Fy Stafell i: Aled Samuel

Mae'r cyflwynydd Aled Samuel yn adnabyddus am ymweld â chartrefi amrywiol, a thrafod pensaernïaeth a chynlluniau tai, ar gyfer cyfresi Dan Do a Pedair Wal i S4C.

Ond pa stafell sy'n bwysig iddo yn ei gartref ei hun? Mae wedi caniatáu camera Cymru Fyw i mewn i'w dŷ yn Llandeilo.

Mae'n ein harwain o gwmpas ei ystafell arbennig yn y to, lle mae'n sgriptio cyfresi fel Am Dro sydd ar S4C ar hyn o bryd, yn ysgrifennu colofn i gylchgrawn Golwg ac yn synfyfyrio. Mae hefyd yn ofod lle gall gael ei bethau allan o'i gwmpas heb boeni ei wraig, yr actores Rhian Morgan.

line
Aled Samuel

Dyma fy lle i yn y tŷ, ar y pumed llawr, yn y to.

Dyma'r stafell gynta' i ni wneud cyn symud i mewn, a dyna pryd grewyd fy nyth.

Yr ystafell yn y to

Yn anffodus, mae ymhell iawn o'r bwyd a'r coffi - mae'n rhaid mynd lawr pump llawr i'r gegin, mae hynny o fantais, neu fydden i â mhen yn y jar bisgedi rhan fwya' o'r amser.

Y stafell

Ma' digon o bethe lan fan hyn i gadw fy niddordeb i, y llyfre, cyfrifiadur, y gitârs a miwsig.

Ond mae hefyd yn storfa ar gyfer addurniadau Nadolig, gwely sbâr a stwff y teulu.

Y ddesg

Oedd y ddesg 'ma gen i pan adawais i'r coleg.

Gradd celf sydd gen i, a ges i'r ddesg o siop yn Charles Street yng Nghaerdydd. Desg pensaer yw hi, ac mi oedd angen rhywbeth arna' i wneud gwaith celf. Fe fues i'n gweithio fel dylunydd i'r Urdd yn Aberystwyth am gyfnod.

Mae'n ddigon uchel, allai sefyll wrthi - sy'n help pan ti'n cyrraedd oedran lle mae codi lan yn bach o broblem!

Gitars

Dyma Alwyn a Moira.

Mae'r gitâr acwstig yn ail law, fe brynes i hon yng Nghaerfaddon yn 1985, mae'n hyfryd. Yn ddiweddar iawn, fe wnes i ddigwydd tynnu'r foam oedd yn dal y gitâr yn y casyn, ac wedi sgrifennu arno mae'r geiriau Elvis Castello.

Fi ddim yn gwbod os mai fe oedd bia'r gitâr ar un adeg, ond mae e gen i ers 35 o flynyddoedd a 'wi wrth fy modd ag e.

Mae'r gitâr drydan yn gymharol newydd, mae tôn bendigedig arni a dyna pam 'wi'n dwli arni. Fe brynes i hi ar ôl i fy nhad farw gyda'r arian wnaeth e adael i fi ac felly dwi wedi ei enwi ar ei ôl e.

Alwyn yw'r gitâr drydan, a Moira yw'r llall. Doedd gen i ddim enw i'r un acwstig, felly dwi 'di galw hi yn Moira, ar ôl fy mam a fuodd farw tua 20 mlynedd yn ôl.

Cerddoriaeth

Mae gen i gasgliad mawr o gerddoriaeth. O'n i'n gyflwynydd rhaglenni cerddoriaeth ar Radio Cymru a Radio Wales yn y BBC yn y 1980au. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth a dwi wedi casglu lot fawr o records dros y blynyddoedd.

Erbyn diwedd y 1990au oedd gen i tua dwy neu dair mil o recordiau, ond dwi 'di gwerthu tua 1,500 ohonyn nhw. Ond mae 'na dipyn o gasgliad gen i o hyd.

Dwi wedi trio cyfleu y pleser o dynnu'r vinyl allan, ei darllen hi a gwrando ar y gerddoriaeth yn hamddenol i fy mhlant, ond dy'n nhw ddim yn deall hynny - maen nhw'n fwy tebygol o fynd at Spotify a lawrlwytho eu ffefrynnau.

Silff lyfrau

Byddai'n mwynhau darllen. Fel arfer y llyfrau ffeithiol dwi'n darllen pan dwi adre, gan fwya', a nofelau pan dwi ar fy ngwylie.

Dwi hefyd yn mwynhau darllen llawlyfrau wrth gynllunio gwyliau a dwi'n dueddol o ddarllen llyfrau am bensaernīaeth ac ail-ddefnyddio. 'Wi'n lico'r syniad o ail-ddefnyddio rhywbeth sy'n bodoli'n barod ar gyfer rhywbeth arall.

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn unrhywbeth sy'n defnyddio dychymyg.

Llyfrau

Dwi ffili taflu dim byd bant, 'wi'n eistedd lawr ac yn meddwl mae popeth ar y silff 'ma yn fy atgoffa i o rywbeth. Mae'r llunie 'ma yn dod nôl ag atgofion - alla i enwi popeth sy' yma.

Manylion ein mis Mêl yn y Seychelles, llun o fy ffrind Andrew sy' bellach wedi marw... mae lot o resymau pam fod y pethau 'ma yma.

Lluniau

Mae lluniau o ffrindiau, teulu a'r partis dwi 'di bod iddyn nhw yn bwysig iawn i fi. Wedi meddwl, mae 'na lot o hen luniau ohona' i fy hunan gen i yma hefyd!

Pethau pwysig

Dwi'n berson sentimental, dwi'n hoffi eistedd fan hyn a synfyfyrio am bethe ac edrych ar sgide' cynta' fy meibion i, y llunie… y pethe sydd gen ti, dyna dy gyfansoddiad di - dyna pwy wyt ti.

Mae'r stafell yma yn ymestyniad o fy nghymeriad i.

Medalau

Ro'n i'n arfer rhedeg llawer, ac er nad ydw i'n rhedeg gymaint y dyddie hyn dwi'n dal i fynd i'r gampfa bob dydd. Mae'n bwysig, yn enwedig pan dy fod ti'n gweithio o adre', i fynd allan o'r tŷ bob dydd.

Llun y teulu

Llun o nhad a'm mam, gyda fy mrawd a chwaer, cyn i fy chwaer ifancaf gael ei geni.

Llundain

Fe wnes i raddio mewn Celf, ac os af i Lundain neu i rywle, af i â llyfr sketch gyda fi, ac os oes hanner awr rhydd, wnai sgetsho.

Y ddesg a'r llyfrau

Gan mod i'n ymweld â chymaint o dai wrth gyflwyno rhaglenni fel Dan Do, dwi'n ymladd yn erbyn y demtasiwn i wneud newidiadau adre', neu mi fydde'r tŷ 'ma yn newid bob pythefnos.

'Wi'n credu bod beth sy'n iawn mewn tai rhai pobl, ddim o reidrwydd yn iawn yn eich tŷ eich hunan. Mae lot o beth sy'n gweithio mewn tai i wneud â'r hyder sydd gan bobl i wneud beth maen nhw eisiau.

Aled wrth ei waith

Mae'n dda i gael y stafell yma, achos mae fy ngwraig i'n meddwl mai clutter yw pethau fel hyn. Ni'n dadlau o hyd, dwi mo'yn rhoi fy mhethe mas a'u dangos nhw, ac mae Rhian am roi pethau heibio!

Dwi'n cael llonydd fan hyn.

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig