Diolch yn fawr am wneud y pethau bychain!

Published

A hithau'n Ddydd Gŵyl Dewi, rydyn ni wedi bod yn gofyn i chi am enwau'r rheiny sydd yn haeddu cael eu diolch am 'wneud y pethau bychain'.

Dyma ddetholiad o'ch ymatebion:

Mae Siân Hughes wedi enwebu ei merch 11 oed, Alwen Eifion am ei hymdrech i godi calon y gymuned yn ystod y cyfnod clo:

"Yn ystod y cyfnod clo cyntaf mi benderfynodd Alwen ei bod am godi calon trigolion lleol oedd yn pasio yma am dro drwy baentio cerrig a chregyn a'u gosod mewn basgiad ar fainc gyhoeddus tu allan i'n tŷ.

"Mi fuodd Alwen yn brysur iawn yn addurno, rhai efo enfys, rhai efo dywediadau codi calon, a mi wnaeth 'na dros 400 o gerrig fynd i gartrefi o gwmpas y pentrefi lleol.

"Mi dreuliodd Alwen ddau ddiwrnod yn paentio a rhoi varnish ar gerrig a gosod 70 ohonynt yn y fasgiad un pnawn Gwener - erbyn pnawn Sadwrn roeddant i gyd wedi mynd!

image copyrightSiân Hughes
image captionRoedd Alwen Eifion yn brysur yn paentio cerrig yn ystod y cyfnod clo

"Mi roeddem wrth ei boddau yn mynd am ein dro a gweld cerrig codi calon Alwen mewn ffenestri, gerddi ac mae un mewn fan yn trafeilio o gwmpas Gwynedd a thu hwnt!

"Drwy gychwyn ei cherrig codi calon ei hun, mi wnaeth Alwen annog plant ac oedolion y pentref i greu neidr tu allan i ganolfan gymdeithasol Morfa Nefyn - mae hon yn parhau i fod yno ac yn codi calon.

"Mae Alwen newydd dderbyn llawdriniaeth oedd i fod i ddigwydd Mawrth 2020 - ond gafodd ei ganslo - i osod rods yn ei chefn i'w sythu gan ei bod efo cyflwr scoliosis.

"Mae hi'n gwella ac yn edrych ymlaen i fynd yn ôl i'r ysgol a dechrau dawnsio unwaith eto!"

Fe gysylltodd Pam Phillips ar y ffôn gyda Rhaglen Aled Hughes i ddiolch i'w theulu:

"Diolch i fy merch, Wendy, am edrych ar fy ôl ac yn gefn i mi bob dydd ar ôl colli fy ngŵr annwyl o 60 mlynedd. Ac i fy nheulu am siopa - David, Nan, Chris, Jill a fy chwiorydd Barbra, Wendy a fy mrawd Rich am ffonio a face-time bob wythnos. Diolch yn fawr iawn."

Ffilmiodd Gwynfryn a Carys fideos i Raglen Aled Hughes er mwyn diolch o galon am y cymorth maen nhw wedi ei dderbyn yn ddiweddar:

"Fy enw i ydi Gwynfryn, dwi'n byw yng Nghaernarfon, a 'swn i'n licio diolch i Cofis Curo Corona am fy helpu i dros y lockdown. Maen nhw wedi bod yn 'neud fy neges i trwy'r adeg, a dwi mor ddiolchgar dros ben iddyn nhw.

"A dwisho diolch hefyd i Huw a Sian Teifi am helpu fi 'fyd."

media captionMae Gwynfryn a Carys eisiau diolch i'r bobl sydd wedi eu helpu nhw

"Carys dwi o Lanllyfni. Ar Ddydd Gwener Tachwedd 13, cafodd fy ngŵr, Mark, ddamwain erchyll, a syrthio 40 metr i lawr twll chwarel.

"Mi faswn i'n licio diolch i bawb ddaeth i helpu ar y diwrnod, yn enwedig Huw, ein mab a Iolo, ei gefnder am ei ffeindio, a mynd lawr ato i'w gadw'n gynnes ac yn effro. Ac hefyd i Dîm Achub Mynydd Aberglaslyn a'r hogiau ambiwlans a'r tîm trawma yn Ysbyty Stoke am achub ei fywyd.

"Mae o adra rŵan, diolch byth, ac yn mendio. Diolch i'r nyrsys cymunedol a diolch o galon i'r teulu a ffrindiau sydd wedi bod yna i ni ac am bob dim mawr a bach maen nhw wedi ei wneud i helpu o dan amgylchiadau anodd y cyfnod clo. 'Dach chi werth y byd - diolch!"

Cysylltodd Mois ac Eleri i estyn diolch i rai o'u cymdogion:

"Tybed fuasai'n bosib i anfon gair o ddiolch ar ein rhan i Marian Evans, Foel Ganol, Pontllyfni am ei charedigrwydd a'i chymwynasgarwch di bendraw yn ystod y cyfnod clo yn ddiweddar. Gan ein bod wedi gorfod ynysu a bod yn gaeth i'r tŷ, byddai Marian yn galw heibio bob pnawn ar ei ffordd adre o'r gwaith yn rheolaidd gyda nwyddau ar ein cyfer.

"Marian bob amser â gwên ar ei hwyneb, a phob tro yn dilyn y gymwynas, yn rhoi 'bib' ar y corn cyn troi am adre. Mae Marian yn weithgar tu hwnt, a'r wythnos yma, mae wedi cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith i helpu Hywel ei gŵr a'r hogia' efo'r wyna.

"Hefyd, diolch i Rhys Evans am ei garedigrwydd yn gadael wyau ar ein cyfer yn y bocs plastig tu allan i'r drws. Mae Rhys, er ei anabledd yn hynod garedig a phob amser mor barod ei gymwynas. Bu yntau yn ystod y cyfnod clo yn rhannu llysiau a ffrwythau o amgylch tai rhai o'i ffrindiau.

"Hynod ddiolchgar i Marian ac i Rhys."

image copyrightHeledd Williams
image captionDiolch yn fawr i feithrinfa Jac-y-Do oddi wrth Heledd ac Ifan

Roedd Heledd Williams eisiau estyn diolch i griw o bobl:

"'Swn i'n licio diolch i holl staff meithrinfa Jac-y-Do yn Nhremadog lle mae fy mab i, Ifan, yn mynd. Maen nhw dal yr un mor frwdfrydig ag erioed, ac er gwaetha'r holl waith glanhau ychwanegol, maen nhw bob amser efo gwên ar eu hwynebau tu ôl i'r masgiau."

Mae Ann Richards o Langrannog eisiau diolch i'w ffrindiau i gyd am bob cymorth a galwad ffôn yn ystod y cyfnod yma, sy' wedi cadw hi a'i gŵr i fynd. Hefyd mae cystadlaethau fel Gwranda 'Nei Di ar Raglen Aled Hughes wedi helpu drwy'r cyfnod. Diolch hefyd i'r holl deulu am eu help, yn enwedig Geraint, Garry a Beuron y gŵr.

Anfonodd Eos, Lleucu a Steffan eu diolchiadau ar ffurf fideo:

media captionDiolch gan Eos, Lleucu a Steffan

"Helo, fy enw i yw Eos, a dwi'n mynd i Ysgol Bro Aled. Dwisho diolch i Miss Hughes am fy nysgu i - hwrê!"

"Fy enw i yw Lleucu a dyma Jim, a dwisho diolch i'r NHS am eich holl waith dros yr amser yma. Diolch i'r NHS!"

"Helo, fi yw Steffan. Fi'n ddiolchgar am hufen iâ, skateboard a Mami a Dadi. Dydd Gŵyl Dewi Hapus i chi!"

Ffoniodd Mair Lloyd Davies o Bwllheli Raglen Aled Hughes i ddiolch i rywun arbennig iawn yn y gymuned:

"Fyswn i'n licio enwebu a diolch yn fawr iawn i Christine Jones o Bwllheli. Christine ydi ysgrifennydd cangen Pwllheli o Ferched y Wawr. Ond mae hi'n ysgrifennydd anghyffredin iawn, fyswn i'n dweud - mae hi'n mynd mwy na'r ail filltir.

"Yn wahanol i lot o bobl heddiw, does gan Christine ddim cyfrifiadur - papur a phensil sydd gan Christine, ac mae hi'n sgwennu negeseuon i ni a nodiadau, ac mae hi'n gwneud cwis i ni. Ac mae hi'n gwneud bob math o bethau i'n cadw ni'n ddifyr yn ystod y pandemig 'ma, pan nad ydan ni'n medru cyfarfod fel cangen.

image copyrightMerched y Wawr
image captionMae Christine Jones yn 'mynd yr ail filltir' yn ôl Mair Lloyd Davies

"Tydi Christine ddim yn mynd o amgylch Pwllheli yn y car i ddanfon y pethau 'ma, mae Christine yn cerdded. Mae hi'n cerdded milltiroedd, ac mae hi'n ffonio ni gyd yn rheolaidd i weld bo' ni'n iawn. 'Dolig, ddaeth hi â phot o jam pob un i ni, ac wythnos yma, 'dan ni wedi cael potyn o gennin Pedr i ddathlu Gŵyl Ddewi ac i godi'n calonnau.

"Mae hi hefyd, ar wahân i hyn, mae hi wedi mabwysiadu darn o dir ar ochr yr harbwr, lle mae pobl yn cerdded yn ôl ac ymlaen. Mae hi wedi plannu gardd fach yna, ac mae Christine yn mynd yn ddistaw bach heb ddeud wrth neb ac yn edrych ar ôl yr ardd 'ma.

"Mae hi'n gwneud y pethau bychain yn hollol ddistaw - tydi hi ddim yn tynnu sylw at ei hun. Ac mi fyswn i'n licio ar ein rhan ni i gyd ddiolch yn fawr iawn i Christine am 'neud y pethau bychain roedd Dewi Sant yn ein hannog ni i wneud."

Diolch yn fawr iawn a Dydd Gŵyl Dewi Hapus bawb!

Hefyd o ddiddordeb: