Ateb y Galw: Yr actores Heledd Roberts

Published
image copyrightHeledd Roberts

Yr actores Heledd Roberts sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma ar ôl iddi gael ei henwebu gan Ameer Davies-Rana yr wythnos diwethaf.

Mae Heledd yn chwarae'r cymeriad Anest yn y gyfres Rownd a Rownd, ond mae hi hefyd i'w chlywed yn sgwrsio ar raglen Ifan Evans bob prynhawn Iau ar BBC Radio Cymru.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Dwi byth wedi bod tramor gyda fy nheulu ac yn hytrach na theithio tramor, roedden ni'n treulio tipyn o amser lawr yng ngharafan Mamgu a Tadcu yn Ninbych y Pysgod.

Un o fy atgofion cyntaf oedd mynd i'r garafan gyda Mam, Iolo fy mrawd a Manon fy chwaer ac yn ysu i fynd allan ar y beics. Roedd yn rhaid i ni aros trwy'r dydd achos Dad o'dd yn dod â'r beics lawr ar y treilar ar ôl iddo orffen gwaith. Dwi'n cofio treulio orie yn eistedd wrth y ffenest yn aros! Hefyd, fel arfer o'dd y tywydd wastad yn bwrw glaw ond doedd dim byd gwell na dawnsio gyda Bradley Bear.

Pwy oeddet ti'n ei ffansïo pan yn iau?

Alun Williams (Planed Plant) a Dwayne Peel - o'dd hyd yn oed gyda fi keyring gyda rhif 9 PEEL arno, a ges i garden Nadolig rhyw flwyddyn!

image copyrightDavid Rogers
image captionDwayne Peel yn dathlu curo'r Gwyddelod i ennill y Gamp Lawn ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad 2005

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Dwi'n absolwteli caru Parc Dinefwr. Dwi'n treulio tipyn o amser yno pan dwi adre - yn mwynhau mynd i redeg yno neu cerdded y cŵn, Nala a Bela gyda Mam.

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Egnïol, uchelgeisiol, brwdfrydig.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Neithiwr. Dwi'n berson itha' emosiynol!

Beth yw dy hoff gân a pham?

Bydd Wych gan Rhys Gwynfor. Dwi'n meddwl 'nath y gân yma ddod allan ar adeg cywir yn fy mywyd i. Ma'n easy listen, yn codi calon heb fod dros ben llestri. Dwi hefyd yn credu mai dyma fydd cân y ddawns gyntaf yn ein priodas!

Figure captionRhybudd: Gall gynnwys allanol gynnwys hysbysebion

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Haf llynedd o'n i'n sunbatho ar decking y garafan mewn bicini pan 'nath Nala penderfynu dianc. Doedd dim amser gyda fi i chwilio am esgidiau na rhoi unrhywbeth dros y bicini. Felly bues i'n rhedeg rownd y parc a darganfod Nala gyda grŵp o fechgyn tu allan i'r dafarn.

O'n i yn MORTIFIED a gan nad oedd Nala yn fodlon dod ata i bues i'n plygu lawr o fla'n y grŵp o fechgyn ac yna yn gorfod cerdded nôl gan gario Nala ac yn hollol ymwybodol fod pawb yn edrych ar fy mhen-ôl!

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Noson dathlu fy Lefel A allan yn Nepal!

Roeddwn yn gwirfoddoli ar y pryd mewn cartref plant amddifad a chartref yr henoed ond roedd y noson yn epic! Bwyd rili rhad yn 'Phat Khat' i ddechre ac yna noson o fwynhau ac yn yfed diodydd lot RHY RHAD! Roedd pawb yn Nepal yn hollol garedig a dwi ddim yn cofio talu am ddim un diod! O'dd y tacsi adre yn hileriys - dwi hyd yn oed wedi safio enw'r dyn fel 'looking for the one'. Nath y gwirfoddolwyr i gyd campio ar lawr yr ystafell ymgynnull a buon ni'n chwerthin tan orie man y bore.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Dwi'n berson byr iawn fy amynedd, wastad yn hwyr ac yn gwario lot gormod ar wefan ASOS (ond wedi rhoi ASOS lan ar gyfer y grawys)!

O archif Ateb y Galw:

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Bydde hi'n ddiwrnod poeth iawn a fydden ni'n treulio'r diwrnod yn hamddenol gyda fy ffrindiau a fy nheulu. BBQ ar y traeth, diodydd, champagne, darllen ychydig, lot o chwerthin, canu a skinny dipping!

Dyweda rhywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Dwi'n defnyddio lot o Instagram a falle bydde lot yn synnu i glywed bo' fi'n berson rili swil, nerfys a dwi'n proper over-thinker!

Beth yw dy hoff lyfr, ffilm neu bodlediad a pham?

Dwi'n un ddrwg iawn am gwmpo i gysgu yn ystod ffilms ond fy hoff ffilm yw Forest Gump - dwi'n meddwl bo' fi falle yn ffansio Tom Hanks hefyd! Ond ma Notting Hill yn ail agos iawn.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Oprah Winfrey - dwi'n meddwl ei bod hi'n berson anhygoel gyda lot i ddysgu ni gyd!

image copyrightEPA
image captionMae Oprah Winfrey wedi bod yn diddanu ac yn ysbrydoli cynulleidfaoedd ar y teledu ers degawdau

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Fy ffrind gore, Hanna Gwenllian Thomas. Ma' hi'n berson trefnus, yn ffyddlon, da am wrando, yn rhoi cyngor amazing, yn feddylgar ond hefyd dwi'n teimlo bod ganddi ei bywyd i gyd yn 'sorted'.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a pwdin - beth fyddai'r dewis?

Cwrs cyntaf - smoked salmon ac wyau, heb angofio'r chives,ar fara di-glwten.

Prif gwrs - lasagne, chips a beans fel sydd yn Y Plough, Rhosmaen.

Pwdin - profiterols Marks and Spencer - limited edition Nadolig gyda lot o hufen!

Pwy wyt ti'n ei enwebu?

Ioan Pollard

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig