Cleifion yn 'aros am oriau ar drolïau' yn Ysbyty Maelor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bwrdd iechyd yn mynnu eu bod wedi gwneud gwelliannau ers yr ymweliad fis Awst

Mae arolygwyr iechyd wedi dweud bod angen gweithredu i fynd i'r afael â nifer y cleifion sy'n disgwyl am gyfnodau hir ar drolïau yn uned frys Ysbyty Maelor Wrecsam.

Dywedodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) bod ei swyddogion wedi darganfod fod rhai pobl wedi bod yn disgwyl wyth awr yn ystod ymweliad â'r ysbyty ym mis Awst.

Mae'r arolygiaeth eisiau i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wneud gwelliannau ar frys.

Dywedodd y bwrdd iechyd bod rhai o awgrymiadau AGIC eisoes wedi'u rhoi ar waith.

'Cynyddu'r risg o niwed'

"Nodwyd nad oedd cleifion a oedd yn aros ar drolïau yn y coridor yn cael gofal priodol nac amserol," meddai'r adroddiad.

"Bu'n rhaid i aelodau o'r tîm arolygu ymyrryd ar dri achlysur gwahanol, gyda gofal y cleifion a oedd yn aros ar drolïau yn y prif goridor yn yr Adran Achosion Brys.

"Yn ystod yr arolygiad, nodwyd gennym nad oedd unrhyw fatresi lleddfu pwysau ar gael i unrhyw gleifion, a oedd yn aros ar drolïau yn yr adran.

"Yn ein barn ni, nid oedd yr arferion yn ddiogel ac roeddent yn cynyddu'r risg o niwed i'r cleifion.

"Golygai hyn ein bod wedi ysgrifennu i'r bwrdd iechyd ar unwaith yn dilyn yr arolygiad yn ei gwneud yn ofynnol bod camau unioni brys yn cael eu cymryd."

'Annerbyniol'

Dywedodd y bwrdd iechyd eu bod wedi sefydlu uned ers hynny i leddfu'r pwysau ar yr uned frys.

"Mae'r problemau diogelwch cleifion a godwyd yn annerbyniol, ac rydyn ni eisoes wedi gwneud nifer o newidiadau i wella safon a diogelwch y gofal sy'n cael ei ddarparu," meddai llefarydd.

Mae'r ysbyty hefyd wedi dechrau gwneud cyhoeddiadau pob awr yn datgan yr amseroedd aros yn yr uned.

Ychwanegodd y llefarydd eu bod yn annod pobl sydd ddim â phroblemau brys i ddefnyddio gwasanaethau eraill yn hytrach na'r uned achosion brys.