Dirwy £40,000 i berchennog parc carafanau o Wynedd

llif Image copyright Cyngor Gwynedd
Image caption Roedd y gorchudd diogelwch wedi ei dynnu oddi ar y llif fwrdd

Mae perchennog parc carafanau yn Eryri wedi derbyn dirwy o £40,000 wedi i weithiwr ar y safle ddioddef anafiadau difrifol wrth ddefnyddio llif fwrdd heb orchudd diogelwch.

Fe fydd yn rhaid i Eurig Jones, o faes pebyll a charafanau Bryn Gloch ym Metws Garmon ger Waunfawr, dalu £15,000 mewn costau cyfreithiol hefyd.

Roedd wedi pledio'n euog mewn gwrandawiad cynharach, ac fe gafodd ei ddedfrydu yn Llys Ynadon Caer ddydd Iau.

Clywodd y llys fod y gweithiwr, Cai Owen, yn gweithio fel gofalwr safle pan gafodd ei law ei thynnu i mewn i ddannedd y llif yr oedd yn ei ddefnyddio i dorri polion ffensio.

Roedd y gorchudd diogelwch wedi ei dynnu oddi ar y llif gan Mr Jones ar gais gweithiwr arall cyn y digwyddiad, pan roedd angen cwblhau tasg nad oedd yn bosib ei gorffen gyda'r gorchudd mewn lle.

Colli bysedd

Fe gollodd Mr Owen ei fawd a dau fys, a thorri ei fys bach yn ystod y digwyddiad.

Cafodd ei drosglwyddo o Ysbyty Gwynedd i Ysbyty Whiston am lawdriniaeth frys.

Ceisiodd y llawfeddygon ailosod y bysedd ond fe fethodd y llawdriniaeth yn achos y bys canol, a bu'n rhaid ei dorri i ffwrdd yn gyfan gwbl.

Image copyright Google

Daeth ymchwiliad gan swyddogion o Adran Diogelu'r Cyhoedd a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch i'r casgliad fod methiant cyffredinol i gydymffurfio gyda rheolau iechyd a diogelwch ym Mryn Gloch cyn ac yn ystod y ddamwain.

Cyhuddiadau

Plediodd Eurig Jones yn euog i dri chyhuddiad o dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.

Plediodd yn euog i fethu â sicrhau iechyd, diogelwch a lles gweithwyr, methu â chynnal asesiadau risg i'r peryglon i weithwyr, a chael gwared ar y gorchudd diogelwch.

Dywedodd y Barnwr Rhanbarthol Nicholas Sanders: "Nid yw'n dderbyniol i ddweud nad oedd Mr Jones yn disgwyl na fyddai neb arall yn defnyddio'r cyfarpar. Ni gymerwyd y camau priodol... i atal staff rhag defnyddio'r offer."

Derbyniodd y barnwr fod Mr Jones wedi edifar am yr hyn ddigwyddodd.

Pynciau Cysylltiedig