Pryder dros effaith ffïoedd uwch ar glybiau chwaraeon

Hollie Smith
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae Parc Lles Maesteg ymhlith y caeau chwaraeon dan ofal adran parciau'r cyngor sir

Mae clybiau chwaraeon ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi lleisio eu pryder dros gynlluniau gan y cyngor sir i godi costau cyfleusterau chwaraeon awyr agored i bron bum gwaith yn fwy na'r rhai presennol.

Fe benderfynodd aelodau o gabinet Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr i godi'r costau gan ddweud na allai'r cyngor barhau i roi cymorth ariannol er mwyn cynnal cyfleusterau o'r fath.

Mae rhai wedi dweud bod y cynnydd am greu dyfodol ansicr i chwaraeon yn yr ardal.

Mae'r mater yn cael ei drafod ddydd Llun wedi i un o bwyllgorau craffu'r cyngor alw'r penderfyniad gwreiddiol i mewn.

Dan y cynlluniau newydd bydd rhaid i glybiau chwaraeon dalu £55 pob tro maen nhw'n defnyddio'r caeau chwarae, gyda defnydd o bafiliwn chwaraeon yn costio hyd at £300 o fis Medi'r flwyddyn nesaf.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cymorthdaliadau er mwyn lleihau effaith y costau presennol ar glybiau, ond maen nhw wedi dweud na allan nhw gynnal hynny bellach.

Disgrifiad,
Dywedodd Owain Lewis y gallai'r gost newydd "ladd chwaraeon yn yr ardal"

Dywedodd Owain Lewis o Glwb Pêl-droed Bracla bod y costau uwch am gael effaith ddifrifol ar ddyfodol timau lleol.

"Mae e wedi sbwylio popeth a bydd neb eisiau chware," meddai. "Rydyn ni gorfod talu bron i £20 yr wythnos i gadw tîm i fynd ar hyn o bryd.

"Dwi ddim eisiau gorfod rhoi'r gorau i bêl-droed, dwi'n caru chwarae dros y penwythnos, dyna'r unig beth dwi'n edrych ymlaen ato fo.

"Ni angen talu am y swyddogion, y refs - ni angen talu costau y pitch sydd yn costio £57 ar hyn o bryd, ond bydd hynny'n cynyddu i £305 nawr.

"Bydd neb yn unrhyw le yn gallu talu am hynny achos mae pawb yn strugglo."

Cronfa newydd

Mae pwyllgor craffu'r cyngor yn cyfarfod bore dydd Llun, lle bydd y cyhoedd ac aelodau o dimau a chlybiau chwaraeon lleol yn gallu lleisio unrhyw bryderon dros y newid.

Ond mae rhai wedi mynegi anfodlonrwydd bod y cyfarfod yn cael ei gynnal am 10:00, gan ddadlau bod nifer o wrthwynebwyr ddim yn gallu cael amser o'u gwaith i gymryd rhan.

Yn ôl llefarydd ar ran Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr mae'r penderfyniad i gynyddu costau defnydd cyfleusterau awyr agored o ganlyniad i doriadau i wasanaethau'r cyngor, a bod parhau i dalu cymorthdaliadau yn anghynaladwy - gyda'r sefyllfa bresennol yn golygu y bydd adnoddau addysg a gwasanaethau cymdeithasol yn cael ei heffeithio.

Ychwanegodd bod y cyngor wedi sefydlu cronfa flynyddol er mwyn sicrhau bod chwaraeon ieuenctid yn parhau, gyda £1m ychwanegol ar gael er mwyn adnewyddu'r cyfleusterau presennol.