a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9:15am: Pwyllgor Menter a Busnes.
  2. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eistedd am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r gweinidog cyllid.
  3. Nesaf: Cwestiynau i'r gweinidog gwasanaethau cyhoeddus.
  4. Nesaf: Dadl brys ar ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd.
  5. Nesaf: Dadl Mesur Lefelau Diogel Staff Nyrsio.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Diwedd y dydd

Y Senedd
BBC

A dyna ni, diwedd prynhawn hir yn y Senedd. Ymunwch â ni nesaf ar Ddydd Mawrth 9 Mehefin, nos da!

Hanes

Mae Ynys Môn yn cael ei adnabod fel Môn Mam Cymru oherwydd roedd cred bod ei diroedd ffrwythlon yn gallu darparu digon o fwyd ar gyfer Cymru gyfan.

Mae Mr ap Iorwerth yn galw am fwy o gefnogaeth i gynhyrchwyr bwyd, ac yn dweud y byddai'n hoffi gweld parc busnes ar gyfer cynhyrchwyr bwyd ar yr ynys.

Arwydd yn eich croesawi i'r ynys
BBC
Arwydd yn eich croesawi i'r ynys

Dadl Fer

Eitem olaf y diwrnod yw'r ddadl fer gan aelod Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth ar y teitl 'Môn Mam Cymru: ychwanegu gwerth at y diwydiant bwyd.'

Blinder?

"Chi yw'r rhai sy'n cau'r drws yn wyneb y llaw sydd eisiau siarad â chi", Andrew RT Davies yn dweud wrth Lesley Griffiths.

Gwrthwynebu

Wrth ymateb, dywed y Gweinidog Cymunedau, Lesley Griffiths y bydd llywodraeth Cymru yn gwrthwynebu unrhyw ymgais gan lywodraeth y DU i ddiddymu'r Ddeddf.

Lesley Griffiths
BBC
Lesley Griffiths

Cydsyniad

Dywed yr aelod Plaid Cymru, Simon Thomas, fod angen cydsyniad y Cynulliad Cenedlaethol i ddiddymu, diwygio neu amnewid y Ddeddf Hawliau Dynol 1998.

Simon Thomas
BBC

Ymrwymiad maniffesto

Mae Andrew RT Davies yn dweud fod gan y Ceidwadwyr fandad gan y gwnaethpwyd ymrwymiad maniffesto yn ystod yr etholiad cyffredinol i gyflwyno Deddf Hawliau Dynol Brydeinig.

Andrew RT Davies
BBC
Andrew RT Davies

Addo

Mae llywodraeth y DU yn lansio

ymgynghoriad ar gyflwyno Deddf Hawliau Dynol Brydeinig yn lle y Ddeddf Hawliau Dynol, a gyflwynwyd gan y Blaid Lafur yn 1998.

'Cam yn ôl'

Wrth agor y ddadl, dywed Kirsty Williams fod ei phlaid yn gwrthwynebu yn gryf unrhyw ymgais gan lywodraeth y DU i ddiddymu'r Ddeddf.

Mae'n esbonio y byddai'n tanseilio setliad datganoli Cymru ac yn "gam yn ôl wrth hyrwyddo a diogelu hawliau dynol."

Symud ymlaen

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl y Democratiaid Rhyddfrydol ar yr 'ymgais gan lywodraeth y DU i ddiddymu Deddf Hawliau Dynol 1998.'

Deniadol

Aelod Ceidwadol Janet Finch-Saunders yn dweud fod gostyngiad Llywodraeth y DU yn y dreth gorfforaeth wedi gwneud Cymru a'r DU ymhlith y mannau mwyaf deniadol i fuddsoddi ynddynt.

"Rydym ar y trywydd iawn, nid ydych chi" mae hi'n gwawdio Llafur.

Janet Finch-Saunders
BBC

Cysylltiadau trawsffiniol

Eluned Parrott yn galw ar lywodraeth Cymru i "ddatblygu cysylltiadau trawsffiniol effeithiol i gynyddu buddsoddiad o'r tu allan yn ogystal â gwella potensial allforio Cymru."

Treth gorfforaeth

Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru yn galw ar lywodraeth y DU i ganiatáu i lywodraeth Cymru osod cyfradd y dreth gorfforaeth yng Nghymru.

