Mamau Cymru, ry'ch chi'n werth y byd!

  • Cyhoeddwyd

Fel arfer mae'n gyfle i deuluoedd ddod at ei gilydd - ond mae'n Sul y Mamau go wahanol eleni. Ac o ganlyniad i coronafeirws a'r cyngor i osgoi cyswllt diangen, mae nifer fawr ohonom ni'n gorfod dathlu'r achlysur o bell y flwyddyn yma.

Dyma ni'n anfon cwtsh mawr felly ar ffurf cyfres o luniau i'w trysori i'r holl famau sy'n gorfod treulio heddiw ar wahân i'w teuluoedd.

Diolch i bawb wnaeth gysylltu. Yn agos neu ymhell - mamau Cymru ry'ch chi'n werth y byd - a dyma pam.

Mwynhewch a rhannwch!

Disgrifiad o’r llun,
Dyma lun o Bethan Sleep gyda'i mam, Myfanwy, ym Mhort Meirion yn Rhagfyr 2018. "Roeddwn i'n mynd trwy amser caled ar y pryd a ddaeth mam yn syth lan i'r Gogledd o Abertawe i godi 'nghalon," meddai Bethan. "Ma' hi werth y byd! Bydd hi'n anodd bod mor bell dydd Sul yma a finnau yng Nghaernarfon a hithau (a gweddill y teulu) yn Abertawe."
Disgrifiad o’r llun,
Rhys Williams a'i fam Jane, o Ddyfnant, yn Beziers y llynedd. Eleni ma nhw'n bwyta dros Google Hangouts!
Disgrifiad o’r llun,
Llun llawn hwyl gan Rwth Hughes o Benegoes, ger Machynlleth. "Ni'n mynd ar escalator Tesco am y tro cyntaf gyda Mam (Mairwen Pugh)," meddai Rwth. "Mae Dad yn yr ysbyty ers saith mis bellach yn cael gofal arbennig. Ond fydd Mam ar ben ei hyn eleni. Sul y Mamau hapus Mam, ti werth y byd!"
Disgrifiad o’r llun,
"Dyma lun o fy Mam - Margaret Ellis Hughes, Abererch - gyda fi (ar y chwith) a fy mrawd Gareth (ar y dde). Yn anffodus, ni allwn fod gyda'n gilydd eleni. Byddaf adra'n Lerpwl a fy mrawd yng Nghaernarfon. Sul y Mamau hapus i holl famau Cymru!"
Disgrifiad o’r llun,
"Dyma fy hoff lun o fy chwaer, Gwenllïan, mam - Mags Griffiths - a finne, Bethan, ar ddiwrnod fy mhriodas yn 2007. Byddwn ni'n tair yn dathlu ar wahân dydd Sul - Gwenllïan a finnau yn Nghaerdydd a mam yng Nghaerffili. Ond wy eisiau i mam i wybod ei bod hi'n meddwl y byd i ni gyd."
Disgrifiad o’r llun,
Emma Robinson, o Aberystwyth, gyda'i mam Margaret Jones.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sioux Hodgkinson, Llanuwchllyn, yn dipyn o gymeriad. Dyma hi'n dathlu ei phen-blwydd yn 70 gyda'i gŵr Geoff a'r merched Bethan Sioux a Cari. Mae hefyd yn nain i bedwar ac un arall ar y ffordd mis Mai.
Disgrifiad o’r llun,
Wnaeth Mari Rowlands gysylltu i ddweud: "Dyma anfon un o fy hoff luniau o Mam a fi. Oedden ni fod i fod ym Mrwsel dros y penwythnos i ddathlu Sul y Mamau, ond yn hytrach mi fyddwn ni'n gweld ein gilydd drwy Facetime!"
Disgrifiad o’r llun,
Dyma Meinir Hughes gyda'i mam a'i phlant, Elin a Guto. "Mae fy mam yn byw yn Aberystwyth ac ni fyddwn yn ei gweld ddydd Sul gan ein bod yn aros adref yng Ngherrigydrudion. Fe fyddwn yn meddwl amdani - Nain Aberystwyth i'r plantos," meddai Meinir.
Disgrifiad o’r llun,
Sul y Mamau hapus i Olwen Roberts o Dywyn, Meirionnydd. Gyda llawer fawr iawn o gariad oddi wrth Alison (ar y chwith) a Dawn.
Disgrifiad o’r llun,
Neges gan Helen ac Ilan-Rhun Phillips: "I fam a mamgu hollol arbennig, Audrey Phillips, ein angor ni. Cariad a diolch am bopeth gan edrych ymlaen at ddyddiau da eto."
Disgrifiad o’r llun,
Dyma Rhian Atherton a Sian Jones s'yn dweud bod ei harwres Jill Jones yn haeddu gwaedd uchel oherwydd ei bod yn yr ysbyty ar ôl cael triniaeth ar ei chalon. "Dydyn ni ddim yn cael mynd i'w gweld oherwydd y feirws yma ac y'n ni moen anfon cwtsh a sws enfawr iddi," meddai Rhian. "Ti werth y byd Mam, G&T fach pryd ddei di mas o'r 'sbyty."
Disgrifiad o’r llun,
Mae Elin James Jones a'i brawd Steffan, yn anfon cyfarchion o Lundain at eu mam Glenda Jones.
Disgrifiad o’r llun,
Dyma Lynne Williams a'i mam Eurfron Jones ar ddiwrnod ei phen-blwydd yn 90 oed y llynedd. Meddai Lynne: "Sul y Mamau hapus, Mam. Mor agos ac eto mor bell ar hyn o bryd gan fod cartref Hafan-y-Waun, Aberystwyth ar gau i ymwelwyr."
Disgrifiad o’r llun,
Sul y Mamau hapus iawn i Christine Harries o Beniel, Caerfyrddin, oddi wrth Alun, Mair, Sioned, Huw ac Iwan.
Disgrifiad o’r llun,
Geinor Styles gyda'i mam Mona Jones.
Disgrifiad o’r llun,
Dyma Angharad Welsby gyda'i mam Gwyneth. "Dwi'n torri fy nghalon mod i methu rhoi sws a cwtch iddi," meddai Angharad.
Disgrifiad o’r llun,
Cwtsh mawr i Mamgu (Marged Tomos) gan ei hwyres Beca Marged.
Disgrifiad o’r llun,
Sul y Mamau hapus i Beti Owen, Bethel, Caernarfon. Hygs mawr a diolch am bopeth oddi wrth Mari.
Disgrifiad o’r llun,
Sul y Mamau hapus i fy ffrind gorau - Mam (Elspeth). A 'Gi' arbennig iawn. Cariad mawr oddi wrth Lowri, Ffion a Cadi.
Disgrifiad o’r llun,
Cyfarchion Sul y Mamau i Mam, Beti Humphreys, yng Nghartref Y Rhos, Malltraeth. Oddi-wrth Ifor a Mari.
Disgrifiad o’r llun,
"'Da ni gyd yn edrych mlaen i gael hug fawr gennyt pan 'da ni'n gallu gweld ein gilydd eto." Dyna neges Angharad Gerallt, Rhodri ac Aled Hewiston i'w mam, Gwyneth. Cyfarchion hefyd wrth Siân, sy'n byw yn Malaysia.

