Arestio tri ar amheuaeth o gaethwasiaeth fodern

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cartref gofal Ashville a Chartref Nyrsio Danygraig eu harchwilio fore Iau

Mae tri dyn wedi cael eu harestio yn dilyn honiadau fod staff mewn dau gartref gofal a nyrsio yn cael eu trin fel caethweision.

Bu swyddogion o Heddlu Gwent a'r Asiantaeth Droseddau Cenedlaethol yn archwilio Cartref Nyrsio Danygraig yng Nghasnewydd a chartref gofal Ashville ym Mrithdir, Sir Caerffili fore Iau.

Hyd yma mae dau ddyn 53 a 64 oed o ardal Casnewydd a dyn arall 43 oed o Surrey wedi eu harestio ar amheuaeth o gaethwasiaeth fodern a throseddau eraill.

Dywedodd yr heddlu nad oedd yr ymchwiliad o ganlyniad i unrhyw bryderon gafodd eu codi am droseddau yn erbyn pobl yn y cartrefi.

Mewn datganiad ar y cyd rhwng cynghorau sir Casnewydd a Chaerffili, dywedodd llefarydd: "Rydym yn gwerthfawrogi y gallai teuluoedd fod yn bryderus o ganlyniad i ddigwyddiadau heddiw ond hoffem eu sicrhau bod eu hanwyliaid yn ddiogel a'u lles yw ein blaenoriaeth."

Disgrifiad o’r llun,
Cartref gofal Ashville ym Mrithdir ger Tredegar Newydd yn Sir Caerffili

Mae'r heddlu'n canolbwyntio ar dŷ yn agos i'r cartref ym Mrithdir, ble'r oedd - yn ôl pobl leol - grŵp o fenywod o Affrica yn byw.

Dywedodd un person sy'n byw gerllaw ac sydd eisiau aros yn ddienw fod yr heddlu wedi cyrraedd tua 06:30 bore Iau.

"'Dyn ni'n meddwl eu bod nhw'n dod o Affrica," meddai. "Mae'r ieuengaf yn edrych tua 18 oed ac fe all yr hynaf fod rhwng 40 a 50."

'Troseddau difrifol'

Mae'r heddlu wedi sefydlu canolfan ar gyfer y rhai sydd o bosib wedi dioddef o'r troseddau.

Mae swyddogion arbenigol o'r uned masnachu mewn pobl yn cydweithio gyda nifer o sefydliadau - y Groes Goch, Byddin yr Iachawdwriaeth a New Pathways yn eu mysg - er mwyn sicrhau eu bod nhw'n cael eu hamddiffyn ac yn cael y gefnogaeth sydd ei angen arnyn nhw.

Mae'r cynghorau lleol a'r bwrdd iechyd hefyd yn rhan o'r gwaith o sicrhau nad yw hyn yn effeithio ar breswylwyr y cartrefi, a'r gofal maen nhw'n ei gael.

Dywedodd y Ditectif Brif Uwcharolygydd Nicky Brain fod y troseddau y maen nhw'n ymchwilio iddyn nhw'n rhai difrifol, ac y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â nhw.

Diffiniad y Swyddfa Gartref o gaethwasiaeth fodern yw manteisio'n anghyfreithlon ar bobl er budd personol neu fasnachol, pan fo dioddefwyr yn cael eu twyllo neu eu gorfodi i weithio ac nad ydyn nhw'n teimlo y gallan nhw adael.

Mae dioddefwyr yn aml yn dod o dramor, ac mae'r Swyddfa Gartref yn nodi bod cynnydd o 17% wedi bod mewn achosion o gaethwasiaeth fodern ers 2015.