a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  A dyna ni gan BBC Democratiaeth Fyw yr wythnos hon.

  Byddwn yn ôl ar Ddydd Mawrth 30 o Fehefin.

  Senedd
 2. 'Annibyniaeth'

  Meddai Ken Skates, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn ei ymateb, "mae'n hanfodol bod gan S4C gyllid digonol yn ogystal ag annibyniaeth olygyddol a rheolaethol er mwyn iddi barhau i chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi'r iaith Gymraeg a'r diwydiannau creadigol yng Nghymru. "

  Ken Skates
 3. Ffi'r drwydded

  Arferai S4C dderbyn y rhan fwyaf o'i arian gan grant gan y llywodraeth, werth tua £100 miliwn yn 2009/10.

  Fodd bynnag, ar ôl penderfyniad a gadarnhawyd gan y Canghellor George Osborne fel rhan o Adolygiad Gwariant Hydref 2010, ers 2013 daw'r rhan fwyaf o'i chyllid o ffi'r drwydded. Dyma gyllid S4C o ffi'r drwydded:

  2013-14: £ 76.3m

  2014-15: £ 76m

  2015-16: £ 75.25m

  2016-17: £ 74.5 miliwn

 4. Cynnig

  Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn cydnabod gwerth darlledu neilltuol yn yr iaith Gymraeg a chyfraniad pwysig S4C o ran diogelu ein hiaith Gymraeg a chyfoethogi diwylliant Cymru;

  2. Yn gwrthwynebu unrhyw doriadau pellach yng nghyllid S4C gan Adran Llywodraeth y DU dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, a allai fygwth dyfodol y sianel hon; a

  3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU am bwysigrwydd cynnal annibyniaeth olygyddol, reolaethol a gweithredol S4C a'r angen am sail cyllid cynaliadwy i ddiogelu dyfodol darlledu yn yr iaith Gymraeg.

 5. Economi

  Wrth agor y ddadl, Peter Black yn dweud bod "pob £1 a fuddsoddir gan S4C yn y diwydiant creadigol, yn fwy na dyblu ei werth i tua £2.09 i'r economi."

  S4C
 6. S4C

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at Ddadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar S4C.

 7. Bancio

  "Os oes un ple yr wyf yn ei wneud i lywodraeth y DU, gadewch i'r baich gael ei ysgwyddo gan y rhai a achosodd y broblem yn y lle cyntaf" meddai'r prif weinidog am yr argyfwng bancio yn 2007.

 8. 'Beiddgar a phriodol'

  Yn ei ymateb, y Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud ei fod yn croesawu "defnydd beiddgar a phriodol yr Ysgrifennydd Gwladol o'r gair 'senedd' i ddisgrifio dyfodol y sefydliad hwn."

  Carwyn Jones
 9. Mesur Cyfathrebu Data

  Peter Black o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn "siomedig ond nid yn synnu" bod "siarter ysbiwyr yn ôl ar y bwrdd", rhywbeth y gwnaeth Nick Clegg wrthwynebu meddai.

  "Siarter ysbiwyr" yw'r ffugenw ar gyfer y Mesur Cyfathrebu Data ddrafft, a gynigir gan yr Ysgrifennydd Cartref, Theresa May, a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau rhyngrwyd a chwmnïau ffonau symudol gadw cofnodion o weithgaredd defnyddwyr am 12 mis.

 10. Araith

  I weld Araith y Frenhines cliciwch yma.

 11. Ffracio

  Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn croesawu'r ymrwymiad i ddatganoli grym dros ffracio, fodd bynnag mae'n dweud mai "llinynnau pyped San Steffan sydd wedi dal Cymru yn ôl yn llawer rhy hir."

  Leanne Wood
 12. 100 diwrnod

  Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams yn gofyn am "eglurder ar faterion allweddol", megis pryd y bydd Mesur Cymru yn troi'n Ddeddf.

  Ms Williams yn dweud bod Canghellor y Trysorlys wedi addo y byddai'n cael ei gyflwyno yn 100 diwrnod cyntaf y llywodraeth newydd yn San Steffan, ond nid dyna'r sefyllfa erbyn hyn.

  Meddai Ms Williams, "dyw'r oedi ddim yn ddigon da."

  Kirsty Williams
 13. Eglurhad brys

  Y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt yn gofyn am "eglurhad brys" ar gyhoeddiad Mr Crabb ar gynllunio ffermydd gwynt.

  Jane Hutt
 14. Tymor seneddol

  Mae Araith y Frenhines yn amlinellu polisïau'r llywodraeth a'r rhaglen ddeddfwriaethol arfaethedig ar gyfer y tymor seneddol newydd.

