BBC Cymru Fyw

Amserlen: Effaith haint coronafeirws yng Nghymru

Published
Pynciau Cysylltiedig
 • Haint coronafeirws
image copyrightStu Forster

Ers i'r achos cyntaf o coronafeirws gael ei gadarnhau yng Nghymru ddiwedd mis Chwefror, mae ymlediad yr haint wedi dechrau cael effaith cynyddol ar fywydau pobl.

Dros y misoedd diwethaf mae mwy a mwy o ddigwyddiadau wedi'u canslo, ac fe wnaeth y llywodraeth ofyn i bobl adael eu cartrefi pan fo hynny'n hanfodol yn unig.

Erbyn hyn mae'n ymddangos bod Cymru wedi pasio'r gwaethaf, gyda Llywodraeth Cymru'n dechrau'r broses o lacio'r cyfyngiadau.

Dyma amserlen y datblygiadau sy'n gysylltiedig â Covid-19 hyd yma, gan gynnwys y twf cynyddol yn nifer yr achosion yng Nghymru.

28 Chwefror

 • Prif swyddog meddygol y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn cadarnhau'r achos cyntaf o coronafeirws yn y wlad. Roedd y claf, o Abertawe, wedi teithio yn ôl o ogledd Yr Eidal.

5 Mawrth

7 Mawrth

9 Mawrth

10 Mawrth

image copyrightGetty Images
image captionMae prinder nwyddau fel papur tŷ bach a hylif golchi dwylo wedi bod mewn nifer o archfarchnadoedd

11 Mawrth

12 Mawrth

13 Mawrth

14 Mawrth

15 Mawrth

16 Mawrth

 • Cadarnhad bod y claf cyntaf o Gymru wedi marw ar ôl cael y clefyd Covid-19.
 • Eisteddfod yr Urdd yn cael ei gohirio tan 2021 - allai olygu "ergyd ariannol o bron i £4m" i'r mudiad.
 • Prif Weinidog y DU, Boris Johnson yn galw ar bobl i osgoi unrhyw gysylltiad diangen ag eraill i atal lledaenu'r feirws.
image captionMae Eisteddfod yr Urdd ymhlith nifer o ddigwyddiadau sydd wedi'u gohirio neu ganslo yn sgil yr haint

17 Mawrth

18 Mawrth

19 Mawrth

20 Mawrth

22 Mawrth

23 Mawrth

image copyrightAwdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
image captionRoedd meysydd parcio yn Eryri yn orlawn ar y penwythnos olaf cyn ycyfyngiadau newydd

24 Mawrth

25 Mawrth

26 Mawrth

27 Mawrth

28 Mawrth

29 Mawrth

30 Mawrth

image captionBu'n rhaid gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020 yn sgil argyfwng

31 Mawrth

1 Ebrill

2 Ebrill

3 Ebrill

image copyrightGetty Images
image captionMae pwysau cynyddol wedi bod am offer a gwisg pwrpasol ar gyfer gweithwyr iechyd rheng flaen

4 Ebrill

5 Ebrill

6 Ebrill

7 Ebrill

8 Ebrill

9 Ebrill

image copyrightGetty Images
image captionFe wnaeth yr heddlu annog pobl i aros yn eu cartrefi dros y Pasg

10 Ebrill

11 Ebrill

12 Ebrill

13 Ebrill

 • Undebau'n dweud eu bod yn clywed "straeon arswydus" am ddiffyg cyfarpar diogelwch PPE ar gyfer gweithwyr y gwasanaeth iechyd.
 • Pobl oedd i fod i ddechrau swyddi newydd yn ystod y pandemig coronafeirws yn "disgyn trwy'r rhwyd" heb unrhyw gymorth, yn ôl undeb TUC Cymru.

