Coronafeirws: Galw am gau meysydd carafanau

Published
Pynciau Cysylltiedig
image captionMae Parc Gwyliau Dolgamedd eisoes wedi cau

Cynyddu mae'r galwadau ar feysydd carafanau i gau wrth i'r pryder ddwysáu yn ne Gwynedd yn sgil achosion coronafeirws.

Mae yna bryder fod llawer o ymwelwyr o du allan i'r ardal yn teithio i hunan ynysu yn eu carafanau yn ardal Tywyn ym Meirionnydd mewn ymgais i geisio osgoi'r feirws.

Mae pryderon tebyg wedi codi yn Llŷn ac Eifionydd wedi i feddyg teulu lleol rybuddio fod gwasanaethau iechyd cefn gwlad dan bwysau o achos perchnogion ail gartrefi sydd yn dewis hunan ynysu yn yr ardal.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru, Vaughan Gething, fod yna ganllawiau clir i bobl beidio teithio yn ddiangen.

"Dyw mynd i'ch carafán ar y penwythnos ddim yn fy nharo i fel teithio angenrheidiol.

"Rydym yn gofyn i bobl fod yn gyfrifol.

"Rydym yn cymryd hyn o ddifri ac os oes angen gweithredu rydym yn barod i ddefnyddio ein pwerau...."

Yn y cyfamser, mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi ysgrifennu llythyr at y prif weinidog Mark Drakeford yn galw am weithredu ar unwaith.

"Rwy'n gofyn i chi nawr gymryd camau ar frys er mwyn osgoi pwysau ychwanegol diangen ar ein system iechyd a gofal cymdeithasol yn yr amser anodd hwn," meddai yn ei lythyr.

image captionMaldwyn Davies: "Mae 'na bosibilrwydd y byddan nhw'n dod â'r feirws efo nhw"

Un o'r bobl sy'n poeni am y sefyllfa ym Meirionydd yw Maldwyn Davies, sy'n byw yn Nhywyn.

Dywedodd: "Y prif bryder yw bod pobl yn dod o ganolbarth Lloegr i aros yn eu carafanau - ac o'r herwydd mae 'na bosibilrwydd y byddan nhw'n dod â'r feirws efo nhw."

Ychwanegodd: "Ro'n ni'n clywed bod rhywun yn siarad gyda theulu yng nghanolbarth Lloegr ac yn eu hannog i ddod yma - mae hynna'n golygu hefyd y bydd llai o stwff ar ôl ar y silffoedd.

"Yr awgrym yw y dylid cau y meysydd carafanau fel na fedr y bobl yma dyrru lawr yma."

'Clec ariannol ond bywydau'n bwysicach na phres'

image captionMae'n rhaid gweithredu'n foesol i osgoi straen ar y gwasanaeth iechyd, medd Bethan Gwanas

Un maes carafanau sydd wedi cau yw maes carafanau Dolgamedd yn ymyl Dolgellau, sy'n cael ei redeg gan Bethan Gwanas a'i theulu.

Dywedodd: "Rhaid i ni fod yn foesol - mae meysydd carafanau eraill wedi cymryd y cam ac ro'dd yn rhaid i ninnau hefyd.

"Ma'n gwneud synnwyr os 'dan ni fod i osgoi teithio yn ddiangen. Roedden ni'n gallu dweud wrth ein cwsmeriaid i beidio dod - fydd ein hawdurdod iechyd ni ddim yn gallu delio gyda channoedd o bobl yn sâl ar hyd lle.

"Mae'n mynd i fod yn glec ariannol ond mae bywydau yn bwysicach na phres."

image captionBae Barafundle - un o draethau mwyaf poblogaidd Sir Benfro

Mae anfodlonrwydd tebyg wedi ei fynegi yn Sir Benfro, yn sgil pryderon am hysbysebu eiddo ar gyfer ymwelwyr gan annog pobl i ystyried mynd yno i hunan ynysu.

Ar Twitter nos Wener, dywedodd AS Preseli Penfro, Stephen Crabb: "Rwyf wedi treulio 15 mlynedd yn annog pobl i ddod i'r ryfeddol Sir Benfro ar wyliau.

"Byddai'n parhau i wneud hynny pan rydyn ni wedi dod trwy hyn.

"Ond nawr mae angen i bobl osgoi teithio os yn bosib. Mae'r bwrdd iechyd lleol yn bryderus iawn ynghylch pwysau ychwanegol ar wasanaethau."

Ddydd Sadwrn galwodd arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn ar dwristiaid ac ymwelwyr i gadw draw o'r ynys "hyd nes bod yr argyfwng coronafeirws drosodd."

Yn ôl y cynghorydd Llinos Medi, dylai pobl ddim teithio i'r ynys "yn ystod amser mor gythryblus, does dim dewis heblaw annog ymwelwyr a thwristiaid, gan gynnwys y rhai sy'n berchen ar ail gartrefi, i gadw draw o'r Ynys - a hynny ar unwaith.

"Mae'n rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan, ac i beidio teithio oni bai ei fod yn hanfodol, er mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng cenedlaethol yma."

Apeliodd hefyd ar y diwydiant twristiaeth i helpu i leihau cyswllt cymdeithasol a galwodd ar barciau carafanau a busnesau gwely a brecwast i gau er mwyn cyfyngu ar ledaeniad y clefyd.

Straeon perthnasol