 15. Araith y Frenhines

  Roedd Araith y Frenhines ar 27 Mai 2015.

  The Queen's Speech
 16. Ffermydd gwynt ar y tir

  Bydd penderfyniadau cynllunio ar ffermydd gwynt ar y tir yn cael eu "datganoli i lefel leol" drwy'r Mesur Ynni a rheoleiddio cysylltiedig, cyhoeddodd Mr Crabb.

 17. Mesur Cymru

  Mr Crabb yn bwriadu cyhoeddi Mesur Cymru fel drafft yn yr Hydref, a dylai gael Cydsyniad Brenhinol erbyn dechrau 2017, meddai.

 18. Cenedlaetholdeb

  "Un o amcanion craidd y llywodraeth yn San Steffan yw ceisio cryfhau'r Deyrnas Unedig fel un genedl, ac mae hynny'n golygu ymateb i her cenedlaetholdeb ar ei ben" meddai'r Ysgrifennydd Gwladol.

 19. Senedd

  "Tynged y Cynulliad yw bod yn Senedd", meddai Mr Crabb.

  Mae hefyd yn cadarnhau y bydd y confensiwn bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn annerch yr ACau yn cael ei ddileu am ei fod yn "anacroniaeth".

 20. Araith y Frenhines

  Yr Ysgrifennydd Gwladol, Stephen Crabb sy'n agor y Ddadl ar Araith y Frenhines.

  Dyma ei dro cyntaf yn y Siambr.

  Stephen Crabb
 21. Mewnfudo

  Elin Jones, llefarydd iechyd Plaid Cymru, yn gofyn am ffigurau penodol am nifer y nyrsys yng Nghymru a fydd yn gorfod gadael y DU ar ôl cyflwyno rheolau newydd ar fewnfudo gan lywodraeth y DU.

  Meddai Mr Drakeford, "Rwy'n hapus iawn i gyhoeddi ffigur er mwyn aelodau, mae gen i ffigurau o'r rhan fwyaf o fyrddau iechyd ledled Cymru, nid ydynt ar hyn o bryd yn awgrymu unrhyw beth tebyg i'r rhif y mae'r Coleg Nyrsio Brenhinol wedi awgrymu. "

  Mae'r gweinidog wedi gofyn i'w swyddogion i fynd yn ôl at fyrddau iechyd i graffu ar y data ymhellach.

  Elin Jones
  Image caption: Elin Jones
 22. Gofal yn y cartref

  Kirsty Williams yn codi pryderon am ofal yn y cartref yng Nghymru ac yn gofyn pa mor hyderus yw'r gweinidog am y gwasanaeth hwn yng Nghymru.

  Y gweinidog yn ateb bod "gwasanaethau gofal cartref yn fregus."

  Kirsty Williams
 23. Cymdeithas Feddygol Prydain

  Llefarydd iechyd y Ceidwadwyr, Darren Millar yn holi am arolwg Cymdeithas Feddygol Prydain (y BMA) a gyhoeddwyd yr wythnos hon sydd, dywed ei fod, "wedi dod i'r casgliad bod meddygon ysbytai sydd wedi codi pryderon am ddiogelwch cleifion yn teimlo eu bod yn cael eu bwlio a'u haflonyddu."

  Atebodd y gweinidog, "Rwy'n credu ei fod yn hollol bwysig bod pobl sy'n gweithio yn ein gwasanaethau yn gwybod pan fydd ganddynt bryderon i'w codi, mae'r pryderon hynny yn cael eu gwerthfawrogi, eu bod yn cael eu parchu am eu bod yn eu codi ac maent yn cael ymateb ffurfiol priodol yr awdurdodau."

  Mark Drakeford
  Image caption: Mark Drakeford
 24. Cartrefi gofal

  Christine Chapman AC yn gofyn "A yw'r Gweinidog yn bwriadu cyflwyno graddfeydd ansawdd ar gyfer cartrefi gofal a gwasanaethau awdurdodau lleol fel rhan o'r Mesur Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol?"

  Mr Drakeford yn ateb, "Ni fyddwn yn rhuthro i gyflwyno system graddio ansawdd."

 25. Iechyd cymunedol

  John Griffiths (Dwyrain Casnewydd) yn gofyn am ddatganiad am ofal iechyd cymunedol yng Nghymru.

  Dywed y gweinidog ei fod yn falch o weld agor Canolfan Iechyd Bwcle yng ngogledd Cymru.

  John Griffiths
  Image caption: John Griffiths
 26. Croeso nôl

  Bydd y Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dechrau am 1.30pm.

  Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

  Dyma'r Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd.

  Siambr
 27. Dyna ni

  A dyna ddiwedd y pwyllgor.

  Bydd y cyfarfod llawn yn dechrau am 1.30pm.

 28. Cynhwysfawr?

  Yn ôl Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad, "Bydd y Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru i fabwysiadu Polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol a bydd angen Cyfoeth Naturiol Cymru i gyflwyno datganiadau ardal sy'n nodi'r heriau a'r cyfleoedd ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy mewn ardal. "

  Dywed yr Athro Robert Lee "bod cwestiynau agored eithaf mawr am y datganiadau ardal, a fydd yna feysydd y maent yn eu cwmpasu? Faint? A fyddant yn gynhwysfawr ledled Cymru?"

  Robert Lee
 29. 'Edrychwch i'r chwith'

  Mae'r cadeirydd yn ymddiheuro i'r tystion bod cyn-lleied o aelodau, gan ddweud wrthynt "edrychwch i'r chwith" gan ychwanegu "nid yw hynny'n datganiad gwleidyddol."

  Y pwyllgor
 30. Sesiwn dystiolaeth 3

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen i sesiwn dystiolaeth 3, gyda Chymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU.

  Yn rhoi tystiolaeth y mae:

  • Dr Victoria Jenkins, Aelod, UKELA Gweithgor Cymru
  • Dr Haydn Davies, Cynullydd y Cyd, UKELA Gweithgor Cymru
  • Yr Athro Robert Lee, Cynullydd y Cyd, UKELA Gweithgor Cymru
  Tystion
 31. Aelwydydd

  Russell George yn holi am reoli gwastraff ac a oes rheoleiddio eisoes i rwystro eiddo preswyl a masnachol rhag defnyddio systemau draenio mewn "ffordd amhriodol."

  Ms Davies yn ateb "did ar gyfer aelwydydd."

 32. Glastir

  Y Ceidwadwr Russell George yn gofyn i Ceri Davies am y cynllun Glastir.

  I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cliciwch yma.

 33. Adroddiad terfynol

  Jeff Cuthbert AC yn gofyn am gadarnhad y bydd drafft o'r adroddiad llawn yn seiliedig ar y 'Cipolwg ar gyflwr adnoddau naturiol Cymru' yn cael ei gyhoeddi cyn i dymor y Cynulliad hwn ddod i ben y flwyddyn nesaf.

  Mae Ceri Davies yn ateb y bydd drafft yng ngwanwyn 2016, cyn yr adroddiad terfynol yn hydref 2016.

 34. Sesiwn dystiolaeth 2

  Rydym yn symud ymlaen at sesiwn dystiolaeth gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.

  Yn rhoi tystiolaeth y mae:

  • Emyr Roberts, Prif Weithredwr
  • Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwybodaeth, Strategaeth a Chynllunio
  • Sarah Williams, Pen Ymgynghorydd - Cyfoeth Naturiol a Rhaglen Ecosystemau
  • Steve Cook, Rheolwr Strategaeth Perygl Llifogydd.
  Ceri Davies, Sarah Williams, Emyr Roberts a Steve Cook.
  Image caption: Ceri Davies, Sarah Williams, Emyr Roberts a Steve Cook.
 35. Cynaliadwy?

  Mae'r cadeirydd yn dweud wrth y gweinidog ei fod ar "gymal olaf" y sesiwn dystiolaeth.

  Mae'r gweinidog yn ateb "Dwi ddim yn siŵr pa mor gynaliadwy ydw i!"

  Carl Sargeant a Prys Davies
  Image caption: Carl Sargeant a Prys Davies
 36. Carthffosydd

  Mae cadeirydd y pwyllgor, Alun Ffred Jones yn gofyn sut y bydd cyfraith ar wastraff mewn carthffosydd yn cael ei gorfodi.

  Dywed y gweinidog, "Nid ydym yn mynd i gael pobl yn mynd i lawr draeniau i edrych am foron wedi nychu mewn draeniau" ond yn hytrach "sicrhau pan elwir awdurdod i achos o ryddhau gwastraff i mewn i'r system garthffosiaeth, bydd ymweliad â'r safle."

  Moron
  Image caption: Moron
 37. Bagiau plastig

  William Powell AC yn gofyn pam mae rhan o'r mesur yn cynnwys diwygiadau i'r ardoll ar fagiau plastig.

  Dywed y gweinidog bod "rhai bylchau yn y system", gan ychwanegu "yr ydym yn ceisio symud i sefyllfa lle dylem fod yn defnyddio dim ond bagiau siopa sy'n para am oes. Byddai'n well o lawer gennyf iddynt beidio â bod yn plastig, ac felly rydym yn gweld bod yna gyfle i gasglu ardoll posibl ar eu cyfer. "

  Hefyd, dywed y gweinidog y dylai unrhyw elw a gesglir fynd i elusennau sydd, meddai, ddim yn digwydd bob amser yn awr.