14 Ebrill

15 Ebrill

image copyrightMatthew Horwood
image captionMae pobl ar draws y DU yn cael eu hannog i gymeradwyo gweithwyr gofal am 20:00 pob nos Iau

16 Ebrill

17 Ebrill

18 Ebrill

19 Ebrill

20 Ebrill

21 Ebrill

image copyrightGetty Images
image captionMae negeseuon yn diolch i'r gwasanaeth iechyd i'w gweld ledled y wlad

22 Ebrill

23 Ebrill

24 Ebrill

25 Ebrill

26 Ebrill

image copyrightGetty Images
image captionCafodd Stadiwm Principality ei droi'n ysbyty maes, gyda'r enw Ysbyty Calon y Ddraig

27 Ebrill

28 Ebrill

29 Ebrill

30 Ebrill

1 Mai

image copyrightGetty Images
image captionMae Stadiwm Dinas Caerdydd wedi cael ei droi'n ganolfan brofi gyrru-trwodd am Covid-19

2 Mai

3 Mai

4 Mai

5 Mai

6 Mai

image copyrightGetty Images
image captionMae rhai blychau post wedi cael eu paentio'n las fel teyrnged i'r gwasanaeth iechyd

7 Mai

8 Mai

9 Mai

10 Mai

image copyrightMatthew Horwood
image captionMae canolfannau garddio wedi cael ailddechrau agor yng Nghymru ers 11 Mai

11 Mai

12 Mai

13 Mai

14 Mai

15 Mai

16 Mai

17 Mai

18 Mai

19 Mai

20 Mai

21 Mai

image copyrightGetty Images

22 Mai

 • Bron i un ymhob chwech o'r rheiny sydd wedi marw gyda coronafeirws yng Nghymru hefyd wedi bod yn byw gyda diabetes, yn ôl tystiolaeth yr ONS.
 • Bydd 500 o wirfoddolwyr o Gymru yn cael eu recriwtio i brofi brechlyn newydd yn erbyn coronafeirws.

23 Mai

24 Mai

25 Mai

26 Mai

image copyrightGetty Images
image captionDaeth caniatâd ddiwedd Mai i gyrsiau golff ailagor

27 Mai

28 Mai

29 Mai

30 Mai

31 Mai

image copyrightGetty Images
image captionRoedd y ffyrdd yn brysur yn Lloegr wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio, o nid dyna'r achos yng Nghymru

1 Mehefin

2 Mehefin

 • ONS yn cyhoeddi bod cyfanswm o 2,122 o farwolaethau yn ymwneud â coronafeirws yng Nghymru. Yn yr wythnos hyd at 22 Mai roedd yna 134 o farwolaethau yn gysylltiedig â Covid-19 - y cyfanswm wythnosol isaf ers dechrau Ebrill.
 • Deintyddion blaenllaw yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflymu'r gwaith o ganiatáu deintyddion i ddarparu mwy na gofal brys yn unig.
 • Gweinidog iechyd Cymru, Vaughan Gething yn rhybuddio y gallai rhai o'r cyfyngiadau gael eu tynhau unwaith eto yn y gaeaf yn ddibynnol ar ba mor amlwg ydy'r feirws ac ar ymddygiad pobl.

3 Mehefin

4 Mehefin

5 Mehefin

image copyrightGetty Images

6 Mehefin

7 Mehefin

8 Mehefin

9 Mehefin

10 Mehefin

image copyrightGetty Images
image captionAr 9 Mehefin daeth cyngor swyddogol newydd i wisgo gorchudd wyneb yng Nghymru

11 Mehefin

12 Mehefin

13 Mehefin

14 Mehefin

15 Mehefin

image copyrightGetty Images
image captionFe wnaeth siopau ailagor yn Lloegr ar 15 Mehefin ond roedd hi'n ddistaw ar strydoedd Cymru

16 Mehefin

17 Mehefin

18 Mehefin

19 Mehefin

image copyrightHuw Evans picture agency
image captionSgoriodd Rhian Brewster ddwywaith wrth i Abertawe guro Middlesborough mewn stadiwm wag

20 Mehefin

21 Mehefin

22 Mehefin

23 Mehefin

24 Mehefin

25 Mehefin

image captionRoedd yna bryder wedi i gannoedd o bobl ymgasglu ar draeth Aberogwr

26 Mehefin

27 Mehefin

28 Mehefin

image captionY pennaeth Eirlys Edwards gyda disgybl ar y diwrnod cyntaf wedi i Ysgol Gynradd Cerrigydrudion ailagor

29 Mehefin

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

 • Sut i warchod plant yng nghanol argyfwng y coronafeirws?