a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis, Alun Jones a Leonie Horton

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Dyna ni o Fae Caerdydd!

  Ymunwch â ni eto yfory am 13:30, y Gweinidog Cyllid fydd yn ateb cwestiynau i ddechrau'r prynhawn.

  Assembly chamber
 2. Deddfwrfa

  "Mae angen i ni ddathlu'r camau yr ydym wedi'u cymryd fel deddfwrfa", medd Aled Roberts o'r Democratiaid Rhyddfrydol.

 3. Cyllido cynaliadwy

  Simon Thomas o Blaid Cymru yn dweud bod llwyddiant y rhaglen ddeddfwriaethol yn "dibynnu ar fecanwaith cyllido cynaliadwy" ar gyfer Llywodraeth Cymru.

 4. Tymor y Cynulliad

  Y Ceidwadwr Paul Davies yn beirniadu y llywodraeth gan ddweud "yn y ddwy flynedd gyntaf o'r tymor cynulliad hwn, dim ond un mesur gafodd ei basio."

 5. Mesur Trais

  Mae'r Mesur Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) yn "torri tir newydd", yn ôl y Prif Weinidog.

 6. Mesurau

  Prif Weinidog Cymru sy'n cyhoeddi Rhaglen Ddeddfwriaethol Cymru ar ôl ethol Llywodraeth newydd Cymru.

  Dyma rhestr o'r mesurau yn y Cynulliad presennol.

 7. Rhaglen Ddeddfwriaethol

  Ymlaen i eitem olaf y dydd, sef Dadl ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol.

 8. Tlodi plant

  Lindsay Whittle o Blaid Cymru yn dweud bod targed llywodraeth Cymru o "ddileu tlodi plant erbyn 2020 yn ddewr ac yn llawn bwriadau da."

  Lindsay Whittle
 9. Deddf Cydraddoldeb

  Yn sgil Deddf Cydraddoldeb 2010, crëwyd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a rhoddwyd grym i Weinidogion Cymru orfodi dyletswyddau cydraddoldeb penodol ar awdurdodau cyhoeddus datganoledig Cymru drwy gyfrwng rheoliadau

 10. Dyletswyddau

  Cymru oedd y wlad gyntaf i gyflwyno dyletswyddau cydraddoldeb penodol er mwyn i gyrff cyhoeddus gyflawni eu dyletswyddau cydraddoldeb sector cyhoeddus yn well.

 11. Post update

  Y Ceidwadwr Mohammed Asghar yn croesawu galwadau gan Gomisiynydd Plant newydd Cymru i gael "mentoriaid cryf mewn ysgolion a mannau addoli i helpu i atal pobl ifanc rhag cael eu radicaleiddio gan eithafwyr crefyddol."

 12. Swyddfa Gyflwyno

  Gosodwyd copi o'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mawrth 2015.

 13. Cydraddoldeb

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen i Ddadl ar Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2013-2014

 14. Addysg a Sgiliau

  Ym mis Mehefin 2013 y cafodd Huw Lewis ei benodi'n Weinidog Addysg a Sgiliau.

 15. Lledaenu arfer da

  Simon Thomas yn gofyn sut y bydd y gweinidog yn lledaenu arfer da o'r 40 ysgol i holl ysgolion Cymru.

  Simon Thomas
 16. Gwella ysgolion

  Paul Davies yn "croesawu dull Her Ysgolion Cymru o wella ysgolion."

  Paul Davies
 17. Her Ysgolion Cymru

  Mae'r rhaglen hon wedi'i thargedu at y 40 o Ysgolion Llwybrau Llwyddiant sy'n wynebu amgylchiadau heriol wrth ddatblygu.

  Dyma rhestr o'r ysgolion sy'n rhan o'r cynllun.

 18. Gweinidog Addysg a Sgiliau

  Huw Lewis

  Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis ar Her Ysgolion Cymru.

 19. Datganiad

  Edwina Hart
 20. Gorchwyl a Gorffen

  Dywedodd Ms Hart ei bod wedi gofyn i Val Lloyd i gadeirio grŵp Gorchwyl a Gorffen i gynnal adolygiad o'r Cynllun.

  Ychwanegodd bod Val, "fel uwch academydd iechyd ac ymarferydd a chyn Aelod Cynulliad, yn dod ag ystod eang o sgiliau a phrofiad i'r swydd".

 21. Bathodynnau Glas

  Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart ar Fathodynnau Glas.

 22. Datganiad Busnes

  Mae Jane Hutt yn gwneud ei datganiad busnes wythnosol.

  Mae hi'n derbyn ceisiadau am ddadleuon a datganiadau gan aelodau.

 23. Symud ymlaen

  Sesiwn gwestiynau i'r prif weindiog ar ben, ymlaen â ni.

 24. Gwadu

  Carwyn Jones yn gwadu awgrym gan Simon Thomas fod oedi o ran cael olynydd ar gyfer Twf Swyddi Cymru oherwydd torri cyllidebau.

 25. Simon Thomas

  Simon Thomas

  Y Prif Weinidog yn dweud wrth Simon Thomas o Blaid Cymru y bydd datganiad fis nesaf ar olynydd i Dwf Swyddi Cymru.

 26. Ysbyty Glan Clwyd

  Darren Millar yn dweud bod 'dicter ymysg y cyhoedd' ynghylch cynlluniau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ar gyfer Ysbyty Glan Clwyd a galwodd am ymyrraeth gan y llywodraeth.

  Mr Jones yn dweud bod cynlluniau Ysbyty Glan Clwyd erbyn hyn yn fater ar gyfer adolygiad barnwrol ac mae'n disgwyl canlyniad.

 27. 'Unwaith mewn oes'

  Prif Weinidog yn dweud bod penderfyniadau eto i'w gwneud ar ba fath o system Metro fydd yno, a phwy fydd yn ei redeg.

  Ond ychwanegodd bod prosiect trafnidiaeth Metro De Cymru yn 'gyfle unwaith mewn oes'.

 28. Metro i Gaerdydd

  John Griffiths yn holi am y system 'Metro' arfaethedig i Gaerdydd.

  Mr Jones yn ateb y bydd diweddariad cyn diwedd tymor yr haf.

 29. Kirsty Williams

  Kirsty Williams
 30. Ysgolion

  Kirsty Williams yn gofyn am gyllid i ysgolion - mae hi'n dweud ei fod yn flaenoriaeth i'r Democratiaid Rhyddfrydol.

  Mae hi'n ychwanegu y byddai addewidion y blaid ar lefel San Steffan yn arwain at hyd at £150m o gyllid ychwanegol i Lywodraeth Cymru; arian y mae am ei weld wedi'i neilltuo ar gyfer addysg.

  Mae Mr Jones yn dweud ei fod yn amhosibl dweud a fyddai'r arian yn cael ei "ei roi gydag un llaw a'i gymryd i ffwrdd gydag un arall".

 31. Lloches

  Holodd Leanne Wood a ddylid cael 'cwota' Cymreig i geiswyr lloches tai, gan ddweud y gallai Cymru ddod yn "genedl o loches".

  Mae Mr Jones yn dweud ei fod yn "fwy na pharod " i helpu.

 32. Leanne Wood

  Leanne Wood
  Image caption: Leanne Wood

  Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn holi'r Prif Weinidog am "argyfwng ffoaduriaid yn y DU"

 33. Twf Swyddi Cymru

  Mae cynllun swyddi llywodraeth Cymru, Twf Swyddi Cymru, wedi ei gau dros dro wrth i gynllun newydd gael ei gymeradwyo.

 34. Post update

  Andrew R T Davies
  Image caption: Andrew R T Davies

  Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew R T Davies yn holi'r Prif Weinidog ar Dwf Swyddi Cymru.

 35. Canser

  Nick Ramsay yn codi pwnc dyrys o ran mynediad i gyffuriau canser ar gyfer cleifion yng Nghymru.

  Carwyn Jones yn tynnu sylw at broblemau gyda'r Gronfa Cyffuriau Canser yn Lloegr - mae'n dweud bod cyffuriau a gymeradwywyd yn fwy hygyrch yng Nghymru nag yn Lloegr.

 36. Post update

  Cwestiynau

  Carwyn Jones
  Image caption: Carwyn Jones

  Mae Carwyn Jones ar ei draed ac yn ateb cwestiynau'r aelodau.

 37. Post update

  Gallwch weld y cwestiynau yma

 38. Prynhawn da

  Croeso i Fae Caerdydd.

  Yn gyntaf y prynhawn yma mae Cwestiynau i'r Prif Weinidog.