  Bagiau plastig
 38. Newid hinsawdd

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen i drafod newid hinsawdd ac allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae Julie Morgan AC yn gofyn i'r gweinidog "pam nad yw pwerau i adolygu targedau 2050 yng ngoleuni cyngor gan gyrff cynghori neu efallai newidiadau i darged y DU yn cael eu cynnwys yn y mesur."

  Julie Morgan
  Image caption: Julie Morgan

  Ei ymateb yw y dylai fod "o leiaf" gostyngiad o 80% gan ychwanegu "rydym yn cadw yn unol â'r hyn y mae llywodraeth y DU yn ei wneud ond y mae, mewn gwirionedd, yn rhoi cyfle i fynd ymhellach."

 39. Deddfwriaeth amgylcheddol

  Dywed y gweinidog bod rhai yn meddwl bod y mesur hwn yn rhy fawr yn barod er, meddai: "Mae'n hanfodol ein bod yn dod â phethau fel newid yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth a gwastraff i gyd at ei gilydd er mwyn rhoi'r offer i Gyfoeth Naturiol Cymru i wneud y gwaith ar hyn o bryd, ond os edrychwn arno yn llawer ehangach o safbwynt deddfwriaeth amgylcheddol yr wyf yn meddwl ar ryw adeg bydd angen yn ôl pob tebyg i ni gyfuno deddfwriaeth amgylcheddol ar gyfer Cymru ond yn sicr nid yn nhymor y llywodraeth hwn. "

  Cyfoeth Naturiol Cymru
 40. Cenedlaethau'r Dyfodol

  Y mae'r gweinidog yn cyfeirio yn aml at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

  Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r ddeddf yn:

  • nodi amcanion i wella llesiant Cymru
  • cyflwyno dangosyddion cenedlaethol a fydd yn mesur y gwahaniaeth sy'n cael ei wneud i lesiant Cymru
  • penodi Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru i fod yn eiriolwr ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol
  • gwneud Byrddau Gwasanaethau Lleol a chynlluniau llesiant yn statudol a symleiddio gofynion ar gyfer cynllunio cymunedol integr edig.
  Carl Sargeant
  Image caption: Carl Sargeant
 41. Darpariaeth

  Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r Mesur yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • Cynllunio a rheoli adnoddau naturiol Cymru ar lefel genedlaethol a lleol;
  • Rhoi pwrpas cyffredinol i Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gysylltiedig â'r 'egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy' a ddiffinnir yn y Bil;
  • Gwella'r pwerau sydd ar gael i Cyfoeth Naturiol Cymru wneud cytundebau rheoli tir a chynlluniau arbrofol;
  • Rhoi gofyniad ar awdurdodau cyhoeddus i gynnal a gwella bioamrywiaeth;
  • Creu fframwaith statudol ar gyfer gweithredu ar newid hinsawdd, gan gynnwys targedau ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr;
  • Diwygio'r gyfraith ar godi tâl am fagiau siopa;
  • Rhoi pwerau i Weinidogion Cymru mewn perthynas ag ailgylchu gwastraff (yn cynnwys casglu gwastraff ar wahân); trin gwastraff bwyd ac adfer ynni mewn busnes;
  • Gwneud darpariaeth ynghylch sawl gorchymyn mewn perthynas â physgodfeydd cregyn;
  • Ffioedd ar gyfer trwyddedau morol;
  • Sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol; a
  • Newidiadau i'r gyfraith ar ddraenio tir a is-ddeddfau a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
 42. Cipolwg

  Mae Jeff Cuthbert AC yn cyfeirio at y Cipolwg ar Gyflwr Adnoddau Naturiol Cymru.

  Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru, "Fe'i paratowyd er mwyn llywio hynt Bil yr Amgylchedd (Llywodraeth Cymru) drwy'r Cynulliad Cenedlaethol, gan roi cipolwg ar y prif heriau y bydd angen inni fynd i'r afael â hwy os ydym am gyflawni'r nodau o reoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy a gwrthdroi'r dirywiad yn ein bioamrywiaeth drwy gynnal a gwella ecosystemau iach a gwydn".

  Bydd yr adroddiad llawn yn cael ei gyhoeddi yn ystod hydref 2016.

 43. Tystion

  Mae Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, yn rhoi tystiolaeth ar Fesur yr Amgylchedd.

  Hefyd yn bresennol y mae:

  • Rhodri Asby, Pennaeth Newid Hinsawdd a Pholisi Cyfoeth Naturiol
  • Andy Fraser, Pennaeth Rhaglen Adnoddau Naturiol
  • John Guess, Uwch gyfreithiwr.
  Tystion