Mam-gu tŷ (uchod) a Mam-gu ffarm (isod) - mae'r teulu yn anfon cyfarchion i chi'ch dwy ar Sul y Mamau. Oddi-wrth Rhian England.

Disgrifiad o’r llun,
Kerry Ferguson, ar y dde, gyda'i mam, Eira, yn y canol a Nana ar y chwith. Atgofion melys o wyliau yn yr Alban ym mis Awst.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Geraint Passmore yn byw yn Dubai. "Byddai ddim adre yng Nghymru am sawl mis felly yn gweld ishe'r teulu dros yr amser anodd yma," meddai.
Disgrifiad o’r llun,
Nia Cerys gyda'i mam, Beti Jones.
Disgrifiad o’r llun,
Sul y Mamau hapus i Mam (Marian Evans) a Nain (Eirlys Lloyd). Cadwch yn saff! Oddi-wrth Ruth Thomas.
Disgrifiad o’r llun,
Dyma Shan Cothi a'i mam, Joan, yn Sioe Llangadog yn mwynhau moment fach ar ol cystadlu gyda Caio. "Mae Mam wastad 'di dod i nghefnogi i beth bynnag dwi'n neud boed yn gyngerdd, yn eisteddfod, yn sioe geffyle neu'n gymanfa," meddai Shan. "Mae 'di rhoi popeth i fi a phob cyfle ac wrth gwrs môr o gariad. Diolch Mam, ti werth y byd ac yn graig i'r teulu."
Disgrifiad o’r llun,
Diolch am bopeth Mam/Nain Besi (Sian). Mwythau dros y we eleni... Cariad mawr, Elin, Guto a Llio, a Martha, Osian a Greta.
Disgrifiad o’r llun,
Gretel Jones o Aberteifi, a Nia Jones a Celyn Mai sy'n byw yn Ariannin. "Caru ti Mami. Joia dy ddiwrnod!"

Ffion, Beti ac Emma (uchod) a Ffion, Gweno ac Emma (isod). Sul y Mamau hapus!

Disgrifiad o’r llun,
Sul y Mamau hapus i fam a mam-gu arbennig, sef Mair Davies. Cariad mawr Nerys, Stephen, Lowri a Steffan Jones.
Disgrifiad o’r llun,
Sul y Mamau hapus hefyd i Mary Morris. Cariad mawr Stephen, Nerys, Lowri a Steffan.
Disgrifiad o’r llun,
Sul y Mamau hapus i fam a nain arbennig sef Megan Jones, Pandy Tudur. Cariad mawr oddi wrth Gwawr, Manon, Huw a Nia a'r teulu i gyd.
Disgrifiad o’r llun,
Dyma Nia Bennett a'i mam Rowenna Thomas gyda'i gilydd ond bydd y ddwy yn treulio Sul y Mamau eleni ar wahân.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Elliot a Gabriel yn dymuno Sul y Mamau hapus i'w mam Geinor.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ffion, Joan Lluís, Mali Glwys a Nel Swyn yn anfon cyfarchion o Mallorca i'r fam a'r nain arbennig yma. Diolch am bopeth!
Disgrifiad o’r llun,
Y diweddar annwyl Sue Leighton - mam Philip, Lisa (sydd yn magu neu'n mogi'r ci!) a Catrin gyda'r gwyneb lliwgar.

Hefyd o ddiddordeb: