Airbus i gynhyrchu llai oherwydd pryderon coronafeirws

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightGetty Images
image captionMae'r diwydiant awyrofod yn chwarae rhan bwysig yn economi Cymru

Daeth cadarnhad gan gwmni Airbus eu bod wedi rhyddhau 500 o staff dros dro o'u gwaith yn ffatrioedd Brychdyn, Sir y Fflint a Filton ger Bryste.

Roedd gweddill y gweithlu eisoes wedi cael gwybod y byddai eu hoe dros y Pasg yn cael ei ymestyn nes 14 Ebrill, ac mae Airbus nawr wedi ymestyn hynny ymhellach nes 20 Ebrill.

Dywed y cwmni eu bod wedi cwtogi oriau cynhyrchu gan fod llai o alw am adenydd sy'n cael eu gwneud yng Nghymru i'r awyrennau sy'n cael eu rhoi at ei gilydd yn Sbaen, Ffrainc a'r Almaen.

Mae'r safle ym Mrychdyn, Sir y Fflint yn cynhyrchu adenydd ar gyfer awyrennau'r cwmni ac yn cyflogi 6,000 o weithwyr.

Dywedodd Peter Hughes, ysgrifennydd rhanbarthol undeb Unite, fod gweithwyr wedi cael gwybod mai'r rheswm am y penderfyniad yw nad oes modd sicrhau pellter o ddau fetr rhwng pobl yn y gweithle.

Does dim sicrwydd eto faint o swyddi parhaol fydd hyn yn effeithio.

Rhybudd gan y diwydiant

Daw'r newyddion yn sgil rhybudd gan fudiad sy'n cynrychioli cwmnïau yng Nghymru y bydd hi'n cymryd o leiaf dwy flynedd i'r diwydiant awyrofod ddychwelyd i'r un sefyllfa ag yr oedd cyn i coronafeirws daro.

Mae cwmnïau sydd yn rhan o'r diwydiant yn cyflogi 23,000 o weithwyr mewn 160 o fusnesau yma, sydd yn gwasanaethu awyrennau ac yn cynhyrchu rhannau.

Dywedodd John Whalley o Aerospace Cymru bod y cwymp dramatig mewn hediadau yn her gwirioneddol i rai cwmnïau Cymreig.

Ychwanegodd mai'r pryder fwyaf yw "ar ôl dod drwy'r argyfwng, wrth ailgydio ynddi, sut fath o fyd fydd hi? Dyna'r her dwi'n meddwl."

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae'r diwydiant yn creu miloedd o gyfleoedd am swyddi sgiliau uchel a hyfforddiant o'r safon uchaf.

image copyrightPA Media

Effaith enfawr

Yn ôl Mr Whalley: "Mae profiad blaenorol SARS a 9/11 yn dangos i ni bod [y diwydiant awyrofod] yn gallu gwella.

"Mae hyn am gyfnod hirach a dyfnach, ond dwi yn meddwl y bydd teithio awyr yn dychwelyd, efallai y bydd rhai busnesau yn trefnu mwy o gynadleddau fideo.

"Ar y cyfan fe fydd pobl am deithio, felly fe fydd yna adferiad, ond fe allai gymryd cwpl o flynyddoedd i ddychwelyd i'r lle roedden ni ychydig wythnosau yn ôl."

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae Spectrum Technologies yn cyflogi bron i 60 o beirianwyr gyda sgiliau arbenigol, a dylunwyr meddalwedd sydd yn gweithio ar systemau cymhleth i weirio awyrennau.

Mae'r cwmni yn gwerthu i gynhyrchwyr awyrennau a'u cyflogwyr.

Mae'r prif weithredwr Peter Dickinson hefyd wedi cymharu effaith coronafeirws ar y diwydiant â'r hyn ddigwyddodd wedi cyflafan 9/11.

image copyrightPeter Dickinson
image captionMae Peter Dickinson yn rhaglweld cyfnod o ansicrwydd wedi'r pandemig - i gwmnïau ac i deithwyr

Dywedodd: "Tra bod awyrennau wedi cael eu gorfodi i aros ar y ddaear am dri diwrnod adeg 9/11, dyw awyrennau bellach ddim wedi hedfan ers sawl wythnos, gan golli arian mawr [i'r cwmnïau awyrennau] ac mae hi'n gwestiwn o pryd bydd y cyhoedd am deithio eto."

Mae ganddo hefyd rybudd am effaith yr argyfwng.

"Sut bydd modd cysuro pobl y gallan nhw fynd ar awyren a chyrraedd pen eu taith heb gael eu heintio gan y feirws? Ac os nad ydi pobl yn dechrau teithio eto, mewn niferoedd sylweddol, mae'n mynd i gael effaith enfawr ar gwmnïau hedfan."

Mae Spectrum Technologies wedi rhoi 20 o'u gweithlu ar gynllun y llywodraeth sydd yn talu 80% o'u cyflog, ac yn talu y gweddill eu hunain.

Swyddi yn y fantol

Mae Cymdeithas Rhyngwladol Teithio Awyr (IATA) wedi rhybuddio y gallai 5.5m o swyddi fod yn y fantol yn Ewrop, a hyd at 25m mewn peryg ar draws y byd oherwydd llai o alw am deithio ar awyrennau.

Ychwanegodd y Gymdeithas mai'r misoedd rhwng Mawrth a Mehefin yw'r rhai mwyaf hanfodol i'r diwydiant, a bod disgwyl gostyngiad o 70%.

Mae'r diwydiant yn chwarae rhan bwysig iawn yn economi Cymru gyda nifer eang o gwmnïau yn rhan o'r gadwyn gyflenwi.

Dywed Llywodraeth Cymru bod y diwydiant yn creu miloedd o gyfleon i weithwyr gyda sgiliau uchel, yn ogystal â hyfforddiant o'r radd flaenaf, gwaith ymchwil blaengar ac arloesedd.

Straeon perthnasol