Ateb y Galw: Y cerddor Branwen Haf Williams

Y cerddor Branwen Haf Williams sy'n Ateb y Galw'r wythnos yma ar ôl iddi gael ei henwebu gan Deri Tomos yr wythnos diwethaf.

Mae Branwen yn aelod o'r bandiau Blodau Papur, Siddi a Cowbois Rhos Botwnnog, ac yn rhedeg y label cerddoriaeth I KA Ching.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Codi'n gynnar iawn ar fore Sadwrn gyda fy mrawd, Meilir, i ddwyn bisgedi o'r tin oren yn y gegin, mynd â nhw i'w bwyta tu ôl llenni y drws ffrynt, a bwyta gymaint ohonynt ag y medren ni cyn i Mam neu Dad ddeffro!

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

'Dwn i ddim am ffansio, ond roeddwn i'n hanner addoli efeilliaid oedd yn byw drws nesa', am eu bod nhw'n rhannu eu Lego hefo fi.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Heblaw am fy ffrind, Lleucu, yn gwthio ei dwylo i fy ngheg ar ganol llawr ddawns rhyw glwb, yna chwarae gig ac aelod o'r gynulleidfa yn tynnu ei drowsys reit o fy mlaen!

Image copyright Llun teulu
Image caption Branwen gyda'i brodyr, Meilir, sy'n actor, ac Osian, sydd hefyd yn gerddor

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Mi grïes i dair gwaith yn gwylio'r sioe Dear Evan Hansen yn Llundain yn ddiweddar.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Dw i wedi darganfod yn ddiweddar 'mod i'n gystadleuol iawn wrth gymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon - fe dynnais waed o wefus Rhys Gwynfor, y canwr, wrth chwarae pêl-fasged (yn ddamweiniol, wrth gwrs...!)

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Er fod 'na rannau o nghalon i dros Gymru i gyd, mae 'na ddau le go arbennig i fi. Wrth y Rayburn yn nhŷ Nain Amlwch yn gwrando ar ei straeon, a'r olygfa anhygoel gewch chi wrth fynd o Lanuwchllyn i Fwlch y Groes.

Mae 'na rywbeth am dirwedd Penllyn sy'n gwneud i mi deimlo'n saff.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Roedd cael perfformio yn Gig y Pafiliwn, Eisteddfod y Fenni, gyda cherddorfa'r Welsh Pops yn wefr a hanner.

Osian fy mrawd oedd wedi creu y trefniannau cerddorfaol ac roedd gweld torf fawr yn gwirioni yn brofiad sy'n aros yn y cof.

Image caption Yn 2016, cafodd Branwen chwarae ar lwyfan y Pafiliwn yn y gig lle roedd Candelas, Yr Ods a Sŵnami yn chwarae i gyfeiliant cerddorfa glasurol y Welsh Pops

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Aflonydd, gofalgar, gwladgarol.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Yn ddi-os, Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard - a'i ddarllen mewn un eisteddiad.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod?

Mi fyswn i'n rhoi'r byd i gael paned 'fo Ann Griffiths, y bardd a'r emynwraig, a chael holi sut y gwnaeth hi lunio'r fath gampweithiau.


O archif Ateb y Galw:


Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Dw i'n double-jointed yn fy mhengliniau ac mae gen i ofn morloi.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Nofio yn y môr yn Lan Môr Llan, Amlwch ac yna mynd am beint i'r Eagles, Llanuwchllyn, a gobeithio fod 'na griw yno yn barod i godi canu.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Ar hyn o bryd, Tir Na Nog gan Lleuwen oherwydd mod i'n uniaethu gyda delweddau'r gân.

Image copyright Emyr Young
Image caption Rhyddhaodd Lleuwen ei halbwm ddiweddaraf, Gwn Glân Beibl Budr, ddiwedd 2018

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Sgalops i ddechrau, cyri Thai melyn ac yna pwdin bara menyn gyda hufen iâ fanila.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Mi leciwn i fod yn aelod o'r teulu brenhinol, dim ond i gael gweld be' yn union maen nhw'n ei wneud drwy'r dydd!

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Aled Wyn Hughes

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig