeth babi.

  Naw mis oed oedd Millie Thompson o Stockport pan fu farw ar ôl tagu ar ei chinio mewn meithrinfa ym mis Hydref 2012.

  Cynhaliwyd adolygiad wedi e-ddeiseb a sefydlwyd gan fam Millie, Joanne.

 11. Dadl gan Aelodau Unigol

  Mae'r ddadl gan Aelodau Unigol wedi dechrau.

  Y Cynnig ydy bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn cydnabod pwysigrwydd hyfforddiant cymorth cyntaf arbenigol ar gyfer staff meithrin, fel bod ganddynt y sgiliau a'r hyfforddiant i ymateb yn gyflym ac yn briodol os bydd argyfwng.

  2. Yn galw ar lywodraeth Cymru i ehangu'r ddarpariaeth o hyfforddiant cymorth cyntaf pediatrig i staff meithrinfeydd ac asesu opsiynau ar gyfer ei gwneud yn ofynnol bod yr holl staff sy'n gweithio mewn meithrinfeydd yn cwblhau cwrs cymorth cyntaf pediatrig a gydnabyddir yn swyddogol.

 12. Tîm diogelwch Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Mae'r fideo yma yn dangos aelodau o dîm diogelwch Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ymarfer ymadroddion Cymraeg y maent wedi'u dysgu yn eu gwersi Cymraeg.

  Cynulliad Cymru
 13. Dogfennau

  Rhodri Glyn Thomas yn dweud bod angen i ragor o ddogfennau gael eu drafftio yn Gymraeg, yn hytrach na chyfieithu i'r Gymraeg.

 14. 'Anodd'

  Aled Roberts yn dweud ei fod yn arbennig o anodd i ddefnyddio'r Gymraeg mewn pwyllgor "os mai chi yw'r unig siaradwr Cymraeg."

 15. 'Sefydliad dwyieithog'

  Rhodri Glyn Thomas yn dweud bod y Cynulliad "yn agosáu at fod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog", ond mae'n mynegi pryder am faint o Gymraeg a ddefnyddir yn y pwyllgorau.

  Rhodri Glyn Thomas
 16. Dadl

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl ar yr Adroddiad Cydymffurfio Blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad.

 17. Teuluoedd

  Fe wnaeth adroddiad ym mis Mai gondemnio triniaeth yn uned Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd fel "cam-drin sefydliadol."

  Ers hynny, mae teuluoedd wedi cwyno am ddiffyg gwybodaeth, a gwahoddiadau i gyfarfodydd wedi'u hanfon at gyfeiriadau anghywir.

  Uned Tawel Fan
 18. Cyfathrebu

  Dywed y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething bod y camgymeriadau mewn cyfathrebu yn annerbyniol, ond bod newidiadau wedi cael eu gwneud.

  Vaughan Gething
 19. Tawel Fan

  Mae Darren Millar yn holi cwestiwn brys ar "bryderon newydd a godwyd gan berthnasau cleifion Tawel Fan ynghylch cyfathrebu gwael a diffyg cynydd o ran ymcwhiliadau'r bwrdd iechyd hyd yma."

 20. Tai

  Nick Ramsay yn cyfeirio at Heol Wonastow, Trefynwy a gafodd ei glustnodi ar ôl hynny ar gyfer tai.

  Mae'n dweud bod y cyhoedd yn "cael yr argraff nad ydy llywodraeth Cymru yn deall cyllid."

 21. Gwersi

  Dywed Carl Sargeant ei fod "yn cydnabod bod yna faterion y mae angen ymateb iddynt, ond ni chymeraf unrhyw wersi gan yr Wrthblaid. "

 22. Swyddfa Archwilio

  Mae adroddiad i'r arwerthiant mwyaf o dir cyhoeddus yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf wedi darganfod y dylai fod wedi creu o leiaf £15 miliwn yn fwy i'r trethdalwr.

  Fe gafodd gasgliad o safleoedd eu gwerthu fel un portffolio gan Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio (RIFW) am £21m dair blynedd yn ôl.

  Fe ddywedodd y Prisiwr Rhanbarthol mewn adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru y gallai'r tir fod wedi cael pris o £36m pe bai'r safleoedd wedi eu gwerthu ar wahân a'u marchnata yn fwy eang.

 23. Cwestiwn Brys

  Mae Andrew RT Davies yn gofyn cwestiwn brys am gyhoeddi adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol am Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio.

 24. Crefydd, Athroniaeth a Moeseg

  Meddai Huw Lewis "Rwy'n credu bod angen trawsnewid ein cwricwlwm Addysg Grefyddol gyfredol, fy nghynnig i ydy ein bod yn ail-enwi'r cwricwlwm Addysg Grefyddol - Crefydd, Athroniaeth a Moeseg."

  Huw Lewis
 25. PISA

  Yr aelod Ceidwadol Angela Burns yn gofyn am sefyllfa Cymru yn y system raddio addysg ryngwladol.

  Dywedodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis fod "newidiadau sylweddol" wedi digwydd ers y canlyniadau PISA siomedig yn 2012.

  Dywedodd fod plant yn cael eu dysgu yn wahanol a bod diwygiadau addysg wedi ymgorffori llythrennedd a rhifedd yn y cwricwlwm.

  Mae disgwyl cael canlyniadau profion PISA'r hydref yn gynnar yn 2016.

  Mae'r profion mewn gwyddoniaeth, mathemateg a darllen yn cael eu cymryd gan tua 500,000 o blant 15 oed mewn 68 o wledydd.

  Angela Burns
 26. Glo brig

  Gan gyfeirio at safle glo brig ger Blaenafon yn Nhorfaen, mae Lindsay Whittle yn gofyn i'r gweinidog i "sicrhau nad oes unrhyw blentyn yng Nghymru yn cael ei ddysgu o fewn 120 medr o safle glo brig."

  Huw Lewis yn ateb y "dylai awdurdodau lleol ystyried pob agwedd ar yr amgylchedd wrth ystyried ystad ysgolion."

  Farteg, Torfaen
  Image caption: Farteg, Torfaen
 27. Symud ymlaen

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at gwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis.

 28. 'Plannu clyfar'

  Cyfeiriodd yr aelod Democratiaid Rhyddfrydol William Powell at alwadau gan Goed Cadw ar lywodraeth Cymru i leihau'r perygl o lifogydd drwy gefnogi plannu coed, creu cloddiau, lleiniau o goed ac ardaloedd coediog wedi'u targedu lle byddant yn helpu amsugno glaw ac arafu dŵr.

  Atebodd Mr Sargeant "rwy'n cytuno gyda'r aelod mewn egwyddor" ac yn ychwanegu ei fod yn cefnogi "plannu clyfar" ar gyfer atal llifogydd ac i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

 29. Hwyluso'r Drefn

  Mae Aled Roberts o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gofyn am ddiweddariad ar faint o argymhellion adroddiad Hwyluso'r Drefn fydd yn cael eu cyflawni erbyn diwedd y mis.

  Mae'r adroddiad yn cynnwys argymhellion i lywodraeth Cymru ar sut i sicrhau gwell rheoleiddio o fewn fframwaith priodol, gwella gwasanaeth cwsmeriaid i'r ffermwyr a sector mwy proffidiol o safbwynt busnes.

  Dywed Rebecca Evans fod 61 o argymhellion wedi cael eu cwblhau, mae gwaith ar saith ar y gweill a 10 yn ymrwymiadau parhaus heb unrhyw ddyddiad cwblhau.

  Rebecca Evans
 30. Diciâu

  Mae'r aelod Ceidwadol Russell George yn cyfeirio at y rhaglen difa moch daear gyfyngedig sydd ar y gweill yng Ngogledd Iwerddon i frwydro'r diciâu mewn gwartheg.

  Dywed Rebecca Evans fod dull llywodraeth Cymru yn seiliedig ar brofion diciâu rheolaidd o fuchesi a rhaglen frechu .

  Mochyn daear
 31. Cynnyrch amaethyddol

  Gofynnodd Elin Jones o Blaid Cymru am ddatganiad ar y cwymp diweddar yn y pris a delir i ffermwyr am sawl math o gynnyrch amaethyddol.

  Dywedodd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans ei bod hi'n "bwysig bod y diwydiant yn gweithio gyda'r llywodraeth i gynyddu ei wydnwch."

  Dywed Elin Jones fod First Milk yn derbyn llawer mwy o gefnogaeth gan lywodraeth yr Alban na'r llywodraeth yng Nghymru.

  Elin Jones
  Image caption: Elin Jones
 32. Croeso nôl

  Eitem gynta'r prynhawn yw Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant.

  I weld rhestr o'r cwestiynau, cliciwch yma.

 33. Nôl am 13:30

  Dyna ni o'r pwyllgor bore yma.

  Byddwn ni yn ôl am 1:30pm ar gyfer sesiwn lawn olaf y tymor.

  Yr eitem gyntaf ar yr agenda yw cwestiynau i'r gweinidog cyfoeth naturiol.

 34. Cyfleusterau toiledau

  Mae Nick Ramsay yn cyfeirio at y cynnig i'w wneud "yn ofynnol i awdurdodau lleol baratoi strategaeth leol i gynllunio sut y byddant yn diwallu anghenion eu cymunedau ar gyfer defnyddio cyfleusterau toiledau a fydd ar gael i'r cyhoedd".

  Mae'n gofyn a yw hyn yn "faich ariannol anghymesur".

  Mae'r gweinidog yn ateb fod creu'r strategaeth "yn rhan bwysig o'r mesur, a bydd yn arwain at well ddefnydd o gyfleusterau sydd eisoes yn cael eu talu gan y pwrs cyhoeddus."

  Nick Ramsay
 35. Cofrestr

  Y mae'r gweinidog yn cydnabod bod y cynnig i "ddarparu ar gyfer creu cofrestr genedlaethol o fanwerthwyr tybaco a chynhyrchion nicotin" wedi cael ei ddylanwadu gan y polisi yn yr Alban.

  Dywed y gweinidog y byddai'n rhaid i fanwerthwyr dalu £30 ar gyfer adeilad cychwynnol a £10 am bob un ychwanegol.

  Mark Drakeford
 36. E-sigarets

  Y mae'r gweinidog yn gwrthod honiad Nick Ramsay fod ei ddadleuon am beryglon sigaréts electronig yn ail-normaleiddio smygu yn "oddrychol ac aneglur".

  e-sigarets
 37. Egwyddor

  Mike Hedges yn gofyn, "a ydych yn cytuno â'r egwyddor gyffredinol, os yw iechyd yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i wneud rhywbeth sy'n achosi cost, dylai iechyd dalu amdano yn hytrach na llywodraeth leol."

  Y gweinidog yn ateb, "Nid wyf yn derbyn yr egwyddor honno."

  Mike Hedges
 38. Dyletswyddau

  Mewn ymateb i Christine Chapman am yr adnoddau sydd ar gael i awdurdodau lleol i weithredu'r mesur, dywed y gweinidog bod y dyletswyddau ar awdurdodau lleol yn "gymesur".

  Dywed Mr Drakeford ei fod yn sylweddoli fod y pwysau sydd ar yr awdurdodau lleol yn "ddilys a gwirioneddol, ac yr ydym wedi gwneud ein gorau i adeiladu'r mesur hwn mewn ffordd sy'n cydnabod yr anawsterau hynny."

  Christine Chapman
  Image caption: Christine Chapman
 39. Awgrymiadau

  Mae'r mesur yn cynnig cyflwyno newidiadau sy'n:-

  • Gosod cyfyngiadau ar y defnydd o dybaco a dyfeisiau mewnanadlu nicotin er enghraifft sigaréts electronig mewn mannau cyhoeddus a gweithleoedd caeedig a sylweddol gaeedig, a rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i ymestyn y cyfyngiadau i fannau agored penodol;
  • Darparu ar gyfer creu cofrestr genedlaethol o fanwerthwyr tybaco a chynhyrchion nicotin;
  • Rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i ychwanegu at y troseddau sy'n cyfrannu at Orchymyn Mangre o dan Gyfyngiad yng Nghymru;
  • Gwahardd rhoi tybaco a/neu gynhyrchion nicotin i unigolyn o dan 18 oed;
 40. Mesur Iechyd y Cyhoedd

  Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford yn rhoi tystiolaeth ar Fesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

  Ei swyddogion yw Chris Tudor-Smith, Uwch-swyddog Cyfrifol a Sue Bowker, Pennaeth Cangen Polisi Tybaco.

  Mark Drakeford a'i swyddogion