Rhun ap Iorwerth
BBC
Rhun ap Iorwerth

Cydweithio

William Graham yn galw ar lywodraeth Cymru i gydweithio â Llywodraeth y DU i "sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn lleoliad cystadleuol a deniadol ar gyfer mewnfuddsoddi."

William Graham
BBC
William Graham

Symud ymlaen

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl y Ceidwadwyr ar fewnfuddsoddiad i Gymru.

Diffiniadau

Dywed y gweinidog ei fod yn cytuno â'r Pwyllgor Iechyd ei bod diwygiadau yn ofynnol i osgoi canlyniadau anfwriadol, a dylid mwy o ddiffiniadau gael eu gosod ar wyneb y Mesur.

Mae'n ychwanegu os bydd y Mesur yn methu cyrraedd y llyfr cerflun, "gellir cyflawni llawer hebddo."

Serch hynny, bydd y mesur yn symud ymlaen i Gyfnod 2.

Mark Drakeford
BBC
Mark Drakeford

Buddiol

David Rees, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn dweud bod y dystiolaeth a gyflwynwyd wedi'u harwain at y casgliad "y gallai deddfwriaeth sylfaenol ar lefelau diogel staff nyrsio fod yn fuddiol er mwyn adeiladu ar yr offer a'r pwerau sydd gan y Gweinidog yn y maes hwn eisoes".

Niferoedd digonol

Y diben a nodir ar gyfer y Mesur, a gynigir gan Kirsty Williams, yw ei gwneud yn ofynnol i gyrff gwasanaethau iechyd wneud darpariaeth ar gyfer lefelau diogel o staff nyrsio, a sicrhau bod nyrsys yn cael eu lleoli mewn niferoedd digonol i wneud y canlynol:

  • galluogi gofal nyrsio diogel i gael ei ddarparu i gleifion bob amser;
  • gwella amodau gwaith staff nyrsio a staff eraill; ac
  • cryfhau atebolrwydd ynglŷn a diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd cynllunio a rheoli'r gweithlu.

Lefelau Diogel Staff Nyrsio

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl Cyfnod 1 ar y Mesur Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).

Cyfarfod brys

Bydd "cyfarfod brys" yn cael ei gynnal i drafod a ddylai Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr gael eu gosod o dan fesurau arbennig, dywed y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford.

Wrth ymateb i'r ddadl, dywedodd Mr Drakeford y bydd Prif Weithredwr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn trafod "statws" y bwrdd iechyd gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ddydd Llun nesaf.

'Arswydo'

Dywed Ann Jones ei bod yn "arswydo i ddarllen bod teuluoedd wedi codi pryderon gwirioneddol a gafodd eu wfftio gan weithwyr proffesiynol."

Galwodd Ms Jones, y mae ei hetholaeth yn Nyffryn Clwyd yn cynnwys Ysbyty Glan Clwyd, am roi Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr dan fesurau arbennig.

Mae hi'n galw ar y gweinidog i gwrdd â'r teuluoedd.

Ann Jones
BBC
Ann Jones

Mesurau arbennig

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol am i'r bwrdd iechyd gael ei roi mewn mesurau arbennig.

"Faint mwy? Sawl un arall? " gofynnodd Kirsty Williams.

Pam ymyrryd mewn addysg Blaenau Gwent, gwasanaethau cymdeithasol Abertawe, ond nid ym Mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr? meddai.

Diogelwch

Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn dweud y dylai ward ysbyty "fod yn lle diogel."

Mae hi'n dweud ei bod bellach yn bryd i gomisiynwyr gael eu dwyn ​​i mewn i reoli bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr.

"Mae'r bwrdd iechyd mewn argyfwng ac mae angen help" meddai.

Kirsty Williams
BBC

Atebol

Elin Jones yn esbonio bod meddygon a nyrsys i gyd yn atebol i gyrff rheoleiddio pan fyddant yn methu â chyrraedd y safonau a ddisgwylir ganddynt, ac yn yr un modd, dylai rheolwyr hefyd fod yn atebol ac yn cael eu diarddel os oes angen.

Statws cyfredol

Y mae'r gweinidog yn ychwanegu bydd cyfarfod yr wythnos nesaf i adolygu "statws cyfredol" bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr - sydd eisoes yng ngham 3 o 4 o'r broses ymyrraeth o'r tu allan.

10 aelod o staff

Daeth i'r amlwg yn gynharach heddiw fod 10 o aelodau o staff o'r ward iechyd meddwl wedi cael eu cyfeirio at eu cyrff proffesiynol.

Ymddiheuriad

Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford yn dweud "Rwyf hefyd yn ymddiheuro am yr ymadawiadau llwyr o safonau sylfaenol o ofal y mae'r adroddiad yn gosod allan mor ddiysgog."

Methiannau

Mr Millar hefyd yn galw am fwy o "arolygiadau dirybudd ar y mathau hyn o wardiau yn y dyfodol i atal y methiannau hyn rhag digwydd."

Mesurau arbennig?

Mr Millar yn dweud nad oes gan fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr y "cymhwysedd" i wneud y "newid sylweddol mewn perfformiad" angenrheidiol, ac yn galw ar lywodraeth Cymru i roi'r bwrdd mewn mesurau arbennig.

Arolygaeth iechyd

Mae llefarydd iechyd yr wrthblaid, Darren Millar yn dweud fod angen diwygio'r arolygiaeth iechyd oherwydd ei fod wedi methu â sylwi ar broblemau yn Ysbyty Glan Clwyd.

Dywedodd

adroddiad damniol ar uned Tawel Fan, Ysbyty Glan Clwyd fod cleifion wedi dioddef o "gam-drin sefydliadol."

Dadl brys

Mae'r ACau yn symud ymlaen i ddadl frys a gyflwynwyd gan y Ceidwadwyr ddoe ar y sgandal yn ward Tawel Fan.

Tawel Fan
BBC
Tawel Fan

Uno cynghorau

BBC Cymru Fyw

Ms Finch-Saunders yn cyfeirio at Mr Andrews yn gwrthod pob un o'r tri chynnig i uno cynghorau yng Nghymru yn wirfoddol ym mis Ionawr.

Cliciwch

yma am y stori.

Methiannau cyfathrebu?

Mr Andrews yn gwadu y bu "methiannau cyfathrebu" gan lywodraeth Cymru ynghylch y gofynion ar gyfer uno gwirfoddol awdurdodau lleol, fel yr awgrymwyd gan Janet Finch-Saunders.

Janet Finch-Saunders
BBC
Janet Finch-Saunders

Ymgynghoriad

Dywed y gweinidog fod yr

ymgynghoriad ar ddiwygio llywodraeth leol yn "un o'r ymgynghoriadau mwyaf llwyddiannus a gynhaliwyd erioed gan lywodraeth Cymru, o ran y lefel o ymatebion."

Toriadau

Mr Andrews yn cytuno â chyn-weinidog y llywodraeth John Griffiths bod angen "ffyrdd newydd a gwell o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus" mewn awdurdodau lleol oherwydd toriadau i gyllid.

Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at gwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews.

Leighton Andrews
BBC

Economi lleol

Yr aelod Democratiaid Rhyddfrydol, William Powell yn dweud y bydd cau Ysgol Pantycelyn yn Llanymddyfri "yn cael effaith niweidiol ar yr economi leol" , ac yn galw am gefnogaeth i

Bartneriaeth Llanymddyfri.

Nyrsys asiantaeth

Altaf Hussain AC, sydd wedi ymddeol fel llawfeddyg orthopedig yn pwysleisio'r angen i leihau gwariant ar nyrsys asiantaeth yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Altaf Hussain
BBC
Altaf Hussain

Dull SQuID

Ms Hutt yn cyfeirio at y "dull

SQuID."

I'r anghyfarwydd, dyma'r Cronfa ddata gwybodaeth am gymwysterau cyflenwyr.

Nid oedd Ms Hutt yn cyfeirio at yr anifail yma.
Richard E. Young
Nid oedd Ms Hutt yn cyfeirio at yr anifail yma.

Trethi

Nick Ramsay yn gofyn faint y bydd yn ei gostio i gasglu trethi yng Nghymru, a'r gweinidog yn ymateb y bydd hi'n gwneud cyhoeddiad "cyn bo hir".

Mae hyn yn dod â gwen gan Mr Ramsay a Ms Hutt!

Nick Ramsay gyda'i ben yn ei ddwylo
BBC
Nick Ramsay gyda'i ben yn ei ddwylo