BBC Cymru Fyw

Y Trysorlys yn addasu Cynllun Cefnogi Swyddi gweithwyr

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws
image copyrightPA Media
image captionCanghellor y Trysorlys, Rishi Sunak

Mae Canghellor y Trysorlys wedi cyhoeddi rhagor o gymorth o dan y cynllun cefnogi swyddi fydd yn disodli'r cynllun ffyrlo presennol pan ddaw i ben ar 31 Hydref.

Mewn cyhoeddiad ddydd Iau, dywedodd Rishi Sunak y byddai'r nifer o oriau sydd angen eu gweithio er mwyn bod yn gymwys am gymorth y Cynllun Cefnogi Swyddi yn gostwng o 33% i 20%.

Bydd cyfraniad cyflogwyr at gyflogau gweithwyr am weddill yr amser oedd heb ei weithio yn gostwng i 5% hefyd.

Yn flaenorol y bwriad oedd fod y llywodraeth a chyflogwyr yn talu traean o gyflog gweithiwr yr un am yr amser oedd heb ei weithio.

O dan y drefn newydd fe fydd modd i berson sydd yn gymwys hawlio'r cymorth os ydynt ond yn gweithio un dydd yr wythnos.

  • Cyhoeddi cynllun cefnogi swyddi i ddisodli'r ffyrlo

Fel enghraifft, dywed Llywodraeth y DU y byddai gweithiwr sydd yn derbyn £587 am yr oriau nad ydynt heb weithio yn derbyn cyfraniad o £543 gan y llywodraeth, a "dim ond £44 gan eu cyflogwr".

Bwriad y newidiadau sydd wedi eu cyhoeddi ddydd Iau ydy ysgafnhau'r baich ariannol ar gyflogwyr a galluogi mwy o weithwyr i hawlio'r cymorth, medd y llywodraeth.

Wrth gyhoeddi'r addasiad i'r Cynllun Cefnogi Swyddi, dywedodd Rishi Sunak: "Rwyf bob amser wedi dweud bod yn rhaid i ni fod yn barod i addasu ein cefnogaeth ariannol wrth i'r sefyllfa ddatblygu, a dyna beth rydyn ni'n ei wneud heddiw.

"Mae'r newidiadau hyn yn golygu y bydd ein cefnogaeth yn cyrraedd llawer mwy o bobl ac yn amddiffyn llawer mwy o swyddi.

"Gwn fod cyflwyno cyfyngiadau pellach wedi gadael llawer o bobl yn poeni amdanynt eu hunain, eu teuluoedd a'u cymunedau. Rwy'n gobeithio y gall cefnogaeth y llywodraeth fod yn rhan o'r ymdrech o'r wlad yn tynnu at ei gilydd yn ystod y misoedd nesaf."

image copyrightGetty Images

Bydd busnesau bach a chanolig yn gymwys ar gyfer y cynllun ond bydd rhaid i fusnesau mawr ddangos fod eu trosiant wedi gostwng yn ystod yr argyfwng.

Bydd modd i gyflogwyr ddefnyddio'r cynllun newydd hyd yn oed os nad oedd eu gweithwyr ar y cynllun ffyrlo yn barod, ac fe fydd y cynllun newydd yn bodoli am chwe mis.

Roedd pryder y gallai degau o filoedd o weithwyr wynebu diweithdra unwaith y byddai'r cynllun ffyrlo yn dirwyn i ben.

Yn ôl y ffigyrau hyd at ddiwedd Gorffennaf eleni, roedd 15% o'r gweithwyr oedd yn gymwys ar gynllun ffyrlo yng Nghymru - gyda 12% yn derbyn y cymorth llawn a 3% yn derbyn cymorth yn rhannol.

Ymysg y sectorau oedd fwyaf dibynnol ar y cynllun oedd y celfyddydau, hamdden, lletygarwch, bwyd a diod, a manwerthu.

Cafodd y cynllun ffyrlo ei greu er mwyn atal cynnydd sylweddol mewn diweithdra pan fu'n rhaid i ddiwydiannau cyfan gau yn y cyfnod clo cenedlaethol ym mis Mawrth.

Roedd yn talu 80% o gyflogau gweithwyr oedd ar y cynllun, hyd at gyfanswm o £2,500 y mis.

Ymateb Llywodraeth Cymru

image captionDyw'r cymorth ddim yn mynd yn ddigon pell, medd Rebecca Evans

Dywedodd Gweinidog Cyllid Cymru, Rebecca Evans bod mesurau'r Canghellor yn "gam i'r cyfeiriad cywir" ond bod lefel y cymorth ddim yn mynd yn ddigon pell i sicrhau incwm priodol i weithwyr.

"Rwy'n galw ar Lywodraeth y DU i sicrhau na fydd cyflogwyr ar eu colled o dan y cynllun newydd hwn o gymharu â'r hyn roedden nhw'n ei gael o dan y Cynllun Cadw Swyddi," meddai.

Ychwanegodd fod y cymorth Llywodraeth Cymru ei hun i fusnesau sy'n gorfod cau o ganlyniad i'r cyfnod atal byr "yn dal i fod yn fwy hael na'r hyn a ddarperir yn Lloegr".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Cyhoeddi cynllun cefnogi swyddi i ddisodli'r ffyrlo