Cymeradwyo gweithwyr y GIG ar draws Cymru

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad o’r llun, Goleuo'r Senedd yn las nos Iau i ddiolch i weithwyr y GIG

Nos Iau bu pobl ar draws Cymru unwaith eto yn cymeradwyo gwaith gweithwyr iechyd drwy guro dwylo ac ym Mae Caerdydd cafodd adeilad y Senedd ei oleuo yn las fel arwydd o barch.

Yn gynharach cafodd canllawiau newydd wedi eu cyhoeddi i weithwyr iechyd a gofal ar ddefnyddio offer diogelu personol (PPE).

Bu cwynion gan weithwyr yn y Gwasanaeth Iechyd a'r sector gofal, eu bod yn cael trafferth cael gafael ar y cyfarpar cywir.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae gweithwyr iechyd rheng flaen yn pryderu am ddiffyg offer a gwisg bwrpasol wrth iddyn nhw drin cleifion sydd â'r haint

Daw'r cyhoeddiad gyda'r newyddion fod 117 o bobl bellach wedi marw gyda choronafeirws yng Nghymru.

Ddydd Iau cyhoeddwyd canllawiau newydd, sy'n berthnasol i'r DU gyfan ac mae'r newidiadau allweddol yn nodi:

  • Dylai pob aelod o staff iechyd a gofal cymdeithasol sydd o fewn 2m i glaf y cadarnhawyd neu yr amheuir bod coronafeirws arno wisgo ffedog, menyg, masg llawfeddygol gwrth-hylif a chyfarpar diogelu'r llygaid (o'r blaen, dim ond wrth ofalu am bobl â symptomau yr oedd angen defnyddio cyfarpar diogelu personol)
  • Bydd rhai mathau o gyfarpar (masgiau, fisorau a gynau) y nodir eu bod ar gyfer "defnydd untro" ar hyn o bryd yn cael eu nodi'n rhai ar gyfer "defnydd sesiynol" mewn rhai sefyllfaoedd.
  • Bydd y defnydd o ynau yn cael ei ehangu, yn enwedig ar gyfer gweithdrefnau sy'n cynhyrchu aerosol.

Rhybudd o oedi pellach

Mewn ymateb i'r cyhoeddiad roedd Gweinidog Iechyd Cymru, Vaughan Gething, yn cydnabod fod gweithwyr iechyd a gofal yn gweithio'n galed dan amgylchiadau anodd.

"Fy mlaenoriaeth i yw gwneud yn siŵr eu bod nhw'n gallu gwneud eu gwaith yn ddiogel ac yn hyderus," meddai.

Ond rhybuddiodd fod y canllawiau newydd yn golygu y bydd peth oedi i ddechrau, wrth gyflenwi'r holl offer.

"Rwy'n gwybod bod llawer o staff gofal iechyd a gofal cymdeithasol wedi mynegi pryderon ynglŷn â chael gafael ar y cyfarpar diogelu personol cywir er mwyn gallu gwneud eu gwaith.

"Yn sgil ehangu'r canllawiau, mae heriau newydd yn codi o ran diwallu'r galw ychwanegol am gyfarpar.

Disgrifiad o’r llun, Vaughan Gething: 'Fe fydd cwestiynau yn cael eu holi yn y dyfodl am y cytundeb'

"Mae gwledydd y DU yn gweithio ar ddull gweithredu ar gyfer y pedair gwlad er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn gallu cynyddu'r cyflenwadau. Ond, hyd yn oed gyda'r trefniadau newydd hyn, gallai gymryd peth amser cyn bod gennym gadwyn gyflenwi ddibynadwy ar gyfer yr holl gyfarpar sydd ei angen.

"Mae'n bwysig nodi mai dim ond ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol y mae'r canllawiau yn argymell defnyddio cyfarpar diogelu personol.

"Mae sectorau eraill, fel casglwyr sbwriel, gweithwyr manwerthu ac athrawon, yn cael eu hystyried yn grwpiau risg isel neu ddim risg. Mae hyn yn golygu bod cadw at y mesurau priodol o ran sicrhau hylendid a chadw pellter cymdeithasol yn cynnig amddiffyniad digonol i'r grwpiau hynny."

Straeon perthnasol