Nadolig Elin Fflur

Published
image copyrightElin Fflur

Mae Elin Fflur wrth ei bodd gyda chyfnod y Nadolig. Mae'n cyfadde', diolch i'w Mam, ei bod hi'n 'mynd dros ben llestri' wrth baratoi at yr ŵyl, a gan bod eleni yn wahanol iawn gyda'r dyddiadur dathliadau yn wag, mi fydd pob rhan o'r tŷ wedi ei addurno yn fwy nag erioed i 'godi calon'.

Yma, mae'r gantores a chyflwynydd yn trafod ei hatgofion am Nadoligau ei phlentyndod a sut y bydd yn dathlu'n wahanol eleni:

'Nadolig fy mhlentyndod'

Bai Mam ydi o mod i mor wirion am y 'Dolig! Mae gen i atgofion lyfli o'r cyfnod yn tyfu fyny. Roedd hi'n gneud yr holl beth yn magical iawn i ni, roedd 'na seremoni i wneud y goeden ac addurno'r tŷ. A dydd 'Dolig oeddan ni'n cael mynd i tŷ Nain a Taid yn y pnawn ac oeddan nhw yn caru'r 'Dolig 'run fath.

Roedd Mam yn athrawes ac yn sgwennu ac arwain lot o gyngherddau 'Dolig, ac oeddan ni yn perfformio ynddyn nhw. O'n i'n byw mewn cymuned glos ar y pryd, ac oedd 'na lot yn mynd i'r ysgol Sul a roedd 'na gyngherddau yn y pentra. Oedd o'n lyfli.

image copyrightElin Fflur
image captionElin Fflur a'i brawd fel angel a bugail

Dwi'n cofio un 'Dolig pan o'n i'n blentyn, ar Noswyl Nadolig o'n ni'n gwylio'r Chwadods ar y teledu a finna'n troi at Mam yn dweud 'fyswn i wrth fy modd yn cael caneuon Chwadods ar gasét' (dyna pa mor hen ydw i!)

A fore 'Dolig, wel be' oedd yn yr hosan? Casét Chwadods... mae'n amlwg oedd Siôn Corn wedi rhagweld y byswn i ei eisiau. Roedd hud a lledrith y peth mor fyw i fi.

'Mynd dros ben llestri am y 'Dolig'

Dwi'n mynd yn hollol dros ben llestri am y 'Dolig. Ond mae'n fy ngwneud i'n hapus, a blwyddyn yma dwi 'di penderfynu dio ddim ots pa mor extreme dwi'n mynd, achos mae pawb angen rhywbeth i godi calon.

Dwi'n hoffi cael rhywbeth ymhob stafell, hyd yn oed os ydy hi'n goeden fechan, mae gen i goeden yn y gegin, y lounge... dwi'n rhoi petha' fyny yn y bathroom hyd yn oed, ac mae gen i bedding Nadolig... dwi'n mynd dros ben llestri'n llwyr!

Fe wnaethon ni briodi adeg 'Dolig, ar y 15fed o Rhagfyr wyth mlynedd yn ôl. Roedd yn hyfryd paratoi at y briodas, ac mi oedd yn lyfli gyda brass band a choed 'Dolig. Roedd yn Nadoligaidd iawn.

image copyrightElin Fflur

Nadolig 2020: Gwahanol i'r arfer

Fel arfer byswn i allan bob penwythnos y mis yma, mewn partis gwaith, yn cwrdd â ffrindiau, mae pawb yn trio dal i fyny efo'i gilydd, ond eleni wrth gwrs does dim o hynna wedi digwydd. Mae wedi bod yn fis Rhagfyr hynod o ryfedd ac anarferol, ond mae'n rhaid i ni dderbyn y sefyllfa a chadw'n gilydd yn saff.

Eleni [y cynllun ar hyn o bryd] ydy bod fy nheulu'n dod aton ni - gan gadw at y cyfyngiadau. Bydd yn neis i fod gyda'n gilydd diwrnod 'Dolig, ond mae'n anodd oherwydd fyddwn ni'n methu gweld pawb wrth gwrs.

image captionElin a'i mam Nêst Jones yn westai ar Dros Ginio BBC Radio Cymru

Canu deuawd gyda Mam

[Mi fydd Elin Fflur i'w chlywed mewn rhaglen arbennig ar BBC Radio Cymru, Elin Fflur a'i ffrindiau, ar 22 Rhagfyr am 21:00 ac eto ar ddydd Nadolig am 14:00, lle mae'n canu deuawd gyda'i Mam Nêst Jones yn ogystal â Rhys Meirion. Ymhlith yr artistiaid eraill mae Mei Gwynedd, Delwyn Siôn a Caryl Parry Jones.]

Dwi'n canu deuawd gyda fy Mam sy'n sbeshal iawn, a'r ddwy ohonan ni yn mwynhau 'Dolig gymaint, mae hwnna'n rhywbeth i ni'n dwy gofio.

Wnaeth Mam sgwennu'r gân ar gyfer un o'i chyngherddau 'Dolig pan o'n i'n ifanc a dwi'n ei chofio hi'n glir o'r cyngherddau hynny. Pan o'n i'n yr ysgol, wnes i ag un arall ei chanu hi felly wnes i feddwl bysa'n lyfli i ddod â honno nôl. Fe wnes i dwistio'i braich hi a dweud 'C'mon Mam, mae'n rhaid i ni wneud hyn!'

Dwi wrth fy modd efo'r ddeuawd yna, mae 'di bod yn bleser.

Dwi ddim yn perfformio rhyw lawer gyda Mam, ond fe wnaeth hi ganu efo fi ar [raglen S4C] Deuawdau Rhys Meirion. Fe wnaeth hynny danio rhywbeth ynddo ni a dyna pam wnaethon ni wneud hwn. Falle y flwyddyn nesaf fe wnawn ni wneud rhywbeth arall, ond mae trio cael Mam ar y llwyfan efo fi yn dasg fwy!

image copyrightS4C
image captionElin Fflur yn cael sgwrs dan y lloer gyda Tudur Owen

Sut flwyddyn fu 2020?

Eleni, dwi wedi bod yn ofnadwy o lwcus o ran fy ngwaith, yn cyflwyno rhaglen Heno. Yn rhyfeddol wnaethon ni lwyddo i gario mlaen hyd yn oed ar gychwyn y pandemig, fe wnaethon ni ffeindio ffordd i weithio. Ac mae'r rhaglen wedi bod yn gysur i bobl, 'dan ni wedi cael yr ymateb yna.

Dwi mor browd o bawb ar y rhaglen, mae'n grêt be' 'dan ni wedi gallu cyflawni mewn cyfnod anodd.

Wedyn fe ddaeth Sgwrs dan y Lloer [ar S4C] a weithiodd yn hyfryd - mynd i erddi pobl i siarad, fedri di ddim galw hwnnw yn waith bron iawn, roedd yn bleser!

Roedd gweithio ar raglen Dathlu Dewrder: Arwyr 2020 i S4C lle roedden ni'n gwobrwyo pobl sy' wedi bod yn 'neud pethau'n eu cymunedau yn ystod y pandemig, yn sbeshal iawn hefyd ac yn gwneud i mi sylweddoli bod rhaid gwerthfawrogi pob dim eleni.

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur iawn ar un agwedd, ond mae fy mhenwythnosau i gyd wedi bod yn wag, sy'n anarferol, fyswn i allan yn canu mewn gig yn rhywle, ond mae'r perfformio wedi stopio yn gyfan gwbwl.

image copyrightS4C
image captionElin Fflur gyda'r cantorion eraill yn recordio fersiwn 2020 o Dwylo Dros y Môr

Dwylo Dros y Môr

[Mae fersiwn 2020 o'r gân elusennol wedi ei rhyddhau, 35 mlynedd ers y fersiwn wreiddiol, y gân elusen Gymraeg gyntaf erioed.]

Roedd yn lyfli cael bod yn y stiwdio a chanu am ddiwrnod cyfan wrth recordio Dwylo Dros Y Môr.

Ond roedd y llais 'di blino erbyn diwedd, oedd o gymaint allan o bractis. Wnes i hefyd ryddhau sengl Enfys i godi arian i Tarian Cymru yn y pandemig.

Mae rhywun wedi trio ffeindio ffyrdd i fod yn greadigol, ac eleni, dwi di meddwl mae'n bwysig i werthfawrogi bob dim.

image copyrightElin Fflur
image captionNadolig Llawen gan Jason ac Elin

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig